Archived Procedures


Reset

Call For Tender: Loti 2 Anti-infektive të përgjithshëm Human Antitetanus Immunoglobulin 250 IU/1ml Shiringe e para pergatitur
 • Contracting Authority: Spitali Universitar i Traumes
 • |
 • Open Date: 01-06-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 25-06-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-72840-05-31-2018
 • |
 • Limit Fund: 1,143.00 Lekë
Call For Tender: Blerje karburant per nevojat e Shoqerise
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec
 • |
 • Open Date: 01-06-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-06-2018 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-72697-05-31-2018
 • |
 • Limit Fund: 6,123,670.00 Lekë
Call For Tender: Shpenzime per mirëmbajtje e mjeteve të transportit
 • Contracting Authority: ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A)
 • |
 • Open Date: 04-04-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-06-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-60382-04-03-2018
 • |
 • Limit Fund: 10,000,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje Materiale Elektrike
 • Contracting Authority: Ministria e Drejtesise
 • |
 • Open Date: 12-07-2018 Time : 09:30
 • |
 • Close Date: 13-07-2018 Time : 09:30
 • |
 • Tender Number: REF-78979-07-12-2018
 • |
 • Limit Fund: 9,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje shkumes i bardhe dhe shkumes me ngjyre
 • Contracting Authority: Zyra Arsimore Permet
 • |
 • Open Date: 12-07-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 13-07-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-78909-07-11-2018
 • |
 • Limit Fund: 250,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje ushqimesh për institucionet e varësisë- Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara- Me afat 10 muaj
 • Contracting Authority: Sherbimi Social Shteteror
 • |
 • Open Date: 14-03-2018 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 09-04-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-55644-03-13-2018
 • |
 • Limit Fund: 23,905,808.00 Lekë
Call For Tender: “Blerje Karburant dhe Vaj”
 • Contracting Authority: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Open Date: 24-05-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-06-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-70871-05-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 10,080,640.00 Lekë
Call For Tender: BLERJE MATESA UJI 1/2" ME REKORDERI
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande
 • |
 • Open Date: 10-04-2018 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 06-06-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-61362-04-09-2018
 • |
 • Limit Fund: 11,974,500.00 Lekë
Call For Tender: Blerje/Furnizim Solar
 • Contracting Authority: Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik
 • |
 • Open Date: 05-04-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 07-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-60495-04-04-2018
 • |
 • Limit Fund: 12,564,470.00 Lekë
Call For Tender: Depo uji Skore dhe lidhja me depon e Ujit
 • Contracting Authority: Bashkia Dropull
 • |
 • Open Date: 01-06-2018 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 13-06-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-72691-05-31-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,083,308.00 Lekë

Page 1 from 740


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved