Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Rikonstruksion Rruga "Shasi”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-06-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-23563-05-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 12,800,370.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti i Trembedhjetë: “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga "Shasi”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 31-05-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24814-05-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 238,319.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje e mikroskopit elektronik
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 23-07-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-31073-07-22-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,197,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje veshje dhe pajisje sigurie per punonjesit
 • Autoriteti Kontraktues: Albanian Gas Service Company Sh.a
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-07-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28163-06-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,136,932.00 Lekë
Objekti i tenderit: Lot 23 Metabolizmi dhe trakti tretes Insulin Aspart biphazic (Soluble Insulin Aspart (30%) and Protamine crystallised Insulin Aspart 100 UI/ml - 3 ml Shiringe e para pergatitur
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 02-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28905-07-01-2019
 • |
 • Fondi limit: 86,510.27 Lekë
Objekti i tenderit: Lot 22 Metabolizmi dhe trakti tretes Insulin Aspart 100 UI/ml - 3 ml Shiringe e para pergatitur
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 02-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28902-07-01-2019
 • |
 • Fondi limit: 85,733.79 Lekë
Objekti i tenderit: Lot 15 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Bemiparine sodium 3500 IU Anti- Xa /0.2ml Shiringe e para pergatitur
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 02-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28886-07-01-2019
 • |
 • Fondi limit: 630,880.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni per Madrid dhe kthim
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.3001 Komanda e Forcave Ajrore Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-08-2019 Ora : 10:10
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2019 Ora : 14:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-33870-08-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni per Madrid dhe kthim
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.3001 Komanda e Forcave Ajrore Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-08-2019 Ora : 10:10
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2019 Ora : 14:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-33870-08-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje plasmasi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-33505-08-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 60,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 2537


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara