Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: “Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore” (Rrethimi i shkollave)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 27-05-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-07-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58881-05-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,499,992.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve për objektin “ Rikonstruksioni i Qëndres Sportive për të rinjtë”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 16-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-07-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-65650-07-15-2020
 • |
 • Fondi limit: 229,528.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi për nevojat e Stadiumit "Loro Boriçi
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64270-07-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 665,600.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti II-te:”Riparim të Shtresave asfaltike dhe punime mbrojtëse të rritjes së sigurisë rrugore në Njësitë Administrative"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 28-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59175-05-27-2020
 • |
 • Fondi limit: 7,166,104.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti-I-rë:”Sherbime riparimi dhe mirmbajtje ne segmentin "Ura e Mesit-Prekal-Kir-Breglumi-Nderlysaj-Thethe
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 28-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59173-05-27-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,666,388.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim viti 2020
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kolonje
 • |
 • Data e hapjes: 21-05-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-06-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57710-05-10-2020
 • |
 • Fondi limit: 985,200.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje materiale ndërtimi për nevojat e Bashkisë Kolonjë,viti 2020.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kolonje
 • |
 • Data e hapjes: 15-06-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-06-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-61162-06-13-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,718,165.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 1:“Blerje vegla pune, materiale pune”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Data e hapjes: 30-06-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-07-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-63077-06-29-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,999,647.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje e kanaleve ujites,në Bashkinë Kolonjë,viti 2020
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kolonje
 • |
 • Data e hapjes: 11-05-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57709-05-10-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,704,167.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje automjet pick up
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 30-06-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-07-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63170-06-29-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,915,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 8747


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara