Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: SHPENZIME MIREMBAJTJE OBJEKTESH NDERTIMORE
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Tropoje
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-98691-12-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 13,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: SHPENZIME MIREMABJTJE OBJEKTESH ZYRE
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Tropoje
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-98658-12-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 22,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje pajisje aparat marrës televiziv tokësor (dekoder tokesor)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Drejtesise
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-98107-12-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,500.00 Lekë
Objekti i tenderit: Supervizim në objektin" Adaptim i ish -Godines se Kualifikimit te Lagjja e Re ne Banesa Sociale"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2018 Ora : 12:05
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 12:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-98313-12-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 208,694.00 Lekë
Objekti i tenderit: Riparim unite dentare për ASHR, Tiranë”
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rajonal Shendetesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97812-12-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 300,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje mjeti tip zjarrefikes.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Data e hapjes: 09-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88964-10-08-2018
 • |
 • Fondi limit: 5,000,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Përmirësimi rifreskimi i sinjalistikës vertikale / horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore në akset e rajonit Qëndror, loti 2”
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Data e hapjes: 03-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-11-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88196-10-02-2018
 • |
 • Fondi limit: 207,236,241.64 Lekë
Objekti i tenderit: Mbikqyrje punimesh për objektin: Rikonstruksion Shkolla e Mesme e Bashkuar "JANI VRETO" , Leskovik Bashkia Kolonje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kolonje
 • |
 • Data e hapjes: 08-10-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88718-10-05-2018
 • |
 • Fondi limit: 852,197.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje paisje per Fonine e Teatrit "Migjeni"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 25-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-11-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-91234-10-24-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,246,500.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirembajtja e impjanteve te godines se OST sh.a
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Data e hapjes: 14-09-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-85654-09-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 19,712,223.00 Lekë

Faqe 1 nga 1005


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara