Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Mirmbajtje,mirmbajtje,mirmbajtje,mirmbajtje,mirmbajtje,mirmebajtje,mirembajtje,mirembajtje,mirembajtje,mirembajtje,mirembajtje,mirembajtje,mirembajtje mirembajtje,sherbim
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 18-04-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2019 Ora : 07:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18662-04-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 700,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirmbajtje,mirmbajtje,mirmbajtje,mirmbajtje,mirmbajtje,mirmebajtje,mirembajtje,mirembajtje,mirembajtje,mirembajtje,mirembajtje,mirembajtje,mirembajtje mirembajtje,sherbim
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 18-04-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2019 Ora : 07:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18662-04-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 700,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Siguracion Automjetesh TPL
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektorati Shteteror i Mbikeqyrjes se Tregut
 • |
 • Data e hapjes: 18-04-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18769-04-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 70,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bilete e transportit ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.5001 Komanda e Doktrines dhe Stervitjes Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18887-04-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bilete e transportit ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.5001 Komanda e Doktrines dhe Stervitjes Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18887-04-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje pajisje
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sigurimit te Cilesise ne Arsimin e Larte
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-03-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14524-03-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rruga tek liqeni pranë Ambasadës Hollandeze
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 07-02-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 11-03-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-06758-02-06-2019
 • |
 • Fondi limit: 36,642,370.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje karburanti (Naftë D1)
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Malesi e Madhe
 • |
 • Data e hapjes: 25-03-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14676-03-21-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,643,333.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rehabilitim i rrjetit Ujites me Kanalin V-4 ,gjatesia 465ml dhe sekondar 400ml te fshatit Beline, Zharrez.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Data e hapjes: 14-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-03-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07654-02-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,884,480.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti i Parë: “Blerje gazoil (Bludiesel) për nevojat e Bashkisë dhe të Institucioneve të Varësise së Bashkise”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 01-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05955-01-31-2019
 • |
 • Fondi limit: 22,688,939.00 Lekë

Faqe 1 nga 1126


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara