Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje karburant,nafte per bashkine Mirdite
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mirdite
 • |
 • Data e hapjes: 11-11-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-78177-11-10-2020
 • |
 • Fondi limit: 8,802,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje Karburant Gazoil D1 2021 per Ndermarrjen e Prodhimit te Çeliqeve Elbasan
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Prodhimit te Celiqeve Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-03-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88077-02-23-2021
 • |
 • Fondi limit: 875,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje materiale kancelarie
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Koder Kamez Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 08-04-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-04-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92403-04-07-2021
 • |
 • Fondi limit: 132,250.00 Lekë
Objekti i tenderit: Riparim Automjeti Ford Connect (Viti 2015)
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Posta Shqiptare Filiali Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 31-03-2021 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-04-2021 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92043-03-31-2021
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Funizim me pjese kembimit sipas nevojes DVP Diber
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e Policise Diber
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2021 Ora : 08:40
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2021 Ora : 08:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-92246-04-06-2021
 • |
 • Fondi limit: 28,850.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje e Sistemit “Regjistri Elektronik i Kërkesave/Ankesave dhe Përgjigjeve për të Drejtën e Informimit për vitin 2021” REKPDI.
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale
 • |
 • Data e hapjes: 07-04-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-04-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92401-04-07-2021
 • |
 • Fondi limit: 550,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Karburant
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Arsimore Skrapar
 • |
 • Data e hapjes: 07-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92295-04-06-2021
 • |
 • Fondi limit: 125,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi dhe te pergjithshme per Institucionin e Ekzekutrimit te Vendimeve Penale Lezhe per vitin 2021
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 02-04-2021 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 06-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92092-04-01-2021
 • |
 • Fondi limit: 294,300.00 Lekë
Objekti i tenderit: Opinion mbi objektin e veprimtarisë së shoqërisë ALBCONTROL, statusin ligjor të saj, pronësia mbi asetet dhe funksioni publik i saj
 • Autoriteti Kontraktues: ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A)
 • |
 • Data e hapjes: 07-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92265-04-06-2021
 • |
 • Fondi limit: 590,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: NDERTIMI I UJESJELLESIT NE FSHATRAT PLLANE, MARKATOMAJ, ZEJMEN, SPITEN DHE TRESH, NJ. ADM. ZEJMEN, BASHKIA LEZHE (LOTI II)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 28-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-02-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83183-12-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 134,000,937.00 Lekë

Faqe 1 nga 2619


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara