Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Ushqime blektorale
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Mireqenies dhe Kujdesit Social Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 11-09-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-09-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-25891-09-08-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,560,221.00 Lekë
Objekti i tenderit: Ushqime bujqesore
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Mireqenies dhe Kujdesit Social Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 11-09-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-09-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-25889-09-08-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,197,648.00 Lekë
Objekti i tenderit: Ushqime koloniale
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Mireqenies dhe Kujdesit Social Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 11-09-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-09-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-25885-09-08-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,174,393.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rivitalizimi I Rr. "Blv Blu"Urbane Kamëz
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 01-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-02-2017 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-66246-01-31-2017
 • |
 • Fondi limit: 86,818,451.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje materiale te ndryshme per sektorin zjarrefikes”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Prrenjas
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29830-10-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 499,210.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje Materiale dekori dhe vizime rrugesh
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Bulqize
 • |
 • Data e hapjes: 10-10-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-10-2017 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-29044-10-09-2017
 • |
 • Fondi limit: 166,666.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sherbime per mirmbajtjen e objekteve ndertimore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 12-10-2017 Ora : 08:55
 • |
 • Data e mbylljes: 13-10-2017 Ora : 08:55
 • |
 • Numri i referencës: REF-29343-10-11-2017
 • |
 • Fondi limit: 166,667.00 Lekë
Objekti i tenderit: KANCELARI
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Kavaje
 • |
 • Data e hapjes: 18-10-2017 Ora : 02:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30102-10-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 300,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: materiale te tjera zyre dhe te pergjithshme(blerje bojra printeri)
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Kavaje
 • |
 • Data e hapjes: 18-10-2017 Ora : 01:37
 • |
 • Data e mbylljes: 19-10-2017 Ora : 01:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30092-10-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 290,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje gaz lengshem per ngrohje te QSH Golaj
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Golaj
 • |
 • Data e hapjes: 18-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-10-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30135-10-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 100,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 3385


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara