Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel-Tiranë copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 18:45
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2020 Ora : 21:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-51287-02-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel-Tiranë copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2020 Ora : 18:45
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2020 Ora : 21:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-51287-02-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje Boje printeri - FARGO DTC1000 Color Ribbon
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Rinisë
 • |
 • Data e hapjes: 11-02-2020 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-02-2020 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-49954-02-10-2020
 • |
 • Fondi limit: 416,666.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mjete pune
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-50643-02-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 100,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti ajror nderkombetar
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sigurimit te Cilesise ne Arsimin e Larte
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51042-02-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 100,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Shtesë kontrate për “Shërbim mirëmbajtje godinash ( Larje e sallës së Byrose, Sallës së grupit & Zyres së paisjeve te vetingut , shtrim shtrese me parket 5 zyra, prishje muri, suvatim muri 2 zyra etj., risistemim mobiljesh, prishje muri , shtrim me parke
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Data e hapjes: 03-02-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-02-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48683-01-31-2020
 • |
 • Fondi limit: 855,555.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti III – “Furnizim me ushqime Blegtorale”
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Polivalente per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican
 • |
 • Data e hapjes: 18-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47644-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,639,650.00 Lekë
Objekti i tenderit: loti II- Furnizim me ushqime Koloniale
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Polivalente per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican
 • |
 • Data e hapjes: 18-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47642-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,062,660.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti I – “Furnizim me Perime buke dhe fruta
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Polivalente per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican
 • |
 • Data e hapjes: 18-01-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47640-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 787,200.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Venecia-Tiranë copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51062-02-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë

Faqe 1 nga 3834


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara