Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Sherbime riparimi ura auto e Boksit ne Plan-Gjuraj
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71081-05-23-2018
 • |
 • Fondi limit: 446,204.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje gaz te lengshem per ngrohje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 10-07-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-07-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-78554-07-09-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,014,650.00 Lekë
Objekti i tenderit: Furnizim me Vaj Tranformatori i pa përdorur për nevoja të Drejtorisë së Tensionit të Lartë dhe për nevojat të tjera të OSHEE sh.a
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Tensionit te Larte
 • |
 • Data e hapjes: 08-05-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67446-05-07-2018
 • |
 • Fondi limit: 39,637,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Ruajtja e godinës me roje private” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj
 • Autoriteti Kontraktues: Dega e Doganes Berat
 • |
 • Data e hapjes: 26-03-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57969-03-23-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,003,403.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirembajtje objekte ndertimore
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Selenice
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76095-06-24-2018
 • |
 • Fondi limit: 400,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Lyerje e ambienteve të brëndshme të ASHR
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rajonal Shendetesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 08-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-08-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82283-08-07-2018
 • |
 • Fondi limit: 798.96 Lekë
Objekti i tenderit: Mirembajtje objeketesh vitin 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Fushe Arrez
 • |
 • Data e hapjes: 31-07-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 01-08-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81332-07-30-2018
 • |
 • Fondi limit: 231,610.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje teste proficience
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-07-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75449-06-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,592,203.73 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 7. Kite Reagente per Laboratorin Anatomopatologjise
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Durres
 • |
 • Data e hapjes: 30-05-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-07-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72175-05-29-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,095,100.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 6. Materiale Konsumi per kryerjen e procedures laboratorike nga marrja e mostres deri ne rezultatin e analizes dhe kimikate
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Durres
 • |
 • Data e hapjes: 30-05-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-07-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72173-05-29-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,210,099.60 Lekë

Faqe 1 nga 3103


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara