Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje karburant për automjete Diesel (Gazoil), me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzet e katër) muaj.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-12-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14753-12-10-2021
 • |
 • Fondi limit: 26,638,200.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje karburant për automjete Benzinë pa plumb, me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzet e katër) muaj.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-12-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14756-12-10-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,787,885.00 Lekë
Objekti i tenderit: Shërbim i mirëmbajtjes së pajisjeve të mamografisë lëvizëse
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Shendetit Publik Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 05-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-11-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07118-10-04-2021
 • |
 • Fondi limit: 8,463,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje dhe furnizim me lenden djegese ''Pelet-Briket'' per objektet arsimore te QEA dhe Njesite Administrative”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 17-11-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-12-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-11752-11-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 6,819,161.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta per transportin ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Korce
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2022 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2022 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-17539-01-20-2022
 • |
 • Fondi limit: 89,873.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta per transportin ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Korce
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2022 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-01-2022 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-17539-01-20-2022
 • |
 • Fondi limit: 89,873.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 5: Blerje Pethidine hydrochloride
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 17-11-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-11704-11-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 118,400.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 21: Blerje Tramadol hydrochloride
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 17-11-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-11740-11-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 34,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 18: Blerje Dexamethasone + Neomycin
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 17-11-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-11733-11-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 38,880.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 17: Blerje Promethazine
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 17-11-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-11731-11-16-2021
 • |
 • Fondi limit: 26,502.90 Lekë

Faqe 1 nga 208


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara