Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Materiale kancelerie 8
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Durres
 • |
 • Data e hapjes: 05-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-08-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-23215-08-04-2017
 • |
 • Fondi limit: 135,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje paisje, vegla për projekte rekreative
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Data e hapjes: 21-07-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-07-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-21620-07-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,901,333.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 2 Blerje leter
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18428-06-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 6,733,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirembajtje rrjeti elektrik dhe hidraulik
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 25-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-21825-07-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 275,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirembajtje objekte ndertimore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 25-07-2017 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-07-2017 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-21829-07-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore(Drejtoria Ekonomike e Arsimit)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 16-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-06-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17898-06-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,534,570.00 Lekë
Objekti i tenderit: Shërbimi i Internetit për Bashkinë Elbasan dhe njësitë vartëse
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74841-03-29-2017
 • |
 • Fondi limit: 12,237,500.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare “Ramiz Kadiu”Bejne
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Klos
 • |
 • Data e hapjes: 11-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12157-05-10-2017
 • |
 • Fondi limit: 51,202,927.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rikonstruksioni I Kopshtit Himare
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Himare
 • |
 • Data e hapjes: 18-07-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-07-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-21027-07-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 7,500,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Ndertimi i linjes se ndricimit te rruges "Qazim Pali", Borsh (Loti I)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Himare
 • |
 • Data e hapjes: 14-07-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-07-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-20598-07-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 7,500,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 2379


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara