Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Loti i Katert: “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i rrugës Rragam – Sheldi, (Loti 3)”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 07-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-08-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67987-08-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 214,048.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti i pestë: “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim Asfaltim Rruga “Darragjat”, Dajç
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 24-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-09-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-69430-08-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 317,128.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68797-08-14-2020
 • |
 • Fondi limit: 18,686,563.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sistemim - Asfaltim i rrugës Rragam – Sheldi, ( Loti 3 )
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 07-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67977-08-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 11,113,983.00 Lekë
Objekti i tenderit: Lëndë e pare, materiale ndihmëse për nevojat e ofiçinës
 • Autoriteti Kontraktues: Garda e Republikes
 • |
 • Data e hapjes: 30-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67396-07-29-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,393,991.00 Lekë
Objekti i tenderit: Pjesë këmbimi për automjete Nisan, BMW, Skoda, Chevrolet, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Kamiona & Motorçikleta
 • Autoriteti Kontraktues: Garda e Republikes
 • |
 • Data e hapjes: 30-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67393-07-29-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,168,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Pjesë këmbimi për automjete Hyundai
 • Autoriteti Kontraktues: Garda e Republikes
 • |
 • Data e hapjes: 30-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67391-07-29-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,133,400.00 Lekë
Objekti i tenderit: Pjesë këmbimi për Volsvagen & Foristrada (Mitsubishi, Toyota, Land Rover)
 • Autoriteti Kontraktues: Garda e Republikes
 • |
 • Data e hapjes: 30-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67389-07-29-2020
 • |
 • Fondi limit: 17,304,600.00 Lekë
Objekti i tenderit: Ndërtimi i linjës së re 110 kV, me një qark Cerrik – Kajan – Kuçovë – Jagodinë dhe rehabilitimi i trakteve dalëse të linjave 110 kV të N/Stacioneve Cerrik dhe Kuçovë
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68794-08-14-2020
 • |
 • Fondi limit: 571,410,410.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje për serverat dhe pajisjet elektronike të dhomës së serverave dhe sistemit GIS- për Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Data e hapjes: 28-08-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-69938-08-27-2020
 • |
 • Fondi limit: 29,858,774.00 Lekë

Faqe 1 nga 9872


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara