Contract Notice


Reset

Call For Tender: Detergjentë, produkte higjenosanitare dhe aksesorë në ndihmë të Pastrimit për vitin 2019
 • Contracting Authority: Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
 • |
 • Open Date: 22-05-2019 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 06-06-2019 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-23086-05-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 4,325,038.33 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Studim Masterplane për Zonat me Përparësi Zhvillimin e Turizmit”
 • Contracting Authority: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
 • |
 • Open Date: 22-05-2019 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2019 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-23059-05-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 68,107,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: SIGURIMI I NDERTESAVE, INV EKONOMIK, PAJISJE INFORMATIKE TE SPITALIT RAJONAL DURRES
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Durres
 • |
 • Open Date: 22-05-2019 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2019 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-23075-05-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 2,486,960.53 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Muzeut Arkeologjik Durres
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Durres
 • |
 • Open Date: 22-05-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2019 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-23015-05-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 2,253,599.40 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti 18 “Kolaudim i punimeve për objektin “Punime Riparimi te Ndryshme ne Infrastrukture, Bashkia Vorë”
 • Contracting Authority: Bashkia Vore
 • |
 • Open Date: 22-05-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-22946-05-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 10,809.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti 17 “Kolaudim i punimeve për objektin “Vendosje Sinjalistike Horizontale dhe Vertikale dhe Kufizueseve te Shpejtesise (kurrize rruge me asfaltobeton, Bashkia Vore”
 • Contracting Authority: Bashkia Vore
 • |
 • Open Date: 22-05-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-22944-05-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 7,160.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti 16 “Kolaudim i punimeve për objektin "Shtesa e rruges “Sistemim - Asfaltim Rrugës Mara, Sistemim - Asfaltim vazhdim i Rrugës Allcaushaj (Faza II), Marikaj dhe Sistemim-asfaltim segmenti i Rrugës së Llanajve, Marqinet”".
 • Contracting Authority: Bashkia Vore
 • |
 • Open Date: 22-05-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-22941-05-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 16,285.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti 15 “Kolaudim i punimeve për objektin «Shtesa e rruges:"Sistemim-Asfaltim Rrugeve Domje, Rruga "Ramadan Zaskoci", Rruga "Kodra e Toteve", Rruga "Ismail Qemali", Rruga "Naim Frasheri ", Njesia Administrative Berxull, Bashkia Vore».
 • Contracting Authority: Bashkia Vore
 • |
 • Open Date: 22-05-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-22939-05-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 31,264.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti 14 “Kolaudim i punimeve për objektin "Rindertim i Pasareles se Fshatit Fushe Preze, Njesia Administrative Preze, Bashkia Vore”
 • Contracting Authority: Bashkia Vore
 • |
 • Open Date: 22-05-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-22937-05-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 30,875.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti 13 “Kolaudim i punimeve për objektin "Rikonstruksioni i plote dhe shtese e Shkolles se Mesme "Vajdin Lamaj", Domje, Bashkia Vore"..
 • Contracting Authority: Bashkia Vore
 • |
 • Open Date: 22-05-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-22935-05-21-2019
 • |
 • Limit Fund: 115,111.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 764


© Public Procurement Agency 2019 - All rights reserved