Njoftim Nr. 7166/10 Prot., datë 17.12.2018

OPERATORIT EKONOMIK “UNION GROUP 2000” SHPK

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) mbështetur në kërkesën e  Z. Faikjon Belaj, me shkresën Nr. 4478/6, datë 05.06.2018 ka filluar procedimin administrativ ndaj operatorit ekonomik "Union Group 2000" Shpk

Njoftim Nr. 7166/10 Prot., datë 17.12.2018


Njoftim Nr. 7166/9 Prot., date 16.11.2018

OPERATORIT EKONOMIK “UNION GROUP 2000” SHPK

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) me shkresën Nr. 4478/6 Prot., datë 05.06.2018 ka filluar procedimin administrativ ndaj operatorit tuaj ekonomik, në mbështetje të nenit 13/3/a të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006

NJoftim_Nr._7166.8_Prot._date_16.11.2018_Union_Group_2000


Njoftim Nr. 7801/5, datë 11.09.2018

Drejtuar: Operatorit Ekonomik "ASLV" Sh.p.k

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), në mbështetje të kërkesës së Bashkisë Korçë, me shkresën Nr. 7801/1 Prot.,datë 23.08.2018 ka nisur procedimin administrativ ndaj operatorit tuaj ekonomik, për përjashtimin tuaj nga pjesëmarrja në prokurimit publike, në mbështetje të nenit 13/3/ç të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2016 "Për prokurimin publik", të ndryshuar.

 

Njoftim_Nr._7801.5_date_11.09.2018_Per_Operatorin_ekonomik_ASLV_shpk


Njoftim Nr. 4478/2 Prot., date 13.07.2018

OPERATORIT EKONOMIK “UNION GROUP 2000” SHPK

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) me shkresën Nr. 4478/6 Prot., datë 05.06.2018 ka filluar procedimin administrativ ndaj operatorit tuaj ekonomik, në mbështetje të nenit 13/3/a të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006

Njoftim_Nr._4478.2_Prot.__date_13.07.2018