UDHËZIME 2017

Udhëzim Nr. 10, datë 1.11.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 6 datë 27.01.2015 "Për përdorimin e marrëveshjes kuadër", i ndryshuar.

Udhëzim Nr. 09, datë 18.09.2017 "Për një ndryshim në Udhëzimin e Agjencisë së Prokurimit Publik Nr.3, datë 27.01.2015 "Proceduren e Prokurimit me Vlerë të Vogël", të ndryshuar"

Udhëzim Nr. 08, datë 13.09.2017 “Për disa shtesa në Udhëzimin Nr. 4, datë 09.05.2017 “Për veprimet e Njësisë së Prokurimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

Udhëzim Nr. 07, datë 13.09.2017 “Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 3, datë 09.05.2017 “Për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

Udhëzim Nr. 06 datë 13.09.2007 “Për disa shtesa dhe një ndryshim në Udhëzimin Nr. 1, datë 14.04.2017 “Për zhvillimin e procedurave të prokurimit me vlerë të vogël në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

UDHEZIM Nr. 05, datë 05.07.2017 "Për veprimet e Administratorit të Sistemit të Autoritetit Kontraktor në Sistemin e Prokurimit Elektronik

UDHEZIM NR. 04, DATE 9.05.2017 "Për veprimet Njësisë së Prokurimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik"

UDHEZIM NR. 03, DATE 9.05.2017 "Për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”

Udhëzim Nr. 01, datë 14.04.2017 "Për zhvillimin e procedurave të prokurimit me vlerë të vogël ne Sistemin e Prokurimit Elektronik"

Udhëzim Nr. 2, datë 24.04.2017 “Për një ndryshim në Udhëzimin e Agjencisë së Prokurimit Publik Nr. 3, datë 27.05.2015 “Për proceduren e Prokurimit me Vlerë të Vogël” të ndryshuar

Udhëzim Nr. 3, datë 27.01.2015 “Për Proçedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël” i ndryshuar me Udhëzimin Nr. 2, datë 24.04.2017

UDHËZIME 2016

UDHËZIM NR. 03, DATË 24.10.2016 "MBI DEKLARIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESIT NGA ZYRTARËT E PROKURIMIT"

UDHËZIM NR. 02, DATË 14.06.2016 “PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN E AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK NR. 07, DATË 22/05/2015 “PËR VEPRIMET E NJËSISË SË PROKURIMIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK”

UDHËZIM NR. 1, DATË 21.04.2016 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 27.01.2015 “PËR PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERË TË VOGEL"

 

UDHËZIME 2015

UDHËZIM NR. 13, DATË 28.05.2015 "PËR PROCEDURAT E DHËNIES ME KONÇESION DHE PARTNERITET PUBLIK PRIVAT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK DHE DORËZIMI I OFERTAVE NGA OPERATORËT EKONOMIKË"

UDHËZIM NR. 12, DATË 22.05.2015 "PËR KRIJIMIN E LLOGARIVE TË PËRDORUESVE NGA ADMINISTRATORI I SISTEMIT"

UDHËZIM NR. 11, DATË 22.05.2015 “PËR PROCESIN E PEZULLIMIT, MODIFIKIMIT TË DOKUMENTAVE STANDARDE TË TENDERIT DHE SHTYRJEN E AFATIT TË PROÇEDURAVE TË PROKURIMIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 10, DATË 22.05.2015 “PËR REGJISTRIMIN E OPERATORËVE EKONOMIKË DHE DORËZIMIN E OFERTAVE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 9, DATË 22.05.2015 “PËR ROLIN E AUDITIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 8, DATË 22.05.2015 “PËR SHQYRTIMIN DHE VLERËSIMIN E OFERTAVE NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 7, DATË 22.05.2015 “PËR VEPRIMET E NJËSISË SË PROKURIMIT NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 6, DATË 27.01.2015 “PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR”, NDRYSHUAR ME UDHËZIMIN NR.7, DATË 19.03.2015"

UDHËZIM NR. 7, DATË 19.03.2015 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIM NR. 6, DATË 27.01.2015 "PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR"

UDHËZIM NR. 6, DATË 27.01.2015 "PËR PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR"

UDHËZIM NR. 5, DATË 27.01.2015 "PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL NË SISTEMIN E PROKURIMIT ELEKTRONIK"

UDHËZIM NR. 4, DATË 27.01.2015 "PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT TË PËRBASHKËTA, NGA AUTORITETE KONTRAKTORE QË KANË NEVOJË PËR TË NJËJTIN MALL, SHËRBIM, APO PUNË"

UDHËZIM NR. 3, DATË 27.01.2015 "PËR PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL"

UDHËZIM NR. 2, DATË 27.01.2015 "PËR HARTIMIN E REGJISTRIT TË PARASHIKIMEVE TË PROKURIMIT PUBLIK DHE REGJISTRIT TË REALIZIMEVE TË PROKURIMIT PUBLIK"

UDHËZIM NR. 1, DATË 27.01.2015 "PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NGA ORGANI QENDROR BLERËS, MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME, PËR DISA MALLRA DHE SHËRBIME, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRISË, MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË."