Njoftim Nr. 306 Prot., datë 11.01.2019

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit nëpërmjet Rekomandimit të përbashkët Nr. 10181 prot.,

Njoftim Nr. 306 Prot., date 11.01.2019


Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara

Njoftim Nr. 41 Prot., datë 09.01.2019

Lënda: Njoftim

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore zbatues të VKM 82/2018, i ndryshuar

Për dijeni: Agjencisë së Prokurimit Publik

Njoftim Nr. 41 Prot., date 09.01.2019

Vendimi Nr. 82 i ndryshuar


Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara

Njoftim Nr. 40 Prot., datë 09.01.2019

Lënda: Njoftim

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore zbatues të VKM 82/2018, i ndryshuar

Për dijeni: Agjencisë së Prokurimit Publik

Njoftim Nr. 40 Prot., date 09.01.2019

Vendimi Nr. 82 i ndryshuar


NJOFTIM

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Sikurse jeni në dijeni, në nenin 4, pika 1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, parashikohet që:

Në bazë të kërkesave për punë, mallra ose shërbime, autoriteti kontraktor është përgjegjës për përgatitjen dhe dorëzimin e regjistrit vjetor të parashikimeve për procedurat e prokurimit publik, në përputhje me formën dhe mënyrën e parashikuar në udhëzimet e APP-së. Ky regjistër duhet të përgatitet brenda 10 (dhjetë) ditëve nga miratimi i ligjit për buxhetin”.

Për këtë qëllim, autoritetet kontraktore duhet të krijojnë regjistrin e parashikimeve të procedurave të prokurimit publik në Sistemin e Prokurimit Elektronik, brenda datës 10 Janar 2019.

Sjellim në vëmendje se, gjatë krijimit të regjistrit të parashikimeve të procedurave të prokurimit publik, autoritetet kontraktore duhet t’i referohen Udhëzimit të Agjencisë së Prokurimit Publik Nr. 1, datë 05.01.2018 "Për hartimin e regjistrit të parashikimeve të procedurave të prokurimit publik dhe regjistrit të realizimeve të procedurave të prokurimit dhe krijimi i tyre në sistemin e prokurimit elektronik".

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Reida Kashta


Njoftim Nr. 741 Prot., datë 18.01.2019

Lënda: Sjellje në vëmendje

Drejtuar: Operatorëve ekonomikë

Në Agjencinë e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), paraqiten në mënyrë të vazhdueshme ankesa të dërguara nga operatorët ekonomikë, në lidhje me procedurat e prokurimit.

Njoftim Nr. 741 Prot., date 18.01.2019