Njoftim nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Nr. 514 Prot., datë 20.03.2019

Drejtuar Autoriteteve Kontraktore zbatuese të VKM 82/2018, i ndryshuar

Njoftim nga ABP_Nr. 514 Prot. date 20.03.2019


NJOFTIM

Në mbështetje të neneve 13, pika 2/g, dhe 65 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar (në vijim “LPP”), si dhe në ushtrim të detyrave që ky ligj i ngarkon, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) ka përfunduar verifikimin e zbatimit të ligjshmërisë për 8 procedura prokurimi me vlerë të vogël, të zhvilluara përkatësisht nga 7 autoritete të ndryshme kontraktore, gjatë vitit 2018.

NJoftim nga APP_15.03.2019


Njoftim nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Nr. 367 Prot., datë 20.02.2019

Drejtuar Autoriteteve Kontraktore zbatues të VKM 82/2018, i ndryshuar

Njoftim 20 shkurt


THIRRJA 4

Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, i ndryshuar,  Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall hapjen e thirrjes së katërt të  Programin Kombëtar të Praktikave të Punës.

Afati për aplikim është nga data 8 shkurt deri më datë 28 shkurt 2019.

Aplikimi është i hapur për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç,  të cilët zoterojnë minimalisht një diplome Bachelor ose të barasvlefshme.

Kohëzgjatja e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës do të jetë tre muaj.

Profilet e kërkuara, numrin e pranimeve si dhe detaje të tjera i gjeni në linkun e posaçëm.http://praktika.arsimi.gov.al/   

Pjesëmarrësit do të përfshihen në një eksperiencë pune të integruar e në ndërveprim me profesionistë karriere në administratën publike, me qëllim përfitimin e një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive të tyre profesionale e të shprehive të tyre në praktikë.

 


Njoftim Nr. 1155 Prot., datë 01.02.2019

Drejtuar Autoriteteve Kontrakore/Operatorëve Ekonomikë

 

Në vijim të Njoftimit të Agjencisë së Prokurimit Publik (në vijim “APP”), e cila ka sjellë në vëmendje ndryshimet që ka pësuar së fundmi neni 45 i Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, i ndryshuar ( në vijim “LPP”), si dhe të pyetjeve të shpeshta lidhur me këtë ndryshim, APP në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë për t’i ardhur në ndihmë autoriteteve kontraktore njoftojnë si vijon:

Me ndryshimet e miratuara në nenin 45 të ligjit për prokurimin publik parashikohet ndalimi i dhënies së kontratave publike, operatorëve ekonomikë, që janë ose kanë qenë të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës, për një listë të veprave penale, tashmë jo vetëm për operatorin ekonomik si subjekt juridik, por edhe kur individët, përfaqësues të subjektit kanë apo kanë patur një dënim të tillë.

Njoftim_Nr. 1155 Prot date 01.02.2019_Drejtuar_Autoriteteve_Kontraktore_dhe_Operatoreve_EKonomike


Njoftim Nr. 10877/13 Prot., date 24.01.2019

Lënda: Njoftim 

Operatorit ekonomik "DH ALBANIA" sh.p.k

Njoftim operatorit ekonomik DH ALBANIA shpk


Njoftim Nr. 741 Prot., datë 18.01.2019

Lënda: Sjellje në vëmendje

Drejtuar: Operatorëve ekonomikë

Në Agjencinë e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), paraqiten në mënyrë të vazhdueshme ankesa të dërguara nga operatorët ekonomikë, në lidhje me procedurat e prokurimit.

Njoftim Nr. 741 Prot., date 18.01.2019


Njoftim Nr. 306 Prot., datë 11.01.2019

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit nëpërmjet Rekomandimit të përbashkët Nr. 10181 prot.,

Njoftim Nr. 306 Prot., date 11.01.2019


Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara

Njoftim Nr. 41 Prot., datë 09.01.2019

Lënda: Njoftim

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore zbatues të VKM 82/2018, i ndryshuar

Për dijeni: Agjencisë së Prokurimit Publik

Njoftim Nr. 41 Prot., date 09.01.2019

Vendimi Nr. 82 i ndryshuar


Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara

Njoftim Nr. 40 Prot., datë 09.01.2019

Lënda: Njoftim

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore zbatues të VKM 82/2018, i ndryshuar

Për dijeni: Agjencisë së Prokurimit Publik

Njoftim Nr. 40 Prot., date 09.01.2019

Vendimi Nr. 82 i ndryshuar


NJOFTIM

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Sikurse jeni në dijeni, në nenin 4, pika 1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, parashikohet që:

Në bazë të kërkesave për punë, mallra ose shërbime, autoriteti kontraktor është përgjegjës për përgatitjen dhe dorëzimin e regjistrit vjetor të parashikimeve për procedurat e prokurimit publik, në përputhje me formën dhe mënyrën e parashikuar në udhëzimet e APP-së. Ky regjistër duhet të përgatitet brenda 10 (dhjetë) ditëve nga miratimi i ligjit për buxhetin”.

Për këtë qëllim, autoritetet kontraktore duhet të krijojnë regjistrin e parashikimeve të procedurave të prokurimit publik në Sistemin e Prokurimit Elektronik, brenda datës 10 Janar 2019.

Sjellim në vëmendje se, gjatë krijimit të regjistrit të parashikimeve të procedurave të prokurimit publik, autoritetet kontraktore duhet t’i referohen Udhëzimit të Agjencisë së Prokurimit Publik Nr. 1, datë 05.01.2018 "Për hartimin e regjistrit të parashikimeve të procedurave të prokurimit publik dhe regjistrit të realizimeve të procedurave të prokurimit dhe krijimi i tyre në sistemin e prokurimit elektronik".

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Reida Kashta