Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Shërbim nënkontraktorësh për mirëmbajtjen e gazsjellësit TAP
 • Autoriteti Kontraktues: Albanian Gas Service Company Sh.a
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 12-11-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-12-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-78289-11-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 419,949,988.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje goma automjetesh
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Fituesi: KASTRIOT ZOTAJ
 • |
 • Data e hapjes: 18-12-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-12-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82481-12-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,759,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndertim rrjeti TU ne tre kabinat e Fiderit 11 N/Stacioni Kucove dhe rikonstruksioni i rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit 9 /10 Kv, N/Stacioni Corovode
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSSH Berat
 • |
 • Fituesi: START CO
 • |
 • Data e hapjes: 19-11-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-79174-11-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 40,236,587.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim vendosje pajisje per ndricimin rrugor me sistemin LED
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kavaje
 • |
 • Fituesi: BOSHNJAKU. B
 • |
 • Data e hapjes: 06-11-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-11-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-77771-11-05-2020
 • |
 • Fondi limit: 65,817,420.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje “Vaj Motorik-Lubrifikant dhe Antifrizë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit
 • |
 • Fituesi: BES-T CAPITAL INVEST
 • |
 • Data e hapjes: 14-01-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-01-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84062-01-14-2021
 • |
 • Fondi limit: 16,944.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime interneti per nevojat e Drejtorise Vendore te Policise Berat
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e Policise Berat
 • |
 • Fituesi: ALBTELECOM
 • |
 • Data e hapjes: 18-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-01-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84158-01-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 55,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizime me materiale te pergjithshme
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Fituesi: ERVIN LUZI
 • |
 • Data e hapjes: 18-01-2021 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-01-2021 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-84186-01-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 409,450.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime printimi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e Policise Fier
 • |
 • Fituesi: INFOTECH DR
 • |
 • Data e hapjes: 12-01-2021 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-01-2021 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-83828-01-12-2021
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: UJËSJELLËSI, I FSHATIT DUHANAS , FSHATIT LAPARDHA 1, OTLLAK DHE ORIZAJ, BASHKIA BERAT”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Berat
 • |
 • Fituesi: REJ
 • |
 • Data e hapjes: 27-11-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80099-11-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 370,988,933.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: ”Blerje Asfaltobetoni (Furzimi – Vendosje )”– Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 30 muaj”
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 26-11-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-79914-11-25-2020
 • |
 • Fondi limit: 99,952,390.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1152


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara