RREGJISTRI I KëRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
 
 
 
 
  Nr. Rendor(1) Data e rregjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes(4) Statusi I kërkesës (5) Tarifa (6)  
1  Nr.4377 Prot.,  25.03.2015 Vënie në dispozicion  një kopje të buletinit, konkretisht të faqes 363, Nëntor 2014  për koncesionin  "Ura e Tamarës, punë, me kohëzgjatje 35 vjet, me vendndodhje mbi lumin e Cemit të Vuklit  Kërkesës nuk ju kthye pergjigje sepse mungonte adresa e dërguesit, parashikuar në Nenin 11 pika 4/b te ligjit 119/2014 E perfunduar 0  
2 Nr. 8762 Prot., 15.07.2015 Venie ne dispozicion te informacionit zyrtar per tenderin e pastrimit dhe heqjen e mbeturinave ne territorin e komues Golem per sezonin Qershor- Gusht Kerkeses ju kthye pergjigje me shkresen Nr. 8762 Prot., date 16.07.2015, duke sqaruar se nuk eshte ne kompetencen e prokurimit publik kerkesa e parashtruar. E perfunduar 0  
3 NR.9238 Prot., 03.08.2015 Kerkese per informacion dhe venie ne dispozicion te dokumentacionit , per subjektet, kontratat dhe vleren e objekteve per trasmetimin e spoteve publicitare te zhvilluara nga Kryeministria per periudhen 01.09.2013- 01.03.2015 Subjektit te interesuar me shkresen Nr. 9238, date 04.08.2015 ju komunikua se objekti I kerkeses se parashtruar nuk eshte kompetence e APP-se duke percaktuar edhe subjektin ku mund te marrin pergjigjen e kerkeses se parashtruar E perfunduar 0  
4 Nr. 9505 Prot. 11.08.2015 Informacion mbi prokurimet ne zonen e Patokut te Vjeter, Kurbin per periudhne 2005- Gusht 2015 Subjektit te interesuar me shkresen Nr. 9505/1, date 12.08.2015 , ju komunikua se per aq sa kerkon ne kerkesen, APP nuk disponon informacion. Duke e cilesuar kerkesen si te pa plote, APP e fton subjektin te plotesoj te dhenat rreth kerkeses per informacion qe ka paraqitur.  E perfunduar 0  
5 Nrr. 7713 Prot 13.06.2016 Informacion dokumentar mbi kontraten me objekt " Studim projektim Cerdhe" të zhvilluar nga Bashkia Tiranë në datë 08.11.2010 Subjektit te Interesuar me shkresen Nr. 7713/1, datë 15.06.2016, ju komunikua se informacioni I kerkuar mund te vihet ne dispozicion nga Autoriteti Kontraktor, ne rastin konkret Bashkia Tiranë, e cila administron të gjithë dosjen e tenderit, pjese e se ciles duhet te ishte edhe informacioni i kerkuar nga subjekti.  E perfunduar 0  
6 Nr.10705 prot 19.09.2016 Informacion mbi korrespondencen  Qershor- Korrik-Gusht - Shtator 2016  per tenderin " Mirembajtja e sistemit elektronik te QKR" dhe " Sistemin e QKB dhe aplikimet online per Bashkimin Nderkufitar dhe sherbime te tjera" Subjektit te interesuar me shkresen Nr. 10705/1 date 21.09.2016, ju komunikua qe informacionin e kerkuar e gjene tek autoriteti kontraktor qe ka zhvilluar procedurat e prokurimit ne fjale. e perfunduar 0  
7 Nr. 12231 26.10.2016 Informacion mbi procedurat e prokurimit qe institucioni (APP) ka kryer per peridhen 2013-2016, si objektin e prokuruar, fondin limit, vleren e kontrates dhe operatorin ekonomik fitues. Subjektit kerkues ju vu ne disozicion regjistrat e realizimeve per periudhen 2013-2016, ku ishin te percaktuar qarte, objekti I procedures, vlera e fondit limit, vlera e kontrates, dhe operatori fitues.  E perfunduar 0  
8 Nr. 12383 31.10.2016 Kerkohet informacion mbi 1. Sherbimet qe kryen institucioni;2. procedurat e prokurimit, koncesionet/ppp dhe ankandet publike qe jane zhvilluar nga Autoriteti Publik; 3. Te dhenat per kualifikimet e nepunesve qe jane subjekte deklaruese sipas legjislacionit per deklarimin e pasurive; 4. Te dhena per numrin e kerkesa te mberritura ne institucion ne kuader te ligjit per te drejten e informimit.  Subjekti kerkues me shkresen Nr. 12383/5, I eshte derguar informacioni I kerkuar per aq sa sithe parashikuar ne ligjin per te drejten e informimit dhe ligjit qe eshte pjese e veprimtarise se instucionit E perfunduar 0  
9 Nr. 12505 03.11.2016 Subjekti kerkues kerkon venien ne dispozicion te dokumentacionit per proceduren e prokurimit me vlere te vogel " Blerje artikuj kancelarie", zhvilluar nga njesia administrative Zejmen, ne Gusht te vitit 2013" Kerkuesit ju be me dije me shkresen nr. 12505/ 1 Prot, datë 07.11.2016 se informacioni I kerkuar nuk gjendet ne APP, por ne Autoritetin Kontraktor qe ka kryer proceduren e prokurimit, Bashkinë Lezhe.  E perfunduar 0  
10 Nr. 12231/2 07.11.2016 Informacion per procedurat e prokurimit te kryera nga AK, KESH sh.a Subjektit te interesuar me shkresen Nr. 12231/3, datë 10.11.2016 ju komunikuar se informacioni I kerkuar administrohet ne forme shkresore nga Autoriteti Kontraktor ( KESH sh.a), ndersa mund te gjendet I publikuar edhe ne faqen zyrtare te APP. E perfunduar 0  
11 Nr. 12383/6 23.11.2016 Informacion per procedurat e prokurimit te kryera nga AK, Agjencia e Prokurimit Publik per periudhen kohore 2015- 2016, dhe te dhena per arsimin dhe kualifikimin (CV) per nepunesit qe jane subjekte per deklarimin e pasurive. Subjektit kerkues me shkresen Nr. 13383/7 Prot., datë 25.11.2016 u vu ne dispozicion informacioni mbi procedurat e prokurimit te kryera nga APP si dhe kopje te CV (Jeteshkrimit) te nepunesve subjekte deklarues , sipas legjislacionit perkates.  E perfunduar 0  
12 Nr.3419 22.02.2017 Informacion mbi masat qe merr APP kur informohet lidhur me dokumente te rreme te paraqitur nga OE, sistemi qe perdoret per te vertetuar vertetesin e dokumenteve  gjate vitit 2016. Subjektit ju komunikua se APP investohet per zbatimin e Nenit 13 te Ligjit 9643/2006 per perjashtimin e OE qe dorezojne dokumente te rreme per qellime kualifikimi, vetem pasi AK qe ka zhvilluar proceduren e prokurimit paraqet prane APP kerkesen per hetim. Numri i rasteve per vitin 2016, publikohet ne analizen vjetore, edhe procedura qe perdoret per procedimin administativ mbeshtetet ne kodin e procedurave administrative.  E perfunduar 0  
13   29.03.2017 Kerkuesi interesohet te dije, se ne rast te ofertes si bashkim operatoresh ne nje procedure prokurimi (restaurim te monumenteve te arkitektures), cili prej operatoret duhet te paraqese licensen profesionale te leshuar nga Keshilli Kombetar I Restaurimit? Ne date 30.03.2017, subjekti u sqarua se, objektet e restaurimit nuk I nenshtrohen procedurave te prokurimit, ndaj APP nuk ka kompetence ligjore per te dhene mendim lidhur me sa eshte kerkuar.  E perfunduar 0  
14 6110 20.04.2017 Subjekti kerkon informacion mbi proceduren " Blerje Letre  A4" te zhvilluar nga Bashkia Berat dhe konkretisht kerkohet informacion mbi daten edhe oren qe eshte shpallur fitues  KkTRADING Albania", si dhe momentin e hyrjes ne fuqi te kontrates Subjekti u njoftua mbi daten edhe oren e shpalljes se fituesit dhe momentin e hyrjes ne fuqi te kontrates E perfunduar 0  
15 8975 09.06.2017 Subjekti kerkon te kete akses ne mesazhet e derguara dhe te ardhura ne adresen elektronike  si anetare e njesise se prokurimit dhe KVO Subjektit kerkues I kerkua venia ne dispozicion e llogarise se perdoruesit dhe audituesi, per shkak te ndryshimeve qe ka pesuar sistemi Perfunduar 0  
16 8976 09.06.2017 Subjekti kerkon te kete akses ne mesazhet e derguara dhe te ardhura ne adresen elektronike  si anetare e njesise se prokurimit dhe KVO Subjektit kerkues I kerkua venia ne dispozicion e llogarise se perdoruesit dhe audituesi, per shkak te ndryshimeve qe ka pesuar sistemi Perfunduar 0  
17 9086 13.06.2017 Subjekti kerkues  kerkon informacion dhe dokumentacion mbi kompanin BITUPAVE LLC Subjektit kërkues ju vu ne dispozicion nje liste me procedurat elektronike te nxjerra nga sistemi pre kompanin ne fjale Perfunduar 0  
18 9325 20.06.2017 Subjekti kerkues, nepermjet disa pyetesoreve kerkon infomacion mbi ligjin e prokurimit, institucionit, si dhe statistika ne vlere monetare mbi procedura prokurimi per vitet 2014-2016 Kerkuesit ju vu ne dispozion informacioni sipas formatit te kerkuar, ne forme pyetesori, duke rezauruar cdo detaj. Perfunduar 0  
19 10757 25.07.2017 Kerkese per informacion, ne lidhje me kompanite italiane, fituese ne procedurat e prokurimit dhe kontratat e lidhura gjate vitit 2016.  Kerkuesit ju vendos ne dispozicion informacioni ne lidhje me kompanite italiane fituese te procedurave te prokurimit gjate vitit 2016 dhe lista e operatoreve ekonomike italian te regjistruar ne SPE Perfunduar 0  
20 elektronikisht Prot. 10792. Prot 31.07.2017 Kerkese per informacion ne lidhje me Incineratoret ne Shqiperi dhe Landfillet. Kthim pergjigje, duke percaktuar procedurat qe figurojne ne SPE me objekt Inceneratoret dhe Landillet Perfunduar 0  
21 Nr. 10792 Prot elektronikisht 02.08.2017 Informacion per proceduren e prokurimit me objekt Loti III "Garda, shenja dhe Stema" Kthim pergjigje, duke percaktuar fazen e zhvillimit te procedures, sipas SPE. Orientim per t'u drejtuar autoritetit kontraktor, qe ka zhvilluar proceduren per informacion me te detajuar. Kthim pergjigje elektronikisht date 02.08.2017. Perfunduar 0  
22 Nr.11444 Prot elektronikisht 03.08.2017 Kerkese per informacion ne lidhje  me numrin dhe listen e emrave te operatoreve ekonomike te rinje (me datat e regjistrimit), ne Sistemin e Prokurimit Elektronike gjate viteve 2012-2013. Kthim pergjigje elektronikisht, duke percaktuar: NUIS te operatove ekonomike, emrin e plote te subjektit dhe date e regjistrimit ne SPE. Perfunduar 0  
23 11168 16.08.2017 Kerkese per informacion per operatoret ekonomike fitues per proceduren E hapur mbi kufirin e larte monetar, me objekt  "Ndertim i sistemit per sherbime te ZVRPP". Kthim pergjigje, duke percaktuar operatoret ekonomike pjesemarres dhe fitues te procedures. Orientim i subjektit, per t'u drejtuar autoritetit kontraktor, qe ka zhvilluar proceduren per informacion me te detajuar dhe dokumentacion.Kthim pergjigje date 21.08.2017 Perfunduar 0  
24 Nr. 11402 Prot elektronikisht 25.08.2017 Kerkes per informacion per proceduren me objekt "Ndertimi i infrastruktures se Telekomunikacionit per Bashkine Elbasan", kerkohen arsyet pse eshte anulluar procedura dhe pse nuk eshte ne sistem. Kthim pergjigje, duke sqaruar se APP thjesht publikon njoftimi e anullimit. Orientim I subjektit ti drejtohet autoritetit kontraktor per informacione me te hollesishme. Procedura ndodhet ne SPE.Kthim pergjigje elektronikisht dt. 30.08.2017 Perfunduar 0  
25 Nr. 12601 Prot 02.10.2017 Kerkese per informacion ne lidhje  me llojin e procedurave te prokurimit sipas autoriteteve kontraktore per vitet 2014, 2015, 2016. Kthim pergjigje, duke plotesuar tabelat e kerkuara ne lidhje me informacionin e disponuar sipas ndarjeve ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje 12.10.2017. Perfunduar    
26 Nr. 13461 02.11.2017 Kerkese per informacion ne lidhje  me vendimin e marre nga APP, ndaj nje autoriteti kontraktor. Kthim pergjigje duke i vendosur ne dispozicion, nje kopje te vendimit te kerkuar date 06.11.2017. Perfunduar 0  
27 elektronikisht 30.11.2017 Kerkese per informacion, ne lidhje me vendosjen ne dispozicion te klasifikimit te operatoreve ekonomike dhe procesverbalit te fituesit nga Sistemi i Prokurimit Elektronik  Kthim pergjigje, duke orientuar subjektin te saktesoje objektin e procedures se prokurimit dhe daten e zhvillimit te saj, ne menyre qe t'i vendoset ne dispozicion informacioni i kerkuar date 01.12.2017. Perfunduar 0  
28 Nr. 14831 Prot elektronikisht 07.12.2017 Kerkese per informacion dhe dokumentat e tenderit, per proceduren e prokurimit me objekt: "Realizimi i dekorit ne Bashkine Vlore, me rastin e festave te fundvitit 2016". Kthim pergjigje, duke i vendosur ne dispozicion subjektit njoftimet e publikuara, pasi procedura rezulton e arkivuar. Kerkesa eshte derguar elektronikisht, ne Bashkine Vlore, date 13.12.2017, si autoritet kontraktor qe ka zhvilluar proceduren.  Perfunduar 0