Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: Restaurimi i ures mesjetare ne Voskopoje
 • Contracting Authority: Agjencia per Zhvillim Rajonal 3 Korce
 • |
 • Winner: AD - STAR
 • |
 • Open Date: 24-05-2017 Time : 14:30
 • |
 • Close Date: 04-07-2017 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-14513-05-23-2017
 • |
 • Limit Fund: 4,931,144.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rehabilitimi i Rrugeve ne brendesi te Kalase se Elbasanit,( Rr.”Xh.Kongoli”,”T. Guranjaku”, “S.Mishta”, “B.Popa”)
 • Contracting Authority: Agjencia per Zhvillim Rajonal 3 Korce
 • |
 • Winner: AD - STAR
 • |
 • Open Date: 24-05-2017 Time : 14:30
 • |
 • Close Date: 04-07-2017 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-14516-05-23-2017
 • |
 • Limit Fund: 31,100,283.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti III “Furnizim me lendë djegëse per automjete Benzine pa plumb”
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Winner: KASTRATI
 • |
 • Open Date: 24-03-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 08-05-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-73719-03-23-2017
 • |
 • Limit Fund: 731,522,619.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti I “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Winner: KASTRATI
 • |
 • Open Date: 24-03-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 08-05-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-73717-03-23-2017
 • |
 • Limit Fund: 2,952,800,375.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirëmbajtja e sistemit SCADA/EMS dhe infrastruktures së komunikimit / Maintenance of the SCADA/EMS system and of the communication infrastructure
 • Contracting Authority: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Winner: ALBAELETTRICA
 • |
 • Open Date: 16-05-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 03-07-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-13173-05-15-2017
 • |
 • Limit Fund: 225,299,422.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbimi me roje private (ShPSF) i ruajtjes dhe i sigurisë fizike , i 2 (dy) ndërtesave të Bibliotekës Kombëtare dhe ambjenteve rreth saj, perfshire materjalet dhe pajisjet qe gjenden ne to”.
 • Contracting Authority: Biblioteka Kombetare
 • |
 • Winner: DEA SECURITY
 • |
 • Open Date: 24-01-2017 Time : 09:54
 • |
 • Close Date: 28-02-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-65628-01-24-2017
 • |
 • Limit Fund: 3,635,200.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje toner
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Winner: InfoSoft Office
 • |
 • Open Date: 12-04-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 10-05-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-05006-04-11-2017
 • |
 • Limit Fund: 91,985,132.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Meremetime, mirembajtje rruget e njesive administrative ne administrim te bashkise Memaliaj”
 • Contracting Authority: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Winner: EGLAND
 • |
 • Open Date: 19-07-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 31-07-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-21258-07-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 6,666,667.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Lyerje meremetime ne shkollat e Mesme,9-vjecare dhe cikli i ulet te Njesive Administrative Bashkia Memaliaj” Viti 2017
 • Contracting Authority: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Winner: K A C D E D J A
 • |
 • Open Date: 18-07-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 28-07-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-21159-07-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 2,830,251.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rikonstruksion kopshte, shkolla, ambiente te njesive administrative Bashkia Memaliaj viti 2017”
 • Contracting Authority: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Winner: AVDULI
 • |
 • Open Date: 18-07-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 28-07-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-21162-07-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 4,131,667.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 183


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved