OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti O F F I C E CENTER, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPTK41425042N, me seli në Tiranë, përjashtohet - 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 05.03.2015 deri në datën 04.03.2018)
Postuar më: 05.03.2015

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti 'ÇEPELE', Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J63423465B, me seli në Roskovec, Fier, përjashtohet - 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 12.09.2014 deri në datën 12.09.2017)
Postuar më: 12.09.2014

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti PROQUAL, Shoqëri Aksionare, me NIPT K01703002S, me seli në Tiranë, përjashtohet - 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 28.09.2015 deri në datën 28.09.2018)
Postuar më: 23.10.2015

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "RIKON-AL", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L22119010H, me seli në Tiranë, përjashtohet - 2 (dy) vjet (duke filluar prej datës 31.12.2015 - 31.12.2017)
Postuar më: 28.06.2016

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti Altin Minja, Person Fizik, me NIPT L51527009K, me seli në Tiranë, përjashtohet - 1 (nje) vit (duke filluar prej datës 11.07.2016 deri në datën 11.07.2017)
Postuar më: 12.07.2016

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Elkri & Co", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J74818825K, me seli në Sarandë, përjashtohet - 1 (një) vit e gjysmë 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 04.08.2016 deri më datë 04.02.2018)
Postuar më: 04.08.2016

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti Relaksi-Ideal, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K82909401L, me seli në fshatin Dukas, rruga nacionale Fier-Patos, përjashtohet –2 (dy) vjet (duke filluar prej datës 01.09.2016 - 01.09.2018) me Vendim Nr. 581, datë 14.07.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti 6D - Plan, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L62717405H, me seli në Fier, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 21.09.2016 - 21.09.2017)

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti Hera Publik Service, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L61801508E, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 21.12.2016 - 21.12.2019)

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti  Fatos Lashi, Person fizik, me NIPT K91315005H, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 26.01.2017 - 26.01.2018)

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti R&R GROUP, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K81415001A, me seli në Kamëz, Tiranë, përjashtohet – 1 (nje) vit e gjysmë 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 26.01.2017 - 26.07.2018)

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti Ercon, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L12124001J, me seli në Tiranë, përjashtohet –

1 (një) vit (duke filluar prej datës 16.02.2017 - 16.02.2018)

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti S.A.S (Special Albania Security), (ish - ROGAT SECURITY GROUP), Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K31526053M, me seli në Tiranë, përjashtohet -3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 23.09.2015-23.09.2018)

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti Eral Construction Company, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K82230002K, me seli në Vorë, përjashtohet – 1 (nje) vit e gjysmë 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 24.02.2017 - 24.08.2018)

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti Nord-Comat, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L08501501Q, me seli në Tiranë, përjashtohet – 2 (dy) vjet (duke filluar prej datës 10.03.2017 - 10.03.2019)

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Hënë Hilaj", Person Fizik, me NIPT K32509674K, me seli në Gjirokastër, përjashtohet - 1 (një) vit (duke filluar prej datës 10.04.2017 deri më datë 10.04.2018)
Postuar më: 12.04.2017