OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT KONKURRUESE KONCESIONARE

 

 

 

OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Colombo", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K36608208V, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 31.10.2017 – 31.10.2020).

Publikuar në 31.10.2017

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Colombo"Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K36608208V, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 05.03.2018 – 05.03.2021).

Publikuar në  datë 05.03.2018 

    

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "UNION GROUP 2000", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L18009901U, me seli në Tiranë, përjashtohet – 2 (dy) vjet e 6 (gjashtë) muaj (duke filluar prej datës 04.12.2018 – 04.06.2021)

Publikuar në  datë 04.12.2018 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "DH Albania", degë e shoqërisë së huaj “Dunwell Haberman" LLC, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L81918008S, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 07.02.2019 – 07.02.2022).

Publikuar në datë 07.02.2019

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Fatos Lashi", Person Fizik, me Nipt K91315005H, me seli në Tiranë, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 23.10.2019 – 23.04.2021)​

Publikuar në datë 23.10.2019

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Donianna", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt J62410005G, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 04.11.2019 – 04.11.2022)​

Publikuar në datë 04.11.2019

  

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "SABINA", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K16619001G, me seli në Shkodër, përjashtohet - 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 23.12.2019 – 23.06.2021)

Publikuar në datë 23.12.2019

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Varaku E", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt J61902509S, me seli në Xhafzotaj, Durrës, përjashtohet - 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 30.12.2019 – 30.06.2021)​

Publikuar në datë 30.12.2019

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "REAN 95", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt J61827043V, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 27.01.2020 – 27.01.2021)

Publikuar në datë 27.01.2020

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "CONSPIRATION METROPOL", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L02308019F, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 27.01.2020 – 27.01.2021)

Publikuar në datë 27.01.2020 ​

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "DOGEL", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K59418208E, me seli në Çarçovë, Gjirokastër, përjashtohet - 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 06.01.2020 – 06.07.2021)

Publikuar në datë 06.02.2020 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Trinity Trade Company", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K81630026U, me seli në Tiranë, përjashtohet – 2 (dy) vjet  (duke filluar prej datës 05.03.2020 – 05.03.2022)​

Publikuar në datë 05.03.2020

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "ALBUM 1", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K12823401C, me seli në Fier, përjashtohet - 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 06.03.2020 – 06.09.2021)

Publikuar në datë 09.03.2020

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “Gas Group”, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K81811016Q, me seli në Tiranë, përjashtohet –15 (pesembedhjete) muaj (duke filluar prej datës 21.05.2020 – 21.08.2021).
Publikuar ne date 21.05.2020

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “Paera”, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L31505034R, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 25.06.2020 - 25.06.2021)​

Publikuar në date 25.06.2020

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “Copier Computer Center” , Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L12120015F, me seli në Tiranë, përjashtohet – 2 (dy) vjet (duke filluar prej datës 25.06.2020 - 25.06.2022)

Publikuar në date 25.06.2020

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “Graphic Line -1”, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K31722069H, me seli në Tiranë, përjashtohet – 15 (pesëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej datës 25.06.2020 - 25.09.2021)

Publikuar në date 25.06.2020

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Blerina Sadiku” Person Fizik me NIPT K97730102T, me seli në Berat, përjashtohet - 18 (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar prej dates 07.07.2020- 07.01.2022) ​

Publikuar në datë 07.07.2020

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “DULE”, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar,  me NIPT J82401502P, me seli në Durrës, përjashtohet për 15 (pesëmbëdhjete) muaj, (duke filluar prej datës 24.07.2020  -  24.10.2021).

Publikuar në datë 24.07.2020

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Qendra e Monitorimit të Mjedisit", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar,  me NIPT K92402036A, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1 (një) vit (duke filluar prej datës 02.09.2020 – 02.09.2021)

 Publikuar në datë 02.09.2020

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “Alfa Cleaning” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L11704004S, me seli në Tiranë, përjashtohet – 29 (njëzetenëntë) muaj (duke filluar nga data 02.10.2020-02.03.2023).

Publikuar në datë 02.10.2020