OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT KONKURRUESE KONCESIONARE

 

 

 

OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK

  

 

 

  

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "DH Albania", degë e shoqërisë së huaj “Dunwell Haberman" LLC, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L81918008S, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 07.02.2019 – 07.02.2022).

Publikuar në datë 07.02.2019

   

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Donianna", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt J62410005G, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 04.11.2019 – 04.11.2022)​

Publikuar në datë 04.11.2019

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Trinity Trade Company", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt K81630026U, me seli në Tiranë, përjashtohet – 2 (dy) vjet  (duke filluar prej datës 05.03.2020 – 05.03.2022)​

Publikuar në datë 05.03.2020

 

 

  
Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “Copier Computer Center” , Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L12120015F, me seli në Tiranë, përjashtohet – 2 (dy) vjet (duke filluar prej datës 25.06.2020 - 25.06.2022)

Publikuar në date 25.06.2020

 

    

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “Alfa Cleaning” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L11704004S, me seli në Tiranë, përjashtohet – 29 (njëzetenëntë) muaj (duke filluar nga data 02.10.2020-02.03.2023).

Publikuar në datë 02.10.2020

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "4 S"Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt L64425401K, me seli në Lushnje, përjashtohet – 1,5 (një vit e gjysmë) vjet (duke filluar prej datës 25.11.2020 – 25.05.2022).

Publikuar në  datë 25.11.2020

 

 

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “TIMAK” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L62030020B, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1,5 (një vit e gjysmë) vjet (duke filluar nga data 15.01.2021-15.07.2022).​

Publikuar në  datë 15.01.2021

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “Arlind Dogjani” , person fizik, me NIPT L82112047J, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1,5 (një vit e gjysmë) vjet (duke filluar nga data 21.01.2021-21.07.2022).​

Publikuar në  datë 21.01.2021

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “ERDIS” Shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K71804011J, me seli në Tiranë, përjashtohet – 20 (njezete) muaj (duke filluar nga data 25.02.2021- 25.10.2022).

 

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “ANRI ASHENSOR” Shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L61830027K, me seli në Tiranë, përjashtohet – 10 muaj (duke filluar nga data 30.04.2021- 28.02.2022).

Publikuar në datë 30.04.2021

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “GEAM” Shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K42905201V, me seli në Elbasan, përjashtohet – 10 muaj (duke filluar nga data 07.05.2021- 07.03.2022).

Publikuar në datë 07.05.2021

  

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “PURA-MEDICAL” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L71515507Mme seli në Elbasan, përjashtohet – 10 (dhjetë) muaj e 7 (shtatë) ditë (duke filluar nga data 14.07.2021-23.05.2022). 

Publikuar në datë 14.07.2021

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Albanian Distribution Chem” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L82203011Nme seli në Tirane, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjetë) muaj  (duke filluar nga data 15.07.2021-15.01.2023). 

Publikuar në datë 15.07.2021

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Malbertex” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K71821009N, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjete) muaj (duke filluar nga data 16.07.2021-16.01.2023).

Publikuar në datë 16.07.2021

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “PHARMA PLUS” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L61424012N, përjashtohet – 10 (dhjetë) muaj (duke filluar nga data 01.09.2021-01.07.2022).

Publikuar në datë 01.09.2021

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Victoria Invest” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K32712206U, përjashtohet – 10 (dhjete) muaj (duke filluar nga data 14.09.2021-14.07.2022).

Publikuar në datë 14.09.2021

 

Operatori ekonomik I regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Victoria Invest International” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L02712202J, përjashtohet – 10 (dhjete) muaj (duke filluar nga data 14.09.2021-14.07.2022).

 Publikuar në datë 14.09.2021

 

Operatori ekonomik I regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Kombi Invest” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K43407402P, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjete) muaj (duke filluar nga data 14.09.2021-14.03.2023).

Publikuar në datë 14.09.2021

 

Operatori ekonomik I regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Jupiter Group” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K91306035G, përjashtohet – 5 (pesë) muaj (duke filluar nga data 18.10.2021-18.3.2022).

Publikuar në datë 18.10.2021

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Kadra” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K31321008J, përjashtohet – 12 (dymbëdhjetë) muaj (duke filluar nga data 26.10.2021-26.10.2022).

Publikuar në datë 26.10.2021

 

 Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Novaakti” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L91806016Q, përjashtohet – 3 (tre) muaj (duke filluar nga data 29.10.2021-29.01.2022).

Publikuar në datë 29.10.2021

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “COLOMBO” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J82916489E, përjashtohet – 1 (nje) vit (duke filluar nga data 05.11.2021-05.11.2022).

Publikuar në datë 05.11.2021

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “ATLANTIK 3” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K22218003V, përjashtohet – 3 (tre) muaj (duke filluar nga data 10.01.2022-10.04.2022).

Publikuar në datë 10.01.2022