OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT KONKURRUESE KONCESIONARE

 

 

 

OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK

  

 

 

  

 

 

 

   

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti "Donianna", Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me Nipt J62410005G, me seli në Tiranë, përjashtohet – 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 04.11.2019 – 04.11.2022)​

Publikuar në datë 04.11.2019 

    

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “Alfa Cleaning” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L11704004S, me seli në Tiranë, përjashtohet – 29 (njëzetenëntë) muaj (duke filluar nga data 02.10.2020-02.03.2023).

Publikuar në datë 02.10.2020

  

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “TIMAK” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L62030020B, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1,5 (një vit e gjysmë) vjet (duke filluar nga data 15.01.2021-15.07.2022).​

Publikuar në  datë 15.01.2021

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “Arlind Dogjani” , person fizik, me NIPT L82112047J, me seli në Tiranë, përjashtohet – 1,5 (një vit e gjysmë) vjet (duke filluar nga data 21.01.2021-21.07.2022).​

Publikuar në  datë 21.01.2021

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “ERDIS” Shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K71804011J, me seli në Tiranë, përjashtohet – 20 (njezete) muaj (duke filluar nga data 25.02.2021- 25.10.2022).

   

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “PURA-MEDICAL” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L71515507Mme seli në Elbasan, përjashtohet – 10 (dhjetë) muaj e 7 (shtatë) ditë (duke filluar nga data 14.07.2021-23.05.2022). 

Publikuar në datë 14.07.2021

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Albanian Distribution Chem” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L82203011Nme seli në Tirane, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjetë) muaj  (duke filluar nga data 15.07.2021-15.01.2023). 

Publikuar në datë 15.07.2021

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Malbertex” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K71821009N, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjete) muaj (duke filluar nga data 16.07.2021-16.01.2023).

Publikuar në datë 16.07.2021

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Victoria Invest” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K32712206U, përjashtohet – 10 (dhjete) muaj (duke filluar nga data 14.09.2021-14.07.2022).

Publikuar në datë 14.09.2021

 

Operatori ekonomik I regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Victoria Invest International” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L02712202J, përjashtohet – 10 (dhjete) muaj (duke filluar nga data 14.09.2021-14.07.2022).

 Publikuar në datë 14.09.2021

 

Operatori ekonomik I regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Kombi Invest” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K43407402P, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjete) muaj (duke filluar nga data 14.09.2021-14.03.2023).

Publikuar në datë 14.09.2021

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Kadra” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K31321008J, përjashtohet – 12 (dymbëdhjetë) muaj (duke filluar nga data 26.10.2021-26.10.2022).

Publikuar në datë 26.10.2021

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “COLOMBO” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J82916489E, përjashtohet – 1 (nje) vit (duke filluar nga data 05.11.2021-05.11.2022).

Publikuar në datë 05.11.2021

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “ALIAJ-79” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L47521901E, përjashtohet – 10 (dhjete) muaj (duke filluar nga data 27.01.2022-27.11.2022).

Publikuar në datë 27.01.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “KORSEL” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J64104124G, përjashtohet – 18 (tetembedhjete) muaj (duke filluar nga data 27.01.2022-27.06.2023).

Publikuar në datë 27.01.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Das Oil” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L52230020G, përjashtohet – 12 (dymbedhjete) muaj (duke filluar nga data 31.01.2022-31.01.2023).

Publikuar në datë 31.01.2022

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “HARMONIA” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J62903480D, përjashtohet – 18 (tetembedhjete) muaj (duke filluar nga data 04.02.2022-04.08.2023).

Publikuar në datë 04.02.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Paera” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L31505034R, përjashtohet – 5 (pese) muaj (duke filluar nga data 08.02.2022-08.07.2022).

Publikuar në datë 08.02.2022

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Alcani” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J91505006Q, përjashtohet – 10 (dhjete) muaj (duke filluar nga data 09.02.2022-09.12.2022).

Publikuar në datë 09.02.2022

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “COLOMBO” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J82916489E, përjashtohet – 10 (dhjete) muaj (duke filluar nga data 11.02.2022-11.12.2022).

Publikuar në datë 11.02.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “IT Gjergji Kompjuter” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K81503063B , përjashtohet – 5 (pesë) muaj (duke filluar nga data 04.03.2022-04.08.2022).

Publikuar në datë 04.03.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “XH &  Miler” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K72105003E, përjashtohet – 5 (pesë) muaj (duke filluar nga data 24.03.2022-24.08.2022).

Publikuar në datë 24.03.2022

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Studio Rea-G” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT L81509036M, përjashtohet – 5 (pesë) muaj (duke filluar nga data 31.03.2022-31.08.2022).

Publikuar në datë 31.03.2022

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Euro 2001” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K13112202Q, përjashtohet – 2 (dy) vjet (duke filluar nga data 20.04.2022-20.04.2024).

Publikuar në datë 20.04.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Sila” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K22518401P, përjashtohet – 18 (tetembedhjete) muaj (duke filluar nga data 20.04.2022-20.10.2023).

Publikuar në datë 20.04.2022

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “ FEDOS” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K01514009I, përjashtohet – 14(katermbedhjete) muaj (duke filluar nga data 19.05.2022-19.07.2023).

Publikuar në datë 19.05.2022

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Leka - 2007” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K77929501L, përjashtohet – 24(njezetekater) muaj (duke filluar nga data 16.06.2022-16.06.2024).

Publikuar në datë 16.06.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “ Oni Trade” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L21410012I, përjashtohet – 3(tre) muaj (duke filluar nga data 17.06.2022-17.09.2022).

Publikuar në datë 17.06.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “ Anakonda Security” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K39003551E , përjashtohet – 30(tridhjete) muaj (duke filluar nga data 23.06.2022-23.12.2024).

Publikuar në datë 23.06.2022