Kontaktoni:

Agjencia e Prokurimit Publik
Adresa: Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Keshilli i Ministrave


Z. Eduard Ahmeti

Drejtor i Përgjithshëm
Agjencia e Prokurimit Publik
Tel: +355 4 22 77 510
E-mail: info.app@app.gov.alDrejtoria Juridike dhe Monitorimit

Sektori Juridik

Tel: +355 4 22 77 508

Sektori i Monitorimit

Tel: +355 4 22 77 514


Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Publikimit

Sektori i Teknologjisë së Informacionit

Tel: +355 4 22 77 515

Tel: +355 4 22 77 519

Sektori i Publikimit

Tel: +355 4 22 77 522


Sektori I Integrimit, Burimeve Njerëzore dhe Financës

Tel: +355 4 22 77 511

Protokolli

Tel: +355 4 22 77 509


https://www.app.gov.al