Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje te biletave te transportit nderkombetar ajror me destinacion Tirane- Viene
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 18-07-2024 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-07-2024 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-13480-07-18-2024
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi i shkollës 9 – vjeçare Ibrahim Hima”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2024 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 07-05-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-02407-04-23-2024
 • |
 • Fondi limit: 1,597,399.96 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje materiale dhe reagent laboratorikë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Data e hapjes: 26-04-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-02558-04-24-2024
 • |
 • Fondi limit: 5,387,350.00 Lekë
Objekti i tenderit: Supervizion punimesh për objektin: "Furnizimi me uje te zonave bregdetare, zonat e investimit strategjik, Draleos, Drimadhes dhe Dhermi të Bashkise Himarë".Faza II
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare te Ujesjelles-Kanalizimeve
 • |
 • Data e hapjes: 21-05-2024 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-06-2024 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05526-05-20-2024
 • |
 • Fondi limit: 4,056,452.00 Lekë
Objekti i tenderit: Permiresimi i Sinjalistikes Horizontale dhe Vertikale në segmentet kryesore, Bashkia Shkoder
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 19-03-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-04-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98654-03-18-2024
 • |
 • Fondi limit: 41,309,221.00 Lekë
Objekti i tenderit: Supervizion punimesh për objektin: “Rikonstruksioni i skemës së furnizimit me uje për fshatin Podgorie, Bashkia Maliq”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare te Ujesjelles-Kanalizimeve
 • |
 • Data e hapjes: 17-05-2024 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-05-2024 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05082-05-16-2024
 • |
 • Fondi limit: 3,781,973.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Ndricues rrugor led per fshatrat e Bashkise Belsh” .
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Belsh
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-07-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09688-06-18-2024
 • |
 • Fondi limit: 1,875,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje oksigjen i gazte per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Gramsh
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 31-05-2024 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2024 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07212-05-30-2024
 • |
 • Fondi limit: 1,935,360.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje te biletave te transportit nderkombetar ajror me destinacion Tirane- Viene
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 18-07-2024 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-07-2024 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-13480-07-18-2024
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta te transportit ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 17-07-2024 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2024 Ora : 18:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-13430-07-17-2024
 • |
 • Fondi limit: 50,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 367


© Agjencia e Prokurimit Publik 2024 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k