Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje biletë udhëtimi, klasi ekonomik, me intinerarin: Tiranë –Vjenë - Tiranë per 1 (nje) person”
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e import-exportit te materialeve ushtarake MEICO
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72063-06-09-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje biletë udhëtimi, klasi ekonomik, me intinerarin: Tiranë –Vjenë - Tiranë per 1 (nje) person”
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e import-exportit te materialeve ushtarake MEICO
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72063-06-09-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sherbime për mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Komisionereve Publik
 • |
 • Data e hapjes: 05-06-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-06-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71522-06-05-2023
 • |
 • Fondi limit: 466,400.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje e rrethimeve e objekteve arsimore
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 02-05-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-05-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67700-04-28-2023
 • |
 • Fondi limit: 6,666,632.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bateri për kabinetin e sistemit Datacom
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-05-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-66421-04-18-2023
 • |
 • Fondi limit: 3,474,150.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Rinovimi i sistemit të mbrojtjes së 2 agregatëve me furnizim instalimin/konfigurimin të dy paneleve të reja, i kompletuar me mbrojtjet dixhitale për gjeneratorin, transformatorin e fuqisë dhe të releve njëveprimëshe për HEC Fierzë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 11-04-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-05-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-65447-04-07-2023
 • |
 • Fondi limit: 114,000,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta te transportit ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71893-06-07-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje bileta udhëtimi me itenerar Tiranë – Bruksel (Belgjikë) – Tiranë”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-72052-06-09-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje biletë udhëtimi, klasi ekonomik, me intinerarin: Tiranë –Vjenë - Tiranë per 1 (nje) person”
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e import-exportit te materialeve ushtarake MEICO
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72063-06-09-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje bileta udhëtimi me itenerar Tiranë – Bruksel (Belgjikë) – Tiranë”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2023 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-72052-06-09-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë

Faqe 1 nga 643


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k