Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Mbikëqyrje e punimeve për Ndërtimin e Ujësjellësit në fshatin Muriqan
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Shkoder
 • |
 • Fituesi: HYDRO-ENG CONSULTING
 • |
 • Data e hapjes: 03-04-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-04-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64473-03-31-2023
 • |
 • Fondi limit: 1,640,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Hartim projekt preventivi "Ndërtim i infrastrukturës së nevojshme për UAV në Bazën Ajrore Kuçovë
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti Gjeografik Ushtarak
 • |
 • Fituesi: A & E ENGINEERING sh.p.k
 • |
 • Data e hapjes: 03-04-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64386-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 19,194,717.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Trajnim ATSEP bazik për inxhinierët e CNS/SMC
 • Autoriteti Kontraktues: ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A)
 • |
 • Fituesi: A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION
 • |
 • Data e hapjes: 02-05-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-05-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67701-04-28-2023
 • |
 • Fondi limit: 2,500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 6 - Blerje Kompjutera
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-01-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51120-11-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 495,740,878.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Automjet (8+1) modeli "minivan" në përdorim të institucionit të Bashkisë Patos”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Fituesi: Elton Fejzulla
 • |
 • Data e hapjes: 23-05-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-06-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-70014-05-22-2023
 • |
 • Fondi limit: 1,666,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ushqime per kopeshtin dhe cerdhen, per nevoja te Bashkise Shijak
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shijak
 • |
 • Fituesi: M.C.CATERING
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63045-03-20-2023
 • |
 • Fondi limit: 2,916,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Ndërtim Ujësjellësi në Fshatin Muriqan”, Bashkia Shkodër
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Shkoder
 • |
 • Fituesi: "MICULI"
 • |
 • Data e hapjes: 16-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62390-03-15-2023
 • |
 • Fondi limit: 82,627,173.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Ndërtim dhe rikonstruksion linjash dhe ndërhyrjesh në raste emergjente kanalizimi në Njësitë 1,2,3,4,5 dhe Drejtoritë Rajonale”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 13-04-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-65786-04-12-2023
 • |
 • Fondi limit: 6,429,711.24 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Studim projektim për rikonstruksionin tërësor të Godinës Qëndrore të Universitetit “Aleksandër Moisiu, Durrës.
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Aleksander Moisiu Durres
 • |
 • Fituesi: S&L STUDIO
 • |
 • Data e hapjes: 18-11-2022 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 07-02-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-50308-11-17-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,766,404.14 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 5:Blerje qumeshti dhe nenprodukte te tij
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 31-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-05-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64294-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 5,626,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 139


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k