Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Trajnime mesuesish
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier
 • |
 • Fituesi: FILARA
 • |
 • Data e hapjes: 10-11-2022 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-11-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49270-11-09-2022
 • |
 • Fondi limit: 3,425,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Trajtim dhe Evadim te Mbetjeve te Rrezikshme Spitalore DSHS-KURBIN per vitin 2022- MarrëveshjeKuadër me një operator ekonomik – ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara- me afat 1 vjeçar (12 muaj) ”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 07-10-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44722-10-06-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje lëndë djegëse për ngrohje, pellet në Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë, Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara”, me afat 12 muaj nga lidhja e MK.”
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 06-12-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-12-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-52002-12-05-2022
 • |
 • Fondi limit: 32,658,608.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: LOTI 1-Riparim Kondicioneresh
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Bujqesor Tirane
 • |
 • Fituesi: SULOLLARI-KLIMA
 • |
 • Data e hapjes: 22-12-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-01-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54514-12-21-2022
 • |
 • Fondi limit: 331,400.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot17 Cefuroxime
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 04-05-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-06-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26456-04-26-2022
 • |
 • Fondi limit: 14,985,605.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Hartim projekti”Rikualifikim i lagjeve 1,2,3 dhe 7 te qytetit Kukes
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kukes
 • |
 • Fituesi: ZENIT&CO
 • |
 • Data e hapjes: 26-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-12-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47317-10-25-2022
 • |
 • Fondi limit: 10,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pajisje dhe pjesë rezervë për mirëmbajtjen e agregatëve e pajisjeve të centralit HEC Vau Dejës
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Fituesi: NOVAMAT
 • |
 • Data e hapjes: 15-11-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-12-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49870-11-14-2022
 • |
 • Fondi limit: 59,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Sistemi elektronik për mbledhjen dhe menaxhimin e informacionit për fermerët në hapësirën territoriale të Bashkisë Tiranë”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: SOFT & SOLUTION
 • |
 • Data e hapjes: 02-11-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-11-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48177-11-01-2022
 • |
 • Fondi limit: 16,666,661.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot112 Salmeterol xinafoate
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 04-05-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-06-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26650-04-26-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,262,310.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot36 Teicoplanin
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 04-05-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-06-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26495-04-26-2022
 • |
 • Fondi limit: 15,521,809.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 116


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k