Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve në objektin : “Meremtim kanale kulluese e mbrojtje nga përmbytjet ( grup banesash, fshati Pishaj) Gramsh”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92583-04-08-2021
 • |
 • Fondi limit: 12,445.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve në objektin : “Meremtim kanale kulluese e mbrojtje nga përmbytjet ( Përroi i Agjencisë)” .
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92580-04-08-2021
 • |
 • Fondi limit: 14,336.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve në objektin : Sistemim asfaltim lagja “ish – Reparti Ushtarak”, Gramsh.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92578-04-08-2021
 • |
 • Fondi limit: 296,489.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve në objektin : “Ndërtimi linje ujësjellësi fshati Skenderbegas si dhe linja e ujësjellësit lagja Koçaj e Fshat Gramsh”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92575-04-08-2021
 • |
 • Fondi limit: 440,833.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve në objektin : “Rikonstruksion i rrugës automobilistike Skenderbegas, Loti II”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92573-04-08-2021
 • |
 • Fondi limit: 803,055.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve per objektin “Sistemim asfaltim rruga Llapushaj, Gramsh”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92571-04-08-2021
 • |
 • Fondi limit: 803,055.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve për objektet që do të prokurohen gjatë vitit 2021 i ndarë në lote.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92569-04-08-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,370,213.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Blerje materjale për ndriçimin rrugorë ,për Ndërmarrjen e Shërbimeve të Mirmbajtjesë".
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-04-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92528-04-08-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,666,650.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale ndihmëse për qendrën "Harmonia"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92587-04-08-2021
 • |
 • Fondi limit: 172,350.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje reagentësh dhe materiale laboratorike për vitin 2021”.
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Mjekesise Ligjore
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-05-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92538-04-08-2021
 • |
 • Fondi limit: 11,665,480.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 562


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara