Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Mirëmbajtje e 3 (tre) aparaturave të GC-MS-ve G3440A, G1530A DHE 33440B
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 18-08-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24127-08-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,124,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje vjetore për 2 (dy) aparaturat e ADN-së
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 18-08-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-08-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24126-08-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,155,666.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 1 Alkool 96% per perdorim te jashtem Liter
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 18-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-08-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24137-08-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 864,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelari,tonera dhe shtypshkrime
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 18-08-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-08-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24151-08-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,083,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje pajisje për zyrat për Bashkinë e Tiranës për vitin 2017”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 18-08-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-08-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24203-08-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,999,348.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim Mbikqyrje ”Supervizion i objektit: “Rikonstruksione rrugësh në Bashkinë Ura Vajgurore
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Ura Vajgurore
 • |
 • Data e hapjes: 18-08-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-08-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24201-08-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 936,540.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale hidraulike, per nevojat e Bashkise Rrogozhine
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Rrogozhine
 • |
 • Data e hapjes: 18-08-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-08-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24191-08-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,794,288.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti II. Blerje artikuj bulmetore
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Divjake
 • |
 • Data e hapjes: 18-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24182-08-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 260,750.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I . Blerje Buke
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Divjake
 • |
 • Data e hapjes: 18-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24180-08-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 18,375.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti III. Blerje artikuj ushqimore dhe fruta perime
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Divjake
 • |
 • Data e hapjes: 18-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24184-08-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 706,298.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 432


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara