Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Studim-Projektim i optimizmit te furnizimit me uje te qytetit Kukes
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 02-06-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59285-05-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 5,769,972.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës të Bashkisë Tiranë”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 29-05-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59297-05-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 12,499,990.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shpenzimet e siguracionit të mjeteve të transportit të Bashkisë Tiranë”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 29-05-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 08-06-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59310-05-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 5,471,828.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje e impjanistikes (hidraulike,elektrike)
 • Autoriteti Kontraktues: Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Shkodër
 • |
 • Data e hapjes: 29-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58993-05-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,000,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shpenzime për siguracion kasko të njësive lëvizëse të monitorimit dhe Qëndrës Kombëtare të Monitorimit të Frekuencave (QKMF) dhe TMS
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Data e hapjes: 29-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59293-05-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,100,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve në administrim të FSHZH-së “.
 • Autoriteti Kontraktues: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • |
 • Data e hapjes: 29-05-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59298-05-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 6,320,436.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje punimesh për objektin: “Ndertim i rrjetit të jashtëm dhe të brendshëm të Ujesjellësit të qytetit Laç, faza II, Sh.a Ujësjellës Kanalizime Kurbin.
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Lac Kurbin
 • |
 • Data e hapjes: 29-05-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59288-05-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,036,511.67 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 3 " Shërbim për mirëmbajtjen e ashensorëve"
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Aleksander Moisiu Durres
 • |
 • Data e hapjes: 29-05-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59191-05-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 599,790.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 2 " Shërbim për mirëmbajtjen e gjeneratorëve"
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Aleksander Moisiu Durres
 • |
 • Data e hapjes: 29-05-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59189-05-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 400,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim për mirëmbajtjen e aparateve dhe pajisjeve teknike
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Aleksander Moisiu Durres
 • |
 • Data e hapjes: 29-05-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59182-05-28-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,998,090.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 346


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara