Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Implementimi i dokumentacionit të integruar i qendërzuar për të gjith Bashkinë Shkodër në platformën Microsoft 365, Azure Active Directory dhe Mail Server bazuar në Cloud
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-12-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38202-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 833,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ekspert vlerësues për vleresimin e objekteve në pronësi /përdorim të ATK
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Trajtimit te Kredive
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38187-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,083,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sigurimi i aseteve të Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe Drejtorisë së Arkivit Qëndror për periudhën 1 vjeçare
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Sigurimeve Shoqerore
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-12-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38113-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 5,000,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbimi i sigurimit fizik të godinës së ZVRPP Elbasan për periudhën 01.01.2018 deri 31.12.2018
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 29-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38024-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,188,136.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndërtimi i rrjetit të brendshëm të komunikimit elektronik (intranet) në 3 Njësi Administrative dhe 5 Lagje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38203-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,866,400.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kapake ngjyre gri RAL 7016 dhe te verdhe RAL 1018
 • Autoriteti Kontraktues: ECO Tirana
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-12-2017 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-38189-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,546,666.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti II: Blerje materiale ndriçimi për Bashkinë Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-12-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38146-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 436,717.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: ”Blerje materiale pastrimi, ndriçimi për Bashkinë e Tiranës për vitin 2017”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-12-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38119-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,091,667.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I: Blerje materiale pastrimi për Bashkinë Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-12-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38129-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 654,950.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje zbukurime per qytetin per festat e fundvitit“
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Divjake
 • |
 • Data e hapjes: 15-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-12-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38044-12-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,500,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 396


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara