Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Projekt ide mbi Elektrifikimin e linjave të transportit urban dhe ndërqytetas në Bashkitë Tiranë, Vlorë, Durrës.(Me faza)
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia per Efiçencen e Energjise
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84169-01-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 74,166,667.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim i printimit, fotokopjimit dhe skanimit” për Këshillin e Lartë të Prokurorisë
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Larte i Prokurorise
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84217-01-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,500,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rishikim i Manualit te Kontabilitetit te Agjencise se Sigurimit te Depozitave
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sigurimit te Depozitave
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-02-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84209-01-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,250,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kaldaja me qira
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Obsetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-01-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84193-01-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,210,000.04 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve per objektin "Ndertim i rrjetit KUZ dhe furnizimi me uje i zones Valias i Ri”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84184-01-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 5,089,982.50 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje materiale ortopedie”
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore XHAFERR KONGOLI Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-02-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84218-01-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,500,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje asfalto beton për rrugët Idrizaj, Lokalitet dhe Dëshiran”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Belsh
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-02-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84192-01-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 4,944,893.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim me ushqime Blegtorale loti 3
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Polivalente per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84183-01-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,442,400.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim me ushqime Koloniale loti 2
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Polivalente per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84181-01-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,085,360.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ushqimesh per vitin 2021, per Qendren polivalente per sherbime te perkujdesit shoqeror poliçan “ me lote
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Polivalente per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-01-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84173-01-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 4,489,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 511


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara