Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bilete vajtje ardhje me bagazhe, Tiranë-Bruksel, Bruksel-Tiranë.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2019 Ora : 17:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-19022-04-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje 3 bileta të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion Tirane –Bruksel–Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18995-04-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete udhëtimi ajror me destinacion “Tiranë-Zagreb-Tiranë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.1001 Komanda e Forces Tokesore Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18967-04-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje bilete udhëtimi me avion, Tiranë – Budapest –Tiranë”
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18968-04-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Evadim i mbetjeve të Spitalit Mat"
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18877-04-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,500,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të GKA” – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj.
 • Autoriteti Kontraktues: Galeria Kombetare e Arteve
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18875-04-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,159,034.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim i pastrimit të ambjentit te jashtëm në QSUT
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18862-04-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,929,245.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Marrje mostra
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Rajonale Veterinarise dhe Mbrojtjes se Bimeve Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2019 Ora : 08:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-18863-04-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 999,879.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i bulevardit ”Zogu I-rë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18851-04-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,890,873.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje 3 bileta të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion Tirane –Bruksel–Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18946-04-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 740


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara