Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: LOTI i Pare Qarku Shkoder “Ruajtja e objekteve ne varesi te Drejtorise Rajonale Shkoder me sherbim privat te Sigurise Fizike
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSHEE Shkoder
 • |
 • Fituesi: EUROGJICI-SECURITY
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-09-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19739-07-06-2017
 • |
 • Fondi limit: 18,091,077.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti III “Furnizim me lendë djegëse per automjete Benzine pa plumb”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 24-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73719-03-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 731,522,619.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 24-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73717-03-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,952,800,375.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Furnizim vendosje monitorues temperature të programueshëm për transformatorët e eksitimit të gjeneratorëve në Hec Fierzë dhe Hec Vau Dejës, dhe blerje instrumenta matës analizues dixhital për Njësitë Prodhuese të KESH sh.a".
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Fituesi: NOVAMAT
 • |
 • Data e hapjes: 14-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17603-06-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 37,132,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje paisje elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Apelit Vlore
 • |
 • Fituesi: PC STORE
 • |
 • Data e hapjes: 29-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-09-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18655-06-28-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,125,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim me roje private për ruajtjen e godinës se Entit Shteteror te Farave dhe Fidaneve për vitin 2017
 • Autoriteti Kontraktues: Enti Shteteror i Farerave dhe Fidaneve
 • |
 • Fituesi: START 2000
 • |
 • Data e hapjes: 03-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-05-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-10367-05-02-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,722,209.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tonera dhe kancelari per nevoja te Bashkise Kolonje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kolonje
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 28-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-09-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24741-08-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 982,580.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale për Rehabilitimin e sinjalistikës rrugore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Nr.2 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Fituesi: R. S. & M
 • |
 • Data e hapjes: 08-09-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-25710-09-07-2017
 • |
 • Fondi limit: 12,480,658.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 9.Gentamicin sulphate
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes
 • |
 • Fituesi: T R I M E D
 • |
 • Data e hapjes: 30-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-09-2017 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24983-08-29-2017
 • |
 • Fondi limit: 47,700.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 21.Sodium chloride
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes
 • |
 • Fituesi: FLORFARMA
 • |
 • Data e hapjes: 30-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-09-2017 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-25020-08-29-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,050,087.71 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 195


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara