Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Përkthim i legjislacionit të Bashkimit Evropian
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Fituesi: ALBA GLOBAL GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 09-07-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-29586-07-08-2019
 • |
 • Fondi limit: 13,900,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbimi privat i sigurisë fizike të Drejtorise Sherbimit Spitalor Librazhd”- Marrëveshje Kuadër – me nje operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd
 • |
 • Fituesi: KUMRIA 1
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17081-04-08-2019
 • |
 • Fondi limit: 6,352,056.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i godinës së Radiokimisë të IFBZ
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Tiranes
 • |
 • Fituesi: AGB 3
 • |
 • Data e hapjes: 30-07-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-09-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-31831-07-29-2019
 • |
 • Fondi limit: 25,551,926.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje automjet
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Himare
 • |
 • Fituesi: MEKTRIN MOTORS
 • |
 • Data e hapjes: 16-09-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35877-09-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,166,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tonerash për printera dhe fotokopje për njësitë shpenzuese të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Fituesi: BNT ELECTRONICS
 • |
 • Data e hapjes: 01-07-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-07-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28686-06-28-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,800,006.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Agregate dhe makineri te renda bujqesore
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Bujqesor Tirane
 • |
 • Fituesi: BESNIKU
 • |
 • Data e hapjes: 10-07-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29826-07-09-2019
 • |
 • Fondi limit: 28,662,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ngritje e Sistemit te Vaditjes e Ujitjes se Tokave te FDE
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Bujqesor Tirane
 • |
 • Fituesi: JUNIK
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-09-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33935-08-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 26,508,135.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I “Sherbim me roje civile zyrat e Drejtorise Rajonit Verior Shkoder dhe zyrat e ish –Sektorit Fushe Arres ( vendndodhja Shkoder- F.Arres, Puke)”,
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
 • |
 • Fituesi: TREZHNJEVA
 • |
 • Data e hapjes: 12-07-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30118-07-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 6,634,970.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti II “Sherbim me roje civile Zyrat e Sektorit Kukes dhe Skrapin ne Trull Surroi (vendndodhja Kukes)”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
 • |
 • Fituesi: TREZHNJEVA
 • |
 • Data e hapjes: 12-07-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30121-07-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 6,634,970.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Rroba Pune
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres
 • |
 • Fituesi: Blerina Sadiku
 • |
 • Data e hapjes: 04-09-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-09-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34310-08-27-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,497,480.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 88


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara