Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje paisje të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit TIK për nevojat e Bashkisë dhe Institucioneve të Varësisë së Bashkisë (Blerje e Përqendruar)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: BNT ELECTRONICS
 • |
 • Data e hapjes: 02-07-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63702-07-01-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,081,926.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje kompjuterike për KLSH
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi: PC STORE
 • |
 • Data e hapjes: 17-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-08-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-65772-07-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,585,784.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i shkolles Naraç
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vau Dejes
 • |
 • Fituesi: NDERTUESI 2014
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68889-08-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 10,108,182.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale Kancelarie
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vau Dejes
 • |
 • Fituesi: BLEDI BILALI
 • |
 • Data e hapjes: 06-08-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67763-08-05-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje soba per ngrohje me dru zjarri
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vau Dejes
 • |
 • Fituesi: MURATI D
 • |
 • Data e hapjes: 13-05-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57827-05-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,166,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materialesh sinjalistike orientuese dhe mbrojtëse në Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Fituesi: SAKULI
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68455-08-11-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,646,865.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbim dhe mirëmbajtje e automjeteve në DPSHTRR”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Fituesi: POWER INDUSTRIES
 • |
 • Data e hapjes: 27-07-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 07-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-66206-07-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,310,839.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje SKANERA A0 Format i Madh
 • Autoriteti Kontraktues: Arkivi Qendror Teknik i Ndertimit Tirane
 • |
 • Fituesi: C.C.S.
 • |
 • Data e hapjes: 05-08-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67718-08-04-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,333,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje lubrifikante
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fier
 • |
 • Fituesi: TOP-OIL
 • |
 • Data e hapjes: 02-06-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59516-06-01-2020
 • |
 • Fondi limit: 5,029,270.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi i shoqerimit te vlerave monetare
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier
 • |
 • Fituesi: MYRTO SECURITY
 • |
 • Data e hapjes: 27-08-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-69851-08-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,571,120.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 92


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara