Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: "Rikualifikim i rrugës së shkollës dhe ndërtim i parkut "
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Fituesi: ZDRAVO
 • |
 • Data e hapjes: 29-01-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-03-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-85178-01-28-2021
 • |
 • Fondi limit: 19,789,926.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rehabilitimi i sistemit ujitës, njësia administrative Gjepalaj
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shijak
 • |
 • Fituesi: VELLEZERIT HYSA
 • |
 • Data e hapjes: 09-11-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-77861-11-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 12,151,101.68 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime Software për Suport për Qendrën Kombëtare të Lëvizshme të Monitorimit të Cilësisë (TEMS)
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Fituesi: RADIO FREQUENCY & ADVANCE ENGINEERING
 • |
 • Data e hapjes: 08-02-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-02-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-86157-02-05-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia Skrapar
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Skrapar
 • |
 • Fituesi: DESARET COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 11-02-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-03-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-86376-02-09-2021
 • |
 • Fondi limit: 100,106,094.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndërtimi i segmentit rrugor Sabri Kosturi, Lushnje
 • Autoriteti Kontraktues: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • |
 • Fituesi: G.P.G. COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-03-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-87485-02-17-2021
 • |
 • Fondi limit: 150,797,126.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje preparate për dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 12-02-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-03-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-86764-02-11-2021
 • |
 • Fondi limit: 34,166,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizimi me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, Loti I - Njësia Administrative Remas
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Divjake
 • |
 • Fituesi: ALBA KONSTRUKSION
 • |
 • Data e hapjes: 29-01-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-03-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-85065-01-28-2021
 • |
 • Fondi limit: 420,813,895.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Marrje me qera kamioni , transport dherash
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje
 • |
 • Fituesi: Genti 001
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88045-02-23-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikëqyrje punimesh për tenderin me objekt: “Furnizimi me ujë për zonat bregdetare të Bashkisë Divjakë dhe Njësisë Administrative Remas, Loti I - Njësia Administrative Remas”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Divjake
 • |
 • Fituesi: C.E.C GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 12-02-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-02-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-86689-02-11-2021
 • |
 • Fondi limit: 4,252,783.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim printimi, fotokopjimi dhe skanimi
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2021 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-03-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-87401-02-17-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,666,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 99


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara