Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Restaurimi i ures mesjetare ne Voskopoje
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia per Zhvillim Rajonal 3 Korce
 • |
 • Fituesi: AD - STAR
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2017 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 04-07-2017 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-14513-05-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,931,144.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rehabilitimi i Rrugeve ne brendesi te Kalase se Elbasanit,( Rr.”Xh.Kongoli”,”T. Guranjaku”, “S.Mishta”, “B.Popa”)
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia per Zhvillim Rajonal 3 Korce
 • |
 • Fituesi: AD - STAR
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2017 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 04-07-2017 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-14516-05-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 31,100,283.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti III “Furnizim me lendë djegëse per automjete Benzine pa plumb”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 24-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73719-03-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 731,522,619.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 24-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73717-03-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,952,800,375.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtja e sistemit SCADA/EMS dhe infrastruktures së komunikimit / Maintenance of the SCADA/EMS system and of the communication infrastructure
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Fituesi: ALBAELETTRICA
 • |
 • Data e hapjes: 16-05-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13173-05-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 225,299,422.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbimi me roje private (ShPSF) i ruajtjes dhe i sigurisë fizike , i 2 (dy) ndërtesave të Bibliotekës Kombëtare dhe ambjenteve rreth saj, perfshire materjalet dhe pajisjet qe gjenden ne to”.
 • Autoriteti Kontraktues: Biblioteka Kombetare
 • |
 • Fituesi: DEA SECURITY
 • |
 • Data e hapjes: 24-01-2017 Ora : 09:54
 • |
 • Data e mbylljes: 28-02-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-65628-01-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,635,200.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje toner
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 12-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-05-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05006-04-11-2017
 • |
 • Fondi limit: 91,985,132.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Meremetime, mirembajtje rruget e njesive administrative ne administrim te bashkise Memaliaj”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Fituesi: EGLAND
 • |
 • Data e hapjes: 19-07-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-07-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-21258-07-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 6,666,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lyerje meremetime ne shkollat e Mesme,9-vjecare dhe cikli i ulet te Njesive Administrative Bashkia Memaliaj” Viti 2017
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Fituesi: K A C D E D J A
 • |
 • Data e hapjes: 18-07-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-21159-07-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,830,251.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion kopshte, shkolla, ambiente te njesive administrative Bashkia Memaliaj viti 2017”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Fituesi: AVDULI
 • |
 • Data e hapjes: 18-07-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-07-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-21162-07-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,131,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 183


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara