Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Rikualifikim urban i bllokut të kufizuar nga rruga “Ded Gjon Luli” – Blv. “Zogu i Parë” – “Mine Peza” dhe rikonstruksion i Rr. “Prokop Myzeqari” dhe Rr. “Hamid Shijaku
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: RSM Company
 • |
 • Data e hapjes: 05-07-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-08-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-77834-07-04-2018
 • |
 • Fondi limit: 106,057,531.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikualifikimi i Qendrës së fshatit Dukat
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Fituesi: LABI
 • |
 • Data e hapjes: 11-09-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-85045-09-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 10,577,390.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Çelesa per seksionet komutuese TL/TM per N/Stacionet
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
 • |
 • Fituesi: EL-POWER
 • |
 • Data e hapjes: 10-08-2018 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 03-09-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82556-08-09-2018
 • |
 • Fondi limit: 136,500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i tretë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim linje transmetimi ujësjellësi nga Impianti i Bovillës deri te rruga “Demokracia”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: C.E.C GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 30-07-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-09-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81053-07-27-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,638,925.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i dytë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim linje transmetimi ujësjellësi nga Rruga Vangjel Noti deri në Depo 4000 m3 Yzberisht”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: INSTITUTI DEKLIADA - ALB
 • |
 • Data e hapjes: 30-07-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-09-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81051-07-27-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,070,429.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ofrim shërbimi për organizimin e aktivitetit për promovimin e sektorit bujqësor, viti 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • |
 • Fituesi: DIXHI PRINT - AL
 • |
 • Data e hapjes: 13-09-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-09-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-85599-09-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 7,972,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i gjashtë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: ”Blerje sistem kamerash”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: B-VAAL ENGINEERING
 • |
 • Data e hapjes: 23-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-09-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83554-08-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 218,864.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i pestë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: ”Spostim rrjet nga Unaza deri në progresivin 1600Dn800 dhe Spostim Rrjet K.U.Z.”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: INFRATECH
 • |
 • Data e hapjes: 23-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-09-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83552-08-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,550,811.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i katërt: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me ujë në rrugën ”Thoma Koxhaj”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: "TAULANT" SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 23-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-09-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83550-08-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 932,815.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i dytë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: ”Rikonstruksion i katër linjave të transmetimit Dj 426mm celik nga Hec Lanabregas - takimin me Tub. Dn 700 mm celik”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: TOWER
 • |
 • Data e hapjes: 23-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-09-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83546-08-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,129,882.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 66


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara