Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Sistemim Asfaltim Rruga Fshati Dolna Gorica (Faza I)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pustec
 • |
 • Fituesi: ARTYKA II
 • |
 • Data e hapjes: 01-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81484-07-31-2018
 • |
 • Fondi limit: 5,916,568.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i ngrohjes së Pallatit të kulturës A.Moisiu
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Fituesi: "SHPRESA" SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 20-09-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-86159-09-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 23,333,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion rruga Dallëndyshet Shkozet
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Fituesi: "SHKELQIMI 07"
 • |
 • Data e hapjes: 24-09-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-86713-09-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 12,481,281.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Ujësellësi i jashtëm Ersekë nga burimet Mavro dhe Galldishte & Rrjeti i brëndshëm i ujësjellësit Ersekë”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve Tirane
 • |
 • Fituesi: A. N. K.
 • |
 • Data e hapjes: 03-08-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81767-08-02-2018
 • |
 • Fondi limit: 363,748,731.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Mbrojtja nga gërryerjet e lumit Devoll, fshati Kuç, Inonisht, L = 600 ml”, Korçë.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Korce
 • |
 • Fituesi: BEAN
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-11-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-90833-10-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 30,443,755.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kite Hormonal
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Specialiteteve Paskuqan Tirane
 • |
 • Fituesi: GENIUS SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 07-11-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-11-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92980-11-06-2018
 • |
 • Fondi limit: 384,558.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje paisje të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit TIK për nevojat e Bashkise dhe Institucioneve të Varësisë së Bashkise(Blerje e Perqendruar)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: PC STORE
 • |
 • Data e hapjes: 05-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88487-10-04-2018
 • |
 • Fondi limit: 5,337,089.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Azhornimi i Tokave Buqesore Cerragë Belsh
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Belsh
 • |
 • Fituesi: GeoPoint-AL
 • |
 • Data e hapjes: 29-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-11-2018 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-91584-10-26-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,200,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisjesh elektronike për UMT
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Fituesi: BNT ELECTRONICS
 • |
 • Data e hapjes: 01-08-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 07-09-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81510-07-31-2018
 • |
 • Fondi limit: 13,160,450.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Hipoklorit Kalciumi
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Peqin
 • |
 • Fituesi: ASI-2A CO
 • |
 • Data e hapjes: 06-11-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-11-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92813-11-05-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,650,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 72


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara