Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Ndërtim shkolla 9 vjeçare Hamallaj
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Fituesi: HTM
 • |
 • Data e hapjes: 30-05-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-07-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24343-05-29-2019
 • |
 • Fondi limit: 65,885,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ruajtja e godinës dhe e ambienteve rrethuese të godines se institucionit me roje private
 • Autoriteti Kontraktues: Cirku Kombetar
 • |
 • Fituesi: INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA
 • |
 • Data e hapjes: 04-09-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-09-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34818-09-03-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,160,218.16 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: ” Printim Fature për Abonentët Debitorë”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: Inform Albania
 • |
 • Data e hapjes: 08-04-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-05-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-16936-04-05-2019
 • |
 • Fondi limit: 9,455,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Libra artistike public domain per shkollat 9- vjecare dhe te mesme ZVA Korce-Pustec
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Vendore Arsimore Korçë-Pustec
 • |
 • Fituesi: Artin Çili
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-12-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45800-12-06-2019
 • |
 • Fondi limit: 902,138.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Transporti i punonjesve te Tec Vlore sh.a
 • Autoriteti Kontraktues: Termocentrali Vlore sh.a
 • |
 • Fituesi: FJOIG
 • |
 • Data e hapjes: 23-12-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 03-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46590-12-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,390,662.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim Interneti për UKT sh.a”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: ALBTELECOM
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-09-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33427-08-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,919,978.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Shërbim printimi fatura uji"
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: Inform Albania
 • |
 • Data e hapjes: 18-10-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-01-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-90314-10-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 19,190,164.50 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Supervizion punimesh për objektin:Përmirësim i furnizimi me ujë për qytetin e Roskovecit
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Fituesi: ANGERBA
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-12-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44605-11-22-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,280,833.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kimikate dhe Karbon Aktiv për UKT sh.a””
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: W.CENTER
 • |
 • Data e hapjes: 14-01-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-03647-01-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 143,618,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti III “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Fituesi: TOP-OIL
 • |
 • Data e hapjes: 30-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19850-04-26-2019
 • |
 • Fondi limit: 66,633,207.95 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 72


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara