Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Loti i dytë: “Rikualifikimi i sheshit në rrugën “Irfan Tomini” me kënd rekreativ”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: SINDER AB
 • |
 • Data e hapjes: 08-07-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29529-07-05-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,380,516.60 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i parë:“Rikualifikimi i sheshit rekreativ në rrugën ”Belul Hatibi”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: SINDER AB
 • |
 • Data e hapjes: 08-07-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29526-07-05-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,666,043.30 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i dytë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: ”Rikualifikimi i sheshit në rrugën ”Irfan Tomini”, me kënd rekreativ”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: M.A.K Studio
 • |
 • Data e hapjes: 09-07-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29639-07-08-2019
 • |
 • Fondi limit: 55,512.50 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje dru zjarri
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kukes
 • |
 • Fituesi: Gjergj Buça
 • |
 • Data e hapjes: 08-02-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-06956-02-07-2019
 • |
 • Fondi limit: 6,423,733.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: REHABILITIM I SKEMES UJITESE UJEMBLEDHESI MALAJ-2, FAZA 3
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mirdite
 • |
 • Fituesi: AEK MUNELLA
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19042-04-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 42,532,808.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: RIKONSTRUKSION I PLOTE I KOMPLEKSIT TE GODINAVE 1,2,3, SHKOLLA 9 VJECARE 'PASHKO VASA'RRESHEN
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mirdite
 • |
 • Fituesi: Uleza Ndertim
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-06-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19043-04-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 101,744,516.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: KARBURANT GAZOIL
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Fituesi: BOLENA.
 • |
 • Data e hapjes: 30-05-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-06-2019 Ora : 07:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-24502-05-29-2019
 • |
 • Fondi limit: 13,450,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Studim Projektim i rruges Bratosh-Vrrith
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Fituesi: InfraKonsult
 • |
 • Data e hapjes: 31-05-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-06-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24473-05-29-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,121,103.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ruajtja e godinës me roje private – Marreveshje Kuader
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Fituesi: A-2000
 • |
 • Data e hapjes: 07-05-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-20726-05-06-2019
 • |
 • Fondi limit: 22,785,183.44 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 1: Blerje printera
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Statistikave
 • |
 • Fituesi: BNT ELECTRONICS
 • |
 • Data e hapjes: 24-06-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-07-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28000-06-21-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,260,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 103


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara