Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Rikostruksion rrjeti Tu me kabell ABC, ne kabinen Bulcar Siper
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSHEE Elbasan
 • |
 • Fituesi: ERGI
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-03-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49708-02-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,900,208.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi me roje private TEC Fier
 • Autoriteti Kontraktues: PETROL ALBA SH.A
 • |
 • Fituesi: MYRTO SECURITY
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-02-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37078-12-07-2017
 • |
 • Fondi limit: 8,850,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 2: Blerje Benzine pa plumb 10 PPM
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Apelit Tirane
 • |
 • Fituesi: EROIL
 • |
 • Data e hapjes: 20-03-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-03-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57072-03-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 249,200.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 1: Blerje Gazoil D1 (Eurodizel) 10PPM
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Apelit Tirane
 • |
 • Fituesi: EROIL
 • |
 • Data e hapjes: 20-03-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-03-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57065-03-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,741,450.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburant per mjetet e Bashkise Pustec, Viti 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pustec
 • |
 • Fituesi: MEROLLI OIL
 • |
 • Data e hapjes: 27-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51788-02-26-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,550,528.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Punime mirembajtje dhe portbarazhe ne kanalin Ujites Peqin - Kavaje
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durres
 • |
 • Fituesi: Shendelli
 • |
 • Data e hapjes: 28-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-52006-02-27-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,750,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Tonera dhe Drum per Printer/Fotokopje
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Apelit Tirane
 • |
 • Fituesi: ERISONI COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 13-03-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-03-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55238-03-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,064,750.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim dhe sherbime per mencat
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Sociale Shtepia e Perbashket Tirane
 • |
 • Fituesi: "SHPRESA" SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 16-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47929-02-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,346,607.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelari dhe tonera
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit
 • |
 • Fituesi: Eldi Qafmolla
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57349-03-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim i ruajtjes fizike te ndertesave, aseteve dhe njerezve te Drejtorise Rajonale te OSHEE Gjirokaster 2018-2019
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSHEE Gjirokaster
 • |
 • Fituesi: BALILI-KO
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-03-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48391-02-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 20,575,868.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 48


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara