Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: “Shërbim lavazho për mjetet e Bashkisë Patos, Klubit Sportiv dhe Repartit MZSH”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2022 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-01-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17602-01-21-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Transport, montim, kolaudim, mirëmbajtje dhe c’montim i CT skaner GE LIGHTSPEED 16 SL”
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Universitar i Traumes
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2022 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-01-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17603-01-21-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Hedhje (Data Entry) e inventarëve të ASHV në katalogun online të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave te Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2022 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-01-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17597-01-21-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Siguracion TPL i mjeteve të transportit
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 24-01-2022 Ora : 00:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-01-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17595-01-21-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SHERBIMI I SIGURIMIT DHE RUAJTES SE GODINES DRSSH LEZHE DHE ALSSH LEZHE , LAC , MIRDITE
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2022 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-01-2022 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-17591-01-21-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje shtypshkrime (Furnizime dhe materiale te tjera zyre te pergjithshme)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 24-01-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-01-2022 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-17589-01-21-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Gaz i Lengshem
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Kolonje
 • |
 • Data e hapjes: 24-01-2022 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-01-2022 Ora : 00:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17588-01-21-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Sigurimi i shërbimit të furnizimit me kompozime lulesh natyrale të freskëta”, për ambjentet e zyrës së Presidentit, për vitin 2022.
 • Autoriteti Kontraktues: Presidenca
 • |
 • Data e hapjes: 21-01-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-01-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17552-01-20-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per ngrohje lende djegese
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla Profesionale Sali Ceka Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 24-01-2022 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-01-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17587-01-21-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: sherbimi i pastrimit, grumbullimit dhe transportin e mbeturinaveper qytetin Memaliaj, dhe transportin e mbeturinave ne fshat Memaliaj, Lulezim, Toç, Qesarat,Iliras,Vasjar (Agensise Luftinje) per periudhen mujore janar-shkurt 2022
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Data e hapjes: 24-01-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-01-2022 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-17585-01-21-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 502


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara