Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje tonera
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09087-02-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburanti (nafte-benzine)
 • Autoriteti Kontraktues: Dega e Doganes Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09005-02-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kafe, qumësht dhe ujë për pritje për të huajt
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 16:34
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 16:35
 • |
 • Numri i referencës: REF-09008-02-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Larje të autoveturave të MBZHR-së për vitin 2019”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 16:32
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 16:32
 • |
 • Numri i referencës: REF-09009-02-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Publikim në gazetë të nevojave të Projektit të Burimeve Ujore dhe Ujitjes gjatë vitit 2019, gazeta e dytë”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 16:25
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 16:25
 • |
 • Numri i referencës: REF-09004-02-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Publikim në gazetë të njoftimit të zhvillimit të procedurave konkurruese për dhënien me qira të sipërfaqeve të tokave bujqësore në pronësi të shtetit gjatë vitit 2019, gazeta e dytë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 16:20
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 16:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-08999-02-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Publikim në gazetë të nevojave të Projektit të Burimeve Ujore dhe Ujitjes gjatë vitit 2019, gazeta e parë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 16:18
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 16:18
 • |
 • Numri i referencës: REF-09000-02-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime mirembajtje paisje zyre e teknike
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Tatimeve Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08988-02-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sigurim i automjeteve
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08990-02-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime mirembajtje mjete transporti
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Tatimeve Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-08995-02-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 306


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara