Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Të bëhet azhornimi i fondit pyjor e kullosor si dhe të pregatitet dokumentacioni për regjistrimin e fondit pyjor e kullosor të Bashkisë Cerrik, i cili është 4424 ha i dhënë në pronësi kësaj Bashkie me VKM nr. 433, dt.08.06.2016.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Cerrik
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30935-10-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 707,840.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerja e automateve”
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia Periferike HEC Vau Dejes
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2017 Ora : 07:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30934-10-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 254,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Punime riparimi te godines se administrates te Njesise Operative Shkoder
 • Autoriteti Kontraktues: OST Njesia Operative Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-30933-10-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 794,832.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “SHERBIM - MBIKQYRJE PUNIMESH (SUPERVIZION) PER OBJEKTIN:„Rehabilitim i pjesshem i rrjetit ne zonen Suk 1 Roskovec“ .
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30932-10-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 300,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje materiale sportive”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30931-10-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 152,400.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale higjeno-sanitare per NJOSH
 • Autoriteti Kontraktues: OST Njesia Operative Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30930-10-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 499,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje kancelari”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30929-10-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 200,584.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje materiale pastrimi”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30928-10-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 287,650.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale hidraulike
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme e Ndertimit Karl Gega Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30927-10-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 166,666.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ranitidine hydrochloride 50 mg
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje
 • |
 • Data e hapjes: 24-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30921-10-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,654.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 518


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara