Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje materiale pune kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89956-10-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lidhja on line e stacioneve sizmike te institutit te gjeoshkencave, energjise, ujit dhe mjedisit (IGJEUM)”
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89967-10-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shtypshkrime për nevojat Bashkise Lushnje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89965-10-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje medikamente
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Zhvillimit Rezidencial Durres
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89962-10-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje, Shërbim Interneti dhe mirëmbajtje e rrjetit, faqes zyrtare web dhe pajisjeve të Këshillit të Qarkut Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-89947-10-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: materiale pune Tonera
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2018 Ora : 03:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89937-10-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kompjutera dhe printera per institucionin e Prefektit Q Diber
 • Autoriteti Kontraktues: Prefekti i Qarkut Diber
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89940-10-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Siguracion i detyrueshem automjetesh TPL
 • Autoriteti Kontraktues: OST Njesia Operative Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89938-10-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime dezinfektim, deratizim, dizinsektim
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.2
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-89928-10-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shtypshkrime
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89935-10-15-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 197


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara