Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Mirembajtje e riparim lera ( NJesite Administrative Qendre,Lopes e Kurvelesh )
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 19-09-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-09-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-05672-09-18-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materjale Ndertimi per nevoja te U-K sh.a Tepelene viti 2021
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 20-09-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05671-09-18-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bateri dhe servis, riparime mjetesh
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Data e hapjes: 20-09-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05669-09-17-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime baze per automjetet e bashkise vore
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Data e hapjes: 20-09-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05668-09-17-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Të tjera materiale dhe shërbime speciale (materiale hidraulike dhe ndërtimore)
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Kulturore Tirana
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-09-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05662-09-17-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikeqyrje punimesh per objektin "Rikonstruksion i godinave në pronësi të NJVV për strehim social
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Bulqize
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-09-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05658-09-17-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Uniforma per Policine Bashkiake
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Data e hapjes: 20-09-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05649-09-17-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudimi i punimeve të objektit “Rehabilitimi i pjesës jugore të unazës Skënderbej
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fier
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-09-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05643-09-17-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pjesë këmbimi, goma dhe bateri"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kucove
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-09-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05646-09-17-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudim objekti : “ Rikonstruksion stadiumi,Faza I“
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Maliq
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2021 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-09-2021 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-05642-09-17-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 395


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara