Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje materjale hidraulike
 • Autoriteti Kontraktues: Ujesjelles Kanalizime sh.a Dropull
 • |
 • Data e hapjes: 22-04-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-63972-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 214,964.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim ruajtje godine dhe sistem alarmi per pikat 3 Vellezeri Kondi dhe Konsultori.
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Nr.1 Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64021-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Krijimi i sistemit te menaxhimit te radhes” per Spitalin Rajonal Fier
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Fier
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64019-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelarie
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Kombetare Inventarizimit te Pasurive Kulturore
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64014-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 100,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje shërbimi për mirëmbajtjen e centralit telefonik, shtesa licence dhe përshtatje sistemi
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64012-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 600,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ambalazhim, etiketim, grumbullim, transport, trajtim dhe asgjesim te mbetjeve spitalore
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64010-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 101,760.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lyerje e ambjentit te brendshem te Qendres Shendetesore Nr.1,Tirane dhe lyerje e pikave
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Nr.1 Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64007-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 425,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Punime riparimi ne qivuret e demtuar nga renia e pemeve
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Berat
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64006-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 111,319.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim profesional pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64005-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ceremoni përurimi
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Shkencave te Natyres
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-04-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64003-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 48,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 391


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara