TRAINIMI PËR TRAINERË (ToT) MBI PROKURIMIN PUBLIK
NË VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR DHE TURQI

Trainimi dhe certifikimi i një grupi (15-25) trajnerësh kombëtar në fushën e prokurimit për secilin prej 8 vendeve përfituese të projektit, është një nga rezultatet kryesore të projektit të sipërpërmendur të financuar nga Komisioni Evropian. Programi Trajnim për Trajnerë (ToT) përbën një pjesë të qëllimit të përgjithshëm të projektit për të krijuar në nivel të çdo Shteti Përfitues, një "Sistem Kombëtar Trajnimi për Prokurimin Publik"

Të dhëna informative