Njoftim Nr. 2981/4 Prot., datë 11.06.2020 për Operatorin ekonomik "DULE" sh.p.k

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në mështetje të kërkesës së Autoriteti Portual Durrës, me shkresën Nr. 2981/ 4 Prot., datë 11.06.2020 ka nisur procedimin administrativ ndaj operatorit tuaj ekonomik “Dule”, për përjashtimin tuaj nga pjesëmarrja në prokurimet publike, në mbështetje të nenit 13/3/a të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Njoftim 2981.4 date 11.06.2020 per operatorin ekonomik DULE shpk


Njoftim Nr. 9145/3 datë 07.01.2020 për operatorin ekonomik "Dogel" sh.p.k

Njoftim Nr.9145.3date 07.01.2020 per operatorin ekonomik Dogel