Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara 

Lënda: Njoftim

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore zbatues të VKM 82/2018, i ndryshuar

Për dijeni: Agjencisë së Prokurimit Publik

Njoftim per AK nga ABP


Njoftim Nr. 8297/3 Prot., datë 23.01.2020

Në mbështetje të neneve 13, pika 2/g, dhe 65 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar (në vijim “LPP”), si dhe në ushtrim të detyrave që ky ligj i ngarkon, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) ka përfunduar verifikimin e zbatimit të ligjshmërisë për procedura prokurimi, të zhvilluara nga autoritete të ndryshme kontraktore, gjatë vitit 2019.

Njoftim Nr. 8297.3 date 23.01.2019


NJOFTIM

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

 Sikurse jeni në dijeni, në nenin 4, pika 1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, parashikohet që:

Njoftim Nr. 681 Prot., date 17.01.2020


Njoftim Nr. 560 Prot., datë 15.01.2020

Në vijim të njoftimit Nr. 9928 Prot., datë 24.12.2019, risjellim në vëmendje se, projektligji i ri për prokurimin publik është aktualisht në fazën e konsultimit publik.

Njoftim Nr. 560 Prot., date 15.01.2020


Njoftim Nr. 272 Prot., date 10.01.2020

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Nisur nga fakti se, me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 871 datë 30.12.2019, data 3 Janar 2020 është caktuar ditë pushimi,

Njoftim Nr. 272 Prot. date 10.01.2020