NJOFTIM

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

 Sikurse jeni në dijeni, në nenin 4, pika 1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, parashikohet që:

Njoftim Nr. 681 Prot., date 17.01.2020


Njoftim Nr. 560 Prot., datë 15.01.2020

Në vijim të njoftimit Nr. 9928 Prot., datë 24.12.2019, risjellim në vëmendje se, projektligji i ri për prokurimin publik është aktualisht në fazën e konsultimit publik.

Njoftim Nr. 560 Prot., date 15.01.2020


Njoftim Nr. 272 Prot., date 10.01.2020

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Nisur nga fakti se, me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 871 datë 30.12.2019, data 3 Janar 2020 është caktuar ditë pushimi,

Njoftim Nr. 272 Prot. date 10.01.2020