Urdhër Nr. 33, datë 14 .02.2018 të Kryeministrit "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Prokurimit Pulik".

Urdher Nr. 33, date 14.02.2018 i Kryeministrit