REKOMANDIM

MBI

HARTIMIN E KRITEREVE PER KUALIFIKIM PER PROCEDURAT E

PROKURIMIT PER MALLRA, PUNE, SHERBIME

Rekomandim Nr. 1797/1 Prot., date 10.03.2022