Lënda: Njoftim mbi hartimin e rregullave të reja për prokurimin publik.

Njoftim Nr. 2092 Prot. date 23.03.2021

RELACIONi VKM 11.3.2021

Draft VKM RrPP