Memorandum Bashkëpunimi midis Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore dhe Agjencisë së Prokurimit Publik


Memorandum Bashkëpunimi midis Autoritetit të Konkurencës dhe Agjencisë së Prokurimit Publik


Marrëveshje Bashkëpunimi midis Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe Agjencisë së Prokurimit Publik


Memorandum Bashkëpunimi midis Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës dhe Agjencisë së Prokurimit Publik