VENDIME 2018


VENDIM Nr. 82, datë 14.2.2018 "PËR NGARKIMIN E AGJENCISË SË BLERJEVE TË PËRQENDRUARA PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRISË, MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA DHE SHËRBIME" i Ndryshuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave, Nr. 816, datë 31.12.2018

VENDIM Nr. 82, datë 14.2.2018 i ndryshuar


VENDIM Nr. 914, datë 29.12.2014 "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 402, DATË 13.05.2015, ME VENDIMIN NR. 823, DATË 23.11.2016 ME VENDIMIN 797, DATË 29.12.2017 DHE ME VENDIMIN NR. 80 DATË 14.2.2018

VKM NDYSHUAR ME VKM 80


Vendim Nr. 82, datë 14.2.2018 “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, Ministrive dhe Institucioneve të Varësisë, për disa Mallra dhe Shërbime

VKM Nr. 82, datë 14.2.2018


VENDIM Nr. 80, datë 14.2.2018 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 914, DATË 29.12.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK”, TË NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 80, datë 14.2.2018


VENDIM Nr. 918, datë 29.12.2014 PER KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK NË MËNYRË ELEKTRONIKE, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 796, DATË 29.12.2017

VENDIMNr. 914, datë 29.12.2014 PËRMIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 402, DATË 13.05.2015,ME VENDIMIN NR. 823, DATË 23.11.2016 DHE ME VENDIMINNR. 797, DATË 29.12.2017

VENDIM Nr. 797, datë 29.12.2017 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 914, DATË 29.12.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK”, TË NDRYSHUAR

VENDIM 796, datë 29.12.2017 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 918, DATË 29.12.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK NË MËNYRË ELEKTRONIKE”

VENDIM I KESHILLIT TE MINISTRAVE NR. 482 DATE 05.07.2017 "Për Pezullimin e Përkohshëm të Procedurave të Prokurimit për Vitin 2017"

VENDIM NR. 575, DATË 10.7.2013 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR VLERËSIMIN DHE DHËNIEN ME KONCESION/PARTNERITET PUBLIK PRIVAT

VENDIM NR. 914 DATË 29.12.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK I NDRYSHUAR

VENDIM NR. 823, DATË 23.11.2016 "PËR DISA NDRYSHIME NE VENDIMIN NR.914, DATE 29.12.2014 TE KESHILLIT TE MINISTRAVE , "PER MIRATIMIN E RREGULLAVE TE PROKURIMIT PUBLIK", TE NDRYSHUAR"

VENDIM NR. 807, DATË 16.11.2016 "PËR DISIPLINIMIN E ANGAZHIMEVE BUXHETORE"

VENDIM NR. 28 DATË 14.01.2015 PËR NGARKIMIN E MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRIT, MINISTRAVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 176, DATË 25.2.2015

VENDIM NR. 28 DATË 14.01.2015 PËR NGARKIMIN E MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRIT, MINISTRAVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME

VENDIM NR. 918 DATË 29.12.2014 PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK NË MËNYRË ELEKTRONIKE

VENDIM NR. 914 DATË 29.12.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM NR. 379 DATË 11.06.2014 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.1, DATË 10.1.2007, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK”, TË NDRYSHUAR

VENDIM NR. 53 DATË 21.01.2009 PËR NGARKIMIN E MINISTRISË SË BRENDSHME PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRISË, MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME, TË NDRYSHUAR ME VKM NR. 139, DATË 03.03.2010, TË NDRYSHUAR ME VKM NR.384, DATË 25.05.2011, TË NDRYSHUAR ME VKM NR.137, DATË 12.03.2014.

VENDIM NR. 1 DATË 10.01.2007 “PËR RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK”, I NDRYSHUAR ME VKM NR.153, DATË 22.03.2007, VKM NR.135, DATË 03.02.2008, VKM NR.392, DATË 08.04.2008, VKM NR.822, DATE 18.06.2008, VKM NR.46, DATË 21.01.2009, VKM NR.495, DATË 15.05.2009, VKM NR.917, DATË 29.7.2009, VKM NR.398, DATË 26.05.2010, VKM NR.32, DATE 23.01.2013 DHE VKM NR. 547, DATË 13.6.2013

VENDIM NR. 32 DATË 23.01.2013 PËR PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.1, DATË 10.1.2007, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR PROKURIMIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR

VENDIM NR. 47 DATË 23.01.2013 PER NJE SHTESE NE VENDIMIN NR.45 DATE 21.01.2009 TE KESHILLIT TE MINISTRAVE PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE NË MËNYRË ELEKTRONIK, TE NDRYSHUAR

VENDIM NR. 1 DATË 10.01.2007 “PËR RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK”, I NDRYSHUAR ME VKM NR.153, DATË 22.03.2007, VKM NR.135, DATË 03.02.2008, VKM NR.392, DATË 08.04.2008, VKM NR.822, DATE 18.06.2008, VKM NR.46, DATË 21.01.2009 VKM NR.495, DATË 15.05.2009 DHE VKM NR.398, DATË 26.05.2010

VENDIM NR. 398 DATË 26.05.2010 PËR PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.1, DATË 10.1.2007, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR PROKURIMIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR

VENDIM NR. 53 DATË 21.1.2009 PËR NGARKIMIN E MINISTRISË SË BRENDSHME PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË KRYEMINISTRISË, MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME, I NDRYSHUAR ME VKM NR. 139, DATË 3.3.2010

VENDIM NR. 1 DATË 10.01.2007 PËR RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK”, I NDRYSHUAR ME VKM NR.153, DATË 22.03.2007, VKM NR.135, DATË 03.02.2008, VKM NR.392, DATË 08.04.2008, VKM NR.822, DATE 18.06.2008 DHE VKM NR.46, DATË 21.01.2009

VENDIM NR. 45 DATË 21.01.2009 PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE NË MËNYRË ELEKTRONIKE

VENDIM NR. 46 DATË 21.01.2009 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.1, DATË 10.1.2007, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR PROKURIMIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR

VENDIM NR. 822 DATË 18.6.2008 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.1, DATË 10.01.2007, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR PROKURIMIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR

VENDIM NR. 135 DATË 03.02.2008 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.1, DATË 10.1.2007, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR PROKURIMIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR

VENDIM NR. 659 DATË 03.10.2007 PËR RREGULLAT E KRYERJES SE PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK ME MJETE ELEKTRONIKE

VENDIM NR. 153 DATË 22.03.2007 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.1, DATË 10.1.2007, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR RREGULLAT E PROKURIMIT PUBLIK”