Politikat e privatësisë

 

Agjencia e Prokurimit Publik

Veprimtaria e Agjencisë së Prokurimit Publik (në vijim “APP”)  bazohet në Ligjin Nr. 9643/2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Ligjin Nr. 125/2013 “Për konçesionet dhe partneritetin publik privat” dhe Ligjin Nr. 9874/2008 “Për ankandin publik”, i ndryshuar.

Politikat e privatësisë