Njoftim Nr. 6547 Prot., date 27.09.2022

Krerët e agjencive të prokurimeve publike dhe praktikues e ekspertë të prokurimeve nga i gjithë rajoni i Evropës dhe Azisë Qendrore u takuan këtë javë në Tiranë në Forumin e 16-të të Prokurimit, Integritetit, Menaxhimit dhe Hapjes (PRIMO).


MINISTRIA E FINANCAVE                                                                                                 AGJENCIA E PROKURIMIT 

      DHE EKONOMISË                                                                                                                       PUBLIK

Nr. 15981 Prot., Datë 29.8.2022                                                                                        Nr. 5883 Prot., Datë 29.08.2022

 

Lënda: Njoftim

Drejtuar: Autoriteteve/Enteve Kontraktore

 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë në bashkëpunim me Agjencinë e Prokurimit Publik, me qëllim kontrollin e fondeve të vlefshme në thesar, njofton të gjithë autoritetet kontraktore

Njoftim MFE_APP

Manual teknik


Njoftim Nr. 3879/3 Prot., date 29.07.2022

Drejtuar: Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik, në mbështetje të nenit 23/c të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", njofton se, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik, së fundmi ka bërë disa ndryshime në Manualin Teknik që shoqëron Udhëzimin Nr. 05, datë 25.06.2021 "Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike".

Njoftim Nr. 3879.3 Prot., date 29.07.2022


Shkolla Shqiptare e Administratës Publike ju fton të regjistroheni në webinaret që zhvillohen për prokurimin publik.

𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝟏: 𝐏𝐫𝐨𝐤𝐮𝐫𝐢𝐦𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤
Nëntema 1: Zbatimi i kuadrit të ri ligjor në fushën e prokurimit publik
Trajnere: Xhoana Ristani
Data: 19 Korrik 2022
Ora 9:30-11:30

Në këtë sesion do të trajtohen:
-Aspektet kryesore të parashikuara nga ligji;
-Zbatimi i tyre në praktikë;
-Problematikat e hasura dhe rekomandimet kryesore 1 vit pas hyrjes në fuqi të kuadrit të ri ligjor.

Nëntema 2: Sistemi i Prokurimit Publik
Trajnere: Xhensila Lita
Data: 19 Korrik 2022
Ora: 11:30-13:30

Në këtë sesion do të trajtohen:
-Aspektet teknike të zhvillimit të procedurave të prokurimit në SPE;
-Krijimi i regjistrit të parashikeve dhe realizimeve;
-Llogaria e administratorit të autoritetit kontraktor;
-Krijimi dhe vlerësimi i procedurave të prokurimit publik;
-Procedura e prokurimit blerje me vlerë të vogël;
-Sistemi dinamik i biletave;
-Roli i audituesit në procedurat e prokurimit publik.

🔗Për të ndjekur webinarin e prokurimit publik regjistrohuni në linkun si më poshte:
https://attendee.gotowebinar.com/register/921150375450108686

𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝟐: 𝐏𝐫𝐨𝐤𝐮𝐫𝐢𝐦𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤
Nëntema 1: Zbatimi i kuadrit të ri ligjor në fushën e prokurimit publik
Trajnere: Xhoana Ristani
Data: 20 Korrik 2022
Ora 9:30-11:30

Në këtë sesion do të trajtohen:
-Aspektet kryesore të parashikuara nga ligji;
-Zbatimi i tyre në praktikë;
-Problematikat e hasura dhe rekomandimet kryesore 1 vit pas hyrjes në fuqi të kuadrit të ri ligjor.

Nëntema 2: Sistemi i Prokurimit Publik
Trajnere: Xhensila Lita
Data: 20 Korrik
Ora: 11:30-13:30

Në këtë sesion do të trajtohen:
-Aspektet teknike të zhvillimit të procedurave të prokurimit në SPE;
-Krijimi i regjistrit të parashikeve dhe realizimeve;
-Llogaria e administratorit të autoritetit kontraktor;
-Krijimi dhe vlerësimi i procedurave të prokurimit publik;
-Procedura e prokurimit blerje me vlerë të vogël;
-Sistemi dinamik i biletave;
-Roli i audituesit në procedurat e prokurimit publik;

🔗Për të ndjekur webinarin e prokurimit publik regjistrohuni në linkun si më poshte:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3792941705472646414

🛑 Për shkak të sulmeve kibernetike të infrastrukturës dhe sistemeve shtetërore, ju ftojmë të regjistroheni për të ndjekur webinaret me adresat tuaja personale të emailit që linku i konfirmimit t'ju dërgohet në këtë adresë.


Njoftim Nr. 4389 Prot., date 24.06.2022

Drejtuar: Autoriteteve/Enteve Kontraktore dhe Operatorëve Ekonomikë

Njoftim Nr. 4389 Prot., date 24.06.2022


Njoftim Nr. 4191 Prot., date 17.06.2022

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.850, datë 4.11.2020 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Prokurimin Publik dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj”, Komiteti Drejtues i Strategjisë Kombëtare për Prokurimin Publik 2020-2023, në mbledhjen e zhvilluar në datë 07.06.2022, vendosi miratimin e Raportit të Monitorimit të Zbatimit të SKPP për vitin 2021.

Njoftim Nr. 4191 prot. date 17.06.2022


NJOFTIM Nr. 4019 Prot., date 09.06.2022

 

Drejtuar: Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore

 

Agjencia e Prokurimit Publik, me mbёshtetjen e Bankёs Botёrore dhe nё bashkёpunim me institucionet pёrgjegjёse, po punon pёr hartimin e udhёzuesve qё do tё ndihmojnё autoritetet dhe entet kontraktore si edhe operatorёt ekonomikё pёr pёrdorimin e prokurimit tё gjelbёr.

 

Njoftim Nr. 4019 Prot., date 09.06.2022


NJOFTIM Nr. 4018 Prot., datë 09.06.2022

 

Drejtuar: Operatorëve Ekonomikë

 

Agjencia e Prokurimit Publik, me mbёshtetjen e Bankёs Botёrore dhe nё bashkёpunim me institucionet pёrgjegjёse, po punon pёr hartimin e udhёzuesve qё do tё ndihmojnё autoritetet dhe entet kontraktore si edhe operatorёt ekonomikё pёr pёrdorimin e prokurimit tё gjelbёr.

Njoftim Nr. 4018 Prot., date 09.06.2022


NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik dhe Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve duke vlerësuar rëndësinë e bashkëpunimit institucional, mbështetur në statusin institucional të përcaktuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Kodin e Procedurës Administrative, Ligjin Nr. 10019, datë 29.12.2008" Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, Ligjin Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", Ligjin Nr.125/2013 "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat", i ndryshuar, si dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore në fuqi, kanë nënshkruar së fundmi Memorandumin e Bashkëpunimit Nr.3928 Prot., datë 06.06.2022.

Njoftim Nr.3928/1 Prot., date 07.06.2022

Memorandum Bashkepunimi


Njoftim Nr. 2281 Prot., datë 31.03.2022

Drejtuar: Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik në zbatim të detyrave të saj ligjore, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik,

Njoftim Nr. 2281 Prot., date 31.03.2022


Njoftim Nr. 2060 Prot., datë 23.03.2022

Drejtuar:   Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP) në zbatim të detyrave të saj ligjore, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik, sipas parashikimeve të nenit 23, gërma “ç” të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, sjell në vëmendje të autoriteteve/enteve kontraktore se, Këshilli i Ministrave ka miratuar së fundmi:

Njoftim Nr. 2060 Prot., date 23.03.2022

KARBURANTI 27 SHTATOR 2022

KARBURANTI 26 SHTATOR 2022

KARBURANTI 23 SHTATOR 2022

KARBURANTI 22 SHTATOR 2022

KARBURANTI 21 SHTATOR 2022

KARBURANTI 20 SHTATOR 2022

KARBURANTI 16 SHTATOR 2022

KARBURANTI 15 SHTATOR 2022

KARBURANTI 14 SHTATOR 2022

KARBURANTI 13 SHTATOR 2022

KARBURANTI 12 SHTATOR 2022

KARBURANTI 09 SHTATOR 2022

KARBURANTI 08 SHTATOR 2022

KARBURANTI 07 SHTATOR 2022

KARBURANTI 06 SHTATOR 2022

KARBURANTI 05 SHTATOR 2022

KARBURANTI 02 SHTATOR 2022

KARBURANTI 01 SHTATOR 2022

KARBURANTI 31 GUSHT 2022

KARBURANTI 30 GUSHT 2022

KARBURANTI 26 GUSHT 2022

KARBURANTI 25 GUSHT 2022

KARBURANTI 24 GUSHT 2022

KARBURANTI 23 GUSHT 2022

KARBURANTI 22 GUSHT 2022

KARBURANTI 19 GUSHT 2022

KARBURANTI 18 GUSHT 2022

KARBURANTI 17 GUSHT 2022

KARBURANTI 16 GUSHT 2022

KARBURANTI 15 GUSHT 2022

KARBURANTI 12 GUSHT 2022

KARBURANTI 11 GUSHT 2022

KARBURANTI 10 GUSHT 2022

KARBURANTI 09 GUSHT 2022

KARBURANTI 08 GUSHT 2022

KARBURANTI 05 GUSHT 2022

KARBURANTI 04 GUSHT 2022

KARBURANTI 03 GUSHT 2022

KARBURANTI 14 KORRIK 2022

KARBURANTI 13 KORRIK 2022

KARBURANTI 12 KORRIK 2022

KARBURANTI 11 KORRIK 2022

KARBURANTI 08 KORRIK 2022

KARBURANTI 07 KORRIK 2022

KARBURANTI 06 KORRIK 2022

KARBURANTI 05 KORRIK 2022

KARBURANTI 04 KORRIK 2022

KARBURANTI 01 KORRIK 2022

KARBURANTI 30 QERSHOR 2022

KARBURANTI 29 QERSHOR 2022

KARBURANTI 28 QERSHOR 2022

KARBURANTI 27 QERSHOR 2022

KARBURANTI 24 QERSHOR 2022

KARBURANTI 23 QERSHOR 2022

KARBURANTI 22 QERSHOR 2022

KARBURANTI 21 QERSHOR 2022

KARBURANTI 20 QERSHOR 2022

KARBURANTI 17 QERSHOR 2022

KARBURANTI 16 QERSHOR 2022

KARBURANTI 15 QERSHOR 2022

KARBURANTI 14 QERSHOR 2022

KARBURANTI 13 QERSHOR 2022

KARBURANTI 10 QERSHOR 2022

KARBURANTI 09 QERSHOR 2022

KARBURANTI 08 QERSHOR 2022

KARBURANTI 07 QERSHOR 2022

KARBURANTI 06 QERSHOR 2022

KARBURANTI 01 QERSHOR 2022

KARBURANTI 31 MAJ 2022

KARBURANTI 30 MAJ 2022

KARBURANTI 27 MAJ 2022

KARBURANTI 26 MAJ 2022

KARBURANTI 25 MAJ 2022

KARBURANTI 24 MAJ 2022

KARBURANTI 23 MAJ 2022

KARBURANTI 20 MAJ 2022

KARBURANTI 19 MAJ 2022

KARBURANTI 18 MAJ 2022

KARBURANTI 17 MAJ 2022

KARBURANTI 16 MAJ 2022

KARBURANTI 13 MAJ 2022

KARBURANTI 12 Maj 2022

KARBURANTI 11 Maj 2022

KARBURANTI 10 MAJ 2022

KARBURANTI 09 MAJ 2022

KARBURANTI 06 MAJ 2022

KARBURANTI 05 MAJ 2022

KARBURANTI 04 MAJ 2022

KARBURANTI 03 MAJ 2022

KARBURANTI 29 PRILL 2022

KARBURANTI 28 PRILL 2022

KARBURANTI 27 PRILL 2022

KARBURANTI 26 PRILL 2022

KARBURANTI 25 PRILL 2022

KARBURANTI 22 PRILL2022

KARBURANTI 21 PRILL 2022

KARBURANTI 20 PRILL 2022

KARBURANTI 19 PRILL 2022

KARBURANTI 14 PRILL 2022

KARBURANTI 13 PRILL 2022

KARBURANTI 12 PRILL 2022

KARBURANTI 11 PRILL 2022

KARBURANTI 08 PRILL 2022

KARBURANTI 07 PRILL 2022

KARBURANTI 06 PRILL 2022

KARBURANTI 05 PRILL 2022

KARBURANTI 04 PRILL 2022

KARBURANTI 01 PRILL 2022

KARBURANTI 31 MARS 2022

KARBURANTI 30 MARS 2022

KARBURANTI 29 MARS 2022

KARBURANTI 28 MARS 2022

KARBURANTI 25 MARS 2022

KARBURANTI 24 MARS 2022

KARBURANTI 23 MARS 2022

KARBURANTI 22 MARS 2022

KARBURANTI 21 MARS 2022

KARBURANTI 18 MARS 2022

KARBURANTI 17 MARS 2022

KARBURANTI 15 MARS 2022

KARBURANTI 14 MARS 2022


Njoftim Nr.1633 Prot., date 03.03.2022

Drejtuar: Autoriteteve/Enteve Kontraktore

              Operatoreve Ekonomike

Agjensia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") njofton të gjitha palët e interesuara se, në zbatim të gërmës "c", të nenit 23 të Ligjit 162, datë 23.12.2020 "Për  Prokurimin Publik",

Njoftim Nr.1633 Prot., date 03.03.2022


Njoftim Nr. 7625/5 Prot., date 11.02.2022

OPERATORIT EKONOMIK "SEAD-SGS" SH.P.K

Njoftim Nr. 7625/5 Prot., date 11.02.2022


SJELLJE NË VËMENDJE

Drejtuar: Operatorëve Ekonomikë

 

Në kuadër të ushtrimit të detyrave të saj, sipas parashikimeve të ligjit 162/2020 "Për prokurimin publik", Agjencia e Prokurimit Publik (APP), marrë shkas nga rastet e konstatuara në praktikë

Sjellje në vëmendje Nr. 918 Prot., date 02.02.2022


Njoftim Nr. 684 Prot., date 25.01.2022

Drejtuar: Autoriteteve dhe Enteve Kontraktore/Operatorëve Ekonomikë

Njoftim Nr. 684 Prot., date 25.01.2022