Vendim Nr. 01 date 07.04.2021

PËR

MIRATIMIN E DOKUMENTAVE STANDARDE TË TENDERIT PËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME PËR PROCEDURAT E PROKURIMITNË FUSHËN E MBROJTJES DHE TË SIGURISË,“TENDER I KUFIZUAR”, “NEGOCIIM ME SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”, “NEGOCIIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS” DHE“DIALOGU KONKURUES”

Vendim Nr. 01 date 07.04.2021

DIALOG_KONKURUES_Mallra

dialogu konkurues shërbime

DIALOGU KONKURUES_PUNE-1

NEGOCIIM ME SHPALLJE MALLRA

NEGOCIIM ME SHPALLJE SHERBIME

NEGOCIIM ME SHPALLJE PUNE

NEGOCIIM PA SHPALLJE MALLRA

NEGOCIIM PA SHPALLJE SHERBIME

NEGOCIIM PA SHPALLJE PUNE

PROCEDURË_E_KUFIZUAR PUNE

PROCEDURË_E_KUFIZUAR_MALLRA

PROCEDURË_E_KUFIZUAR_SHERBIME