Njoftim Nr. 9928 Prot., date 24.12.2019

Lënda: Njoftim mbi hartimin e projektligjit të ri për prokurimin publik

Me qëllim përmirësimin e sistemit të prokurimit publik në Shqipëri, dhe garantimin e mirëpërdorimit të fondeve publike, grupi i punës, i ngritur me Urdhrin e Kryeministrit Nr. 129, datë 29.08.2018 “Për ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për rishikimin ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik, të ndryshuar”

Njoftim Nr. 9928 Prot., date 24.12.2019

PROJEKTLIGJ PËR PROKURIMIN PUBLIK 23.12.2019

RELACION PËR PROJEKTLIGJIN “PËR PROKURIMIN PUBLIK”