Njoftim Nr. 4150 Pro., datë 22.06.2021

 

Drejtuar: Autoriteteve/Enteve Kontraktore

Operatorëve Ekonomikë

Agjencia e Prokurimit Publik (APP) njofton të gjithë palët e interesuara se, në zbatim të nenit 100 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik",

Njoftim Nr. 4150 Prot., 22.06.2021

VKM-Sherbimet Sociale

Relacion prokurimet sherbimet