DREJTOR I PËRGJITHSHËM              

PHD. REIDA KASHTA


DREJTORIA JURIDIKE DHE E MONITORIMIT TË PROCEDURAVE

ALMA DIMO


DREJTORIA E ZBATIMIT TË POLITIKAVE STRATEGJIKE DHE INTEGRIMIT

XHOANA RISTANI


DREJTORIA E MENAXHIMIT TË BAZËS SË TË DHËNAVE DHE PUBLIKIMIT

GJERGJI MOÇKA


DREJTORIA E KOORDINIMIT DHE E MONITORIMIT TË KONTRATAVE

AIDA MARTIRO