OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT KONKURRUESE KONCESIONARE

 

 

 

OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “HARMONIA” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J62903480D, përjashtohet – 18 (tetembedhjete) muaj (duke filluar nga data 04.02.2022-04.08.2023).

Publikuar në datë 04.02.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Euro 2001” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K13112202Q, përjashtohet – 2 (dy) vjet (duke filluar nga data 20.04.2022-20.04.2024).

Publikuar në datë 20.04.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “ FEDOS” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K01514009I, përjashtohet – 14(katermbedhjete) muaj (duke filluar nga data 19.05.2022-19.07.2023).

Publikuar në datë 19.05.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Leka - 2007” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K77929501L, përjashtohet – 24(njezetekater) muaj (duke filluar nga data 16.06.2022-16.06.2024).

Publikuar në datë 16.06.2022

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “ Anakonda Security” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K39003551E , përjashtohet – 30(tridhjete) muaj (duke filluar nga data 23.06.2022-23.12.2024).

Publikuar në datë 23.06.2022

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Leka-2007” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me  NIPT K77928501Lpërjashtohet – 10(dhjetë) muaj (duke filluar nga data 29.08.2022-29.06.2023).

Publikuar në datë 29.08.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Ra-Mi Kompani” shpk, me  NIPT L61327009F, përjashtohet – 2(dy) vjet (duke filluar nga data 29.09.2022-29.09.2024). 

Publikuar në datë 13.10.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Klosi-R Company” shpk, me  NIPT L72120030I, përjashtohet – 2(dy) vjet (duke filluar nga data 29.09.2022-29.09.2024). 

Publikuar në datë 13.10.2022

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Përparim Agimi” person fizik, me  NIPT M12506803T, përjashtohet – 8(tete) muaj (duke filluar nga data 30.11.2022-30.07.2023). 

Publikuar në datë 30.11.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Qamil Doka person fizik, me  NIPT L81924026A, përjashtohet – 6(gjashte) muaj (duke filluar nga data 09.12.2022-09.06.2023). 

Publikuar në datë 09.12.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Konstruksion 04 shpk, me  NIPT K66805002B, përjashtohet – 6(gjashte) muaj (duke filluar nga data 22.12.2022-22.06.2023). 

Publikuar në datë 22.12.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “R & R Group” shpk, me  NIPT K81415001A, përjashtohet – 2(dy) vjet (duke filluar nga data 04.01.2023-04.01.2025). 

Publikuar në datë 20.01.2023

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Jupiter Group shpk, me  NIPT K91306035G, përjashtohet – 6(gjashtë) muaj (duke filluar nga data 14.02.2023-14.08.2023).  

 Publikuar në datë 14/02/2023

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Aquarius Medical shpk, me  NIPT L81512021D, përjashtohet – 7(shtatë) muaj (duke filluar nga data 14.02.2023-14.09.2023).  

Publikuar në datë 14/02/2023

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Brati shpk, me  NIPT K51605041E, përjashtohet – 12(dymbëdhjetë) muaj (duke filluar nga data 28.02.2023-28.02.2024).  

Publikuar në datë 14/02/2023

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Oni Trade shpk, me  NIPT  L21410012I, përjashtohet – 4(katër) muaj (duke filluar nga data 29.03.2023-29.07.2023).

Publikuar në datë 29/03/2023

 

 Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Luxode Studio” shpk, me NIPT L61415029I, përjashtohet – 6(gjashtë) muaj (duke filluar nga data 14.04.2023-14.10.2023).

Publikuar në datë 14/04/2023