OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT KONKURRUESE KONCESIONARE

 

 

 

OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK

 

     

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “ Anakonda Security” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K39003551E , përjashtohet – 30(tridhjete) muaj (duke filluar nga data 23.06.2022-23.12.2024).

Publikuar në datë 23.06.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Ra-Mi Kompani” shpk, me  NIPT L61327009F, përjashtohet – 2(dy) vjet (duke filluar nga data 29.09.2022-29.09.2024). 

Publikuar në datë 13.10.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Klosi-R Company” shpk, me  NIPT L72120030I, përjashtohet – 2(dy) vjet (duke filluar nga data 29.09.2022-29.09.2024). 

Publikuar në datë 13.10.2022

    

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “R & R Group” shpk, me  NIPT K81415001A, përjashtohet – 2(dy) vjet (duke filluar nga data 04.01.2023-04.01.2025). 

Publikuar në datë 20.01.2023

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “EMKO”  shpk, me  NIPT  K61424016V, përjashtohet – 15(pesëmbëdhjetë) muaj (duke filluar nga data 28.03.2024-28.06.2025)

Publikuar në datë 28/03/2024

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “A.M.E”  shpk, me  NIPT  K83725201G, përjashtohet –  2 (dy) vjet e 3(tri) muaj (duke filluar nga data 28.03.2024-28.06.2026)

Publikuar në datë 28/03/2024

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Arlind Dogjani” shpk, me NIPT L82112047J, përjashtohet – 8(tetë) muaj (duke filluar nga data 28.03.2024-28.11.2024.)

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “PC STORE”  shpk, me  NIPT  L01606034A, përjashtohet –  7(shtatë) muaj e 14 (katërmbëdhjetë) ditë (duke filluar nga data 08.04.2024-22.11.2024)

Publikuar në datë 08/04/2024

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Dumreja - 2”  shpk, me  NIPT  L13521202F, përjashtohet –  6(gjashtë) muaj (duke filluar nga data 02.05.2024 -02.11.2024)

Publikuar në datë 26/04/2024  

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Miki Consulting” shpk, me NIPT K87628701K, përjashtohet – 3(tri) muaj (duke filluar nga data 20.05.2024 -20.08.2024)

Publikuar në datë 20/05/2024

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Glori Projekt” shpk,me NIPT K61317011Mpërjashtohet  18(tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar nga data 26.06.2024 -26/12/2025)

Publikuar në datë 26/06/2024

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër Loerma shpk,me NIPT L02928204Tpërjashtohet  3(tre) muaj (duke filluar nga data 02.07.2024 -02/10/2024)

Publikuar në datë 02/07/2024

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “CFO Pharma” shpk,me NIPT K22305002Upërjashtohet – 6(gjashtë) muaj (duke filluar nga data 08.07.2024 -08/01/2025)

Publikuar në datë 08/07/2024