OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT KONKURRUESE KONCESIONARE

 

 

 

OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA PJESËMARRJA NË PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK

 

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Euro 2001” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K13112202Q, përjashtohet – 2 (dy) vjet (duke filluar nga data 20.04.2022-20.04.2024).

Publikuar në datë 20.04.2022

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Leka - 2007” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K77929501L, përjashtohet – 24(njezetekater) muaj (duke filluar nga data 16.06.2022-16.06.2024).

Publikuar në datë 16.06.2022

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “ Anakonda Security” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me  NIPT K39003551E , përjashtohet – 30(tridhjete) muaj (duke filluar nga data 23.06.2022-23.12.2024).

Publikuar në datë 23.06.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Ra-Mi Kompani” shpk, me  NIPT L61327009F, përjashtohet – 2(dy) vjet (duke filluar nga data 29.09.2022-29.09.2024). 

Publikuar në datë 13.10.2022

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Klosi-R Company” shpk, me  NIPT L72120030I, përjashtohet – 2(dy) vjet (duke filluar nga data 29.09.2022-29.09.2024). 

Publikuar në datë 13.10.2022

    

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “R & R Group” shpk, me  NIPT K81415001A, përjashtohet – 2(dy) vjet (duke filluar nga data 04.01.2023-04.01.2025). 

Publikuar në datë 20.01.2023

   

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Brati shpk, me  NIPT K51605041E, përjashtohet – 12(dymbëdhjetë) muaj (duke filluar nga data 28.02.2023-28.02.2024).  

Publikuar në datë 14/02/2023

  

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Luxode Studio” shpk, me NIPT L61415029I, përjashtohet – 6(gjashtë) muaj (duke filluar nga data 14.04.2023-14.10.2023).

Publikuar në datë 14/04/2023

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Bela Company” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me  NIPT M22226034Apërjashtohet – 6(gjashtë) muaj (duke filluar nga data 12.06.2023-12.12.2023).

Publikuar në datë 12.06.2023

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Oni Trade shpk, me  NIPT  L21410012I, përjashtohet – 6(gjashtë) muaj (duke filluar nga data 12.06.2023-12.12.2023).

Publikuar në datë 12.06.2023

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “PC Store” shpk, me  NIPT  L01606034A, përjashtohet – 12(dymbëdhjetë) muaj (duke filluar nga data 30.06.2023-30.06.2024).

Publikuar në datë 30/06/2023

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Avia Center” shpk, me  NIPT  M22128040F, përjashtohet – 10(dhjetë) muaj (duke filluar nga data 03.07.2023-03.05.2024).

 Publikuar në datë 03/07/2023

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Signs & Road Safety Solutions” shpk, me  NIPT  L62228020U, përjashtohet – 10(dhjetë) muaj (duke filluar nga data 28.07.2023-28.05.2024).

Publikuar në datë 28/07/2023

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Gamma” shpk, me  NIPT  K31510153H, përjashtohet – 8(tetë) muaj e 16(gjashtëmbëdhjetë) ditë (duke filluar nga data 03.08.2023-19.04.2024).

Publikuar në datë 03/08/2023

 

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Sphaera” shpk, me  NIPT  J81809003U, përjashtohet – 5(pesë) muaj (duke filluar nga data 20.09.2023-20.02.2024).

Publikuar në datë 20/09/2023