RREGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
 
 
 
 
  Nr. Rendor(1) Data e rregjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes(4) Statusi I kërkesës (5) Tarifa (6)  
1  Nr.4377 Prot.,  25.03.2015 Vënie në dispozicion  një kopje të buletinit, konkretisht të faqes 363, Nëntor 2014  për koncesionin  "Ura e Tamarës, punë, me kohëzgjatje 35 vjet, me vendndodhje mbi lumin e Cemit të Vuklit  Kërkesës nuk ju kthye pergjigje sepse mungonte adresa e dërguesit, parashikuar në Nenin 11 pika 4/b te ligjit 119/2014 E perfunduar 0  
2 Nr. 8762 Prot., 15.07.2015 Venie ne dispozicion te informacionit zyrtar per tenderin e pastrimit dhe heqjen e mbeturinave ne territorin e komues Golem per sezonin Qershor- Gusht Kerkeses ju kthye pergjigje me shkresen Nr. 8762 Prot., date 16.07.2015, duke sqaruar se nuk eshte ne kompetencen e prokurimit publik kerkesa e parashtruar. E perfunduar 0  
3 NR.9238 Prot., 03.08.2015 Kerkese per informacion dhe venie ne dispozicion te dokumentacionit , per subjektet, kontratat dhe vleren e objekteve per trasmetimin e spoteve publicitare te zhvilluara nga Kryeministria per periudhen 01.09.2013- 01.03.2015 Subjektit te interesuar me shkresen Nr. 9238, date 04.08.2015 ju komunikua se objekti I kerkeses se parashtruar nuk eshte kompetence e APP-se duke percaktuar edhe subjektin ku mund te marrin pergjigjen e kerkeses se parashtruar E perfunduar 0  
4 Nr. 9505 Prot. 11.08.2015 Informacion mbi prokurimet ne zonen e Patokut te Vjeter, Kurbin per periudhne 2005- Gusht 2015 Subjektit te interesuar me shkresen Nr. 9505/1, date 12.08.2015 , ju komunikua se per aq sa kerkon ne kerkesen, APP nuk disponon informacion. Duke e cilesuar kerkesen si te pa plote, APP e fton subjektin te plotesoj te dhenat rreth kerkeses per informacion qe ka paraqitur.  E perfunduar 0  
5 Nrr. 7713 Prot 13.06.2016 Informacion dokumentar mbi kontraten me objekt " Studim projektim Cerdhe" të zhvilluar nga Bashkia Tiranë në datë 08.11.2010 Subjektit te Interesuar me shkresen Nr. 7713/1, datë 15.06.2016, ju komunikua se informacioni I kerkuar mund te vihet ne dispozicion nga Autoriteti Kontraktor, ne rastin konkret Bashkia Tiranë, e cila administron të gjithë dosjen e tenderit, pjese e se ciles duhet te ishte edhe informacioni i kerkuar nga subjekti.  E perfunduar 0  
6 Nr.10705 prot 19.09.2016 Informacion mbi korrespondencen  Qershor- Korrik-Gusht - Shtator 2016  per tenderin " Mirembajtja e sistemit elektronik te QKR" dhe " Sistemin e QKB dhe aplikimet online per Bashkimin Nderkufitar dhe sherbime te tjera" Subjektit te interesuar me shkresen Nr. 10705/1 date 21.09.2016, ju komunikua qe informacionin e kerkuar e gjene tek autoriteti kontraktor qe ka zhvilluar procedurat e prokurimit ne fjale. e perfunduar 0  
7 Nr. 12231 26.10.2016 Informacion mbi procedurat e prokurimit qe institucioni (APP) ka kryer per peridhen 2013-2016, si objektin e prokuruar, fondin limit, vleren e kontrates dhe operatorin ekonomik fitues. Subjektit kerkues ju vu ne disozicion regjistrat e realizimeve per periudhen 2013-2016, ku ishin te percaktuar qarte, objekti I procedures, vlera e fondit limit, vlera e kontrates, dhe operatori fitues.  E perfunduar 0  
8 Nr. 12383 31.10.2016 Kerkohet informacion mbi 1. Sherbimet qe kryen institucioni;2. procedurat e prokurimit, koncesionet/ppp dhe ankandet publike qe jane zhvilluar nga Autoriteti Publik; 3. Te dhenat per kualifikimet e nepunesve qe jane subjekte deklaruese sipas legjislacionit per deklarimin e pasurive; 4. Te dhena per numrin e kerkesa te mberritura ne institucion ne kuader te ligjit per te drejten e informimit.  Subjekti kerkues me shkresen Nr. 12383/5, I eshte derguar informacioni I kerkuar per aq sa sithe parashikuar ne ligjin per te drejten e informimit dhe ligjit qe eshte pjese e veprimtarise se instucionit E perfunduar 0  
9 Nr. 12505 03.11.2016 Subjekti kerkues kerkon venien ne dispozicion te dokumentacionit per proceduren e prokurimit me vlere te vogel " Blerje artikuj kancelarie", zhvilluar nga njesia administrative Zejmen, ne Gusht te vitit 2013" Kerkuesit ju be me dije me shkresen nr. 12505/ 1 Prot, datë 07.11.2016 se informacioni I kerkuar nuk gjendet ne APP, por ne Autoritetin Kontraktor qe ka kryer proceduren e prokurimit, Bashkinë Lezhe.  E perfunduar 0  
10 Nr. 12231/2 07.11.2016 Informacion per procedurat e prokurimit te kryera nga AK, KESH sh.a Subjektit te interesuar me shkresen Nr. 12231/3, datë 10.11.2016 ju komunikuar se informacioni I kerkuar administrohet ne forme shkresore nga Autoriteti Kontraktor ( KESH sh.a), ndersa mund te gjendet I publikuar edhe ne faqen zyrtare te APP. E perfunduar 0  
11 Nr. 12383/6 23.11.2016 Informacion per procedurat e prokurimit te kryera nga AK, Agjencia e Prokurimit Publik per periudhen kohore 2015- 2016, dhe te dhena per arsimin dhe kualifikimin (CV) per nepunesit qe jane subjekte per deklarimin e pasurive. Subjektit kerkues me shkresen Nr. 13383/7 Prot., datë 25.11.2016 u vu ne dispozicion informacioni mbi procedurat e prokurimit te kryera nga APP si dhe kopje te CV (Jeteshkrimit) te nepunesve subjekte deklarues , sipas legjislacionit perkates.  E perfunduar 0  
12 Nr.3419 22.02.2017 Informacion mbi masat qe merr APP kur informohet lidhur me dokumente te rreme te paraqitur nga OE, sistemi qe perdoret per te vertetuar vertetesin e dokumenteve  gjate vitit 2016. Subjektit ju komunikua se APP investohet per zbatimin e Nenit 13 te Ligjit 9643/2006 per perjashtimin e OE qe dorezojne dokumente te rreme per qellime kualifikimi, vetem pasi AK qe ka zhvilluar proceduren e prokurimit paraqet prane APP kerkesen per hetim. Numri i rasteve per vitin 2016, publikohet ne analizen vjetore, edhe procedura qe perdoret per procedimin administativ mbeshtetet ne kodin e procedurave administrative.  E perfunduar 0  
13   29.03.2017 Kerkuesi interesohet te dije, se ne rast te ofertes si bashkim operatoresh ne nje procedure prokurimi (restaurim te monumenteve te arkitektures), cili prej operatoret duhet te paraqese licensen profesionale te leshuar nga Keshilli Kombetar I Restaurimit. Ne date 30.03.2017, subjekti u sqarua se, objektet e restaurimit nuk I nenshtrohen procedurave te prokurimit, ndaj APP nuk ka kompetence ligjore per te dhene mendim lidhur me sa eshte kerkuar.  E perfunduar 0  
14 6110 20.04.2017 Subjekti kerkon informacion mbi proceduren " Blerje Letre  A4" te zhvilluar nga Bashkia Berat dhe konkretisht kerkohet informacion mbi daten edhe oren qe eshte shpallur fitues  KkTRADING Albania", si dhe momentin e hyrjes ne fuqi te kontrates Subjekti u njoftua mbi daten edhe oren e shpalljes se fituesit dhe momentin e hyrjes ne fuqi te kontrates E perfunduar 0  
15 8975 09.06.2017 Subjekti kerkon te kete akses ne mesazhet e derguara dhe te ardhura ne adresen elektronike  si anetare e njesise se prokurimit dhe KVO Subjektit kerkues I kerkua venia ne dispozicion e llogarise se perdoruesit dhe audituesi, per shkak te ndryshimeve qe ka pesuar sistemi Perfunduar 0  
16 8976 09.06.2017 Subjekti kerkon te kete akses ne mesazhet e derguara dhe te ardhura ne adresen elektronike  si anetare e njesise se prokurimit dhe KVO Subjektit kerkues I kerkua venia ne dispozicion e llogarise se perdoruesit dhe audituesi, per shkak te ndryshimeve qe ka pesuar sistemi Perfunduar 0  
17 9086 13.06.2017 Subjekti kerkues  kerkon informacion dhe dokumentacion mbi kompanin BITUPAVE LLC Subjektit kërkues ju vu ne dispozicion nje liste me procedurat elektronike te nxjerra nga sistemi pre kompanin ne fjale Perfunduar 0  
18 9325 20.06.2017 Subjekti kerkues, nepermjet disa pyetesoreve kerkon infomacion mbi ligjin e prokurimit, institucionit, si dhe statistika ne vlere monetare mbi procedura prokurimi per vitet 2014-2016 Kerkuesit ju vu ne dispozion informacioni sipas formatit te kerkuar, ne forme pyetesori, duke rezauruar cdo detaj. Perfunduar 0  
19 10757 25.07.2017 Kerkese per informacion, ne lidhje me kompanite italiane, fituese ne procedurat e prokurimit dhe kontratat e lidhura gjate vitit 2016.  Kerkuesit ju vendos ne dispozicion informacioni ne lidhje me kompanite italiane fituese te procedurave te prokurimit gjate vitit 2016 dhe lista e operatoreve ekonomike italian te regjistruar ne SPE Perfunduar 0  
20 elektronikisht Prot. 10792. Prot 31.07.2017 Kerkese per informacion ne lidhje me Incineratoret ne Shqiperi dhe Landfillet. Kthim pergjigje, duke percaktuar procedurat qe figurojne ne SPE me objekt Inceneratoret dhe Landfillet. Perfunduar 0  
21 Nr. 10792 Prot elektronikisht 02.08.2017 Informacion per proceduren e prokurimit me objekt Loti III "Garda, shenja dhe Stema" Kthim pergjigje, duke percaktuar fazen e zhvillimit te procedures, sipas SPE. Orientim per t'u drejtuar autoritetit kontraktor, qe ka zhvilluar proceduren per informacion me te detajuar. Kthim pergjigje elektronikisht date 02.08.2017. Perfunduar 0  
22 Nr.11444 Prot elektronikisht 03.08.2017 Kerkese per informacion ne lidhje  me numrin dhe listen e emrave te operatoreve ekonomike te rinje (me datat e regjistrimit), ne Sistemin e Prokurimit Elektronike gjate viteve 2012-2013. Kthim pergjigje elektronikisht, duke percaktuar: NUIS te operatove ekonomike, emrin e plote te subjektit dhe date e regjistrimit ne SPE. Perfunduar 0  
23 11168 16.08.2017 Kerkese per informacion per operatoret ekonomike fitues per proceduren E hapur mbi kufirin e larte monetar, me objekt  "Ndertim i sistemit per sherbime te ZVRPP". Kthim pergjigje, duke percaktuar operatoret ekonomike pjesemarres dhe fitues te procedures. Orientim i subjektit, per t'u drejtuar autoritetit kontraktor, qe ka zhvilluar proceduren per informacion me te detajuar dhe dokumentacion.Kthim pergjigje date 21.08.2017. Perfunduar 0  
24 Nr. 11402 Prot elektronikisht 25.08.2017 Kerkes per informacion per proceduren me objekt "Ndertimi i infrastruktures se Telekomunikacionit per Bashkine Elbasan", kerkohen arsyet pse eshte anulluar procedura dhe pse nuk eshte ne sistem. Kthim pergjigje, duke sqaruar se, APP thjesht publikon njoftimi e anullimit. Orientim i subjektit ti drejtohet autoritetit kontraktor per informacione me te hollesishme. Procedura ndodhet ne SPE.Kthim pergjigje elektronikisht dt. 30.08.2017 Perfunduar 0  
25 Nr. 12601 Prot 02.10.2017 Kerkese per informacion ne lidhje  me llojin e procedurave te prokurimit sipas autoriteteve kontraktore per vitet 2014, 2015, 2016. Kthim pergjigje, duke plotesuar tabelat e kerkuara ne lidhje me informacionin e disponuar sipas ndarjeve ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje 12.10.2017. Perfunduar    
26 Nr. 13461 02.11.2017 Kerkese per informacion ne lidhje  me vendimin e marre nga APP, ndaj nje autoriteti kontraktor. Kthim pergjigje duke i vendosur ne dispozicion, nje kopje te vendimit te kerkuar date 06.11.2017. Perfunduar 0  
27 elektronikisht 30.11.2017 Kerkese per informacion, ne lidhje me vendosjen ne dispozicion te klasifikimit te operatoreve ekonomike dhe procesverbalit te fituesit nga Sistemi i Prokurimit Elektronik  Kthim pergjigje, duke orientuar subjektin te saktesoje objektin e procedures se prokurimit dhe daten e zhvillimit te saj, ne menyre qe t'i vendoset ne dispozicion informacioni i kerkuar date 01.12.2017. Perfunduar 0  
28 Nr. 14831 Prot elektronikisht 07.12.2017 Kerkese per informacion dhe dokumentat e tenderit, per proceduren e prokurimit me objekt: "Realizimi i dekorit ne Bashkine Vlore, me rastin e festave te fundvitit 2016". Kthim pergjigje, duke i vendosur ne dispozicion subjektit njoftimet e publikuara, pasi procedura rezulton e arkivuar. Kerkesa eshte derguar elektronikisht, ne Bashkine Vlore, date 13.12.2017, si autoritet kontraktor qe ka zhvilluar proceduren.  Perfunduar 0  
29 Nr. 1222 Prot 22.01.2018 Kerkese per certifikatat SOA te marra ne Itali, nese sherbejne per te marre pjese ne tendera publike ne Shqiperi. Kthim pergjigje duke i sqaruar se, certifikatat paraqiten nese kerkohen nga AK ne kriteret e kualifikimit si dhe nese jane leshuar nga  nje organ I vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar  i akreditimit ose organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Kthim pergjgje date 31.01.2018 Perfunduar 0  
30 Nr. 2149 Prot 2/12/18 Kerkese per stafin e Agjencise se Prokurimit Publik, organigrama,  adresa e emaili dhe numer telefoni zyrtar. Kthim pergjigje elektronikisht, duke i sqaruar se informacioni mbi stafin, organigramen, emaili dhe numri i telefonit zyrtar gjenden ne faqen kryesore te APP. Orientim ku mund te gjendet informacioni dhe vendosja e likunt ne dispozicion. Kthim pergjgje date 19.02.2018 Perfunduar 0  
31 elektronikisht 2/14/18 Kerkese per tu pajisur  me adrese dhe fjalekalim ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje elektronikisht, duke orientuar subjektin te paraqesi kerkese me shkrim prane APP, referuar Manualit Nr. 01, Datë 26.01.2018 “Për Regjistrimin e Operatorëve ekonomikë dhe Dorëzimin e Ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”.   Perfunduar 0  
32 elektronikisht 2/28/18 Kerkese e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, per dhenien e nje informacioni te detajuar subjektit.  Kthim pergjigje duke vendosur ne dipozicion informacionin e kerkuar, date 02.03.2018. Perfunduar 0  
33 elektronikisht 4/6/18 Kerkese per tu pajisur  me adrese dhe fjalekalim ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje elektronikisht, duke orientuar subjektin te paraqesi kerkese me shkrim prane APP, referuar Manualit Nr. 01, Datë 26.01.2018 “Për Regjistrimin e Operatorëve ekonomikë dhe Dorëzimin e Ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”.   Perfunduar 0  
34 elektronikisht 4/6/18 Kerkese per tu pajisur  me adrese dhe fjalekalim ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje elektronikisht, duke orientuar subjektin te paraqesi kerkese me shkrim prane APP, referuar Manualit Nr. 01, Datë 26.01.2018 “Për Regjistrimin e Operatorëve ekonomikë dhe Dorëzimin e Ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”.   Perfunduar 0  
35 elektronikisht 4/23/18 Kerkese per informacion per proceduren  e prokurimit me objekt "Ndertimi I korsise se ciklizimit turistik liqeni Sefran, Belsh", nese eshte zhvilluar procedure  e rregullt dhe eshte shpallur fitues. Kthim pergjigje duke sqaruar se: AK ka zhvilluar proceduren e prokurimit me objekt "Ndertimi i korsise se ciklizimit turistik liqeni Sefran, Belsh" ne date 06.1.2017, por kjo procedure eshte anulluar. AK ka shpallur dy procedura te tjera prokurimi me objekt: “Ndertimi i Pedonaleve dhe Korsive te Biçikletave-Liqeni Belsh" e shpallur per t’u zhvilluar ne date 17.5.2017 dhe eshte anulluar. Ky objekt prokurimi eshte rishpallur per t’u zhvilluar ne date 27.6.2017 08:30, dhe ka perfunduar me shpalljen e fituesit dhe me pas lidhjen e kontrates ne date 21.7.2017. Perfunduar 0  
36   5/3/18 Kerkese per informacion per ndryshimin e fjalekalimit te adreses se subjektit ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje date 05.04.2018 duke e orientuar subjektin te dergoje shkrese zyrtare ne APP.  Perfunduar 0  
37 elektronikisht 31.05.2018 Kerkese per informacion per proceduren e prokurimit me objekt "Blerje automjetesh" te zhvilluar nga Ujesjelles Kanalizime Tirane Kthim pergjigje date 31.05.2018, duke e orientuar subjektin ti drejtohet autoritetit kontraktor qe ka zhvilluar proceduren. Perfunduar 0  
38 elektronikisht 28.06.2018 Kerkese per informacion per proceduren e prokurimit me objekt ''Mbjellje e pemeve dekorative pergjate korsive te autostrades Durres Tirane, Dhjetor 2017 nga Bashkia Tirane Kthim pergjigje date 28.06.2018 duke sqaruar se, nga verifikimet e kryera ne sistemin e prokurimit elektronik nuk rezulton qe autoriteti kontraktor te kete zhvilluar proceduren ne fjale. Orientim i subjektit qe per  procedura konkrete duhet t'i drejtohet autoritetit qe zhvillon proceduren. Perfunduar 0  
39 elektronikisht 28.06.2018 Kerkese per informacion per statistika per procedurat e prokurimit per vitet 2014 deri ne 2018. Kthim pergjigje date 04.07.2018 duke e orientuar subjektin se informacioni i kerkuar gjendet i publikuar ne faqen zyrtare te APP tek rubrikat analizat vjetore 2017,2016,2015 dhe 2014. Statistikat e viti 2018 jane ne proces perpunimite dhenash dhe ky informacion publikohet ne analizen vjetore te vitit 2018.  Perfunduar 0  
40 elektronikisht 02.07.2018 Kerkese per informacion ne lidhje me numrin e tenderave me objekt “Shërbimi apo ruajtja e godinave shtetërore”, apo “shoqërimi i vlerave monetare” te zhvilluar  nga Agjencinë e Prokurimit Publik nga data 1 Janar 2018 deri në ditët e sotme ?

b) Sa është vlera në total (lekë) e paguar nga institucionet shteterore për këto tendera pas datës 1 janar 2018, me objekt ruajtjen e godinës me roje private?
Kthim pergjigje date 10.07.2018 duke sqaruar subjektin se  APP administron Sistemin e Prokurimit Elektronik , por procedurat e prokurimit zhvillohen nga autoritetet kontraktore, të cilët kanë llogaritë përkatëse të përdoruesit. Vendosja ne dispozicion e numrit te procedurave me objekt “Shërbimi apo ruajtja e godinave shtetërore”, të shpallura nga AK dhe të përfunduara me fitues, për periudhën Janar- Qershor 2018. Ne lidhje me informacionin e kërkuar mbi vlerën në total (lekë) të paguar nga institucionet shteterore për këto tendera, APP sqaron se nuk e disponon një informacion të tillë dhe orienton subjektet t’i drejtohen Drejtorisë së Thesaritdhe Buxhetit, pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
Perfunduar 0  
41 8015 23.08.2018 Kërkesë për informacion statistikor për procedurat e prokurimit të zhvilluara nga Ministria e Mbrojtjes dhe sanksionet e dhëna nga APP ndaj operatorëve ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurat e prokurimit të zhvilluara nga Ministria e Mbrotjes. Kthim përgjigje datë 03.09.2018. Prokurimet për mbrojtjen kombëtare, janë rast përjashtimor nga legjislacioni i prokurimit publik.APP disponon informacion vetëm për procedurat e prokurimit që zhvillohen sipas legjislacionit të prokurimit publik i cili gjendet ne Buletinet e viteve 2016-2017.Gjithashtu në buletinët e sipërcituar gjendet dhe informacioni për opertorët e përjashtuar. Perfunduar 0  
42 824/1 24.08.2018 Kërkesë për informacion për procedurën e prokurimit të zhvilluar në korrik të vitit 2018, nga Ministria e Shëndetësisë, për prezantimin e uniformave të reja të personelit të Urgjencës së Tiranës. Kthim përgjigje datë 28.08.2018. Procedura e prokurimit “E Hapur” me objekt “Loti II: “Blerje uniformash, veshmbathjesh dhe elementesh të tjera, përbërëse të tyre për Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore”, me fond limit 38,564,448.00 Lekë është shpallur në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga Ministria e Brendshme, Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara (sot Agjencia e Blerjeve të Përqendruara). Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit të zhvilluar nga një autoritet kontraktor administrohet vetëm nga ky i fundit.
Bashkëlidhur emailit po ju dërgojmë imazhet e printuara nga sistemi (6 faqe), formularin  e njoftimit të kontratës dhe formularin e njoftimit të fituesit (6 faqe).
Perfunduar 0  
43 8045/1 27.08.2018 Informacion për listën e procedurave të prokurimit të zhvilluara në periudhën 1 Janar 2015 – 1 Korrik 2018 nga autoriteti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Kthim përgjigje datë 31.08.2018. Procedurat e prokurimit të zhvilluara nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për periudhën 1 Janar 2015-1 Korrik 2018 mund ti gjeni ne Buletinet e Njoftimeve Publike, konkretisht:
-        ARKIVA E BULEtINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2018
-        ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2017
-        ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2016
-        ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2015
Në buletine, janë të publikuara të gjitha njoftimet e kontratave, njoftimet e fituesve, njoftimet e kontratave të lidhura, si dhe njoftimin e anullimit.
Perfunduar 0  
44 elektronikisht 28.08.2018 Kërkesë për projektet dhe kontratat e lidhura  për secilin nga tre lotet e ndërtimit të rrugës Shkodër-Velipojë.
Kthim përgjigje datë 28.08.2018.Dokumentacioni i plotë i një procedure prokurimi (përfshirë projektet dhe kontratat), administrohen nga autoriteti kontraktor përkatës, i cili mund të ketë zhvilluar procedurat e prokurimit.
Perfunduar 0  
45 8339 10.09.2018 Kërkesë për informacion për projektet që ka miratuar Këshilli Kombëtar i Restaurimit (KKR) me vendimet përkatëse, të viteve 2014, 2015, 2016, 2017 dhe 2018 Kthim pergjigje date 19.09.2018. Sqarim i subjektit se projektet në fushën e trashëgimisë kulturore nuk i nënshtrohen rregullave të prokurimit publik, që do të thotë nuk zbatohen dispozitat e LPP.
APP disponon informacion vetëm për procedurat e prokurimit që zhvillohen sipas legjislacionit të prokurimit publik. Ndërsa, për procedurat e prokurimit që nuk i nënshtrohen këtij legjislacioni, ju duhet t’i drejtohet autoritetit përkatës, i cili i ka zhvilluar ato.
Gjithsesi, në Buletinin e Njoftimeve Publike, në seksionin “Të tjera”, publikohen njoftimet për procedurat e prokurimit që nuk i nënshtrohen rregullave të prokurimit publik.
Perfunduar 0  
46 elektronikisht 14.09.2018 Kerkese per tu pajisur  me adrese dhe fjalekalim ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje elektronikisht, duke orientuar subjektin te paraqesi kerkese me shkrim prane APP, referuar Manualit Nr. 01, Datë 26.01.2018 “Për Regjistrimin e Operatorëve ekonomikë dhe Dorëzimin e Ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”.   Perfunduar 0  
47 elektronikisht 28.09.2018 Informacion mbi procedurën e prokurimit me objekt ''Furnizim dhe vendosje drurë dekorativ në zonën industriale Kamëz-Kashar", zhvilluar nga autoriteti kontraktor Drejtoria Nr. 1 e Punetorëve të Qytetit Tiranë dhe me kontratë të lidhur në datë 22.12.2017. Kthim përgjigje subjektit datë 05.10.2018, duke sqaruar se, APP monitoron mbarëvajtjen e Sistemit të Prokurimit Elektronik, por nuk ka akses sa i takon administrimit të dokumentacionit të procedurave të prokurimit, që zhvillojnë autoritetet kontraktore. Orientim i subjektit ti drejtohet autoritetit që ka zhvilluar procedurën. Bashkëlidhur formulari i njoftimit të kontratës së nënshkruar. Perfunduar 0  
48 elektronikisht 30.10.2018 Kërkesë për informim në lidhje me procedurën koncensionare “Shërbimi i monitorimit dhe fiskalizimit të lojërave të fatit në Republikën e Shqipërisë”, të zhvilluar nga autoriteti kontraktor Ministria e Financave dhe buletinin ku është njoftuar anullimi i garës apo pjesëmarrja e  operatoreve ekonomike.  Kthim përgjigje subjektit datë 05.10.2018, duke sqaruar se, procedura konkurruese koncesionare me objekt “Shërbimi i Monitorimit dhe Fiskalizimit të lojrave të fatit në Republikën e Shqipërisë”, e shpallur nga autoriteti kontraktor, Ministria e Financave në Sistemin e Prokurimit Elektronik ka si datë publikimi datën 20.05.2013, ndërsa si afati i fundit i pranimit për dorëzimin e dokumentave datën 20.06.2013 dhe datë zhvillimi të tenderit datën 20.06.2013.Procedura është anulluar në sistem me datë 02.02.2015, ora 11:53, nga autoriteti kontraktor, por nuk është dërguar njoftimi i anullimit në formë elektronike apo shkresore, për tu publikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike. Perfunduar 0  
49 9716/1 31.10.2018 Kërkesë për informacion mbi aktivitetin e kryer nga një prej përdoruesve te llogarise, në autoritetin kontraktor Bashkia Shkodër, pasi jo të gjitha vlerësimet e kryera nga përdoruesit ruhen në dosjen “vlerësuar”. Kthim përgjigje subjektit datë 08.11.2018, duke sqaruar se, referuar Manualit Nr. 02, datë 06.02.2018 “Për rolin e Administatorit të Sistemit të autoritetit kontrator, për rolin e nëpunësit të autorizuar të Njësisë së Prokurimit dhe për rolin e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, në Sistemin e Prokurimit Elektronik”, ju sqarojmë se, anëtarët e KVO tek paneli Vendi i Punës, në skedarin “Për t’u vlerësuar” aksesojnë të gjithë procedurat e prokurimit në të cilat janë përzgjedhur për të bërë vlerësimin, dhe nuk kanë përfunduar në sistem me fazën e mbylljes së vlerësimit të ofertave, si dhe procedurat që kanë përfunduar në sistem me fazën e mbylljes së vlerësimit të ofertave.
 Në momentin që procedura e prokurimit finalizohet në SPE me Arkivimin ose Anullimin e saj, procedura kalon në Sistemin e Arkivës Elektronike.
Perfunduar 0  
        Ju mund t’i aksesoni procedurat e prokurimit të arkivuara të cilat ndodhen në Arkivën Elektronike me anë të një llogarie audituesi. Me anë të kësaj llogarie ju mund të shikoni vlerësimin e kryer nga anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.       
50 elektronikisht 02.11.2018 Kerkese per tu pajisur  me adrese dhe fjalekalim ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje elektronikisht, date 05.11.2018 duke orientuar subjektin te paraqesi kerkese me shkrim prane APP, referuar Manualit Nr. 01, Datë 26.01.2018 “Për Regjistrimin e Operatorëve ekonomikë dhe Dorëzimin e Ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”.   Perfunduar 0  
51 10079 14.11.2018 Kerkese per informacion ne lidhje me procedurat e prokurimit ku eshte shpallur fitues operatori ekonomik ''Albavia'' Shpk Kthim pergjigje elektronikisht, date 21.11.2018 duke i vendosur ne dispozicion listen e procedurave ku eshte fituese shoqeria "Albavia" Shpk.  Perfunduar 0  
52 elektronikisht 10346/1 21.11.2018 Kerkese per informacion ne lidhje me proceduren koncensionare me objekt ''Dhenia me koncension e ndertimit dhe administrimit te mbetjeve urbane te Qarkut Fier dhe prodhimi I energjise".   Kthim pergjigje elektronikisht, date 27.11.2018 duke i vendosur ne dispozicion, daten e shpalljes se procedures, hapja e procedures dhe pranimi i ofertave, informacion I cili gjendet ne Buletinin e publikuar nga APP.  Perfunduar 0  
53 elektronikisht 10657/1 prot 05.12.2018  Kerkese per informacion ne lidhje me 1. Lista dhe organiken e punonjësve të APP-së (tetor 2018)
2. Statusi i tyre, sipas ligjit mbi nëpunësin civil dhe koha e emërimit të tyre në funksion.
Kthim pergjigje date 12.12.2018 duke i vendosur ne dispozicion listen e punonjesve te APP dhe statusin  e tyre.  Perfunduar 0  
54 elektronikisht 10996 20.12.2018 Kerkese per informacion ne lidhje me shoqerine "AESS" Shpk, nese ka marre pjese/ka aplikuar gjate muajve Nentot Dhjetot te vitit 2017 dhe 3 mjujori I pare I vitit 2018 ne procedurav prokurimi. Kthim pergjigje elektronikisht, date 27.12.2018 dhe rruge shkresore duke i vendosur ne dispozicion, informacionin  ekerkuar. Perfunduar 0  
55 elektronikisht  04.01.2019 Kerkese per informacion ne lidhje me shoqerine “Victoria Invest” Shpk.Gjykata Administrative ka rrezuar vendimin nr.75 të APP me 13 nentor 2018 përmes vendimit Nr.4117. Hapja e garës për tenderin e Unazës së Madhe loti 3 (pjesë e aksit nga Pallati me Shigjeta tek Sheshi Shqiponja) u bë më 11 shtator 2018, që do të thotë se vendimi nr.75 i APP ishte ende ne fuqi. A mund të merrte pjesë në këtë garë kompania  edhe pse vendimi ishte ende në fuqi? Kthim pergjigje elektronikisht, date 04.01.2019 Shoqëria “Victoria Invest” është përjashtuar nga pjesëmarrja në procedurat e koncesioneve /partneriteteve publike private dhe jo nga pjesemarrja në procedurat e prokurimit publik, ndërkohë që procedura që ju përmendni në kërkesën tuaj është procedurë prokurimi dhe jo koncensioni/partneritet publik privat. Perfunduar 0  
56 elektronikisht  14.01.2019 Kerkese per informacion nga organizata “Mjaft”, e cila nëpërmjet një pyetësori, kërkon informacion, në lidhje me programin “Indeksi i hapjes institucionale”.  Kthim pergjigje date 18.01.2019, duke i vendosur ne dispozicion elektronikisht pyetesorin e plotesuar ne lidhje me programin "Indeksi i hapjes institucionale". Perfunduar 0  
57 elektronikisht  14.01.2019 Kerkese per informacion, nepermjet disa pyetjeve, per procedurene prokurimit "Rehabilitimi i Segmentit Rrugor Mbikalimi i Pallatit me Shigjeta-Rrethrrotullimi Shqiponja Loti 1. Kthim pergjigje date 18.01.2019, duke e sqaruar ne lidhje me te gjitha pyetjet e parashtuara nga subjekti. Perfunduar 0  
58 elektronikisht  17.01.2019 Kerkese per informacion per t'u pajisur me adrese dhe fjalekalim ne Sistemin e Prokurimit Elektronik. Kthim pergjigje elektronikisht, date 21.01.2019 duke orientuar subjektin te paraqesi kerkese me shkrim prane APP, referuar Manualit Nr. 01, Datë 26.01.2018 “Për Regjistrimin e Operatorëve ekonomikë dhe Dorëzimin e Ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”.   Perfunduar 0  
59 elektronikisht  21.01.2019 Kerkese per informacion per t'u pajisur me nje kopje te vendimit Nr. 117, date 04.12.2018 dhe kopje te gjithe dokumentacionit te administruar nga APP, gjate procedimit adminisrative, prane Spitalit Rajonal Vlore.  Kthim pergjigje elektronikisht, date 24.01.2019 duke i vendosur subjektit ne dispozicion nje kopje te dokumentacionit te kerkuar.  Perfunduar 0  
60 elektronikisht  15.03.2019 Kerkese per informacion në lidhje me projektin e Unazës së Re dhe konkretisht për “Lotin 1", nese pas skualifikimit nga gara të kompanive që konkuronin për ndërtimin e Lotit 1 tek Unaza e Re,  ka patur ankesa nga kompanitë si dhe kriteret që nuk plotësonin kompanitë në garë. Kthim pergjigje elektronikisht, date 18.03.2019, APP ka dhëne informacion në lidhje me operatoret ekonomikë qe kane paraqitur ankese. Ne lidhje me arsyet e skualifikimit si dhe kriteret qe nuk permbushen  nga operatoret, APP ka orientuar subjektin ti  drejtohet autoritetit kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit. Perfunduar 0  
61 elektronikisht  28.03.2019 Kerkese per informacion në lidhje me listen e plote te punonjesve, duke perfshire emer, mbiemer, funksion, adrese emaili dhe numer telefoni per perdorim zyrtar. Kthim pergjigje elektronikisht, date 03.04.2019, duke i vendosur ne dispozicion strukturen dhe organiken e APP. Perfunduar 0  
62 Nr. 3805  10.05.2019 Kerkese për informacion, ku kërkohet një kopje e kontratës së sipërmarrjes për projektin e financuara nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, me objekt “Riinxhinierim dhe shtim fuksionalitetetsh/shërbimesh në sistemin e prokurimit elektronik, mbështetur nga një teknologji dhe infrastrukturë e re”. Kthim pergjigje elektronikisht dhe në rrugë shkresore datë 14.05.2019, duke i vendosur ne dispozicion një kopje të kontratës së kërkuar. Perfunduar 0  
63 Nr. 4097/1 17.05.2019 Kerkese për informacion, ku kërkohet informacion nese ne APP zbatohen kushtet e parashikuara në VKM  Nr.68, datë 07.02.2018, “Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagesës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore”, në lidhje me detyrimin që ka punëdhënësi ndaj punëmarrësve të tij, për  të paguar shpërblimin për ushqimin gjatë pushimit në ndërmarrje, nëse nuk mund t'i sigurojë lokal për ngrënie.   Kthim pergjigje elektronikisht duke sqaruar subjektin, se VKM  Nr.68, datë 07.02.2018, “Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagesës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore”, nuk zbatohet në APP. Perfunduar 0  
64 Elektronike 11.06.2019 Kerkese për informacion,  mbi ecurine e tenderit per dezinfektimit ne zonat bregdetare dhe urbane. Nese eshte shpallur nje fitues. Kthim pergjigje elektronikisht, date 11.06.2019 duke sqaruar subjektin, mbi proceduren e prokurimit. Gjithashtu informim mbi faktin se,  dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit të zhvilluar nga një autoritet kontraktor administrohet vetëm nga ky i fundit.
 Për çdo informacion mbi procedurat e prokurimit të sipërcituara të shpalluara në sistem nga Instituti i Shëndetiti Publik, duhet t’i drejtoheni këtij të fundit për të marrë informacion më të detajuar.
Perfunduar 0  
65 Elektronike 08.07.2019 Kerkese për informacion,  mbi Bypass-in e Fierit: kur është hapur gara, cilat janë kompanitë që kanë dhënë ofertë si dhe kompania që ka fituar të drejtën e ndërtimit të këtij aksi. Kthim pergjigje elektronikisht, date 17.07.2019, duke sqaruar subjektin se, nuk rezulton qe te jete shpallur procedure prokurimi elektronike per objektin ne fjalë. Perfunduar 0  
66 Elektronike 19.07.2019 Kerkese për informacion,  mbi objektin të kontratës “Përmirësimi i kanalizimeve për Tiranën e Madhe, një hartë të plotë të shtrirjes së kanalizimeve”, të publikuar nga autoriteti kontraktor Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Firmat që kanë konkuruar  për të marrë tenderin mbi kanalizimet Kthim pergjigje elektronikisht, date 29.07.2019, duke sqaruar subjektin se nga te dhenat që APP disponon rezulton se, nuk është shpallur ndonjë procedurë prokurimi elektronike me objektin e sipërcituar nga autoriteti kontraktor Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dhe për rrjedhim nuk disponojmë informacion edhe përsa i përket kërkesës mbi firmat që kanë konkuruar për të marrë tenderin mbi kanalizime. Perfunduar 0  
67 Elektronike 31.08.2019 Kerkese për informacion,  mbi objektin të kontratës “Përmirësimi i kanalizimeve dhe Impianti i trajtimit të ujrave të ndotura për Tiranën e Madhe”, të publikuar nga autoriteti kontraktor Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës ose Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës-Kanalizimeve, kopje e kontratës së ndërlidhur për këtë investim mes palëve të sipërpërmendura si dhe informacion se cilat kanë qenë kompanitë të cilat kanë shprehur interes për të konkuruar për implementimin e këtij projekti dhe arsyet e skualifikimit të tyre nga gara. Kthim pergjigje elektronikisht, date 02.08.2019, duke sqaruar subjektin se nga verifikimet e kryera në të dhënat që APP disponon rezulton se, nuk është shpallur ndonjë procedurë prokurimi elektronike me objektin e sipërcituar nga autoriteti kontraktor Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës ose Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës-Kanalizimeve dhe për rrjedhim nuk disponojmë kontratën e lidhur midis paleve si dhe informacionin se cilat kanë qenë kompanitë të cilat kanë shprehur interes për të konkuruar për implementimin e këtij projekti si dhe arsyet e skualifikimit të tyre nga gara. Perfunduar 0  
68 Elektronike 28.08.2019 Kerkese per informacion persa i perket:1-   A ka pasur ndonjë tender me objekt “ Rehabilitimi i Piramidës” që nga viti 2005 deri në gusht të vitit 2019, pra kërkoj të dhëna përkatësisht për çdo vit duke nisur që nga viti 2005 e deri në gusht të vitit 2019ë

2-   Nëse po, kush kanë qënë autoritetet kontraktuese për tenderat me objekt “ Rehabilitimi i Piramidës” ë                

Kërkoj një listë të plotë të të gjithave tenderave të bërë për këtë objekt.

3-   Sa kanë qenë kostot totale të këtyre tenderimeveë
Kthim pergjigje elektronikisht, date 04.09.2019, duke sqaruar subjektin se Agjencia e Prokurimt Publik disponon të dhëna në lidhje me procedurat e prokurimit të shpalluara në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga vitit 2008 e në vijim.
Nga verifikimet e kryera në të dhënat që APP disponon, rezulton se nuk është shpallur ndonjë procedurë prokurimi në SPE me objektin e sipërcituar.
Perfunduar 0  
69 Elektronike 09.09.2019 Kerkese per Informacion persa i perket numrit te procedurave te prokurimit te shpallura nga autoriteti kontraktor Keshilli Ministrave per perjudhe kohore 2013-2019 si dhe:
-Kush ka qenë tipi i procedurës së ndjekur për këto tendera
-  Kush ka qenë objekti i tenderave
-  Kush kanë qenë kompanitë e kontraktuara
-  Fondet e tenderuave gjatë kësaj periudhe
Kthim pergjigje elektronikisht, date 17.09.2019, duke informuar kerkusin se nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimit Elektronik, autoriteti kontraktor Këshilli i Ministrave (Kryeministria) për periudhën kohore të kërkuar 2013-2019, ka publikuar me datë 28.04.2016 procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt “Punime civile dhe inxhinierike për zëvendësimin pjesor  të kondicionimit për godinën e Kryeministrisë” dhe fond limit 11.931.960,00.
Operatori ekonomik i shpallur fitues është “ecs Eco Climate Solution” dhe Njoftimi i Fituesit është publikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike Nr. 21, datë 30 Maj 2016, në faqen 205-206.
Perfunduar 0  
70 Poste 30.09.2019 Kerkese per informacion persa i perket: 1- Raportet e Auditimeve te Brendshme të APP, për Auditimet e kryera gjatë viteve ushtrimore 2015-2019;
2- Raportet e Kontrollit të Lartë të Shtetit për audititmet e kryera nga KLSH për APP, gjatë viteve 2015-2019;
3- Renditja e Operatorëve Ekonomik fitues sipas numrit të procedurave që kanë fituar tendera për vit+D77:D78et 2015-2019;
4- Emrat e Operatorëve Ekonomik si dhe vlerat respektive që kanë fituar tendera në fushën e energjisë dhe në fushën e ndërtimit të rrugëve për vitet 2012-2019.
Kthim pergjigje me poste, me date 14.10.2019, duke informuar kerkusin persa i perket kompetencave te APP dhe raporteve te administruara. Perfunduar 0  
71 Elektronike 21.10.2019 Kerkese per informacion persa i perket: cilat jane kompanite pjesemarrese per tenderin e uniformave te policise per  vitin 2019?
Sa ka qene afati per dorezimin e ofertave?
Sa eshte fondi limit per tenderin e policise?
Sa eshte oferta ekonomike e secilit operator?
Cfare procedure eshte ndjekur per kete tender?(Procedure e hapur-procedure e kufizuar-procedure me negocim-kërkesë për propozime- konkurs projektimi)
Cfare dokumentash jane kerkuar nga autoriteti kontraktor per tenderin e uniformave te policise?
Arsyet e perjashtimit te kandidateve ose ofertuesve?
Autoriteti kontraktor, a ka mbajtur procesverbal dhe dokumentacion të plotë për procedurat e kryera në përcaktimin e fituesit të kontratës?
A ka dhene Agjencia e Prokurimit publik keshille dhe asisitence teknike për autoritetin kontraktor(  per procedurën e  prokurimit)?
A eshte shpallur fituesi i tenderit per uniformat e policise?Nese po, cili eshte fituesi?
A jane paraqitur ankesa prane komisionit te prokurimit publik nga operatoret jo fitues?
A eshte njoftuar fituesi i tenderit dhe  a eshte  nenshkruar kontrata? Nese po, bashkengjisni nje kopje te kontrates.
Kthim pergjigje elektronikisht, date 31.10.2019, duke informuar kerkusin  me shkresen me nr protokoli 8393/1 ku informohet persa i perket kompetencave te APP dhe informacionit qe disponohet ne SPE duke ia vene ate ne dispozicion kerkueses. Perfunduar 0  
72 Poste 21.11.2019 Kerkese per informacion persa i perket, nëse operatori ekonomik “Klodian Mata” me numër NIPTI-i: K32923183P është përjashtuar ndonjëherë nga pjesmarrja në procedurat e prokurimit publik, sipas parashikimeve të nenit 13, pika 3, të Ligjit Nr.9643 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. Kthim pergjigje elektronikisht, date 25.11.2019, duke informuar kerkusin  me shkresen me nr protokoli 9224/2 se: Përsa është kërkuar, konfirmojmë se APP nuk ka marrë asnjë vendim për përjashtimin e operatorit tuaj ekonomik “Klodian Mata” Person Fizik, me NIPT K32923183P, nga pjesmarrja në procedurat e prokurimit publik, gjatë 3 viteve të fundit, sikurse parashikuar në nenin 13, pikën 3, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”. Perfunduar 0  
73 Elektronike 22.11.2019 Kerkese per informacion persa i perket:1) Numrin e tenderave të cilët kanë pasur/kanë një konkurrentë të vetëm në garë nga viti 2014  deri në vitin 2019 (specifikisht për secilin vit).

2) Vlerën e tenderave të fituar nga një konkurrent i vetëm nga viti 2014 deri në vitin 2019 (specifikisht për secilin vit).
Kthim pergjigje elektronikisht, date 05.12.2019, duke informuar kerkusin  me shkresen me nr protokoli 9284/1 se nuk rezulton të kemi një informacion të përpunuar mbi numrin e procedurave të prokurimit, të cilët kanë pasur vetëm një operator ekonomik pjesëmarrës.  Megjithate mund te gjeje në formularin e Njoftimit të Fituesit të publikuara në Buletinet e Njoftimeve Publike, gjendet informacion se sa ofertues ka pasur në secilën prej procedurave të prokurimit, sa prej tyre janë kualifikuar dhe operatorët ekonomikë të skualifikuar me arsyet përkatëse.   Perfunduar 0  
74 Elektronike 04.02.2020 Kerkese per informacion persa i perket:Për ti ardhur në ndihmë informacionit të saktë publik, në bazë të ligjit nr.119/2014 neni 15 pika 1 dhe 2 (Për të Drejtën e Informimit), redaksia e emisionit “Fiks Fare” në televizionin “Top Channel”, kërkon nga Agjencia e Prokurimit Publik intervistë, informacion apo dokumente për tenderin e “shërbimit të lavanderisë dhe hotelerisë për pacientët e hospitalizuar në QSUT”.

 

1.      Komisioni i Prokurimit Publik, ka pranuar ankimimin e bashkimit të operatorëve “Servizi Italia” & “Sanitary Cleaning” dhe ka urdheruar APP që të ribëjë edhe njëherë riklasifikimin e fituesve.

A është ribërë njoftimi i fituesve pas vendimit të KPP?

 

2.      Pas vendimit të KPP, a ka ankesa të tjera në APP për fituesin? Nëse po, nga cili operator dhe cila ka qënë arsyeja?

 

3.      Sipas ligjit, njoftimi i fituesit duhej bërë më datë 14 janar. Përse nuk është bërë njofimi i fituesit?

 

 

4.      Sa tendera ka bërë QSUT nga muaji tetor 2019 e deri në muajin shkurt 2020 për tenderin e lavanderisë së QSUT dhe cilat kanë qënë fondet? Me cfarë procedure janë bërë? A mund të bëhet me negocim të drejtpërdrejtë?
Kthim pergjigje elektronikisht, date 05.02.2020, duke informuar kerkusin  me shkresen me nr protokoli 1388/1 Perfunduar 0  
75 Elektronike 04.02.2020 Kerkese per informacion persa i perket:Ju drejtohemi me një kërkesë informacioni, në lidhje me tenderin e
shpallur nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura më 5 qershor 2019,
për “Rishikimin e Zonave të Mbrojtura”.

Në kuadër të misionit për informimin e publikut, ju kërkojmë të na
mundësoni dokumentin e shpalljes së tenderit dhe dokumentin e shpalljes
së fituesit.
Kthim pergjigje elektronikisht, date 18.02.2020, duke informuar kerkusin  me shkresen me nr protokoli 1261/1 se në Sistemin e Prokurimit Elektronik rezulton e publikuar procedura e prokurimit me objekt “Studimi i Zonave te Mbrojtura ne Shqiperi’ me numër reference REF-18920-04-19-2019 nga autoriteti kontraktor Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura. info persa i perket dokumentacionit te kerkua Perfunduar 0  
76 Elektronike 27.05.2020 Kerkese per informacion persa i perket: tenderave tw zhvilluar nga institucione te ndryshme per parandalimin e perhapjes se Covid-19 Kthim pergjigje elektronikisht, date 08.06.2020, duke informuar kerkusin  me shkresen me nr protokoli 3126/1 ku informohet se te gjithe procedurat shpallen ne SPE dhe se APP monitoron mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit elektronik në përgjithësi, por nuk ka akses në procedurat e prokurimit, që zhvillojnë autoritetet kontraktore. Perfunduar 0  
77 Elektronike 27.05.2020 Kerkese per informacion persa i perket: Tenderat që kanë fituar kompanitë e mëposhtme gjatë periudhës 2006-2013, llojet e tenderve dhe kohën shpalljes fituese;
Fondet publike që kanë përfituar secila nga kompanitë e mëposhtme gjatë periudhës 2006-2013
Kontratat që kanë nënshkruar secila nga kompanitë e mëposhtme me institucionet publike gjatë periudhës 2006-2013;
Kthim pergjigje elektronikisht, date 09.06.2020, duke informuar kerkusin  me shkresen me nr protokoli 3265/1 ku informohet se Në mënyrë që të bëhet një verifikim i saktë i të dhënave në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”), ju duhet të dërgoni pranë APP së bashku me emrin e subjekteve edhe numrin unik të identifikimit të subjektit (në vijim “NUIS”) të regjistruara në Qëndrën Kombëtare të Biznesit. Kjo gjë mundëson verifikimin e të dhënave, pasi të gjithë operatorët ekonomikë në SPE janë të regjistruar me NUIS e tyre. Gjithashtu se ku mund te gjendet informacioni i lerluar Perfunduar 0  
78 Elektronikisht 14.09.2020

Kërkoj të më vihet në dispozicion, një kopje e nëjhsuar me origjinalin e projektit të objektit “UNAZA E QYTETIT BAJRAM CURRI FAZA E DYTE E SEGMENTIT LAGJE PARTIZANI DHE LAGJE DARDANIA”. Objekt ky i tenderuar ne procedure e prokurimit publik me objekt “Përmirësim i aksit në sitet turistike dhe lehtësimi i trafikut në zonat urbane në rajonet veriore”, me numer reference se procedures/lotit REF-33612-08-15-2019, procedure e hapur e publikuar ne buletinin 33 date 19.08.2019, dhe shpallje e njoftimit të fituesit.

Arsyeja e kerkimit te ketij informacioni, eshte se nga ky projekt mund të preket prona ime private me nr.7/92/1 Z.K. 1347, Bajram Curri si dhe pasi ky informacion është informacion publik dhe duhet tu vihet në dispozicion të gjithë gazetarëve dhe në vecanti atyre të cilëve mund tu cenoje interesin privat ne zbatim të dispozitave të ligjit nr.119/2014 “PER TE DREJTEN E INFORMIMIT”. Të gjithë shpenzimet per kopjen, deklaroj se do i marr persiper dhe do i paguaj ne zbatim te legjislacionit ne fuqi per shpenzimet administrative.

kthim pergjigje me nr protokolli: 5793/1

Në mbështetje të nenit 13/2/g të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar (këtu e në vijim “LPP”), APP monitoron mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit elektronik në përgjithësi, por nuk ka akses në procedurat e prokurimit, që zhvillojnë autoritetet kontraktore.

Në bazë të nenit 12 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike.

Në këtë kuptim, dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit të zhvilluar nga një autoritet kontraktor administrohet nga ky i fundit.

Për sa më sipër, në cilësinë e Koordinatorit për të Drejtën e Informimit pranë APP dhe në zbatim të LIGJ Nr. 119/2014 “PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT”, ju delegoj kërkesën për informim, në cilësinë e autoritetit përkatës që disponon informacionin e kërkuar nga pala kërkuese, Z. Islam Islamukaj.
delegim i kerkeses institucionit kompetent per dhenien e pergjigjes

Perfunduar 0
79 Elektronikisht 05.11.2020

Përshëndetje APP!

 

Lidhur me kontratën në fjalë, të nënshkruar nga ministria e Mjedisit... po e saktësoj pyetjen:

 

A është publikuar në Buletin njoftimi i lidhjes së kontratës (dhjetor 2014)? Po apo jo?

 

Nuk po interesohem, nëse e ka publikuar, apo jo, ministria në Buletin. Pyetja është: a provohet publikimi i saj në Buletin? Buletini është juaji; administrohet prej jush. Shiheni! Nëse është, më dërgoni një kopje. Është kaq e thjeshtë! S'e kuptoj, ç'ka këtu për big deal!!!

 

Unë nuk e gjej dot, ndaj e kërkoj nga ju.

 

P.S.: E kam pyetur dhe ministrinë, por s'ka kthyer përgjigje dhe e kam ankimuar te Komisioneri për të Drejtën për Informim. E kam pyetur ministrinë edhe për çështje të tjera që lidhen me këtë kontratë. Kam pyetur edhe ATRAKO-n për këtë e të tjera. Kam pyetur dhe ministrinë e Ekonomisë. Kam pyetur edhe KLSH. Hulumtimi vazhdon. S'ka të bëjë me ju kjo çështje.

 

P.S1.: Ju lutem, të mos i shmangeni përgjigjes. APP nuk është thjesht një magazinë letrash në funksion të të tjerëve. Ka autoritetin, përgjegjësitë dhe detyrimet e saj kundrejt taksapaguesve dhe tarsnparencës.

pergjigje nr.Prot:6841/1 Lidhur me sa është kërkuar sqarojmë sërish se APP publikon çdo ditë të hënë dhe, në çdo rast tjetër, me vendim të posaçëm të saj, Buletinin e Njoftimeve Publike në të cilin publikohet çdo informacion apo akt që gjykohet i nevojshëm për publikim në përputhje me LPP, ligje të tjera apo rregullat e prokurimit publik.

Pra, APP në këtë rast ka rolin e publikuesit të njoftimeve (jo vetëm për prokurimet) që dërgojnë autoritetet kontraktore dhe çdo publikim e bën publik dhe lehtësisht të aksesueshëm për çdo të interesuar në faqen e saj zyrtare.

Sjellim edhe njëherë në vëmendje se, Buletini i Njoftimeve Publike është i aksesueshëm për të gjithë individët dhe subjektet e interesuar.

Në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet nga vitit 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese. Më konkretisht, për lehtësinë tuaj, ju bëjmë me dije se buletinet e muajit Dhjetor 2014 i gjeni në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik/arkiva-e-buletinit-te-prokurimit-publik-2014/.

Sa më sipër, përsa i përket pyetjes tuaj, a është publikuar në Buletin një njoftim i caktuar, mund të merrni përgjigje duke aksesuar burimin e informacion, sikurse është Buletini i Njoftimeve Publike, të cilat i kemi bërë me dije edhe më parë, gjenden në linkun e sipërcituar.

Perfunduar 0
80 Elektronikisht 11.11.2020 1. Sa udhëtime janë kryer me avionin qeveritar të vënë në dispozicion nga Air Albania në total?
2. Sa ka qenë kostoja totale e këtyre udhëtimeve?
3. Ju lutem më vendosni në dispozicion një kopje të kontratës të lidhur mes qeverisë së Shqipërisë dhe Air Albania për përdorimin e këtij avionic?
4. A ka kontrata çmime reference për përdorimin? Nëse po, ju lutem mi vendosni në dispozicion.
5. Pagesat për kostot e përdorimit, kujt i bëhen?
6. A ka një protokoll përdorimi për personat që lejohen të përdorin këtë avion? Nëse po, ju lutem më vini në dispozicion një kopje të këtij protokolli. ( Të redaktuar nëse ka të dhëna sensitive)
7. A ka patur persona përtej punonjësve të administratës të cilët kanë përdorur këtë avion? Qoftë edhe si shoqërues të administratës? (Nëse po, ju lutem na vendosni në dispozicion identitetet e tyre).
8. Sa është buxheti vjetor I parashikuar për vitin 2021 për përdorimin të avionit qeveritar?
Delegim I kerkeses institucionit qe disponon informacionin Perfunduar 0
81 Elektronikisht 13.11.2020

Po ju shkruaj këtë email për kërkesë për informacion lidhur me kompaninë CMC Group (ish CMC-Ekocon) / (NUIS K61619003R) .
Brenda mundësive do të doja të dhëna mbi pjesëmarrjen në tendera si dhe mbi tenderat e fituar nga kjo kompani nga viti 2006 -2013.

Jam në pritje të përgjigjes tuaj.
Faleminderit!

pergjigje me nr prot. 7371Përsa keni kërkuar, ju informojmë se Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me Ligjin e Prokurimit Publik (në vijim “LPP”) dhe rregullave të prokurimit publik për procedurat e prokurimit:

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;
b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;
c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;
ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP,

Buletinet e Njoftimeve Publike nga viti 2008 e në vijim, janë të publikuar në faqen e kryesore të internetit http://www.app.gov.al/, konkretisht tek linku “Buletini i Njoftimeve Publike” http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik/ sipas linke-ve:

 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2013
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2012
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2011
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2010
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2009
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2008

Përsa i përket Buletineve të Njoftimeve Publike para vitit 2008, mund ti gjeni në pranë Biblotekës Kombëtare, ku ruhet kopje e printuar e tyre.

Gjithashtu, ju informojmë se shpallja dhe zhvillimi i procedurave elektronike në Sistemin e Prokurimit Publik (në vijim “SPE”) ka filluar të funksionojë në vitin 2009 e në vijim.

Sa më sipër, nga verifikimet e kryera në SPE, lidhur me subjektin CMC Group (ish CMC-Ekocon) me NUIS K61619003R, rezulton se është i regjistruar në SPE dhe shpallur fitues për periudhën 2009-2013, sipas listës bashkëlidhur.

Theksojmë se, procedurat e prokurimit në të cilat operatori ekonomik CMC Group (ish CMC-Ekocon) është shpallur fitues, janë të arkivuara dhe ndodhen në Arkivën Elektronike.

Në këto kushte, për çdo informacion apo dokumentacion mbi procedurat e prokurimit duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor, pasi dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit të zhvilluar nga një autoritet kontraktor, administrohet vetëm nga ky i fundit

Në çdo rast, sikurse jeni sqaruar më sipër çdo informacion ndodhet në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Perfunduar 0
82 Elektronikisht 18.12.2020 kerkohet informacion sa I perket: të dhëna për të gjitha tenderat që janë dhënë për blerjen e pajisjeve si Aparati angen (grafia), radiografia apo dhe paisje të tjera të imazherisë brenda 4 viteve të fundit.

pergjigje me nr prot. 8222/1Persa keni kërkuar ju sqarojmë se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me Ligjin e Prokurimit Publik (në vijim “LPP”) dhe rregullave të prokurimit publik për procedurat e prokurimit:

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;
b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;
c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;
ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP,

Buletinet e Njoftimeve Publike nga viti 2016 e në vijim, janë të publikuar në faqen e kryesore të internetit http://www.app.gov.al/, konkretisht tek linku “Buletini i Njoftimeve Publike” http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik/ sipas linke-ve:

- ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2020
- ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2019
- ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2018
- ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2017
- ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2016


Në çdo rast, sikurse jeni sqaruar më sipër çdo informacion ndodhet në Buletinin e Njoftimeve Publike.

 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2013
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2012
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2011
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2010
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2009
 ARKIVA E BULETINIT TË PROKURIMIT PUBLIK 2008

Përsa i përket Buletineve të Njoftimeve Publike para vitit 2008, mund ti gjeni në pranë Biblotekës Kombëtare, ku ruhet kopje e printuar e tyre.

Gjithashtu, ju informojmë se shpallja dhe zhvillimi i procedurave elektronike në Sistemin e Prokurimit Publik (në vijim “SPE”) ka filluar të funksionojë në vitin 2009 e në vijim.

Sa më sipër, nga verifikimet e kryera në SPE, lidhur me subjektin CMC Group (ish CMC-Ekocon) me NUIS K61619003R, rezulton se është i regjistruar në SPE dhe shpallur fitues për periudhën 2009-2013, sipas listës bashkëlidhur.

Theksojmë se, procedurat e prokurimit në të cilat operatori ekonomik CMC Group (ish CMC-Ekocon) është shpallur fitues, janë të arkivuara dhe ndodhen në Arkivën Elektronike.

Në këto kushte, për çdo informacion apo dokumentacion mbi procedurat e prokurimit duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor, pasi dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit të zhvilluar nga një autoritet kontraktor, administrohet vetëm nga ky i fundit

Në çdo rast, sikurse jeni sqaruar më sipër çdo informacion ndodhet në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Perfunduar 0
83 Elektronikisht 18.12.2020 kerkohet informacion sa I perket: Bashkia Bulqizë, më datë 06.08.2020 ka njoftuar mbajtjen e tenderit për “Sistemim, asfaltim të unazës së sipërme, Lagjia e vjetër dhe rruga ‘Rilindja’ Lagjia Minatori”. Ky tender ka për numër reference REF-67852-08-05-2020 dhe kontrata është lidhur më datë 11.11.2020 me operatorin fitues. Unë që po drejtohem me këtë kërkesë për informacion, jam një banorë që preket nga ndërtimi i kësaj rruge. Për këtë kërkojë dokumentacionin:
1. Projekti i zbatimit me planimetrinë e këtij investimi;
2. Specifikimet teknike;
3. Raporti teknik i këtij objekt investimi;”
pergjigje me nr prot. 8223/1Persa keni kërkuar ju sqarojmë se: Përsa keni kërkuar në kërkesën tuaj, ju sqarojmë se nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”), rezulton se procedura e prokurimit është përfunduar në sistem me fazën “Arkivo tenderin” dhe ndodhet në arkivën elektronike të SPE.

Sqarojmë se, në mbështetje të nenit 13/2/g të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar (këtu e në vijim “LPP”), APP monitoron mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit elektronik në përgjithësi, por nuk ka akses në procedurat e prokurimit, që zhvillojnë autoritetet kontraktore.
Në bazë të nenit 12 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike.
Në këtë kuptim, dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit të zhvilluar nga një autoritet kontraktor administrohet nga ky i fundit.

Në këto kushte, APP ju udhëzon që për informacionin e kërkuar t’i drejtoheni autoritetit kontraktor përkatës, në rastin konkret Bashkise Bulqize, i cili administron dokumentacionin e plotë të procedures së prokurimit të sipërcituar.
Perfunduar 0
84 Elektronikisht 17.02.2021 kerkohet informacion sa I perket: Në këtë kuadër, “Boldnews.al” ka raportuar më herët për shpalljen nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale të tenderit me numër reference: REF-82091-12-14-2020, me objekt “Blerje bari ‘’Favipiravir 200 mg, Njesia Tablete” per nevoja te QSU “Nene Tereza” per nje periudhe 12 mujore”, shpallur në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik në dt. 01.12.2020.

Referuar publikimit në faqen e Agjencisë së Prokurimit Publik, rezulton se kjo procedurë do të mbyllej në datën 11.01.2021.

Bazuar në një verifikim të kryer nga redaksia e “Boldnews.al” në datën 17.02.2021, rezulton se në faqen e Agjencisë së Prokurimit Publik nuk ka asnjë shënim për statusin e këtij tenderi.

- Në rast se është përfunduar procedura e prokurimit publik, nuk rezulton të jetë shpallur fituesi
- Në rast se procedura është ankimuar, nuk rezulton asnjë shënim që të dëshmojë se kjo procedurë është në proces shqyrtimi nga trupat që shqyrtojnë ankimet;
- Në rast se procedura është pezulluar/anulluar, nuk ka asnjë të dhënë që të dëshmojë diçka të tillë dhe, rrjedhimisht, nuk gjendet asnjë e dhënë për arsyet e mundshme të pezullimit/anulimit të procedurës.
pergjigje me nr prot. 1478/1Pas këtyre konstatimeve, redaksia e “Boldnews.al”, mbështetur në dispozitat e ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, kërkon nga ana e Agjencisë së Prokurimeve Publike, informacion për sa vijon:

1. Cili është statusi i procedurës së prokurimit publik, me nr. ref. REF-82091-12-14-2020, me objekt “Blerje bari ‘’Favipiravir 200 mg, Njesia Tablete” per nevoja te QSU “Nene Tereza” per nje periudhe 12 mujore”, shpallur në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik në dt. 01.12.2020?

2. A është përfunduar tenderi? Nëse po, përse nuk gjendet i publikuar rezultati, përfshirë operatorin e suksesshëm dhe operatorët e tjerë ekonomikë pjesëmarrës në tender, ofertat e paraqitura prej të gjithë konkurentëve, arsyet e skualifikimit (nëse ka), e të dhëna të tjera që janë standarte në publikimet e Agjencisë së Prokurimeve Publike?

3. A është ankimuar procedura e prokurimit publike me nr. ref REF-82091-12-14-2020, me objekt “Blerje bari ‘’Favipiravir 200 mg, Njesia Tablete” per nevoja te QSU “Nene Tereza” per nje periudhe 12 mujore”, shpallur në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik në dt. 01.12.2020? Nëse po, kur është ankimuar dhe a është marrë në shqyrtim ankimi?

4. A është pezulluar/anuluar procedura e prokurimit publike me nr. ref REF-82091-12-14-2020, me objekt “Blerje bari ‘’Favipiravir 200 mg, Njesia Tablete” per nevoja te QSU “Nene Tereza” per nje periudhe 12 mujore”, shpallur në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik në dt. 01.12.2020? Nëse po, për cilat arsye?”
Perfunduar 0
85 22.04.2021 Kërkesë për informacion sa i përket: lidhje me projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit të Vlorës

Në lidhje me procedurën e prokurimit e Hapur me objekt “Dhënie me koncesion/PPP për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)” të shpallur nga autoriteti kontraktor Ministria e Infrastrukturës, ju sqarojmë se:

 

Në fushën e koncensioneve dhe partneritetit publik privat, APP i ushtron kompetencat e saj në zbatim të parashikimeve të nenit 11 të Ligjit 125/2013 “Për koncensionet partneritetin publik privat”, të ndryshuar (nëvijim “LKPP”).

 

Sjellim në vëmendje se, APP monitoron mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit elektronik në përgjithësi, por nuk ka akses në procedurat e koncensioneve/partneriteteve publike private, që zhvillojnë autoritetet kontraktore.

 

Sa më sipër, në nenin 13, pika 1 të LKPP përcakton se: “Autoritetet kontraktuese janë organet, të cilave ky ligj u jep kompetencat për të ndërmarrë një procedure për dhënien e koncesioneve/partneriteteve publike private”.

29.04.2021 elektronikisht 0

 

 

 

 

Nr. Rendor

Data e kërkesës

Objekti i kërkesës

 

 

Data e përgjigjes

Përgjigje

 

Mënyra e përfundimit të kërkesës

Tarifa

 

 

1

17.02.2021

Nisur nga një komunikim i mëhershëm mes nesh mbi procedura të caktuara prokurimi, ku në cilësinë e gazetarit, ju kam kërkuar disa të dhëna të cilat paraqesin interes publik, por njëkohësisht janë pjesë e detyrave funksionale të kësaj Agjencise, parashtroj, kërkesën, si vijon,

Referuar Planit të Parë të Monitorimit mbi procedurat e prokurorimeve të zhvilluara në periudhën shtator-dhjetor 2014, të kryera nga APP-ja, në gjashtëmujorin e dytë të 2015-s, siç pohohet në raportin vjetor (2015),

1.      A është përfshirë në planin e monitorimit procedura me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës koncesionare për ndërtimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve në Qarkun e Elbasanit, zhvilluar nga autoriteti kontraktor Ministria e Mjedisit gjatë periudhës nëntor-dhjetor 2014?

 

2.      Lidhur me procedurën në fjalë, a keni konstatuar ju, shkelje nga autoriteti kontraktor? Nëse po, cila ka qënë shkelja?

 

3.      A keni vendosur gjobë, apo keni propozuar marrjen e masës disiplinore ndaj personave përgjegjës? Nëse po, a mund të kem një kopje të aktit në fjalë?

 

4.      A keni kryer ju një hetim administrativ kundrejt autoritetit kontraktor, referuar procedurës së mësipërme (pa shpallje paraprake)?

 

5.      Sa është numri ekzistues në dhjetë vitet e fundit, i procedurave të prokurimit pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës bazuar mbi kontratat objekt koncesioni/PPP, për secilin prej këtyre viteve? Pra, sa ka qënë në 2010; 2011; 2012 e kështu deri në 2019

 

03.03.2021

së pari, objekti i kontratës me të dhënat që keni cituar, nuk ka qënë në proces verifikimi nga APP.

Së dyti, sa i përket pyetjes suaj “Sa është numri ekzistues në dhjetë vitet e fundit, i procedurave të prokurimit pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës bazuar mbi kontratat objekt koncesioni/PPP, për secilin prej këtyre viteve? Pra, sa ka qënë në 2010; 2011; 2012 e kështu deri në 2019””, ju informojmë se:

-        Nga verifikimet e kryera në të dhënat që APP disponon, nuk evidentohet asnjë procedurë prokurimi me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës në interes të koncesioneve/PPP, për objektin me të dhënat e cilësuara nga ana juaj.

 
-        Përsa i përket numrit të procedurave të prokurimit me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës në periudhën 2010-2019, bashkëlidhur po ju dërgojmë të dhënat përkatëse për këto10 vite.

-        Përsa i përket publikimit të njoftimeve në Buletinin e Njoftimeve Publike, ju sqarojmë se, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuara të gjitha buletinet nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet, e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese.

 

elektronikisht

0

2

22.04.2021

Kërkesë për informacion s ai përket: lidhje me projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit të Vlorës

29.04.2021

Në lidhje me procedurën e prokurimit e Hapur me objekt “Dhënie me koncesion/PPP për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)” të shpallur nga autoriteti kontraktor Ministria e Infrastrukturës, ju sqarojmë se:

 

Në fushën e koncensioneve dhe partneritetit publik privat, APP i ushtron kompetencat e saj në zbatim të parashikimeve të nenit 11 të Ligjit 125/2013 “Për koncensionet partneritetin publik privat”, të ndryshuar (në vijim “LKPP”).

 

Sjellim në vëmendje se, APP monitoron mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit elektronik në përgjithësi, por nuk ka akses në procedurat e koncensioneve/partneriteteve publike private, që zhvillojnë autoritetet kontraktore.

 

Sa më sipër, në nenin 13, pika 1 të LKPP përcakton se: “Autoritetet kontraktuese janë organet, të cilave ky ligj u jep kompetencat për të ndërmarrë një procedure për dhënien e koncesioneve/partneriteteve publike private”.

 

elektronikisht

0

3

14.06.2021

Me konkretisht kërkojmë:

1- Një kopje të kritereve të paraqitura për hapjen e tenderit me objekt " Asistencë për        negocimin e termave te kontratës koncesionare të Aeroportit te Vlorës"  ku autoriteti      Kontraktues është Autoriteti i Aviacionit Civil, tender ky i hapur më datë 24.03.2021 dhe i            mbyllur më daë 25.03.2021 dhe numër reference : REF -90965-03-2021.

2- Një kopje të formularit të Ofertës të paraqitur nga operatorët  që kanë marrë pjesë në    konkurrim  për tenderin me objekt : " Asistencë për negocimin e termave te kontratës   koncesionare të Aeroportit te Vlorës"  ku autoriteti Kontraktues është Autoriteti i Aviacionit         Civil, tender ky i hapur më datë 24.03.2021 dhe i mbyllur më daë 25.03.2021 dhe numër      reference : REF -90965-03-2021.

3- Një kopje të vendimit të shpalljes së fituesit për tenderin me objekt :" Asistencë për      negocimin e termave te kontratës koncesionare të Aeroportit te Vlorës"  ku autoriteti      Kontraktues është Autoriteti i Aviacionit Civil, tender ky i hapur më datë 24.03.2021 dhe i            mbyllur më datë 25.03.2021 dhe numër reference : REF -90965-03-2021.

4- Një kopje të vendimeve, si përjashtim apo shkualifikim nga gara të operatorëve, apo çdo             dokument tjetër  që kanë  lidhje me  tenderin me objekt : " Asistencë për negocimin e        termave te kontratës koncesionare të Aeroportit te Vlorës"  ku autoriteti Kontraktues është      Autoriteti i Aviacionit Civil, tender ky i hapur më datë 24.03.2021 dhe i mbyllur më datë 25.03.2021 dhe numër reference : REF -90965-03-2021.

 

17.06.2021

Përsa keni kërkuar në kërkesën tuaj, në lidhje me:

 

-        Kopje të kritereve të paraqitura për procedurën e prokurimit të sipërcituar,

-        Kopje të formularit të ofertës së paraqitur nga operatorët ekonomikë që kanë marrë pjesë në konkurim,

-        Kopje të vendimit të shpalljes së fituesit,

-        Kopje të vendimeve, si përjashtim apo skualifikim apo skualifikim nga gara të operatorëve ekonomikë, apo çdo dokument tjetër.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

Në këto kushte, për një informacionin më të detajuar në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt “Asistence per negociimin e termave te kontrates koncensionare te Aeroportit te Vlores”, duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor, Autoriteti i Aviacionit Civil.

 

elektoronikisht

0

4

14.07.2021

Kërkesë për informacion përsa i përket tenderit të uniformave të policisë, cilat janë kompanitë pjesmarrëse për tenderin e uniformave të policisë për vitin 2019ë

Sa ka qënë afati për dorezimin e ofertaveë

Sa është fondi limit për tenderin e policisëë

Sa është oferta ekonomike e secilit operatorë

Cfarë procedure është ndjekur për këtë tenderë (Procedurë e hapur-procedurë e kufizuar- me negocim-kërkesë për propozim-konkurs projektimi)

Cfarë dokumentash janë kërkuar nga AK për tenderin e uniformave të policisëë

Arsyet e përjashtimit të kandidatëve ose ofertuesveë

Autoriteti kontraktor,a ka mbajtur procesverbal dhe dokumentacion të plotë për procedurat e kryera në përcaktimin e fituesit të kontratësë

A ka dhënë APP këshillë dhe asistencë teknike për autoritetin kontraktor (për procedurën e prokurimit)ë

A është shpallur fituesi i tenderit për uniformat e policisëë Nëse po, cili është fituesië

A janë paraqitur ankesa pran KPP nga operatoret jo fituesë

A është njoftuar fituesi i tenderit dhe a është nënshkruar kontrataë Nëse po, bashkëngjisni një kopje të kontratës.

 

27.07.2021

Sa ka qënë afati për dorezimin e ofertave?

 

Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”), për procedurën e prokurimit “E kufizuar, mbi kufirin monetar” me objekt “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit” dhe REF-31606-07-25-2019, rezulton se ka pasur innformacionin administrativ si më poshtë:

 

Për fazën e parë Shprehje e interesit:

Data e hapjes për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje: 26.7.2019, ora 8:00

Data e mbylljes për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje: 10.1.2020, ora 10:00

 

Ndërsa informacioni administrativ për fazën e dytë ka qenë:

Data e Hapjes  (dërgohen ftesa për pjesëmarrje): 25.2.2020 ora 8:00

Afati i fundit për pranimin e ofertave: 11.5.2020, ora 11:00

Data e zhvillimit të tenderit: 11.5.2020, ora 11:00

 

Sa është fondi limit për tenderin e policisë?

 

Fondi limit i procedurës së prokurimit të sipërcituar është 2.800.347.570,00 lekë pa TVSH.

 

Cfarë procedure është ndjekur për këtë tender? (Procedurë e hapur-procedurë e kufizuar- me negocim-kërkesë për propozim-konkurs projektimi)

 

Përsa keni kërkuar ju sqarojmë se, njoftimi per procedurën e prokurimit është bërë në Buletinin e Njoftimeve Publike Nr. 30, datë 09.07.2019, faqe 12-14, në gjuhën shqip dhe anglisht, si dhe lloji i procedurës së prokurimit i përzgjedhur nga autoriteti kontraktor është E kufizuar, mbi kufirin monetar.

 

A ka dhënë APP këshillë dhe asistencë teknike për autoritetin kontraktor (për procedurën e prokurimit)?

APP në ushtrim të detyrave të saj, asiston procedurat e prokurimit të shpallura nga autoritetet/entet kontraktore në Sistemin e Prokurimit Elektronik (duke patur prioritet procedurat e shpallura me fondin limit më të lartë), duke dhënë rekomandime sa i takon hartimit të dokumenteve të tenderit, me qëllim mirëzbatimin e legjislacionit të prokurimit publik në fuqi dhe rritjen e pjesëmarrjes dhe konkurencës në këto procedura, si dhe asiston procedurat e prokurimit para shpalljes së tyre në SPE, përsa i përket hartimit të dokumenteve të tenderit, sipas kërkesave të paraqitura në sistem nga vetë autoritetet/entet kontraktore.

 

Në lidhje me pyetjen, nëse APP ka dhënë këshillë dhe asistencë teknike për autoritetin kontraktor (për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit” ), nga verifikimet e kryera, rezulton se APP ka dërguar rekomandime, në lidhje me hartimin e dokumenteve të tenderit. Konkretisht:

 

APP ka asistuar paraprakisht më 25.07.2019, para publikimit të procedurës, sipas kërkesës së paraqitur më 24.07.2019, në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, procedurën e prokurimit me objekt “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, me fond limit 2,800,347,570.00 lekë pa TVSH, duke dhënë rekomandime në lidhje me hartimin e dokumenteve të tenderit, dhe në veçanti të kritereve të veçanta për kualifikim.

 

Pas publikimit të procedurës në SPE, APP ka asistuar sërish dokumentet e tenderit, për procedurën e prokurimit të publikuar me REF-31606-07-25-2019, me objekt “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, me fond limit 2,800,347,570.00 lekë pa TVSH, dhe ka dërguar nëpërmjet emailit, në datën 02.08.2019 dhe 05.08.2019, rekomandimet përkatëse, përsa i përket hartimit të dokumenteve të tenderit, dhe në veçanti të kritereve të veçanta të kualifikimit.

 

A është shpallur fituesi i tenderit për uniformat e policisë? Nëse po, cili është fituesi?

 

Njoftimi i fituesit është publikuar në datë 14.07.2020, si dhe në Buletinin e Njoftimeve Publike Nr. 43, date 20.07.2020, faqe 159-161.

 

A është njoftuar fituesi i tenderit dhe a është nënshkruar kontrata? Nëse po, bashkëngjisni një kopje të kontratës.

 

Njoftimi i lidhjes së kontratës është publikuar në sistem me datë 24.09.2020, si dhe ne Buletinin e Njoftimeve Publike Nr.77, date 28.09.2020, faqe 159-161.

 

 

Përsa keni kërkuar në lidhje me pyetjet tuaja:

 

Kërkesë për informacion përsa i përket tenderit të uniformave të policisë, cilat janë kompanitë pjesmarrëse për tenderin e uniformave të policisë për vitin 2019?

Sa është oferta ekonomike e secilit operator?

Cfarë dokumentash janë kërkuar nga AK për tenderin e uniformave të policisë?

Arsyet e përjashtimit të kandidatëve ose ofertuesve?

Autoriteti kontraktor,a ka mbajtur procesverbal dhe dokumentacion të plotë për procedurat e kryera në përcaktimin e fituesit të kontratës?

 

Ju sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

 

APP ju sqaron se të gjitha procedurat e prokurimit të publikuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik, nga autoritetet kontraktore, të cilat ndodhen të publikuara në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me legjislacionin e prokurimit publik në fuqi, si dhe në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

Në këto kushte, për një informacionin më të detajuar duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor i cili ka zhvilluar procedurën e prokurimit, konkretisht Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara.

 

Në lidhjen me pyetjen “A janë paraqitur ankesa pran KPP nga operatoret jo fitues?” duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor Komisionit të Prokurimit Publik.

 

elektronikisht

0

5

05.07.2021

Kërkesë për informacion, bazuar në ligjin Nr. 119/2014, “Për të drejtën e Informimit”.

Drejtuar: Agjecisë së Prokurimeve Publike

 

Dokumentari “Unpublished” në Euronews Albania, kërkon nga institucioni juaj, informacion mbi kontratën e nënshkruar nga Operatori I Sitetmit të Transmetimit (OST) me  kompanitë private “4AM” dhe “B06-Bonus”, për mirëmbajtjen, ndërhyrjen dhe demontimin e linjave të Tensionit të Lartë në linjën Jogodinë- Kuçovë.

 

 

1.         Çfarë të dhënash teknike ka paraqitur kjo kompani kur garoi?

 

2.         Cili është stafi i specialistëve që ka paraqitur?

 

E rëndësishme për ne do të ishte edhe vënia në dispozicion e një kopjeje të përshkrimit të paraqitur nga ana e kompanive fituese të tenderit.

Ndër të tjera, sa kompani morën pjesë në garë, cilat janë ato dhe pse fituan pikërisht këto kompani?

 

Në pritje të një përgjigjeje nga institucioni juaj, Aida Topalli, gazetare e dokumentarit “Unpublished”, Euronews Albania

 

16.07.2021

Lidhur me sa keni kërkuar, sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

 

APP ju sqaron se të gjitha procedurat e prokurimit të publikuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik, nga autoritetet kontraktore, të cilat ndodhen të publikuara në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me legjislacionin e prokurimit publik në fuqi, si dhe në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al.

 

Ju bëjmë me dije se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me  LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit:

 

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

Në këto kushte, për një informacionin më të detajuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor, Operatorit të Sistemit të Transmetimit.

 

elektronikisht

0

6

19.07.2021

kërkojmë nga institucioni juaj disa të dhëna si më poshtë:

 

1.    Cilat janë kompanitë të shpallura fituese në garat për “Pastrim-Gjelbërimin” e bashkive në vend?

2.    Në cilat bashki operon secila?

3.    Garën e zhvilluar për secilën bashki. Sa kompani kanë marrë pjesë?

4.    Cilat ishin  kriteret që një kompani të shpallej fituese?

5.    Çmimin limit të tenderave për secilën bashki.

6.    Kopje të dokumentacionit të paraqitur nga ana e kompanive fituese të këtyre tenderave.

 

Faleminderit paraprakisht për bashkëpunimin!

 

27.07.2021

Lidhur me sa keni kërkuar, sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

 

Përsa i përket procedurave të prokurimit publik të cilat janë publikuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga autoritetet kontraktore, ndodhen në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al.

 

Gjithashtu, ju sqarojmë se njoftimet e procedurave publikohen në Buletinin e Njoftimeve Publike, ju sqarojmë se, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese.

 

Për të kërkuar informacion që ju duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkoni me fjalë kyçe

 

Ju bëjmë me dije se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me  LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit:

 

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

Në këto kushte, për një informacionin më të detajuar duhet t’i drejtoheni autoriteteve kontratkore.

 

elektronikisht

0

7

09.08.2021

Sa është numri i kontratave publike të fituara nga shoqëria “N2 Sh.p.k” me nipt L31615017L, me  administrator z. Ndriçim Stojku dhe oratak z. Namik Shahini, nëse ka kontrata publike të fituara, cilat janë ato?;

1.1  A rezulton të këtë kontratë publike të fituar nga shoqëria “N2 Sh.p.k” me Shkollën e     Magjistraturës që përkojnë përpara datës 06.08.2021, nëse po, cilat janë ato?;

 

2. Sa është numri i kontratave publike të fituara nga shoqëria “Altec Sh.p.k” me nipt K57923807W, me  administrator z. Arben Aliaj, nëse ka kontrata publike të fituara, cilat janë ato?;

2.1 A rezulton të këtë kontratë publike të fituar nga shoqëria “Altec Sh.p.k” me Shkollën e     Magjistraturës përpara datës 06.08.2021, nëse po, cilat janë ato?;

 

3. Sa është numri i kontratave publike të fituara nga shoqëria “Viante Konstruksion Sh.p.k” me nipt K47103804L, me  administrator z. Gjergji Bezati, nëse ka kontrata publike të fituara, cilat janë ato?;

3.1 A rezulton të këtë kontratë publike të fituar nga shoqëria “Altec Sh.p.k” me Shkollën e     Magjistraturës përpara datës 06.08.2021, nëse po cilat janë ato?;

 

 

 

 

4. Sa është numri i kontratave publike të fituara nga shoqëria “Meni Sh.p.k” me nipt J61909018W, me  administrator z. Niat Liçi, nëse ka kontrata publike të fituara, cilat janë ato?;

4.1 A rezulton të këtë kontratë publike të fituar nga shoqëria “Meni Sh.p.k” me Shkollën e     Magjistraturës përpara datës 06.08.2021, nëse po cilat janë ato?;

 

5. Sa është numri i kontratave publike të fituara nga shoqëria “Sardo Sh.p.k” me nipt K13120402Ë, me  administrator z. Saba Hamataj, nëse ka kontrata publike të fituara, cilat janë ato?;

5.1 A rezulton të këtë kontratë publike të fituar nga shoqëria “Sardo Sh.p.k” me Shkollën e     Magjistraturës përpara datës 06.08.2021, nëse po cilat janë ato?.

 

20.08.2021

Lidhur me sa keni kërkuar, sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

Gjithashtu, ju sqarojmë se në kërkesën tuaj nuk përcaktohet një periudhë konkrete për të cilën kërkohen të dhëna.

Përsa i përket procedurave të prokurimit publik të cilat janë publikuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga autoritetet kontraktore, ndodhen në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al.

Gjithashtu, ju sqarojmë se njoftimet e procedurave publikohen në Buletinin e Njoftimeve Publike, ju sqarojmë se, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese.

Për të kërkuar informacion që ju duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkoni me fjalë kyçe.

Ju bëjmë me dije se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me  LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit:

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP.

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Në këto kushte, për një informacionin më të detajuar duhet t’i drejtoheni autoriteteve kontratkore.

elektronikisht

0

8

30.08.2021

Kam qënë drejtues teknik i Operatorit Ekonomik Kontraktues “MF INVEST GROUP” shpk.

Kërkesa ime është për një tender të zhvilluar në dt. e mbajtjes 05.11.2018 së tenderit dhe datën e lidhjes së kontratës dt. 29.12.2018.

Institucioni Prokurues- Bashkia Shkoder.

Nr. referencës.- REF-91530-10-25-2018

Lloji I Kontratë- Punë Publike

Loji i procedurës- Kërkesë për propozim

Më duheshe informacion që kompania“MF INVEST GROUP” shpk gjatë lidhje së kontratës me Bashkinë Shkodër dhe në vazhdim të punimeve a ka deklaruar largimin tim si drejtues teknik, pasi më datë 22.11.2019 unë e kam prishur kontratën e punësimit.

Por operaduri ka vazhduar të më paguajë kontributet në sigurimet shoqërore për të marrë pjesë në procedurat e nënshkrimit të kontratës.

Kërkoj nga ana juaj, informacion për drejtuesin teknik të Operatorit Ekonomik “MF INVEST GROUP”shpk, në deklaratën që ka marrë pjesë në këtë tender.

 

 

09.01.2021

Përsa keni kërkuar, në lidhje me procedurën e prokurimit Kërkesë për propozim me objekt “Ndërtim trotuari dhe Sistemim kanali Gomsiqe” dhe REF-91530-10-25-2018, ju sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

 

Gjithashtu, ju sqarojmë se njoftimet e procedurave publikohen në Buletinin e Njoftimeve Publike, ju sqarojmë se, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese.

 

Për të kërkuar informacion që ju duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkoni me fjalë kyçe.

 

Ju bëjmë me dije se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me  LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit:

 

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

elektronikisht

0

9

24.08.2021

Në zbatim dhe mbështetje të Ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” neni 3, unë i nënshkruari Saimir Xhelilaj, pasi jam njohur me aktin publik Buletinin e Njoftimeve Publike të APP, nr. 111 datë 19.07.2021 “OE të përjashtuar nga pjesmarrja në procedurat e prokurimit publik”, rezulton se është përjashtuar OE “Puramedical” shpk, me NIPT L71515507M, përjashtohet- 10 (dhjete) muaj e 7 ditë (duke filluar nga data 14.07.2021-21.05.2022).

Ndaj komisionit të blerjeve me vlerë të vogël në AK Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore (kryetari të cilit kam qënë unë për vitin 2019), ky operator ka bërë ankesë pranë organeve kompetente ligj zbatuese.

Në zhvillim të një procesi të rregullt ligjor, kërkoj informacion nga ana e institucionit tuaj, si më poshtë:

-          Nëse OE “Puramedical” shpk” me NIPT L71515507M, që prej muajit Janar 2019 e në vazhdim ka paraqitur ose jo ankesë pranë APP, ndaj AK Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore në lidhje me zhvillimin dhe realizimin e procedurave të prokurimit nga ky institucion.

-          Kopje e konfirmuar e vendimit me motivacionin përkatës për përjashtimin nga procedurat e prokurimit publik të OE me emër ““Puramedical” shpk” me NIPT L71515507M.

 

30.08.2021

Përsa keni kërkuar, ju informojmë se, përmes avokatit tuaj, z. Fredi Xhoshi është bërë kërkesë t’i vihet në dispozicion kopje e konfirmuar e vendimit për përjashtimin e  operatori ekonomik “Pura- Medical” shpk, të shpallur në Buletinin e Prokurimeve Publike me nr. 111, datë 19 Korrik 2021 të APP, pasi  ndaj z. Saimir Xhelaj është bërë kallzim penal nga ky operator për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”.

Për sa i përketë kërkesës tuaj, APP me shkresën nr. 5124/1 Prot., date 23.08.2021, ka kthyer përgjigje dhe ka bashkangjitur shkresën nr.4141/5 Prot., datë 14.07.2021, “Të dhëna mbi vendimin e APP Nr. 60, datë 14.07.2021”, të dhëna të cilat i gjeni të publikuara edhe në në faqen kryesore të internetit: http://ëëë.app.gov.al/transparenca/vendime-të-app/vendime-për-përjashtime-të-operatorëve-ekonomikë/.

Përsa i përket pyetjeve të pasqyruara në këtë kërkesë, ju informojmë si më poshtë:

 

Në bazë të kompetencave të nenit 23 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, APP verifikon zbatimin e ligjshmërisë së procedurave të prokurimit publik pas fazës së nënshkrimit të kontratës, ose anulimit të procedurës.

 

Për ushtrimin e kësaj kompetence, APP mund të merrë indicie edhe nga denoncime të paraqitura në institucion nga operatorë ekonomikë, për procedura prokurimi, dhe pasi merr në shqyrtim pretendimet e parashtruara, vlerëson nëse ato shoqërohen me prova dhe fakte për të konkluduar më tej me përfshirjen e procedurave në plan verifikimi.

 

Sa i takon procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me objekt: “Evadim i mbetjeve spitalore”, për vitin 2019, të zhvilluar nga autoriteti kontraktor Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlorë, të cilësuar nga ju, sqarojmë se kjo procedurë nuk ka qenë objekt hetimi administrativ nga APP dhe nuk ka një vendim të APP për këtë procedurë.

 

Gjithashtu, sjellim në vëmendje se, përmbledhjet me të dhënat kryesore për vendimet përfundimtare të marra nga APP në përfundim të hetimeve administrative, publikohen në faqen e saj zyrtare të internetit, në rubrikën “Transparenca”, të aksesueshme nga çdo i interesuar.

 

elektronikisht

0

10

24.08.2021

Në zbatim dhe mbështetje të Ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” neni 3, unë i nënshkruari Saimir Xhelilaj, pasi jam njohur me aktin publik Buletinin e Njoftimeve Publike të APP, nr. 111 datë 19.07.2021 “OE të përjashtuar nga pjesmarrja në procedurat e prokurimit publik”, rezulton se është përjashtuar OE “Puramedical” shpk, me NIPT L71515507M, përjashtohet- 10 (dhjete) muaj e 7 ditë (duke filluar nga data 14.07.2021-21.05.2022).

Ndaj komisionit të blerjeve me vlerë të vogël në AK Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore (kryetari të cilit kam qënë unë për vitin 2019), ky operator ka bërë ankesë pranë organeve kompetente ligj zbatuese.

Në zhvillim të një procesi të rregullt ligjor, kërkoj informacion nga ana e institucionit tuaj, si më poshtë:

-          Nëse OE “Puramedical” shpk” me NIPT L71515507M, që prej muajit Janar 2019 e në vazhdim ka paraqitur ose jo ankesë pranë APP, ndaj AK Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore në lidhje me zhvillimin dhe realizimin e procedurave të prokurimit nga ky institucion.

-          Kopje e konfirmuar e vendimit me motivacionin përkatës për përjashtimin nga procedurat e prokurimit publik të OE me emër ““Puramedical” shpk” me NIPT L71515507M.

 

30.08.2021

Përsa keni kërkuar, ju informojmë se, përmes avokatit tuaj, z. Fredi Xhoshi është bërë kërkesë t’i vihet në dispozicion kopje e konfirmuar e vendimit për përjashtimin e  operatori ekonomik “Pura- Medical” shpk, të shpallur në Buletinin e Prokurimeve Publike me nr. 111, datë 19 Korrik 2021 të APP, pasi  ndaj z. Saimir Xhelaj është bërë kallzim penal nga ky operator për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”.

Për sa i përketë kërkesës tuaj, APP me shkresën nr. 5124/1 Prot., date 23.08.2021, ka kthyer përgjigje dhe ka bashkangjitur shkresën nr.4141/5 Prot., datë 14.07.2021, “Të dhëna mbi vendimin e APP Nr. 60, datë 14.07.2021”, të dhëna të cilat i gjeni të publikuara edhe në në faqen kryesore të internetit: http://ëëë.app.gov.al/transparenca/vendime-të-app/vendime-për-përjashtime-të-operatorëve-ekonomikë/.

 

Elektronikisht

0

11

03.09.2021

Bazuar në Ligjin për të Drejtën e Informimit, neni 3, pika 3, lutemi të na bashkëngjisni:

 

1.          Informacion mbi procedurat e prokurimit publik që institucioni Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore (IKTK) ka kryer për periudhën 2020-2021: objekti i prokuruar, fondi limit, vlerën e kontratës dhe operatorin ekonomik fitues.

2.          Për këto kontrata me objekt prokurimi si më poshtë, duam të dimë fondin limit, termat e referencës, llojin e procedurës, numrin e pjesëmarrësve në tender, fituesit dhe dokumentat e tenderit. Lutemi të bashkëngjisni kopje të dokumentave si dhe kopje të kontratave.

 

Kontratat e vitit 2020:

2.1. Hartim "Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në 4 objekte kulti pasuri kulturore"

2.2.: Hartim "Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në 8 objekte pasuri kulturore dhe muze në Bashkinë Durrës"

2.3. Hartim "Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në 5 objekte pasuri kulturore"

2.4. Hartim Projekti per "Ndërhyrje Përforcuese dhe Rehabilitimi i 9 objekteve institucione publike në Bashkinë Tiranë"

2.5. Hartim Projekti per "Ndërhyrje Përforcuese dhe Rehabilitimi i 12 objekteve në Bashkinë Tiranë, Krujë, Lezhë, Kavajë, Mirëditë"

2.6. Hartimi i Raporteve të Vëzhgimit Arkeologjik në 24 Zonat e Reja të Zhvillimit

2.7. Kryerja dhe Hartimi i Raporteve të Sondazheve Arkeologjike në 2 zonat e reja të Zhvillimit

2.8. Kryerja e Monitorimit Arkeologjik në 26 zonat e reja të Zhvillimit

 

Kontratat e vitit 2021:

2.9. Hartim "Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në objektin: "2 (dy) objekte banimi brenda Kalasë së Krujës, brenda Zonës Arkeologjike “A” të qytetit të Krujës vlerësuar me nivel dëmi DS4 (Nr. 54 dhe Nr. 66)"

 

17.09.2021

Ju informojmë se:

 

Përsa keni kërkuar, në lidhje me procedurat e prokurimit që institucioni Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore (IKTK) ka kryer për periudhën 2020-2021, ju sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

 

Gjithashtu, ju sqarojmë se njoftimet e procedurave publikohen në Buletinin e Njoftimeve Publike, ju sqarojmë se, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese.

 

Për të kërkuar informacion që ju duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkoni me fjalë kyçe.

 

Ju bëjmë me dije se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me  LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit:

 

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

Në këto kushte, për një informacionin më të detajuar duhet t’i drejtoheni Institutit Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore (IKTK).

 

Duke ju falënderuar për mirëkuptimin,

Koordinatori për të drejtën e informimit

 

Elektronikisht

0

12

29.09.2021

Në kuadër të misionit për gazetari investigative, GIR (Grupi i Reporterëve Investigativë) pjesë e MCA-PRESS&GIR © bazuar në Ligjin nr.119/204, “Për të Drejtën e Informimit” kërkon informacionin e nevojshëm zyrtar lidhur me:

Bazuar në Vendimin e APP, Nr.42 dt.04.08.2020 me Nr.Prot.1262/15 lidhur me përjashtimin e operatorit ekonomik “4 A-M”shkp, me Nipt K92005016L, për 2 (dy) vjet nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit publik, për keqinformim për qëllime kualifikimi në procedurën e prokurimit publik të zhvilluar nga Bashkia Tropojë dhe nga Ministria e Mbrojtjes, ju kërkojmë:

 

1.      Lidhur me këtë operator, a ekziston vendimi i mëpasëm nga APP, që revokon vendimin e parë?

2.      A ekziston një vendim gjykate që ka anuluar këtë vendim?

 

07.10.2021

Informojme se:

1. Nëse ekziston vendimi i mëpasëm nga APP, që revokon vendimin e parë.

 

Lidhur me sa është kërkuar, sqarojmë se, nga ana e APP nuk ka patur revokim të vendimit të dhënë, por APP në zbatim të vendimit të dhënë nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë ka marre vendimin nr. 43 prot., datë 05.08.2021 për pezullimin e zbatimit të vendimit për përjashtim. Këtë informacion mund ta gjeni të publikuar edhe në faqen e APP, në seksionin “Transparenca”.

 

2. A ekziston një vendim gjykate që ka anuluar këtë vendim.

 

Lidhur me këtë pyetje sqarojmë se, kundër të vendimit të dhënë, shoqëria “4 A-M” Shpk, i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, duke kërkuar sigurimin e padisë dhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit të dhënë nga APP, Nr. 42, datë 04.08.2020.

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, Tiranë, me vendimin Nr. 93 (31132-03336-80), datë 05.08.2020, ka vendosur ndërmjet të tjerave pranimin e kërkesës për sigurimin e padisë dhe pezullimin e zbatimit të vendimit Nr. 42, datë 04.08.2020 të APP.

Në bazë të këtij vendimi të dhënë nga Gjykata, në mbështetje të nenit 180, pika 1, gërma “b” i Ligjit Nr. 44/2015 të K.Pr.A,APP me vendimin Nr. 43 prot., datë 05.08.2020 ka pezulluar ekzekutimin e Vendimit Nr. 42, datë 04.08.2020, nëpërmjet të cilit ka vendosur të përjashtojë për për 2 (dy) vjet operatorin ekonomik “4 A-M” Shpk, me NIPT K92005016L, nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit publik, deri në marrjen e një vendimi përfundimtar për këtë cështje.

 

Poste

0

13

17.10.2021

Në mbështetje të ligjit nr. 199/2014 “Për të Drejtën e Informimit”, ju drejtohemi me kërkesë për informacionin si më poshtë vijon:

 

A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, të shpallur në datë 26.07.2019 nga ana e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara?

 

Nëse po,

 

1.      A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime ku të vlerësojë përzgjedhjen e llojit të procedurës “Procedurë e kufizuar” në kundërshtim me legjislacionin dhe rregullat e prokurimit publik?

 

 

2.      A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime ku të kërkojë ndryshimin/argumentimin e kriterit të vlerësimit “oferta ekonomikisht më e ulët”?

3.      A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime ku t’i kërkojë Autoritetit Kontraktor ndarjen e procedurës në lote?

4.      A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime për zhvillimin e procedurës për të lidhur marrëveshje kuadër dhe jo kontratë?

5.      A ka të drejtë një organ qëndror blerës të rishikojë sasitë bazuar në specifikimet teknike, çmimet për njësi dhe fondin limit të ofruar nga autoriteti kontraktor përfitues?

6.      Organi qëndror blerës a është në kushtet e anullimit të procedurës së prokurimit sipas nenit 24, pika 1, gërma a, ku pas shqyrtimit të ankesave në lidhje me dokumentat e tenderit, ndryshohen: specifikimet teknike të mallrave, termat e referencës së shërbimit në lidhje me furnizimin e tyre, shumatorja limit e çmimeve për njësi, sasitë e pritshme, kriteret e veçanta për kualifikim, në një pjesë të konsiderueshme të tyre, si dhe kur autoriteti kontraktor në emër dhe për llogari të të cilit zhvillohet procedura e prokurimit, nuk ka kërkuar anullimin e procedurës së prokurimit si dhe nuk ka ndryshuar në asnjë rast fondi i përgjithshëm i marrëveshjes kuadër?

7.      Në bazë të legjislacionit për prokurimin publik, a është procedura e kufizuar procedurë konkuruese, ku lejohet të marrin pjesë të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar?

8.      Në bazë të legjislacionit për prokurimin publik, a mund të përzgjedhë një autoritet kontraktor gjatë kryerjes së një procedure të kufizuar, si kriter vlerësimi, kriterin e ofertës “ekonomikisht më të favorshme”?

9.      Në bazë të ligjit nr. 9643/2006, a ka qënë e detyrueshme ndarja e një procedure në lote?

10.  Në cilat raste mund të përdoret prokurimi nëpërmjet marrëveshjes kuadër? A është e detyrueshme një marrëveshje kuadër për autoritetin kontraktor, edhe nëse nuk ka nevoja konkrete gjatë kohëzgjatjes së saj?

11.  A vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, shtimi i anëtarëve në KVO, pas hapjes së ofertave, në fazen e II të një procedure prokurimi të kufizuar, kur kërkohet nga anëtarët e tjerë të KVO përfshirja në komision e specialistëve (ekspertëve të fushës) sipas objektit të prokurimit?

12.  Në rastin kur pjesë e Komisionit të vlerësimit të ofertave janë edhe ekspertë fushe të jashtëm, a vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, hartimi i një dokumenti (raport teknik) të veçantë gjatë fazës së shqyrtimit të ofertave ku pasqyrohet vlerësimi i tyre mbi dokumentacionin teknik të ofertuesve, të paraqitura në fazën e II të një procedure prokurimi të kufizuar?

13.  A vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prookurimit publik, protokollimi i një dokumenti (raport teknik) të veçantë i mbajtur nga (anëtarët e KVO specialist fushe të jashtëm, gjatë procesit të shqyrtimit të ofertave në fazën e II të një procedure prokurimi të kufizuar, dhe delegimi nga titullari i organit qëndror blerës, me shënimin “për trajtim nga KVO” i këtij dokumenti teknik?

14.  A vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, veprimi i një anëtari në KVO, i cili pas dërgimit të kërkesës për shpjegime mbi ofertën anomalisht të ulët një ofertuesi, e skualifikon atë me arsye të mospërmbushjes së një kriteri të përcaktuar në kushtet e veçanta për kualifikim dhe jo për mosargumentim të ofertës anomalisht të ulët nga ofertuesi?

 

22.10.2021

Në përgjigje të kërkesës suaj, administruar nga Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim APP) me nr Prot. 6260 datë 11.10.2021, sqarojmë si poshtë vijon:

Më konkretisht, lidhur me pyetjet:

-          nëse ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, të shpallur në datë 26.07.2019 nga ana e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara”, dhe nëse po:

1.                    A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime ku të vlerësojë përzgjedhjen e llojit të procedurës “Procedurë e kufizuar”, në kundërshtim me legjislacionin dhe rregullat e prokurimit publikë

2.                    A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik, rekomandime ku të kërkojë ndryshimin/argumentimin e kriterit të vlerësimit “oferta ekonomikisht më e ulët”ë

3.                    A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime ku t’i kërkojë Autoritetit Kontraktor ndarjen e procedurës në loteë

4.                    A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime për zhvillimin e procedurës për të lidhur Marrëveshje kuadër dhe jo kontratëë

informojmë se:

APP ka dhënë rekomandime, për procedurën e prokurimit të zhvilluar nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara me REF-31606-07-25-2019, por APP nuk ka dhënë rekomandime konkrete për ceshtjet e ngritura nga ana juaj, si më sipër.

-          Në lidhjen e pyetjen nese ka të drejtë një organ qëndror blerës të rishikojë sasitë bazuar në specifikimet teknike, çmimet për njësi dhe fondin limit të ofruar nga autoriteti kontraktor përfitues, sqarojmë se:

Në VKM 914/214 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar (në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit) në nenin 2, pika 5, parashikohet se: “Nëse autoritetet kontraktore, në përcaktimin e të dhënave sasiore kanë marrë për bazë çmime të ndryshme për mallra dhe shërbime të të njëjtit lloj,organi qendror blerës bashkërendon punën për testimin e tregut dhe përllogarit të dhënat sasiore, sipas fondit përkatës”.

-          Në lidhje me pyetjen nese, Organi qëndror blerës a është në kushtet e anullimit të procedurës së prokurimit sipas nenit 24, pika 1, gërma a, ku pas shqyrtimit të ankesave në lidhje me dokumentat e tenderit, ndryshohen: specifikimet teknike të mallrave, termat e referencës së shërbimit në lidhje me furnizimin e tyre, shumatorja limit e çmimeve për njësi, sasitë e pritshme, kriteret e veçanta për kualifikim, në një pjesë të konsiderueshme të tyre, si dhe kur autoriteti kontraktor në emër dhe për llogari të të cilit zhvillohet procedura e prokurimit, nuk ka kërkuar anullimin e procedurës së prokurimit si dhe nuk ka ndryshuar në asnjë rast fondi i përgjithshëm i marrëveshjes kuadërsqarojmë se:Një autoritet kontraktor, në këtë rast OBQ që ka zhvilluar proceduën e prokurimit në cilësinë e autoritetit kontraktor do të marrë vendimin për anullimin e procedurës nëse ndodhet në kushtet që parashikon neni 24/1 i Ligjit 9643/2006 (në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit).

Në nenin 24/1, germa “a” i ligjit të mësipërm parashikohet se: “1. Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm:

a)       për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet  e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik;”.

Nga ana tjetër, në nenin 42 të ligjit 9643/2006 parashikohet se: 2. Autoriteti kontraktor, në çdo kohë, përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ose me kërkesë për sqarim nga një operator ekonomik, mund të bëjë ndryshime në dokumentet e tenderit, përmes hartimit të një shtojce. Çdo shtojcë u komunikohet menjëherë të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit dhe bëhet detyruese për ta. Shtojca vihet në dispozicion edhe në rrugë elektronike”

Referuar parashikimit të mësipërm ligjor, nëse pas shqyrtimit të ankesave të operatorëve ekonomikë në lidhje me dokumentat e tenderit, ndryshohen dokumentat e tenderit, si specifikimet teknike të mallrave, termat e referencës së shërbimit në lidhje me furnizimin e tyre, kriteret e veçanta për kualifikim, atëherë autoriteti kontrakor duhet të bëjë modifikime në dokumentat e tenderit nëpërmjet hartimit të një shtojce për këtë qëllim dhe detyrimisht të shtyjë afatin e pritjes së ofertave.

-          Në lidhje me pyetjen nese, në bazë të legjislacionit për prokurimin publik, a është procedura e kufizuar procedurë konkuruese, ku lejohet të marrin pjesë të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar, sqarojmë se:

Ligji 9643/2006 (në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit) parashikon llojet e procedurave të prokurimit, ku ndërmjet të tjerave në nenin 31 të tij parashikohet edhe përdorimi i procedurës së prokurimit “Tender i Kufizuar”, ku lejohet pjesëmarrja e të gjithë operatorëve ekonomikë të interesuar.

-          Në lidhje me pyetjen nëse, në bazë të legjislacionit për prokurimin publik, a mund të përzgjedhë një autoritet kontraktor gjatë kryerjes së një procedure të kufizuar, si kriter vlerësimi, kriterin e ofertës “ekonomikisht më të favorshme”, sqarojmë se:

Në nenin 55 të Ligjit 9643/2006 (në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit) parashikohen kriteret për përzgjedhjen e ofertës fituese. Konkretisht në pikën 1, të këtij neni parashikohet se:” Oferta fituese duhet të jetë:

a)      oferta që, në bazë të kërkesave dhe kritereve të përcaktuara në dokumentet e tenderit, plotëson kërkesat e objektit të prokurimit me çmimin më të ulët; ose

b)       oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kritere të ndryshme të lidhura me objektin e kontratës që prokurohet, si: cilësia, çmimi, cilësitë teknike, karakteristikat estetike, funksionale, mjedisore, kostot e funksionimit, efektshmëria ekonomike, shërbimi pas shitjes dhe asistenca teknike, data dhe periudha e lëvrimit ose periudha e ekzekutimit, me kusht që këto kritere të jenë objektive dhe jodiskriminuese”.

Referuar sa më sipër, autoriteti kontraktor ka të drejtën të përzgjedhë një nga këto kritere për të përzgjedhur ofertën fituese.

-          Në lidhje me pyetjennë bazë të ligjit nr. 9643/2006, a ka qenë e detyrueshme ndarja e një procedure në lote, sqarojmë se:

Në nenin 9 të VKM 914/2014 (në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit) në pikën 5 parashikohet se: “Kontrata ndahet në lote, kur përbëhet nga punë, mallra apo shërbime, homogjene ose të ngjashme, dhe kur vlera e kombinuar është e tillë që vetëm një numër i kufizuar operatorësh ekonomikë do të ishin në gjendje t’i siguronin ato. Kjo mënyrë mund të përdoret veçanërisht për të nxitur pjesëmarrjen e biznesit të vogël e të mesëm dhe për të ulur kostot administrative të autoritetit kontraktor.

Në çdo rast, kur kontrata ndahet në lote, për efekt të përzgjedhjes së procedurës së prokurimit, vlera limit e kontratës do të jetë shuma e vlerës së secilit lot”.

Pra, referuar parashikimit të mësipërm ligjor, autoriteti vendos të ndajë kontratën në lote nëse vlerëson se do të ndodhet në kushtet që parashikon neni 9, pika 5 i vendimit të mësipërm.

-          Në lidhje me pyetjen në cilat raste mund të përdoret prokurimi nëpërmjet marrëveshjes kuadërë A është e detyrueshme një marrëveshje kuadër për autoritetin kontraktor, edhe nëse nuk ka nevoja konkrete gjatë kohëzgjatjes së sajë

Referuar parashikimeve të nenit 41 të VKM 914/2014, qëllimi i Marrëveshjes Kuadër është të vendosë kushtet e kontratave që do të prokurohen gjatë një periudhe të caktuar kohore, veçanërisht ato që kanë lidhje me çmimin dhe, aty ku është e përshtatshme, me sasitë e parashikuara.

Gjithashtu, në nenin 43 dhe 44 të VKM së sipërcituar parashikohet se: “Një marrëveshje kuadër është e përshtatshme për mallra dhe shërbime të përdorura zakonisht me natyrë të përsëritur dhe/ose kur është e vështirë ose e pamundur për të përcaktuar paraprakisht volumet që duhet të prokurohen dhe nuk ka siguri për kohën e dorëzimeve/realizimeve e të ekzekutimit të kontratave. Ndryshimi ndërmjet një marrëveshjeje kuadër dhe kontratave të tjera që lidhen sipas procedurave të prokurimit të parashikuara në LPP është se kushtet e mallrave/shërbimeve/punëve, që do të prokurohen, nuk janë të përcaktuara në një marrëveshje kuadër..”.

Një marrëveshje kuadër është ligjërisht e detyrueshme për të dyja palët. Autoritetet kontraktore nuk janë të detyruara të prokurojnë një sasi të caktuar mallrash/ shërbimesh/punësh të përfshira në marrëveshje. Por, në çdo rast gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes kuadër, autoritetet kontraktore nuk lejohen të blejnë nga asnjë operator ekonomik tjetër të njëjtat mallra/shërbime/punë të mbuluara nga një marrëveshje kuadër, pasi kjo do të konsiderohej një shkelje e marrëveshjes.

-          Në lidhje me pyetjen a vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, shtimi i anëtarëve në KVO, pas hapjes së ofertave, në fazen e II të një procedure prokurimi të kufizuar, kur kërkohet nga anëtarët e tjerë të KVO përfshirja në komision e specialistëve (ekspertëve të fushës) sipas objektit të prokurimit, sqarojmë se:

Në nenin 58 të VKM 914/2014 (në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit) parashikohet se:Komisioni i vlerësimit të ofertave emërohet me urdhër të veçantë të titullarit të autoritetit kontraktor dhe përbëhet nga jo më pak se 3 persona me arsim të lartë, ku të paktën njëri është ekspert i fushës.

Personat përgjegjës për hartimin e dokumenteve të tenderit nuk mund të emërohen anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave. Kryetari i komisionit duhet të përzgjidhet ndërmjet zyrtarëve të lartë drejtues të autoritetit kontraktor dhe është përgjegjës për fillimin e punës menjëherë pas krijimit të komisionit. Në çdo rast, numri i anëtarëve duhet të jetë tek.

Në rastin e mungesës së personelit, autoriteti kontraktor mund të punësojë me kontratë ekspertë të jashtëm, si anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave.

Komisioni është përgjegjës vetëm për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave. Komisioni duhet të zbatojë detyrat në pavarësi të plotë dhe nëse kërkohen sqarime për dokumentet e tenderit, këto merren nga njësia e prokurimit. Komisioni nuk kryen asnjë veprim tjetër, përveç atyre të përcaktuara shprehimisht në këto rregulla”.

-          Në lidhje me pyetjen në rastin kur pjesë e Komisionit të vlerësimit të ofertave janë edhe ekspertë fushe të jashtëm, a vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, hartimi i një dokumenti (raport teknik) të veçantë gjatë fazës së shqyrtimit të ofertave ku pasqyrohet vlerësimi i tyre mbi dokumentacionin teknik të ofertuesve, të paraqitura në fazën e II të një procedure prokurimi të kufizuarsqarojmë se:

Lidhur me sa kërkoni bëjmë me dije, legjislacioni i prokurimit publik nuk ka parashikime konkrete në lidhje me këtë cështje.

-          Në lidhje me pyetjen, a vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, protokollimi i një dokumenti (raport teknik) të veçantë i mbajtur nga (anëtarët e KVO specialist fushe të jashtëm, gjatë procesit të shqyrtimit të ofertave në fazën e II të një procedure prokurimi të kufizuar, dhe delegimi nga titullari i organit qëndror blerës, me shënimin “për trajtim nga KVO” i këtij dokumenti teknik, sqarojmë se:

Legjislacioni i prokurimit publik nuk ka parashikime konkrete në lidhje me këtë çështje.

-          Në lidhje me pyetjen a vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, veprimi i një anëtari në KVO, i cili pas dërgimit të kërkesës për shpjegime mbi ofertën anomalisht të ulët një ofertuesi, e skualifikon atë me arsye të mospërmbushjes së një kriteri të përcaktuar në kushtet e veçanta për kualifikim dhe jo për mosargumentim të ofertës anomalisht të ulët nga ofertuesi, sqarojmë se:

Neni 53/3 i Ligjit 9643/2006 (në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit) parashikon se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji”.

Në nenin 66, pika 5 të VKM 914/2014 (në fuqi në kohën e kryerjes së procedurës së prokurimit) parashikohet se: “Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon nëse ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët sipas formulës së përcaktuar në dokumentet standarde të tenderit. Përllogaritja e ofertës anomalisht të ulët bëhet në mënyrate mëposhtme....»,:

Ndërsa, në nenin 56 “Oferta anomalisht e ulët”, pika 1 të ligjit 9643/2006 parashikohet se: “Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve apo shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai, përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për elemente të veçanta të ofertës, për…”.

Pra, formula për ofertën anomalisht të ulët aplikohet vetëm mbi ofertat e vlefshme, pasi autoriteti kontraktor ka bërë më parë vlerësimin, nëse këto oferta i plotësojnë apo jo kriteret për kualifikim.

 

Poste

0

 

 

14

19.10.2021

Unë, Zoti Luan Kapri, administrator i kompanisë REJ sh.p.k me Nipt J93711608Q, jam njohur me njoftimin tuaj të publikuar në faqen zyrtare app.gov.al Nr.2405/14 datë 13.10.2021 dhe në datën 14.10.2021 kemi dërguar nëpërmjet postë kërkesën për të marrë informacion në lidhje me formatin.

Kërkoj të di nëse e keni dërguar përgjigjen për dokumentacionin përkatëspër ne dhe ne mund të hiqni njoftimin nga faqja zyrtare e app.gov.al, pasi kemi marrë dijeni?

 

20.10.2021

Përsa i takon emailit të dërguar nga ana juaj, në cilësinë e administratorit të shoqërisë “REJ” shpk, me të cilin kërkohet informacion nëse dokumentacioni përkatës, për procedimin administrativ ndaj kësaj të fundit, është dërguar në adresën e tyre, bëjmë me dije se, më shkresën Nr. 2405/16, datë 19.10.2021, APP, ka dërguar njoftimin për procedimin administrativ ndaj shoqërisë “Rej” shpk, së bashku më provat e adminstruara për këtë çështje.

Lidhur me pyetjen tjetër të z.Luan Kapri, nëse është e mundur heqja e Njoftimit Nr. 5836 Prot., datë 20.09.2021, të publikuar në faqen zyrtare të APP, më të cilin ka marrë dijeni ky i fundit, sqarojmë se, çdo njoftim i publikuar nga APP në faqen zyrtare qëndron i publikuar aty, Por duke qenë se, personi në fjalë ka marrë dijeni, ky njoftim nuk do të qëndrojë në faqen kryesore.

 

Poste

0

15

26.10.2021

Pyetjet e mëposhtme i referohen zbatimit të legjislacionit të prokurimeve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë nga Agjencia e Prokurimit Publik. Informacioni i kërkuar i shërben një projekti studimor për mbikëqyrjen e prokurimeve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

 

1.      A ka nje listë të autoriteteve kontraktore të cilët mund të kryejnë procedura në zbatim të ligjit për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë? Nëse po, a mund të ndani një kopje?

 

2.      A ka APP-ja një seksion të veçantë për mbikëqyrjen e prokurimeve në sektorin e mbrojtjes dhe sigurinë? Nëse po, sa është numri i nëpunësve të caktuar në këtë seksion? Nëse po, a janë nëpunësit e këtij seksioni të pajisur me certifikata personale të sigurisë?

 

3.      A kryen prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë edhe në mënyrë të përqëndruar? Nëse po, cili është organi qendror blerës për kryerjen e prokurimeve të përqëndruara në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes?

 

4.      Cilat janë çështjet kyçe ku përqëndrohet APP-ja për të kryer procesin i verifikimit të zbatimit të kontratave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë pas nënshkrimit të këtyre kontratave?

 

5.      LPFMS përfshin një dispozitë përjashtuese “për të gjitha prokurimet e punëve, mallrave dhe shërbimeve në rastet e krizave dhe/ose situatave ekstreme të sigurisë kombëtare” (Neni 5, pika 1, gërma). Ndërkohë që neni 28, pika 1, gërmat c) dhe ç) përcaktojnë se kryhet procedura e prokurimit me negocim, pa shpallje paraprake, “në rastet kur afatet kohore të përcaktuara për procedurën e kufizuar ose procedurën me negocim, me shpallje të njoftimit të kontratës, duke përfshirë edhe afatet e limituara kohore, të parashikuara sipas nenit 32, nuk zbatohen për shkak të një krize” (gërma c)) dhe “kur, për arsye të nevojës ekstreme, të shkaktuar nga ngjarje të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor, nuk mund të respektohet afati kohor i parashikuar në procedurën e kufizuar ose në procedurën me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, përfshirë edhe afatet kohore të shkurtuara, sipas nenit 32” (gërma ç)).

 

Cili është dallimi midis krizave dhe situatave ekstreme të përcaktuara në dispozitën përjashtuese të zbatimit të ligjit dhe krizës dhe nevojave ekstreme të parashikuara për të mundësuar procedurën e prokurimit me negocim, pa shpallje paraprake?

 

6.      LPFMS përfshin në fushën e zbatimit të tij:

·      Furnizimin me pajisje ushtarake dhe pjesët dhe/ose njësitë përbërëse të tyre (Neni 1, a));

·      Furnizimi me pajisje të klasifikuara dhe pjesët dhe/ose njësitë përbërëse të tyre (Neni 1, b));

·      Punë, mallra dhe shërbime që lidhen drejtpërdrejt me pajisjet e përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b”, për çdo dhe të gjitha elementet e ciklit jetësor të tyre (Neni 1, c))

·      punë, pajisje dhe shërbime ushtarake që, për arsye sigurie, përfshijnë, kërkojnë dhe/ose përmbajnë informacion të klasifikuar dhe trajtohen si punë, mallra dhe shërbime të klasifikuara (Neni 1, d))

Ligji gjithashtu përcakton se “pajisje ushtarake” janë “pajisje të projektuara posaçërisht ose të përshtatura për qëllime ushtarake dhe që përdoren si armë, municion apo bazë materiale për luftë, që janë projektuar, zhvilluar, prodhuar, montuar apo janë modifikuar për përdorim ushtarak, përfshirë teknologjinë dhe software-t e lidhura me këto mallra” (Neni 4, pika 23). Në të njëjtën kohë, i njëjti ligj përfshin një dispozitë përjashtuese për “kontratat për blerjen e pajisjeve/mjeteve të projektuara posaçërisht ose të përshtatura për qëllime ushtarake, si dhe armët, municionet apo materialet luftarake për qëllime operacionale, përfshirë teknologjinë dhe software-t e lidhura me këto mallra” (Neni 5, pika 1, gërma i)).

 

Cilat janë dallimet midis pajisjeve ushtarake dhe/ose pjesëve përbërëse të tyre të cilat janë subjekt i këtij ligji dhe atyre pajisjeve ushtarake dhe/ose pjesëve përbërëse të tyre të cilat rregullohen nëpërmjet vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1085, datë 24.12.2020?

 

7.      A mund të merrni informacion lirisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë prej Regjistrit të Pronarëve Përfitues?

 

8.      A kryen institucioni juaj verifikime të pronësisë së operatorëve ekonomikë që marrin pjesë në procedura prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë për të verifikuar pronarin përfitues për secilit operator?

 

02.11.2021

Ju informojmë se:

 

a) Përsa i takon pyetjes, nëse ka një listë të autoriteteve kontraktore të cilët mund të kryejnë procedura në zbatim të ligjit për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Nëse po, a mund të ndani një kopje, sqarojmë se:

 

Ligjit Nr. 36/2020, “Për prokurimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë” (në vijim “LPFMS”) ka nisur të shtrijë efektet më datë 09.07.2020 dhe në zbatim të këtij ligji janë miratuar Rregullat e Prokurimit në Fushën e Mbrojtjes dhe Sigurisë, të miratuara me VKM Nr. 1170, datë 24.12.2020 (në vijim “RrPFMS”).

 

Në nenin 14 të LPFMS përcaktohet se “Agjencia e Prokurimit Publik është institucioni përgjegjës për verifikimin e zbatimit të procedurave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë pas fazës së nënshkrimit të kontratës së prokurimit, në përputhje me parashikimet e këtij ligji dhe legjislacionit përkatës në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë”.

 

Pra, referuar dispozitës së sipërcituar, APP verifikon zbatimin e procedurave të prokurimit publik në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë pas fazës së nënshkrimit të kontratës.

 

Nga ana tjetër, në nenin 4, pika 1, të LPFMS, parashikohet se “autoritet kontraktor” është një institucion shtetëror, që kryen procedura prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë.

 

Në këtë kuptim, nuk ka një listë të mbyllur të autoriteteve kontraktore që hyjnë në fushën e zbatimit të LPFMS, por në cdo rast procedurat e prokurimit që zhvillohen në kuadër të këtij ligji publikohen në Buletinin e Njoftimeve Publike, konkretisht njoftimet e këtyre procedurave publikohen në seksionin përkatës ku mund ti gjeni tek Njoftimet e Kontratës/Njoftime Fituesi/Njoftime të kontratës së nënshkruar.

 

b) Lidhur me pyetjen nëse APP ka një seksion të veçantë për mbikëqyrjen e prokurimeve në sektorin e mbrojtjes dhe sigurisë, nëse po, sa është numri i nënpunësve të caktuar në këtë seksion, nëse po, a janë nëpunësit e këtij seksioni të pajisur më certifikata personale sigurie, sqarojmë se:

 

APP ka në strukturën e saj Sektorin e Verifikimit të Procedurave pjesë e Drejtorisë së Juridike, të Verifikimit dhe Integrimit, i cili nëse do të jetë rasti do merret me verifikimet përkatëse në këtë fushë, për procedurat që janë zhvilluar sipas parashikimeve të këtij ligji, strukturën e të cilit do ta gjeni të publikuar në faqen tonë zyrtare. Ndërkohë, APP ka nisur procesin për certifikimin sipas parashikimeve ligjore në fuqi.

 

c) Përsa i takon pyetjes nëse, kryhen prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë edhe në mënyrë të përqëndruar, nëse po, cili është organi qendror blerës për kryerjen e prokurimeve të përqëndruara në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, sqarojmë se:

 

Në nenin 17/1 të LPFMS përcaktohet se: “Autoritetet kontraktore mund të prokurojnë punë, mallra dhe/ose shërbime nëpërmjet një organi qendror blerës, i cili kryen procedurat përkatëse të përzgjedhjes së fituesit të kontratës”.

 

Në nenin 17/4 të LPFMS përcaktohet se: “Ministritë ose institucionet e tjera, që kanë në varësi disa autoritete kontraktore, mund të prokurojnë në mënyrë të përqendruar për autoritetet kontraktore të varësisë.

 

Në këtë rast, ministritë ose institucionet e tjera, që kanë në varësi disa autoritete kontraktore,

mund të përdorin blerjen e përqendruar, duke nxjerrë udhëzimet e duhura për autoritetetkontraktore të varësisë”.

 

Në nenin 2/1 të VKM Nr. 1170, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” përcaktohet se  “Në përputhje me nenin 17 të LPFMS-së dhe me qëllim realizimin dhe përdorimin më të mirë të fondeve publike, Këshilli i Ministrave mund t’ia ngarkojë rolin e organit qendror blerës një autoriteti tjetër kontraktor për blerjen e mallrave, kryerjen e punëve ose të shërbimeve të njëjta, si dhe/ose lidhjen e marrëveshjes kuadër për punë, furnizime ose shërbime të caktuara, në emër dhe për llogari të institucioneve në varësi të Kryeministrit dhe ministrave. Çdo autoritet tjetër kontraktor mund të kërkojë dhe, rrjedhimisht, të bjerë dakord me organin qendror blerës për kryerjen e prokurimit në emër të tij”.

 

Referuar dispozitave të sipërcituara, prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë mund të kryhen në mënyrë të përqendruar. Nga ana tjetër, se cili është organi qendror blerës për kryerjen e prokurimeve të përqendruara në këtë fushë sqarojmë se, ende nuk ka një organ qendror blerës të miratuar me vendim të Këshilli i Ministrave.

 

ç) Lidhur me pyetjen se, cilat janë cështjet kyçe ku përqendrohet APP-ja për të kryer procesin e verifikimit të zbatimit të kontratave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë pas nënshkrimit të këtyre kontratave, sqarojmë se:

 

Verifikimi i zbatimit të procedurave të prokurimit pas fazës së nënshkrimit të kontratës kryhet në bazë të Rregullores së Brendshme për Procedurat e Verifikimit nr. 1 datë 23.6.2021. Gjithashtu, bëjmë me dije se, referuar parashikimeve ligjore në fuqi, për të kryer procesin e verifikimit APP fokusohet në respektimin e apekteve proceduriale të procesit.

 

d) Përsa i takon pyetjeve tuaja se, cili është dallimi midis krizës dhe situatës ekstreme të përcaktuara në dispozitën përjashtuese të zbatimit të ligjit dhe krizës dhe nevojave ekstreme të parashikuara për të mundësuar procedurën e prokurimit me negocim, pa shpallje praprake në LPFMS, dhe cilat janë dallimet midis pajisjeve ushtarake dhe/ose pjesëve përbërëse të tyre të cilat janë subjekt i këtij ligji dhe atyre pajisjeve ushtarake dhe/ose pjesëve përbërëse të tyre të cilat rregullohen nëpërmjet Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1085, datë 24.12.2020, sqarojmë se:

 

Përgjigjet mbi këto pyetje nuk hyjnë në fushën e zbatimit të kompetencave të APP sipas këtij ligji, por për sa kërkoni mund ti drejtoheni Ministrisë së Mbrojtjes, pasi ato lidhen me fushën e veprimtarisë së kësaj Ministrie.

 

e) Përsa i takon pyetjes, a mund të merrni informacion lirisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë prej Regjistrit të Pronarëve Përfitues dhe a kryen institucioni juaj verifikime të pronësisë së operatorëve ekonomikë që marrin pjesë në procedura prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë për të verifikuar pronarin përfitues për secilin operator, sqarojmë se:

 

Lidhur me sa kërkoni sqarojmë se, aksesi në regjistrin e pronarëve përfitues i jepet autoritetet kompetente shtetërore sipas parashikimeve të Ligjit 112/2020 “Për regjistrimin e pronarëve përfitues”, dhe APP nuk bën pjesë në listën e këtyre autoriteteve, sipas nenit 3, pika 7 të këtij ligji.

 

 

Elektroniksiht

0

16

09.11.2021

Mbi fazën dhe/ose rezultatin apo ofertën fituese te tenderit “Loti 2 : “Supervizion Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Qendror " (përsëritje)” qe lidhet me supervizimin e mirëmbajtjes me performance te rrugëve te Rajonit Qendror, ARRSH.

 

15.11.2021

Përsa keni kërkuar, në lidhje me fazën apo ofertën fituese të procedurës së prokurimit Shërbim konsulence me objekt “Loti 2 : “Supervizion Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Qendror " (përsëritje)” , në sistem ndodhet në fazën “Ftesë për tender”, pasi kjo procedurë është zhvilluar me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, të ndryshuar “Për Prokurimin Publik”.

Sipas parashikimit në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 918, datë 29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë elektronike”, të ndryshuar në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës, të gjitha procedurat e prokurimit zhvillohen me mjete elektronike. Përjashtohen nga ky rregull, faza e dytë e procedurave të prokurimit “Shërbim konsulence”, “Konkurs projektimi” dhe procedurat e prokurimit me objekt “Blerja e energjisë elektrike”.

 

Referuar Manualit Nr. 02, datë 06.02.2018 “Për rolin e administatorit të sistemit të autoritetit kontrator, për rolin e nëpunësit të autorizuar të njësisë së prokurimit dhe për rolin e anëtarëve të komisionit të vlerësimit të ofertave, në sistemin e prokurimit elektronik”, procedura e prokurimit “Shërbim Konsulence”, vetëm faza e parë – “Shprehja e interesit dhe Parakualifikimi” zhvillohet në formë elektronike në SPE.

 

Pas vlerësimit të kërkesave nga anëtarët e KVO, dhe në përfundim të afateve të ankimimit pranë autoritetit kontraktor si dhe Komisionit Prokurimit Publik, sipas parashikimit të nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, të ndryshuar “Për Prokurimin Publik”, në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës, në sistem procedura nga nëpunësi i autorizuar i njësisë së prokurimit plotësohet deri tek faza “Ftesë për Tender”.

 

Pra, që të konsiderohet e përfunduar faza e parë në SPE duhet që njësia e prokurimit të mbyllë fazën e dërgimit të ftesë për ofertë.

Faza e dytë – “Paraqitja e propozimeve” zhvillohet vetëm në rrugë shkresore nga autoritetet kontraktore, sipas parashikimeve të akteve nënligjore për prokurimin publik.

 

Gjithashtu, ju sqarojmë se njoftimet e procedurave publikohen në Buletinin e Njoftimeve Publike, ju sqarojmë se, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese.

 

Për të kërkuar informacion që ju duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkoni me fjalë kyçe.

 

Ju bëjmë me dije se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me  LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit:

 

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

Në këto kushte, për një informacionin më të detajuar duhet t’i drejtoheni Autoritetit Rrugor Shqiptar.  

Duke ju falënderuar për mirëkuptimin,

Koordinatori për të drejtën e informimit.

 

elektronikisht

0

17

22.11.2021

Përshëndetje të nderuar,

Uroj të jeni mirë!

Ju kontaktoj nga televizioni “Abc news” (emisioni “Vetting”). Televizioni është duke realizuar një cikël dokumentarësh sa i përket procedurave të tenderimit, për këtë donim  bashkëpunimin tuaj lidhur me informacionin e mëposhtëm:

 

  1. Prej vitit 2012, sa tendera me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla janë fituar nga përkatësisht nga kompanitë “D&E” shpk si dhe “MARSI&AL” shpk? (Ju lutem nëse i dispononi të dhënat na bëni me dije edhe numrin e tenderave në të cilët kompanitë e mësipërme kanë konkuruar)

-Ju lutem të na specifikoni emërtimet  dhe vlerat monetare përkatëse të tenderave në të cilat kompanitë në fjalë (“D&E” shpk si dhe “MARSI&AL” shpk )janë shpallur si fituese në vite .

2. Përveç tenderit “Blerje dhe shpërndarja e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit” a keni pasur raste të tjera ankesash apo kontestimesh të brendëshme (nga anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave) apo të jashtme për dy kompanitë në fjalë.Nëse po, ju lutem na specifikoni për cilat tendera bëhen fjalë?

4. A ka një procedurë verifikimi për pastërtinë dhe integritetin e anëtarëve apo kryetarëve të komisioneve të tenderave?

-Konkretisht për tenderin “Blerje dhe shpërndarja e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, z. Ylber Pjetërnikaj ka qenë i akuzuar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për abuzim me tenderat, pse është anashkaluar ky fakt?

5. Sa rëndësi i kushtohet eksperiencës (historikut) në treg të kompanive, për t’i shpallur ato fituese?

6. Ç’ndodh sot me zbatimin e tenderit “Blerje dhe shpërndarja e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”?  Çfarë kanë ndryshuar hetimet në zbatimin e tij?

-A do të vijojnë kompanitë fituese të prodhojnë uniforma dhe këpucë për Policinë e Shtetit në zbatim të kontratës?

7. A do të jenë pjesë e tenderave të tjerë në vijim kompanitë D&E dhe MARSI&AL?

8. Po anëtarët e Njësisë së Prokurorimit që u hetuan dhe ndaj të cilëve u morën masa me arrest a burg, a do të përjashtohen definitivisht nga mundësia për të marrë pjesë në vlerësimin e tenderave të ardhshëm?

 

9. Ju lutem, mund të na rendisni kompanitë të cilët prej vitit 2014 kanë fituar tenderat për blerjen dhe shpërndarjen e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit bashkë me vlerat përkatëse të tenderave

 

01.12.2012

Ju informojmë se:

 

Përsa keni kërkuar në kërkesën tuaj, ju sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

Së pari dëshirojmë të theksojmë se të gjitha procedurat e prokurimit zhvillohen elektronikisht në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”) dhe janë lehtësisht të aksesueshme për çdo të interesuar. Në këtë kuadër, në faqen e internetit të APP, për procedurat elektronike ndodhen të publikuara në kohë reale: njoftimi i kontratës, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-kontratës-së-shpallur/,  njoftimi i fituesit, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-fituesit/ dhe njoftimi i lidhjes së kontrates, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-lidhjes-së-kontratës/.

 

Gjithashtu, përveç informacionit të publikuar në SPE, APP boton në Buletinin javor të Njoftimeve Publike, një përmbledhje të njoftimeve për të gjitha proçedurat e zhvilluara, në përputhje me legjislacionin e prokurimit publik në fuqi, i cili është lehtësisht i aksesueshëm në në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al. Theksojmë se në Buletinin e Njoftimeve Publike, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun  http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet e njoftimeve publike nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga autoritetet kontraktore dhe për të kërkuar informacion që duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkohet me fjalë kyçe.

Përveç informacionit që aksesohet në kohë reale në sistemin e prokurimit elektronik dhe Buletineve të Njoftimeve Publike, në faqen zyrtare të APP, gjenden të publikuara Analizat Vjetore të APP-së nga viti 2009-2020, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/rreth-nesh/analizat-vjetore/, ku jepen të dhëna të detajuara në lidhje me performancën e sistemit të prokurimeve publike gjatë një viti.

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

Përpos sa më sipwr, në përgjigje të pyetjes 4, lidhur me fushën e veprimtarisë së APP, ku cilësohet: “Sa rëndësi i kushtohet eksperiencës (historikut) në treg të kompanive, për t’i shpallur ato fituese”, sqarojmë:

 

Referuar parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për hartimin e dokumentave të tenderit dhe zhvillimin e një procedure prokurimi. Në kuptim të këtij neni, autoritetet kontraktore duhet t’i argumentojnë kriteret për kualifikim me qëllim që ato të jenë në përputhje me parashikimet e nenit 76 dhe 77 të LPP dhe rregullat e prokurimit publik.

Sa i takon eksperiencave të operatorëve ekonomikë, në nenin 77/1 të LPP parashikohet se: “Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:

a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;

b) gjendjen ekonomike dhe financiare;

c) aftësinë teknike dhe profesionale…”.

 

Ndërsa, në pikën 4 të po këtij neni, parashikohet se: “Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.

 

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoje që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.

 

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës”.

 

Pra, referuar parashikimeve të mësipërme ligjore, për autoritetin ose entin kontraktor është i rëndësishëm që për realizimin e objektit të prokurimit, ofertuesit të kenë një eksperiencë të mëparshme apo përvojë në zbatimin e kontratës dhe për këtë qëllim, kërkesa do të materializohet me paraqitjen e dokumenteve konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë, si pjesë e ofertës së tyre për përmbushjen e kriterit.

 

Gjithashtu, referuar parashikimeve të rregullave të prokurimit publik në fuqi, sa i takon procedurave për prokurimin e mallrave, në kërkesat e veçanta që hartohen nga autoriteti/enti kontraktor, ky i fundit për të provuar përvojën në zbatimin e kontratës kërkon eksperienca të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit.

 

Duke ju falënderuar për mirëkuptimin,

Koordinatori për të drejtën e informimit.

 

elektronikisht

0

18

10.12.2021

Në bazë të ligjit nr. 119/2014 për të drejtën e informimit, kërkojmë informacion për tenderin, ofertat dhe kontratën me firmën fituese me

Objekt: Zhvillimi i atraksionit turistik mbështetur mbi potencialet lokale”

Nënobjekti:” Rehabilitimi urban i zonës se mbrojtur nga Lumi Osum dhe rehabilitimi i fasadave “

Financuesi: Qeveria Shqiptare

Zhvilluesi: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Përfituesi: Bashkia Ura Vajgurore

Projektuesi: “Klodioda” shpk

Kontraktori: “ Vëllezërit Hysa” shpk dhe “ Franko Construction” shpk

Vlera e kontratës: 84,850,519 Lekë me TVSH

Afati i realizimit të punimeve: 12 Muaj

 

21.12.2021

Përshëndetje z. Kullau

 

Në lidhje me pyetjet tuaja sa I përket:

Në bazë të ligjit nr. 119/2014 për të drejtën e informimit, kërkojmë informacion për tenderin, ofertat dhe kontratën me firmën fituese me

Objekt: Zhvillimi i atraksionit turistik mbështetur mbi potencialet lokale”

Nënobjekti:” Rehabilitimi urban i zonës se mbrojtur nga Lumi Osum dhe rehabilitimi i fasadave “

Financuesi: Qeveria Shqiptare

Zhvilluesi: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Përfituesi: Bashkia Ura Vajgurore

Projektuesi: “Klodioda” shpk

Kontraktori: “ Vëllezërit Hysa” shpk dhe “ Franko Construction” shpk

Vlera e kontratës: 84,850,519 Lekë me TVSH

Afati i realizimit të punimeve: 12 Muaj

 

 

Ju informojmë se:

 

Përsa keni kërkuar në kërkesën tuaj, ju sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

 

Së pari dëshirojmë të theksojmë se të gjitha procedurat e prokurimit zhvillohen elektronikisht në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”) dhe janë lehtësisht të aksesueshme për çdo të interesuar. Në këtë kuadër, në faqen e internetit të APP, për procedurat elektronike ndodhen të publikuara në kohë reale: njoftimi i kontratës, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-kontratës-së-shpallur/,  njoftimi i fituesit, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-fituesit/ dhe njoftimi i lidhjes së kontrates, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-lidhjes-së-kontratës/.

 

Gjithashtu, përveç informacionit të publikuar në SPE, APP boton në Buletinin javor të Njoftimeve Publike, një përmbledhje të njoftimeve për të gjitha proçedurat e zhvilluara, në përputhje me legjislacionin e prokurimit publik në fuqi, i cili është lehtësisht i aksesueshëm në në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al. Theksojmë se në Buletinin e Njoftimeve Publike, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun  http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet e njoftimeve publike nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga autoritetet kontraktore dhe për të kërkuar informacion që duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkohet me fjalë kyçe.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

Elektronikisht

0

19

09.12.2021

Lidhur me Shkollen Profesionale “Charles Telford Erikson” deshironim nje informacion se cili eshte subjekt rindertimi ne kuader te demtimeve nga termeti i 2019

Ne kuader te programit te rindertimit deshironim te ne vendosni ne dispozicion informacionin:

-Po rindertohet/rikonstruktohet konvikti i shkolles Profesionale “Charles Telford Erikson”, apo shkolla Profesionale “Charles Telford Erikson”ë

-Ju lutem na vendosni ne dispozicion cila eshte njesia zbatueseë

-Sa eshte vlera e alokuar dhe kur pritet te perfundojeë

 

21.12.2021

Në lidhje me pyetjet tuaja sa I përket:

Lidhur me Shkollen Profesionale “Charles Telford Erikson” deshironim nje informacion se cili eshte subjekt rindertimi ne kuader te demtimeve nga termeti i 2019

Ne kuader te programit te rindertimit deshironim te ne vendosni ne dispozicion informacionin:

-Po rindertohet/rikonstruktohet konvikti i shkolles Profesionale “Charles Telford Erikson”, apo shkolla Profesionale “Charles Telford Erikson”?

-Ju lutem na vendosni ne dispozicion cila eshte njesia zbatuese?

-Sa eshte vlera e alokuar dhe kur pritet te perfundoje?

 

 

Ju informojmë se:

 

Përsa keni kërkuar në kërkesën tuaj, ju sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

Së pari dëshirojmë të theksojmë se të gjitha procedurat e prokurimit zhvillohen elektronikisht në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”) dhe janë lehtësisht të aksesueshme për çdo të interesuar. Në këtë kuadër, në faqen e internetit të APP, për procedurat elektronike ndodhen të publikuara në kohë reale: njoftimi i kontratës, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-kontratës-së-shpallur/,  njoftimi i fituesit, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-fituesit/ dhe njoftimi i lidhjes së kontrates, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-lidhjes-së-kontratës/.

 

Gjithashtu, përveç informacionit të publikuar në SPE, APP boton në Buletinin javor të Njoftimeve Publike, një përmbledhje të njoftimeve për të gjitha proçedurat e zhvilluara, në përputhje me legjislacionin e prokurimit publik në fuqi, i cili është lehtësisht i aksesueshëm në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al. Theksojmë se në Buletinin e Njoftimeve Publike, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun  http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet e njoftimeve publike nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga autoritetet kontraktore dhe për të kërkuar informacion që duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkohet me fjalë kyçe.

 

Gjithashtu, APP publikon edhe Buletinin e Posaçëm të Njoftimeve Publike në të cilin gjenden të gjithë njoftimet për proçedurat e zhvilluara në kuadër të rindërtimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi për procedurat e rindërtimit, i cili është lehtësisht i aksesueshëm në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al. Theksojmë se në Buletinin e Posaçëm të Njoftimeve Publike, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun  http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet e e posaçëm, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim në kuadër të rindëtimit nga autoritetet kontraktore dhe për të kërkuar informacion që duhet në formatin .pdf të Buletinit të Posaçëm të Njoftimeve Publike, mund të kërkohet me fjalë kyçe.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

Duke ju falenderuar

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

 

elektronikisht

0

20

21.12.2021

Përshëndetje,

Lutem, mund të më dergoni në format elektronik strukturën organizative të institucionit tuaj.

Ju faleminderit!

 

06.01.2022

Përshëndetje, përsa keni kërkuar, ju informojmë se informacioni mbi strukturën organizative të Agjencisë së Prokurimit Publik, e gjeni të publikuar në faqen e internetit, konkretisht në linkun http://app.gov.al/rreth-nesh/struktura/  

Duke ku falenderuar, Koordinatori per te Drejten e Informimit

Elektonikisht

0

21

28.12.2021

Shoqëria “EURO-ALB” sh.p.k me Nipt K66613407H, e përfaqësuar nga Bujar Murati, ka marrë pjesë në një procedurë me Autoritetin Kontraktor “Ndermarrja e Pasurive Publike, Lushnje”, me nr. Ref. REF-66404-07-23-2020 dhe me objekt “Rehabilitimi i kanalit ujites U3-27, V-1/1, ne fshatin Bishqethem dhe Bitaj, NjA Kolonje”, të dorëzuar më datë 30.08.2020.

Me anë të kësaj kërkese, kërkojmë të pajisemi me kopje elektronike ose të printuar të të gjithë materialeve që shoqëria EURO ALB sh.p.k, ka ngarkuar për këtë procedurë, kjo duke u bazuar në ligjin Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” dhe ligjin nr 55/2018 “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”.

 

Këto dokumenta nuk gjenden në faqen e shoqërisë EURO ALB sh.p.k si operator ekonomik

 

06.01.2022

Përsa keni kërkuar, në lidhje me materialet e dorëzuara që shoqëria “EURO-ALB” sh.p.k me NIPT K66613407H ka ngarkuar në procedurën e prokurimit me objekt “Rehabilitimi i kanalit ujites U3-27, V-1/1, në fshatin Bishqethem dhe Bitah, NjA Kolonje” dhe numër reference REF-66404-07-23-2020, të dorëzuar më datë 30.08.2020, e zhvilluar nga autoriteti kontraktor Ndërmarrja e Pasurive Publike Lushnje, ju sqarojmë se APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohet nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

Në këto kushte, për t’u pajisur me kopje elektronike apo të printuar të dokumentacionit të dorëzuar nga shoqëria “EURO-ALB” sh.p.k në procedurën e prokurimit të sipërcituar duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor “Ndërmarrja e Pasurive Publike Lushnje”.

 

Poste

0

22

 

4

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

 

 

 

 

 

Nr. Rendor 

Data e kërkesës

Objekti i kërkesës

 

 

Data e përgjigjes

Përgjigje

 

Mënyra e përfundimit të kërkesës[6]

Tarifa[7]

 

 

1

17.02.2021

Nisur nga një komunikim i mëhershëm mes nesh mbi procedura të caktuara prokurimi, ku në cilësinë e gazetarit, ju kam kërkuar disa të dhëna të cilat paraqesin interes publik, por njëkohësisht janë pjesë e detyrave funksionale të kësaj Agjencise, parashtroj, kërkesën, si vijon,

Referuar Planit të Parë të Monitorimit mbi procedurat e prokurorimeve të zhvilluara në periudhën shtator-dhjetor 2014, të kryera nga APP-ja, në gjashtëmujorin e dytë të 2015-s, siç pohohet në raportin vjetor (2015),

1.      A është përfshirë në planin e monitorimit procedura me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës koncesionare për ndërtimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve në Qarkun e Elbasanit, zhvilluar nga autoriteti kontraktor Ministria e Mjedisit gjatë periudhës nëntor-dhjetor 2014?

 

2.      Lidhur me procedurën në fjalë, a keni konstatuar ju, shkelje nga autoriteti kontraktor? Nëse po, cila ka qënë shkelja?

 

3.      A keni vendosur gjobë, apo keni propozuar marrjen e masës disiplinore ndaj personave përgjegjës? Nëse po, a mund të kem një kopje të aktit në fjalë?

 

4.      A keni kryer ju një hetim administrativ kundrejt autoritetit kontraktor, referuar procedurës së mësipërme (pa shpallje paraprake)?

 

5.      Sa është numri ekzistues në dhjetë vitet e fundit, i procedurave të prokurimit pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës bazuar mbi kontratat objekt koncesioni/PPP, për secilin prej këtyre viteve? Pra, sa ka qënë në 2010; 2011; 2012 e kështu deri në 2019

 

03.03.2021

së pari, objekti i kontratës me të dhënat që keni cituar, nuk ka qënë në proces verifikimi nga APP.

Së dyti, sa i përket pyetjes suaj “Sa është numri ekzistues në dhjetë vitet e fundit, i procedurave të prokurimit pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës bazuar mbi kontratat objekt koncesioni/PPP, për secilin prej këtyre viteve? Pra, sa ka qënë në 2010; 2011; 2012 e kështu deri në 2019””, ju informojmë se:

-        Nga verifikimet e kryera në të dhënat që APP disponon, nuk evidentohet asnjë procedurë prokurimi me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës në interes të koncesioneve/PPP, për objektin me të dhënat e cilësuara nga ana juaj.

 
-        Përsa i përket numrit të procedurave të prokurimit me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës në periudhën 2010-2019, bashkëlidhur po ju dërgojmë të dhënat përkatëse për këto10 vite.

-        Përsa i përket publikimit të njoftimeve në Buletinin e Njoftimeve Publike, ju sqarojmë se, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuara të gjitha buletinet nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet, e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese.

 

elektronikisht

0

2

22.04.2021

Kërkesë për informacion s ai përket: lidhje me projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit të Vlorës

29.04.2021

Në lidhje me procedurën e prokurimit e Hapur me objekt “Dhënie me koncesion/PPP për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)” të shpallur nga autoriteti kontraktor Ministria e Infrastrukturës, ju sqarojmë se:

 

Në fushën e koncensioneve dhe partneritetit publik privat, APP i ushtron kompetencat e saj në zbatim të parashikimeve të nenit 11 të Ligjit 125/2013 “Për koncensionet partneritetin publik privat”, të ndryshuar (në vijim “LKPP”).

 

Sjellim në vëmendje se, APP monitoron mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit elektronik në përgjithësi, por nuk ka akses në procedurat e koncensioneve/partneriteteve publike private, që zhvillojnë autoritetet kontraktore.

 

Sa më sipër, në nenin 13, pika 1 të LKPP përcakton se: “Autoritetet kontraktuese janë organet, të cilave ky ligj u jep kompetencat për të ndërmarrë një procedure për dhënien e koncesioneve/partneriteteve publike private”.

 

elektronikisht

0

3

14.06.2021

Me konkretisht kërkojmë:

1- Një kopje të kritereve të paraqitura për hapjen e tenderit me objekt " Asistencë për        negocimin e termave te kontratës koncesionare të Aeroportit te Vlorës"  ku autoriteti      Kontraktues është Autoriteti i Aviacionit Civil, tender ky i hapur më datë 24.03.2021 dhe i            mbyllur më daë 25.03.2021 dhe numër reference : REF -90965-03-2021.

2- Një kopje të formularit të Ofertës të paraqitur nga operatorët  që kanë marrë pjesë në    konkurrim  për tenderin me objekt : " Asistencë për negocimin e termave te kontratës   koncesionare të Aeroportit te Vlorës"  ku autoriteti Kontraktues është Autoriteti i Aviacionit         Civil, tender ky i hapur më datë 24.03.2021 dhe i mbyllur më daë 25.03.2021 dhe numër      reference : REF -90965-03-2021.

3- Një kopje të vendimit të shpalljes së fituesit për tenderin me objekt :" Asistencë për      negocimin e termave te kontratës koncesionare të Aeroportit te Vlorës"  ku autoriteti      Kontraktues është Autoriteti i Aviacionit Civil, tender ky i hapur më datë 24.03.2021 dhe i            mbyllur më datë 25.03.2021 dhe numër reference : REF -90965-03-2021.

4- Një kopje të vendimeve, si përjashtim apo shkualifikim nga gara të operatorëve, apo çdo             dokument tjetër  që kanë  lidhje me  tenderin me objekt : " Asistencë për negocimin e        termave te kontratës koncesionare të Aeroportit te Vlorës"  ku autoriteti Kontraktues është      Autoriteti i Aviacionit Civil, tender ky i hapur më datë 24.03.2021 dhe i mbyllur më datë 25.03.2021 dhe numër reference : REF -90965-03-2021.

 

17.06.2021

Përsa keni kërkuar në kërkesën tuaj, në lidhje me:

 

-        Kopje të kritereve të paraqitura për procedurën e prokurimit të sipërcituar,

-        Kopje të formularit të ofertës së paraqitur nga operatorët ekonomikë që kanë marrë pjesë në konkurim,

-        Kopje të vendimit të shpalljes së fituesit,

-        Kopje të vendimeve, si përjashtim apo skualifikim apo skualifikim nga gara të operatorëve ekonomikë, apo çdo dokument tjetër.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

Në këto kushte, për një informacionin më të detajuar në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt “Asistence per negociimin e termave te kontrates koncensionare te Aeroportit te Vlores”, duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor, Autoriteti i Aviacionit Civil.

 

elektoronikisht

0

4

14.07.2021

Kërkesë për informacion përsa i përket tenderit të uniformave të policisë, cilat janë kompanitë pjesmarrëse për tenderin e uniformave të policisë për vitin 2019ë

Sa ka qënë afati për dorezimin e ofertaveë

Sa është fondi limit për tenderin e policisëë

Sa është oferta ekonomike e secilit operatorë

Cfarë procedure është ndjekur për këtë tenderë (Procedurë e hapur-procedurë e kufizuar- me negocim-kërkesë për propozim-konkurs projektimi)

Cfarë dokumentash janë kërkuar nga AK për tenderin e uniformave të policisëë

Arsyet e përjashtimit të kandidatëve ose ofertuesveë

Autoriteti kontraktor,a ka mbajtur procesverbal dhe dokumentacion të plotë për procedurat e kryera në përcaktimin e fituesit të kontratësë

A ka dhënë APP këshillë dhe asistencë teknike për autoritetin kontraktor (për procedurën e prokurimit)ë

A është shpallur fituesi i tenderit për uniformat e policisëë Nëse po, cili është fituesië

A janë paraqitur ankesa pran KPP nga operatoret jo fituesë

A është njoftuar fituesi i tenderit dhe a është nënshkruar kontrataë Nëse po, bashkëngjisni një kopje të kontratës.

 

27.07.2021

Sa ka qënë afati për dorezimin e ofertave?

 

Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”), për procedurën e prokurimit “E kufizuar, mbi kufirin monetar” me objekt “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit” dhe REF-31606-07-25-2019, rezulton se ka pasur innformacionin administrativ si më poshtë:

 

Për fazën e parë Shprehje e interesit:

Data e hapjes për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje: 26.7.2019, ora 8:00

Data e mbylljes për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje: 10.1.2020, ora 10:00

 

Ndërsa informacioni administrativ për fazën e dytë ka qenë:

Data e Hapjes  (dërgohen ftesa për pjesëmarrje): 25.2.2020 ora 8:00

Afati i fundit për pranimin e ofertave: 11.5.2020, ora 11:00

Data e zhvillimit të tenderit: 11.5.2020, ora 11:00

 

Sa është fondi limit për tenderin e policisë?

 

Fondi limit i procedurës së prokurimit të sipërcituar është 2.800.347.570,00 lekë pa TVSH.

 

Cfarë procedure është ndjekur për këtë tender? (Procedurë e hapur-procedurë e kufizuar- me negocim-kërkesë për propozim-konkurs projektimi)

 

Përsa keni kërkuar ju sqarojmë se, njoftimi per procedurën e prokurimit është bërë në Buletinin e Njoftimeve Publike Nr. 30, datë 09.07.2019, faqe 12-14, në gjuhën shqip dhe anglisht, si dhe lloji i procedurës së prokurimit i përzgjedhur nga autoriteti kontraktor është E kufizuar, mbi kufirin monetar.

 

A ka dhënë APP këshillë dhe asistencë teknike për autoritetin kontraktor (për procedurën e prokurimit)?

APP në ushtrim të detyrave të saj, asiston procedurat e prokurimit të shpallura nga autoritetet/entet kontraktore në Sistemin e Prokurimit Elektronik (duke patur prioritet procedurat e shpallura me fondin limit më të lartë), duke dhënë rekomandime sa i takon hartimit të dokumenteve të tenderit, me qëllim mirëzbatimin e legjislacionit të prokurimit publik në fuqi dhe rritjen e pjesëmarrjes dhe konkurencës në këto procedura, si dhe asiston procedurat e prokurimit para shpalljes së tyre në SPE, përsa i përket hartimit të dokumenteve të tenderit, sipas kërkesave të paraqitura në sistem nga vetë autoritetet/entet kontraktore.

 

Në lidhje me pyetjen, nëse APP ka dhënë këshillë dhe asistencë teknike për autoritetin kontraktor (për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit” ), nga verifikimet e kryera, rezulton se APP ka dërguar rekomandime, në lidhje me hartimin e dokumenteve të tenderit. Konkretisht:

 

APP ka asistuar paraprakisht më 25.07.2019, para publikimit të procedurës, sipas kërkesës së paraqitur më 24.07.2019, në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, procedurën e prokurimit me objekt “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, me fond limit 2,800,347,570.00 lekë pa TVSH, duke dhënë rekomandime në lidhje me hartimin e dokumenteve të tenderit, dhe në veçanti të kritereve të veçanta për kualifikim.

 

Pas publikimit të procedurës në SPE, APP ka asistuar sërish dokumentet e tenderit, për procedurën e prokurimit të publikuar me REF-31606-07-25-2019, me objekt “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, me fond limit 2,800,347,570.00 lekë pa TVSH, dhe ka dërguar nëpërmjet emailit, në datën 02.08.2019 dhe 05.08.2019, rekomandimet përkatëse, përsa i përket hartimit të dokumenteve të tenderit, dhe në veçanti të kritereve të veçanta të kualifikimit.

 

A është shpallur fituesi i tenderit për uniformat e policisë? Nëse po, cili është fituesi?

 

Njoftimi i fituesit është publikuar në datë 14.07.2020, si dhe në Buletinin e Njoftimeve Publike Nr. 43, date 20.07.2020, faqe 159-161.

 

A është njoftuar fituesi i tenderit dhe a është nënshkruar kontrata? Nëse po, bashkëngjisni një kopje të kontratës.

 

Njoftimi i lidhjes së kontratës është publikuar në sistem me datë 24.09.2020, si dhe ne Buletinin e Njoftimeve Publike Nr.77, date 28.09.2020, faqe 159-161.

 

 

Përsa keni kërkuar në lidhje me pyetjet tuaja:

 

Kërkesë për informacion përsa i përket tenderit të uniformave të policisë, cilat janë kompanitë pjesmarrëse për tenderin e uniformave të policisë për vitin 2019?

Sa është oferta ekonomike e secilit operator?

Cfarë dokumentash janë kërkuar nga AK për tenderin e uniformave të policisë?

Arsyet e përjashtimit të kandidatëve ose ofertuesve?

Autoriteti kontraktor,a ka mbajtur procesverbal dhe dokumentacion të plotë për procedurat e kryera në përcaktimin e fituesit të kontratës?

 

Ju sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

 

APP ju sqaron se të gjitha procedurat e prokurimit të publikuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik, nga autoritetet kontraktore, të cilat ndodhen të publikuara në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me legjislacionin e prokurimit publik në fuqi, si dhe në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

Në këto kushte, për një informacionin më të detajuar duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor i cili ka zhvilluar procedurën e prokurimit, konkretisht Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara.

 

Në lidhjen me pyetjen “A janë paraqitur ankesa pran KPP nga operatoret jo fitues?” duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor Komisionit të Prokurimit Publik.

 

elektronikisht

0

5

05.07.2021

Kërkesë për informacion, bazuar në ligjin Nr. 119/2014, “Për të drejtën e Informimit”.

Drejtuar: Agjecisë së Prokurimeve Publike

 

Dokumentari “Unpublished” në Euronews Albania, kërkon nga institucioni juaj, informacion mbi kontratën e nënshkruar nga Operatori I Sitetmit të Transmetimit (OST) me  kompanitë private “4AM” dhe “B06-Bonus”, për mirëmbajtjen, ndërhyrjen dhe demontimin e linjave të Tensionit të Lartë në linjën Jogodinë- Kuçovë.

 

 

1.         Çfarë të dhënash teknike ka paraqitur kjo kompani kur garoi?

 

2.         Cili është stafi i specialistëve që ka paraqitur?

 

E rëndësishme për ne do të ishte edhe vënia në dispozicion e një kopjeje të përshkrimit të paraqitur nga ana e kompanive fituese të tenderit.

Ndër të tjera, sa kompani morën pjesë në garë, cilat janë ato dhe pse fituan pikërisht këto kompani?

 

Në pritje të një përgjigjeje nga institucioni juaj, Aida Topalli, gazetare e dokumentarit “Unpublished”, Euronews Albania

 

16.07.2021

Lidhur me sa keni kërkuar, sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

 

APP ju sqaron se të gjitha procedurat e prokurimit të publikuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik, nga autoritetet kontraktore, të cilat ndodhen të publikuara në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me legjislacionin e prokurimit publik në fuqi, si dhe në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al.

 

Ju bëjmë me dije se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me  LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit:

 

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

Në këto kushte, për një informacionin më të detajuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor, Operatorit të Sistemit të Transmetimit.

 

elektronikisht

0

6

19.07.2021

kërkojmë nga institucioni juaj disa të dhëna si më poshtë:

 

1.    Cilat janë kompanitë të shpallura fituese në garat për “Pastrim-Gjelbërimin” e bashkive në vend?

2.    Në cilat bashki operon secila?

3.    Garën e zhvilluar për secilën bashki. Sa kompani kanë marrë pjesë?

4.    Cilat ishin  kriteret që një kompani të shpallej fituese?

5.    Çmimin limit të tenderave për secilën bashki.

6.    Kopje të dokumentacionit të paraqitur nga ana e kompanive fituese të këtyre tenderave.

 

Faleminderit paraprakisht për bashkëpunimin!

 

27.07.2021

Lidhur me sa keni kërkuar, sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

 

Përsa i përket procedurave të prokurimit publik të cilat janë publikuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga autoritetet kontraktore, ndodhen në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al.

 

Gjithashtu, ju sqarojmë se njoftimet e procedurave publikohen në Buletinin e Njoftimeve Publike, ju sqarojmë se, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese.

 

Për të kërkuar informacion që ju duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkoni me fjalë kyçe

 

Ju bëjmë me dije se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me  LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit:

 

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

Në këto kushte, për një informacionin më të detajuar duhet t’i drejtoheni autoriteteve kontratkore.

 

elektronikisht

0

7

09.08.2021

Sa është numri i kontratave publike të fituara nga shoqëria “N2 Sh.p.k” me nipt L31615017L, me  administrator z. Ndriçim Stojku dhe oratak z. Namik Shahini, nëse ka kontrata publike të fituara, cilat janë ato?;

1.1  A rezulton të këtë kontratë publike të fituar nga shoqëria “N2 Sh.p.k” me Shkollën e     Magjistraturës që përkojnë përpara datës 06.08.2021, nëse po, cilat janë ato?;

 

2. Sa është numri i kontratave publike të fituara nga shoqëria “Altec Sh.p.k” me nipt K57923807W, me  administrator z. Arben Aliaj, nëse ka kontrata publike të fituara, cilat janë ato?;

2.1 A rezulton të këtë kontratë publike të fituar nga shoqëria “Altec Sh.p.k” me Shkollën e     Magjistraturës përpara datës 06.08.2021, nëse po, cilat janë ato?;

 

3. Sa është numri i kontratave publike të fituara nga shoqëria “Viante Konstruksion Sh.p.k” me nipt K47103804L, me  administrator z. Gjergji Bezati, nëse ka kontrata publike të fituara, cilat janë ato?;

3.1 A rezulton të këtë kontratë publike të fituar nga shoqëria “Altec Sh.p.k” me Shkollën e     Magjistraturës përpara datës 06.08.2021, nëse po cilat janë ato?;

 

 

 

 

4. Sa është numri i kontratave publike të fituara nga shoqëria “Meni Sh.p.k” me nipt J61909018W, me  administrator z. Niat Liçi, nëse ka kontrata publike të fituara, cilat janë ato?;

4.1 A rezulton të këtë kontratë publike të fituar nga shoqëria “Meni Sh.p.k” me Shkollën e     Magjistraturës përpara datës 06.08.2021, nëse po cilat janë ato?;

 

5. Sa është numri i kontratave publike të fituara nga shoqëria “Sardo Sh.p.k” me nipt K13120402Ë, me  administrator z. Saba Hamataj, nëse ka kontrata publike të fituara, cilat janë ato?;

5.1 A rezulton të këtë kontratë publike të fituar nga shoqëria “Sardo Sh.p.k” me Shkollën e     Magjistraturës përpara datës 06.08.2021, nëse po cilat janë ato?.

 

20.08.2021

Lidhur me sa keni kërkuar, sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

Gjithashtu, ju sqarojmë se në kërkesën tuaj nuk përcaktohet një periudhë konkrete për të cilën kërkohen të dhëna.

Përsa i përket procedurave të prokurimit publik të cilat janë publikuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga autoritetet kontraktore, ndodhen në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al.

Gjithashtu, ju sqarojmë se njoftimet e procedurave publikohen në Buletinin e Njoftimeve Publike, ju sqarojmë se, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese.

Për të kërkuar informacion që ju duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkoni me fjalë kyçe.

Ju bëjmë me dije se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me  LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit:

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP.

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Në këto kushte, për një informacionin më të detajuar duhet t’i drejtoheni autoriteteve kontratkore.

elektronikisht

0

8

30.08.2021

Kam qënë drejtues teknik i Operatorit Ekonomik Kontraktues “MF INVEST GROUP” shpk.

Kërkesa ime është për një tender të zhvilluar në dt. e mbajtjes 05.11.2018 së tenderit dhe datën e lidhjes së kontratës dt. 29.12.2018.

Institucioni Prokurues- Bashkia Shkoder.

Nr. referencës.- REF-91530-10-25-2018

Lloji I Kontratë- Punë Publike

Loji i procedurës- Kërkesë për propozim

Më duheshe informacion që kompania“MF INVEST GROUP” shpk gjatë lidhje së kontratës me Bashkinë Shkodër dhe në vazhdim të punimeve a ka deklaruar largimin tim si drejtues teknik, pasi më datë 22.11.2019 unë e kam prishur kontratën e punësimit.

Por operaduri ka vazhduar të më paguajë kontributet në sigurimet shoqërore për të marrë pjesë në procedurat e nënshkrimit të kontratës.

Kërkoj nga ana juaj, informacion për drejtuesin teknik të Operatorit Ekonomik “MF INVEST GROUP”shpk, në deklaratën që ka marrë pjesë në këtë tender.

 

 

09.01.2021

Përsa keni kërkuar, në lidhje me procedurën e prokurimit Kërkesë për propozim me objekt “Ndërtim trotuari dhe Sistemim kanali Gomsiqe” dhe REF-91530-10-25-2018, ju sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

 

Gjithashtu, ju sqarojmë se njoftimet e procedurave publikohen në Buletinin e Njoftimeve Publike, ju sqarojmë se, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese.

 

Për të kërkuar informacion që ju duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkoni me fjalë kyçe.

 

Ju bëjmë me dije se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me  LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit:

 

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

elektronikisht

0

9

24.08.2021

Në zbatim dhe mbështetje të Ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” neni 3, unë i nënshkruari Saimir Xhelilaj, pasi jam njohur me aktin publik Buletinin e Njoftimeve Publike të APP, nr. 111 datë 19.07.2021 “OE të përjashtuar nga pjesmarrja në procedurat e prokurimit publik”, rezulton se është përjashtuar OE “Puramedical” shpk, me NIPT L71515507M, përjashtohet- 10 (dhjete) muaj e 7 ditë (duke filluar nga data 14.07.2021-21.05.2022).

Ndaj komisionit të blerjeve me vlerë të vogël në AK Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore (kryetari të cilit kam qënë unë për vitin 2019), ky operator ka bërë ankesë pranë organeve kompetente ligj zbatuese.

Në zhvillim të një procesi të rregullt ligjor, kërkoj informacion nga ana e institucionit tuaj, si më poshtë:

-          Nëse OE “Puramedical” shpk” me NIPT L71515507M, që prej muajit Janar 2019 e në vazhdim ka paraqitur ose jo ankesë pranë APP, ndaj AK Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore në lidhje me zhvillimin dhe realizimin e procedurave të prokurimit nga ky institucion.

-          Kopje e konfirmuar e vendimit me motivacionin përkatës për përjashtimin nga procedurat e prokurimit publik të OE me emër ““Puramedical” shpk” me NIPT L71515507M.

 

30.08.2021

Përsa keni kërkuar, ju informojmë se, përmes avokatit tuaj, z. Fredi Xhoshi është bërë kërkesë t’i vihet në dispozicion kopje e konfirmuar e vendimit për përjashtimin e  operatori ekonomik “Pura- Medical” shpk, të shpallur në Buletinin e Prokurimeve Publike me nr. 111, datë 19 Korrik 2021 të APP, pasi  ndaj z. Saimir Xhelaj është bërë kallzim penal nga ky operator për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”.

Për sa i përketë kërkesës tuaj, APP me shkresën nr. 5124/1 Prot., date 23.08.2021, ka kthyer përgjigje dhe ka bashkangjitur shkresën nr.4141/5 Prot., datë 14.07.2021, “Të dhëna mbi vendimin e APP Nr. 60, datë 14.07.2021”, të dhëna të cilat i gjeni të publikuara edhe në në faqen kryesore të internetit: http://ëëë.app.gov.al/transparenca/vendime-të-app/vendime-për-përjashtime-të-operatorëve-ekonomikë/.

Përsa i përket pyetjeve të pasqyruara në këtë kërkesë, ju informojmë si më poshtë:

 

Në bazë të kompetencave të nenit 23 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, APP verifikon zbatimin e ligjshmërisë së procedurave të prokurimit publik pas fazës së nënshkrimit të kontratës, ose anulimit të procedurës.

 

Për ushtrimin e kësaj kompetence, APP mund të merrë indicie edhe nga denoncime të paraqitura në institucion nga operatorë ekonomikë, për procedura prokurimi, dhe pasi merr në shqyrtim pretendimet e parashtruara, vlerëson nëse ato shoqërohen me prova dhe fakte për të konkluduar më tej me përfshirjen e procedurave në plan verifikimi.

 

Sa i takon procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me objekt: “Evadim i mbetjeve spitalore”, për vitin 2019, të zhvilluar nga autoriteti kontraktor Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlorë, të cilësuar nga ju, sqarojmë se kjo procedurë nuk ka qenë objekt hetimi administrativ nga APP dhe nuk ka një vendim të APP për këtë procedurë.

 

Gjithashtu, sjellim në vëmendje se, përmbledhjet me të dhënat kryesore për vendimet përfundimtare të marra nga APP në përfundim të hetimeve administrative, publikohen në faqen e saj zyrtare të internetit, në rubrikën “Transparenca”, të aksesueshme nga çdo i interesuar.

 

elektronikisht

0

10

24.08.2021

Në zbatim dhe mbështetje të Ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” neni 3, unë i nënshkruari Saimir Xhelilaj, pasi jam njohur me aktin publik Buletinin e Njoftimeve Publike të APP, nr. 111 datë 19.07.2021 “OE të përjashtuar nga pjesmarrja në procedurat e prokurimit publik”, rezulton se është përjashtuar OE “Puramedical” shpk, me NIPT L71515507M, përjashtohet- 10 (dhjete) muaj e 7 ditë (duke filluar nga data 14.07.2021-21.05.2022).

Ndaj komisionit të blerjeve me vlerë të vogël në AK Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore (kryetari të cilit kam qënë unë për vitin 2019), ky operator ka bërë ankesë pranë organeve kompetente ligj zbatuese.

Në zhvillim të një procesi të rregullt ligjor, kërkoj informacion nga ana e institucionit tuaj, si më poshtë:

-          Nëse OE “Puramedical” shpk” me NIPT L71515507M, që prej muajit Janar 2019 e në vazhdim ka paraqitur ose jo ankesë pranë APP, ndaj AK Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore në lidhje me zhvillimin dhe realizimin e procedurave të prokurimit nga ky institucion.

-          Kopje e konfirmuar e vendimit me motivacionin përkatës për përjashtimin nga procedurat e prokurimit publik të OE me emër ““Puramedical” shpk” me NIPT L71515507M.

 

30.08.2021

Përsa keni kërkuar, ju informojmë se, përmes avokatit tuaj, z. Fredi Xhoshi është bërë kërkesë t’i vihet në dispozicion kopje e konfirmuar e vendimit për përjashtimin e  operatori ekonomik “Pura- Medical” shpk, të shpallur në Buletinin e Prokurimeve Publike me nr. 111, datë 19 Korrik 2021 të APP, pasi  ndaj z. Saimir Xhelaj është bërë kallzim penal nga ky operator për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”.

Për sa i përketë kërkesës tuaj, APP me shkresën nr. 5124/1 Prot., date 23.08.2021, ka kthyer përgjigje dhe ka bashkangjitur shkresën nr.4141/5 Prot., datë 14.07.2021, “Të dhëna mbi vendimin e APP Nr. 60, datë 14.07.2021”, të dhëna të cilat i gjeni të publikuara edhe në në faqen kryesore të internetit: http://ëëë.app.gov.al/transparenca/vendime-të-app/vendime-për-përjashtime-të-operatorëve-ekonomikë/.

 

Elektronikisht

0

11

03.09.2021

Bazuar në Ligjin për të Drejtën e Informimit, neni 3, pika 3, lutemi të na bashkëngjisni:

 

1.          Informacion mbi procedurat e prokurimit publik që institucioni Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore (IKTK) ka kryer për periudhën 2020-2021: objekti i prokuruar, fondi limit, vlerën e kontratës dhe operatorin ekonomik fitues.

2.          Për këto kontrata me objekt prokurimi si më poshtë, duam të dimë fondin limit, termat e referencës, llojin e procedurës, numrin e pjesëmarrësve në tender, fituesit dhe dokumentat e tenderit. Lutemi të bashkëngjisni kopje të dokumentave si dhe kopje të kontratave.

 

Kontratat e vitit 2020:

2.1. Hartim "Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në 4 objekte kulti pasuri kulturore"

2.2.: Hartim "Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në 8 objekte pasuri kulturore dhe muze në Bashkinë Durrës"

2.3. Hartim "Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në 5 objekte pasuri kulturore"

2.4. Hartim Projekti per "Ndërhyrje Përforcuese dhe Rehabilitimi i 9 objekteve institucione publike në Bashkinë Tiranë"

2.5. Hartim Projekti per "Ndërhyrje Përforcuese dhe Rehabilitimi i 12 objekteve në Bashkinë Tiranë, Krujë, Lezhë, Kavajë, Mirëditë"

2.6. Hartimi i Raporteve të Vëzhgimit Arkeologjik në 24 Zonat e Reja të Zhvillimit

2.7. Kryerja dhe Hartimi i Raporteve të Sondazheve Arkeologjike në 2 zonat e reja të Zhvillimit

2.8. Kryerja e Monitorimit Arkeologjik në 26 zonat e reja të Zhvillimit

 

Kontratat e vitit 2021:

2.9. Hartim "Plani i Konservimit, Ndërhyrje Përforcuese dhe Restauruse në objektin: "2 (dy) objekte banimi brenda Kalasë së Krujës, brenda Zonës Arkeologjike “A” të qytetit të Krujës vlerësuar me nivel dëmi DS4 (Nr. 54 dhe Nr. 66)"

 

17.09.2021

Ju informojmë se:

 

Përsa keni kërkuar, në lidhje me procedurat e prokurimit që institucioni Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore (IKTK) ka kryer për periudhën 2020-2021, ju sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

 

Gjithashtu, ju sqarojmë se njoftimet e procedurave publikohen në Buletinin e Njoftimeve Publike, ju sqarojmë se, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese.

 

Për të kërkuar informacion që ju duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkoni me fjalë kyçe.

 

Ju bëjmë me dije se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me  LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit:

 

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

Në këto kushte, për një informacionin më të detajuar duhet t’i drejtoheni Institutit Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore (IKTK).

 

Duke ju falënderuar për mirëkuptimin,

Koordinatori për të drejtën e informimit

Elektronikisht

0

12

29.09.2021

Në kuadër të misionit për gazetari investigative, GIR (Grupi i Reporterëve Investigativë) pjesë e MCA-PRESS&GIR © bazuar në Ligjin nr.119/204, “Për të Drejtën e Informimit” kërkon informacionin e nevojshëm zyrtar lidhur me:

Bazuar në Vendimin e APP, Nr.42 dt.04.08.2020 me Nr.Prot.1262/15 lidhur me përjashtimin e operatorit ekonomik “4 A-M”shkp, me Nipt K92005016L, për 2 (dy) vjet nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit publik, për keqinformim për qëllime kualifikimi në procedurën e prokurimit publik të zhvilluar nga Bashkia Tropojë dhe nga Ministria e Mbrojtjes, ju kërkojmë:

 

1.      Lidhur me këtë operator, a ekziston vendimi i mëpasëm nga APP, që revokon vendimin e parë?

2.      A ekziston një vendim gjykate që ka anuluar këtë vendim?

 

07.10.2021

Informojme se:

1. Nëse ekziston vendimi i mëpasëm nga APP, që revokon vendimin e parë.

 

Lidhur me sa është kërkuar, sqarojmë se, nga ana e APP nuk ka patur revokim të vendimit të dhënë, por APP në zbatim të vendimit të dhënë nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë ka marre vendimin nr. 43 prot., datë 05.08.2021 për pezullimin e zbatimit të vendimit për përjashtim. Këtë informacion mund ta gjeni të publikuar edhe në faqen e APP, në seksionin “Transparenca”.

 

2. A ekziston një vendim gjykate që ka anuluar këtë vendim.

 

Lidhur me këtë pyetje sqarojmë se, kundër të vendimit të dhënë, shoqëria “4 A-M” Shpk, i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, duke kërkuar sigurimin e padisë dhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit të dhënë nga APP, Nr. 42, datë 04.08.2020.

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, Tiranë, me vendimin Nr. 93 (31132-03336-80), datë 05.08.2020, ka vendosur ndërmjet të tjerave pranimin e kërkesës për sigurimin e padisë dhe pezullimin e zbatimit të vendimit Nr. 42, datë 04.08.2020 të APP.

Në bazë të këtij vendimi të dhënë nga Gjykata, në mbështetje të nenit 180, pika 1, gërma “b” i Ligjit Nr. 44/2015 të K.Pr.A,APP me vendimin Nr. 43 prot., datë 05.08.2020 ka pezulluar ekzekutimin e Vendimit Nr. 42, datë 04.08.2020, nëpërmjet të cilit ka vendosur të përjashtojë për për 2 (dy) vjet operatorin ekonomik “4 A-M” Shpk, me NIPT K92005016L, nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit publik, deri në marrjen e një vendimi përfundimtar për këtë cështje.

 

Poste

0

13

17.10.2021

Në mbështetje të ligjit nr. 199/2014 “Për të Drejtën e Informimit”, ju drejtohemi me kërkesë për informacionin si më poshtë vijon:

A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, të shpallur në datë 26.07.2019 nga ana e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara?

Nëse po,

1.      A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime ku të vlerësojë përzgjedhjen e llojit të procedurës “Procedurë e kufizuar” në kundërshtim me legjislacionin dhe rregullat e prokurimit publik?

 

2.      A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime ku të kërkojë ndryshimin/argumentimin e kriterit të vlerësimit “oferta ekonomikisht më e ulët”?

3.      A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime ku t’i kërkojë Autoritetit Kontraktor ndarjen e procedurës në lote?

4.      A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime për zhvillimin e procedurës për të lidhur marrëveshje kuadër dhe jo kontratë?

5.      A ka të drejtë një organ qëndror blerës të rishikojë sasitë bazuar në specifikimet teknike, çmimet për njësi dhe fondin limit të ofruar nga autoriteti kontraktor përfitues?

6.      Organi qëndror blerës a është në kushtet e anullimit të procedurës së prokurimit sipas nenit 24, pika 1, gërma a, ku pas shqyrtimit të ankesave në lidhje me dokumentat e tenderit, ndryshohen: specifikimet teknike të mallrave, termat e referencës së shërbimit në lidhje me furnizimin e tyre, shumatorja limit e çmimeve për njësi, sasitë e pritshme, kriteret e veçanta për kualifikim, në një pjesë të konsiderueshme të tyre, si dhe kur autoriteti kontraktor në emër dhe për llogari të të cilit zhvillohet procedura e prokurimit, nuk ka kërkuar anullimin e procedurës së prokurimit si dhe nuk ka ndryshuar në asnjë rast fondi i përgjithshëm i marrëveshjes kuadër?

7.      Në bazë të legjislacionit për prokurimin publik, a është procedura e kufizuar procedurë konkuruese, ku lejohet të marrin pjesë të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar?

8.      Në bazë të legjislacionit për prokurimin publik, a mund të përzgjedhë një autoritet kontraktor gjatë kryerjes së një procedure të kufizuar, si kriter vlerësimi, kriterin e ofertës “ekonomikisht më të favorshme”?

9.      Në bazë të ligjit nr. 9643/2006, a ka qënë e detyrueshme ndarja e një procedure në lote?

10.  Në cilat raste mund të përdoret prokurimi nëpërmjet marrëveshjes kuadër? A është e detyrueshme një marrëveshje kuadër për autoritetin kontraktor, edhe nëse nuk ka nevoja konkrete gjatë kohëzgjatjes së saj?

11.  A vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, shtimi i anëtarëve në KVO, pas hapjes së ofertave, në fazen e II të një procedure prokurimi të kufizuar, kur kërkohet nga anëtarët e tjerë të KVO përfshirja në komision e specialistëve (ekspertëve të fushës) sipas objektit të prokurimit?

12.  Në rastin kur pjesë e Komisionit të vlerësimit të ofertave janë edhe ekspertë fushe të jashtëm, a vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, hartimi i një dokumenti (raport teknik) të veçantë gjatë fazës së shqyrtimit të ofertave ku pasqyrohet vlerësimi i tyre mbi dokumentacionin teknik të ofertuesve, të paraqitura në fazën e II të një procedure prokurimi të kufizuar?

13.  A vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prookurimit publik, protokollimi i një dokumenti (raport teknik) të veçantë i mbajtur nga (anëtarët e KVO specialist fushe të jashtëm, gjatë procesit të shqyrtimit të ofertave në fazën e II të një procedure prokurimi të kufizuar, dhe delegimi nga titullari i organit qëndror blerës, me shënimin “për trajtim nga KVO” i këtij dokumenti teknik?

14.  A vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, veprimi i një anëtari në KVO, i cili pas dërgimit të kërkesës për shpjegime mbi ofertën anomalisht të ulët një ofertuesi, e skualifikon atë me arsye të mospërmbushjes së një kriteri të përcaktuar në kushtet e veçanta për kualifikim dhe jo për mosargumentim të ofertës anomalisht të ulët nga ofertuesi?

 

22.10.2021

Në përgjigje të kërkesës suaj, administruar nga Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim APP) me nr Prot. 6260 datë 11.10.2021, sqarojmë si poshtë vijon:

Më konkretisht, lidhur me pyetjet:

-          nëse ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, të shpallur në datë 26.07.2019 nga ana e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara”, dhe nëse po:

1.   A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime ku të vlerësojë përzgjedhjen e llojit të procedurës “Procedurë e kufizuar”, në kundërshtim me legjislacionin dhe rregullat e prokurimit publikë

2.   A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik, rekomandime ku të kërkojë ndryshimin/argumentimin e kriterit të vlerësimit “oferta ekonomikisht më e ulët”ë

3.   A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime ku t’i kërkojë Autoritetit Kontraktor ndarjen e procedurës në loteë

4.   A ka dhënë Agjencia e Prokurimit Publik rekomandime për zhvillimin e procedurës për të lidhur Marrëveshje kuadër dhe jo kontratëë

informojmë se:

APP ka dhënë rekomandime, për procedurën e prokurimit të zhvilluar nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara me REF-31606-07-25-2019, por APP nuk ka dhënë rekomandime konkrete për ceshtjet e ngritura nga ana juaj, si më sipër.

-          Në lidhjen e pyetjen nese ka të drejtë një organ qëndror blerës të rishikojë sasitë bazuar në specifikimet teknike, çmimet për njësi dhe fondin limit të ofruar nga autoriteti kontraktor përfitues, sqarojmë se:

Në VKM 914/214 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar (në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit) në nenin 2, pika 5, parashikohet se: “Nëse autoritetet kontraktore, në përcaktimin e të dhënave sasiore kanë marrë për bazë çmime të ndryshme për mallra dhe shërbime të të njëjtit lloj,organi qendror blerës bashkërendon punën për testimin e tregut dhe përllogarit të dhënat sasiore, sipas fondit përkatës”.

-          Në lidhje me pyetjen nese, Organi qëndror blerës a është në kushtet e anullimit të procedurës së prokurimit sipas nenit 24, pika 1, gërma a, ku pas shqyrtimit të ankesave në lidhje me dokumentat e tenderit, ndryshohen: specifikimet teknike të mallrave, termat e referencës së shërbimit në lidhje me furnizimin e tyre, shumatorja limit e çmimeve për njësi, sasitë e pritshme, kriteret e veçanta për kualifikim, në një pjesë të konsiderueshme të tyre, si dhe kur autoriteti kontraktor në emër dhe për llogari të të cilit zhvillohet procedura e prokurimit, nuk ka kërkuar anullimin e procedurës së prokurimit si dhe nuk ka ndryshuar në asnjë rast fondi i përgjithshëm i marrëveshjes kuadërsqarojmë se:Një autoritet kontraktor, në këtë rast OBQ që ka zhvilluar proceduën e prokurimit në cilësinë e autoritetit kontraktor do të marrë vendimin për anullimin e procedurës nëse ndodhet në kushtet që parashikon neni 24/1 i Ligjit 9643/2006 (në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit).

Në nenin 24/1, germa “a” i ligjit të mësipërm parashikohet se: “1. Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm:

a)       për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet  e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik;”.

Nga ana tjetër, në nenin 42 të ligjit 9643/2006 parashikohet se: 2. Autoriteti kontraktor, në çdo kohë, përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ose me kërkesë për sqarim nga një operator ekonomik, mund të bëjë ndryshime në dokumentet e tenderit, përmes hartimit të një shtojce. Çdo shtojcë u komunikohet menjëherë të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit dhe bëhet detyruese për ta. Shtojca vihet në dispozicion edhe në rrugë elektronike”

Referuar parashikimit të mësipërm ligjor, nëse pas shqyrtimit të ankesave të operatorëve ekonomikë në lidhje me dokumentat e tenderit, ndryshohen dokumentat e tenderit, si specifikimet teknike të mallrave, termat e referencës së shërbimit në lidhje me furnizimin e tyre, kriteret e veçanta për kualifikim, atëherë autoriteti kontrakor duhet të bëjë modifikime në dokumentat e tenderit nëpërmjet hartimit të një shtojce për këtë qëllim dhe detyrimisht të shtyjë afatin e pritjes së ofertave.

-          Në lidhje me pyetjen nese, në bazë të legjislacionit për prokurimin publik, a është procedura e kufizuar procedurë konkuruese, ku lejohet të marrin pjesë të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar, sqarojmë se:

Ligji 9643/2006 (në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit) parashikon llojet e procedurave të prokurimit, ku ndërmjet të tjerave në nenin 31 të tij parashikohet edhe përdorimi i procedurës së prokurimit “Tender i Kufizuar”, ku lejohet pjesëmarrja e të gjithë operatorëve ekonomikë të interesuar.

-          Në lidhje me pyetjen nëse, në bazë të legjislacionit për prokurimin publik, a mund të përzgjedhë një autoritet kontraktor gjatë kryerjes së një procedure të kufizuar, si kriter vlerësimi, kriterin e ofertës “ekonomikisht më të favorshme”, sqarojmë se:

Në nenin 55 të Ligjit 9643/2006 (në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit) parashikohen kriteret për përzgjedhjen e ofertës fituese. Konkretisht në pikën 1, të këtij neni parashikohet se:” Oferta fituese duhet të jetë:

a)      oferta që, në bazë të kërkesave dhe kritereve të përcaktuara në dokumentet e tenderit, plotëson kërkesat e objektit të prokurimit me çmimin më të ulët; ose

b)       oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kritere të ndryshme të lidhura me objektin e kontratës që prokurohet, si: cilësia, çmimi, cilësitë teknike, karakteristikat estetike, funksionale, mjedisore, kostot e funksionimit, efektshmëria ekonomike, shërbimi pas shitjes dhe asistenca teknike, data dhe periudha e lëvrimit ose periudha e ekzekutimit, me kusht që këto kritere të jenë objektive dhe jodiskriminuese”.

Referuar sa më sipër, autoriteti kontraktor ka të drejtën të përzgjedhë një nga këto kritere për të përzgjedhur ofertën fituese.

-          Në lidhje me pyetjennë bazë të ligjit nr. 9643/2006, a ka qenë e detyrueshme ndarja e një procedure në lote, sqarojmë se:

Në nenin 9 të VKM 914/2014 (në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit) në pikën 5 parashikohet se: “Kontrata ndahet në lote, kur përbëhet nga punë, mallra apo shërbime, homogjene ose të ngjashme, dhe kur vlera e kombinuar është e tillë që vetëm një numër i kufizuar operatorësh ekonomikë do të ishin në gjendje t’i siguronin ato. Kjo mënyrë mund të përdoret veçanërisht për të nxitur pjesëmarrjen e biznesit të vogël e të mesëm dhe për të ulur kostot administrative të autoritetit kontraktor.

Në çdo rast, kur kontrata ndahet në lote, për efekt të përzgjedhjes së procedurës së prokurimit, vlera limit e kontratës do të jetë shuma e vlerës së secilit lot”.

Pra, referuar parashikimit të mësipërm ligjor, autoriteti vendos të ndajë kontratën në lote nëse vlerëson se do të ndodhet në kushtet që parashikon neni 9, pika 5 i vendimit të mësipërm.

-          Në lidhje me pyetjen në cilat raste mund të përdoret prokurimi nëpërmjet marrëveshjes kuadërë A është e detyrueshme një marrëveshje kuadër për autoritetin kontraktor, edhe nëse nuk ka nevoja konkrete gjatë kohëzgjatjes së sajë

Referuar parashikimeve të nenit 41 të VKM 914/2014, qëllimi i Marrëveshjes Kuadër është të vendosë kushtet e kontratave që do të prokurohen gjatë një periudhe të caktuar kohore, veçanërisht ato që kanë lidhje me çmimin dhe, aty ku është e përshtatshme, me sasitë e parashikuara.

Gjithashtu, në nenin 43 dhe 44 të VKM së sipërcituar parashikohet se: “Një marrëveshje kuadër është e përshtatshme për mallra dhe shërbime të përdorura zakonisht me natyrë të përsëritur dhe/ose kur është e vështirë ose e pamundur për të përcaktuar paraprakisht volumet që duhet të prokurohen dhe nuk ka siguri për kohën e dorëzimeve/realizimeve e të ekzekutimit të kontratave. Ndryshimi ndërmjet një marrëveshjeje kuadër dhe kontratave të tjera që lidhen sipas procedurave të prokurimit të parashikuara në LPP është se kushtet e mallrave/shërbimeve/punëve, që do të prokurohen, nuk janë të përcaktuara në një marrëveshje kuadër..”.

Një marrëveshje kuadër është ligjërisht e detyrueshme për të dyja palët. Autoritetet kontraktore nuk janë të detyruara të prokurojnë një sasi të caktuar mallrash/ shërbimesh/punësh të përfshira në marrëveshje. Por, në çdo rast gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes kuadër, autoritetet kontraktore nuk lejohen të blejnë nga asnjë operator ekonomik tjetër të njëjtat mallra/shërbime/punë të mbuluara nga një marrëveshje kuadër, pasi kjo do të konsiderohej një shkelje e marrëveshjes.

-          Në lidhje me pyetjen a vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, shtimi i anëtarëve në KVO, pas hapjes së ofertave, në fazen e II të një procedure prokurimi të kufizuar, kur kërkohet nga anëtarët e tjerë të KVO përfshirja në komision e specialistëve (ekspertëve të fushës) sipas objektit të prokurimit, sqarojmë se:

Në nenin 58 të VKM 914/2014 (në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit) parashikohet se:Komisioni i vlerësimit të ofertave emërohet me urdhër të veçantë të titullarit të autoritetit kontraktor dhe përbëhet nga jo më pak se 3 persona me arsim të lartë, ku të paktën njëri është ekspert i fushës.

Personat përgjegjës për hartimin e dokumenteve të tenderit nuk mund të emërohen anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave. Kryetari i komisionit duhet të përzgjidhet ndërmjet zyrtarëve të lartë drejtues të autoritetit kontraktor dhe është përgjegjës për fillimin e punës menjëherë pas krijimit të komisionit. Në çdo rast, numri i anëtarëve duhet të jetë tek.

Në rastin e mungesës së personelit, autoriteti kontraktor mund të punësojë me kontratë ekspertë të jashtëm, si anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave.

Komisioni është përgjegjës vetëm për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave. Komisioni duhet të zbatojë detyrat në pavarësi të plotë dhe nëse kërkohen sqarime për dokumentet e tenderit, këto merren nga njësia e prokurimit. Komisioni nuk kryen asnjë veprim tjetër, përveç atyre të përcaktuara shprehimisht në këto rregulla”.

-          Në lidhje me pyetjen në rastin kur pjesë e Komisionit të vlerësimit të ofertave janë edhe ekspertë fushe të jashtëm, a vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, hartimi i një dokumenti (raport teknik) të veçantë gjatë fazës së shqyrtimit të ofertave ku pasqyrohet vlerësimi i tyre mbi dokumentacionin teknik të ofertuesve, të paraqitura në fazën e II të një procedure prokurimi të kufizuarsqarojmë se:

Lidhur me sa kërkoni bëjmë me dije, legjislacioni i prokurimit publik nuk ka parashikime konkrete në lidhje me këtë cështje.

-          Në lidhje me pyetjen, a vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, protokollimi i një dokumenti (raport teknik) të veçantë i mbajtur nga (anëtarët e KVO specialist fushe të jashtëm, gjatë procesit të shqyrtimit të ofertave në fazën e II të një procedure prokurimi të kufizuar, dhe delegimi nga titullari i organit qëndror blerës, me shënimin “për trajtim nga KVO” i këtij dokumenti teknik, sqarojmë se:

Legjislacioni i prokurimit publik nuk ka parashikime konkrete në lidhje me këtë çështje.

-          Në lidhje me pyetjen a vjen në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, veprimi i një anëtari në KVO, i cili pas dërgimit të kërkesës për shpjegime mbi ofertën anomalisht të ulët një ofertuesi, e skualifikon atë me arsye të mospërmbushjes së një kriteri të përcaktuar në kushtet e veçanta për kualifikim dhe jo për mosargumentim të ofertës anomalisht të ulët nga ofertuesi, sqarojmë se:

Neni 53/3 i Ligjit 9643/2006 (në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit) parashikon se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji”.

Në nenin 66, pika 5 të VKM 914/2014 (në fuqi në kohën e kryerjes së procedurës së prokurimit) parashikohet se: “Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon nëse ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët sipas formulës së përcaktuar në dokumentet standarde të tenderit. Përllogaritja e ofertës anomalisht të ulët bëhet në mënyrate mëposhtme....»,:

Ndërsa, në nenin 56 “Oferta anomalisht e ulët”, pika 1 të ligjit 9643/2006 parashikohet se: “Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve apo shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai, përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për elemente të veçanta të ofertës, për…”.

Pra, formula për ofertën anomalisht të ulët aplikohet vetëm mbi ofertat e vlefshme, pasi autoriteti kontraktor ka bërë më parë vlerësimin, nëse këto oferta i plotësojnë apo jo kriteret për kualifikim.

 

Poste

0

 

14

19.10.2021

Unë, Zoti Luan Kapri, administrator i kompanisë REJ sh.p.k me Nipt J93711608Q, jam njohur me njoftimin tuaj të publikuar në faqen zyrtare app.gov.al Nr.2405/14 datë 13.10.2021 dhe në datën 14.10.2021 kemi dërguar nëpërmjet postë kërkesën për të marrë informacion në lidhje me formatin.

Kërkoj të di nëse e keni dërguar përgjigjen për dokumentacionin përkatëspër ne dhe ne mund të hiqni njoftimin nga faqja zyrtare e app.gov.al, pasi kemi marrë dijeni?

 

20.10.2021

Përsa i takon emailit të dërguar nga ana juaj, në cilësinë e administratorit të shoqërisë “REJ” shpk, me të cilin kërkohet informacion nëse dokumentacioni përkatës, për procedimin administrativ ndaj kësaj të fundit, është dërguar në adresën e tyre, bëjmë me dije se, më shkresën Nr. 2405/16, datë 19.10.2021, APP, ka dërguar njoftimin për procedimin administrativ ndaj shoqërisë “Rej” shpk, së bashku më provat e adminstruara për këtë çështje.

Lidhur me pyetjen tjetër të z.Luan Kapri, nëse është e mundur heqja e Njoftimit Nr. 5836 Prot., datë 20.09.2021, të publikuar në faqen zyrtare të APP, më të cilin ka marrë dijeni ky i fundit, sqarojmë se, çdo njoftim i publikuar nga APP në faqen zyrtare qëndron i publikuar aty, Por duke qenë se, personi në fjalë ka marrë dijeni, ky njoftim nuk do të qëndrojë në faqen kryesore.

Elektronikisht

0

 

15

26.10.2021

Pyetjet e mëposhtme i referohen zbatimit të legjislacionit të prokurimeve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë nga Agjencia e Prokurimit Publik. Informacioni i kërkuar i shërben një projekti studimor për mbikëqyrjen e prokurimeve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. 

1.      A ka nje listë të autoriteteve kontraktore të cilët mund të kryejnë procedura në zbatim të ligjit për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë? Nëse po, a mund të ndani një kopje?

2.      A ka APP-ja një seksion të veçantë për mbikëqyrjen e prokurimeve në sektorin e mbrojtjes dhe sigurinë? Nëse po, sa është numri i nëpunësve të caktuar në këtë seksion? Nëse po, a janë nëpunësit e këtij seksioni të pajisur me certifikata personale të sigurisë?

3.      A kryen prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë edhe në mënyrë të përqëndruar? Nëse po, cili është organi qendror blerës për kryerjen e prokurimeve të përqëndruara në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes?

4.      Cilat janë çështjet kyçe ku përqëndrohet APP-ja për të kryer procesin i verifikimit të zbatimit të kontratave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë pas nënshkrimit të këtyre kontratave?

 

5.      LPFMS përfshin një dispozitë përjashtuese “për të gjitha prokurimet e punëve, mallrave dhe shërbimeve në rastet e krizave dhe/ose situatave ekstreme të sigurisë kombëtare” (Neni 5, pika 1, gërma). Ndërkohë që neni 28, pika 1, gërmat c) dhe ç) përcaktojnë se kryhet procedura e prokurimit me negocim, pa shpallje paraprake, “në rastet kur afatet kohore të përcaktuara për procedurën e kufizuar ose procedurën me negocim, me shpallje të njoftimit të kontratës, duke përfshirë edhe afatet e limituara kohore, të parashikuara sipas nenit 32, nuk zbatohen për shkak të një krize” (gërma c)) dhe “kur, për arsye të nevojës ekstreme, të shkaktuar nga ngjarje të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor, nuk mund të respektohet afati kohor i parashikuar në procedurën e kufizuar ose në procedurën me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, përfshirë edhe afatet kohore të shkurtuara, sipas nenit 32” (gërma ç)).

Cili është dallimi midis krizave dhe situatave ekstreme të përcaktuara në dispozitën përjashtuese të zbatimit të ligjit dhe krizës dhe nevojave ekstreme të parashikuara për të mundësuar procedurën e prokurimit me negocim, pa shpallje paraprake?

6.      LPFMS përfshin në fushën e zbatimit të tij:

·      Furnizimin me pajisje ushtarake dhe pjesët dhe/ose njësitë përbërëse të tyre (Neni 1, a));

·      Furnizimi me pajisje të klasifikuara dhe pjesët dhe/ose njësitë përbërëse të tyre (Neni 1, b));

·      Punë, mallra dhe shërbime që lidhen drejtpërdrejt me pajisjet e përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b”, për çdo dhe të gjitha elementet e ciklit jetësor të tyre (Neni 1, c))

·      punë, pajisje dhe shërbime ushtarake që, për arsye sigurie, përfshijnë, kërkojnë dhe/ose përmbajnë informacion të klasifikuar dhe trajtohen si punë, mallra dhe shërbime të klasifikuara (Neni 1, d))

Ligji gjithashtu përcakton se “pajisje ushtarake” janë “pajisje të projektuara posaçërisht ose të përshtatura për qëllime ushtarake dhe që përdoren si armë, municion apo bazë materiale për luftë, që janë projektuar, zhvilluar, prodhuar, montuar apo janë modifikuar për përdorim ushtarak, përfshirë teknologjinë dhe software-t e lidhura me këto mallra” (Neni 4, pika 23). Në të njëjtën kohë, i njëjti ligj përfshin një dispozitë përjashtuese për “kontratat për blerjen e pajisjeve/mjeteve të projektuara posaçërisht ose të përshtatura për qëllime ushtarake, si dhe armët, municionet apo materialet luftarake për qëllime operacionale, përfshirë teknologjinë dhe software-t e lidhura me këto mallra” (Neni 5, pika 1, gërma i)).

Cilat janë dallimet midis pajisjeve ushtarake dhe/ose pjesëve përbërëse të tyre të cilat janë subjekt i këtij ligji dhe atyre pajisjeve ushtarake dhe/ose pjesëve përbërëse të tyre të cilat rregullohen nëpërmjet vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1085, datë 24.12.2020?

7.      A mund të merrni informacion lirisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë prej Regjistrit të Pronarëve Përfitues?

8.      A kryen institucioni juaj verifikime të pronësisë së operatorëve ekonomikë që marrin pjesë në procedura prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë për të verifikuar pronarin përfitues për secilit operator?

 

02.11.2021

Ju informojmë se:

a) Përsa i takon pyetjes, nëse ka një listë të autoriteteve kontraktore të cilët mund të kryejnë procedura në zbatim të ligjit për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Nëse po, a mund të ndani një kopje, sqarojmë se:

Ligjit Nr. 36/2020, “Për prokurimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë” (në vijim “LPFMS”) ka nisur të shtrijë efektet më datë 09.07.2020 dhe në zbatim të këtij ligji janë miratuar Rregullat e Prokurimit në Fushën e Mbrojtjes dhe Sigurisë, të miratuara me VKM Nr. 1170, datë 24.12.2020 (në vijim “RrPFMS”).

Në nenin 14 të LPFMS përcaktohet se “Agjencia e Prokurimit Publik është institucioni përgjegjës për verifikimin e zbatimit të procedurave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë pas fazës së nënshkrimit të kontratës së prokurimit, në përputhje me parashikimet e këtij ligji dhe legjislacionit përkatës në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë”.

Pra, referuar dispozitës së sipërcituar, APP verifikon zbatimin e procedurave të prokurimit publik në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë pas fazës së nënshkrimit të kontratës.

Nga ana tjetër, në nenin 4, pika 1, të LPFMS, parashikohet se “autoritet kontraktor” është një institucion shtetëror, që kryen procedura prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë.

Në këtë kuptim, nuk ka një listë të mbyllur të autoriteteve kontraktore që hyjnë në fushën e zbatimit të LPFMS, por në cdo rast procedurat e prokurimit që zhvillohen në kuadër të këtij ligji publikohen në Buletinin e Njoftimeve Publike, konkretisht njoftimet e këtyre procedurave publikohen në seksionin përkatës ku mund ti gjeni tek Njoftimet e Kontratës/Njoftime Fituesi/Njoftime të kontratës së nënshkruar.

b) Lidhur me pyetjen nëse APP ka një seksion të veçantë për mbikëqyrjen e prokurimeve në sektorin e mbrojtjes dhe sigurisë, nëse po, sa është numri i nënpunësve të caktuar në këtë seksion, nëse po, a janë nëpunësit e këtij seksioni të pajisur më certifikata personale sigurie, sqarojmë se:

APP ka në strukturën e saj Sektorin e Verifikimit të Procedurave pjesë e Drejtorisë së Juridike, të Verifikimit dhe Integrimit, i cili nëse do të jetë rasti do merret me verifikimet përkatëse në këtë fushë, për procedurat që janë zhvilluar sipas parashikimeve të këtij ligji, strukturën e të cilit do ta gjeni të publikuar në faqen tonë zyrtare. Ndërkohë, APP ka nisur procesin për certifikimin sipas parashikimeve ligjore në fuqi.

c) Përsa i takon pyetjes nëse, kryhen prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë edhe në mënyrë të përqëndruar, nëse po, cili është organi qendror blerës për kryerjen e prokurimeve të përqëndruara në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, sqarojmë se:

Në nenin 17/1 të LPFMS përcaktohet se: “Autoritetet kontraktore mund të prokurojnë punë, mallra dhe/ose shërbime nëpërmjet një organi qendror blerës, i cili kryen procedurat përkatëse të përzgjedhjes së fituesit të kontratës”.

Në nenin 17/4 të LPFMS përcaktohet se: “Ministritë ose institucionet e tjera, që kanë në varësi disa autoritete kontraktore, mund të prokurojnë në mënyrë të përqendruar për autoritetet kontraktore të varësisë.

Në këtë rast, ministritë ose institucionet e tjera, që kanë në varësi disa autoritete kontraktore,

mund të përdorin blerjen e përqendruar, duke nxjerrë udhëzimet e duhura për autoritetetkontraktore të varësisë”.

Në nenin 2/1 të VKM Nr. 1170, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” përcaktohet se  “Në përputhje me nenin 17 të LPFMS-së dhe me qëllim realizimin dhe përdorimin më të mirë të fondeve publike, Këshilli i Ministrave mund t’ia ngarkojë rolin e organit qendror blerës një autoriteti tjetër kontraktor për blerjen e mallrave, kryerjen e punëve ose të shërbimeve të njëjta, si dhe/ose lidhjen e marrëveshjes kuadër për punë, furnizime ose shërbime të caktuara, në emër dhe për llogari të institucioneve në varësi të Kryeministrit dhe ministrave. Çdo autoritet tjetër kontraktor mund të kërkojë dhe, rrjedhimisht, të bjerë dakord me organin qendror blerës për kryerjen e prokurimit në emër të tij”.

Referuar dispozitave të sipërcituara, prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë mund të kryhen në mënyrë të përqendruar. Nga ana tjetër, se cili është organi qendror blerës për kryerjen e prokurimeve të përqendruara në këtë fushë sqarojmë se, ende nuk ka një organ qendror blerës të miratuar me vendim të Këshilli i Ministrave.

ç) Lidhur me pyetjen se, cilat janë cështjet kyçe ku përqendrohet APP-ja për të kryer procesin e verifikimit të zbatimit të kontratave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë pas nënshkrimit të këtyre kontratave, sqarojmë se:

Verifikimi i zbatimit të procedurave të prokurimit pas fazës së nënshkrimit të kontratës kryhet në bazë të Rregullores së Brendshme për Procedurat e Verifikimit nr. 1 datë 23.6.2021. Gjithashtu, bëjmë me dije se, referuar parashikimeve ligjore në fuqi, për të kryer procesin e verifikimit APP fokusohet në respektimin e apekteve proceduriale të procesit.

d) Përsa i takon pyetjeve tuaja se, cili është dallimi midis krizës dhe situatës ekstreme të përcaktuara në dispozitën përjashtuese të zbatimit të ligjit dhe krizës dhe nevojave ekstreme të parashikuara për të mundësuar procedurën e prokurimit me negocim, pa shpallje praprake në LPFMS, dhe cilat janë dallimet midis pajisjeve ushtarake dhe/ose pjesëve përbërëse të tyre të cilat janë subjekt i këtij ligji dhe atyre pajisjeve ushtarake dhe/ose pjesëve përbërëse të tyre të cilat rregullohen nëpërmjet Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1085, datë 24.12.2020, sqarojmë se:

Përgjigjet mbi këto pyetje nuk hyjnë në fushën e zbatimit të kompetencave të APP sipas këtij ligji, por për sa kërkoni mund ti drejtoheni Ministrisë së Mbrojtjes, pasi ato lidhen me fushën e veprimtarisë së kësaj Ministrie.

e) Përsa i takon pyetjes, a mund të merrni informacion lirisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë prej Regjistrit të Pronarëve Përfitues dhe a kryen institucioni juaj verifikime të pronësisë së operatorëve ekonomikë që marrin pjesë në procedura prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë për të verifikuar pronarin përfitues për secilin operator, sqarojmë se:

Lidhur me sa kërkoni sqarojmë se, aksesi në regjistrin e pronarëve përfitues i jepet autoritetet kompetente shtetërore sipas parashikimeve të Ligjit 112/2020 “Për regjistrimin e pronarëve përfitues”, dhe APP nuk bën pjesë në listën e këtyre autoriteteve, sipas nenit 3, pika 7 të këtij ligji.

 

Poste

0

16

09.11.2021

Mbi fazën dhe/ose rezultatin apo ofertën fituese te tenderit “Loti 2 : “Supervizion Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Qendror " (përsëritje)” qe lidhet me supervizimin e mirëmbajtjes me performance te rrugëve te Rajonit Qendror, ARRSH.

 

15.11.2021

Përsa keni kërkuar, në lidhje me fazën apo ofertën fituese të procedurës së prokurimit Shërbim konsulence me objekt “Loti 2 : “Supervizion Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Qendror " (përsëritje)” , në sistem ndodhet në fazën “Ftesë për tender”, pasi kjo procedurë është zhvilluar me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, të ndryshuar “Për Prokurimin Publik”.

Sipas parashikimit në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 918, datë 29.12.2014 “Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë elektronike”, të ndryshuar në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës, të gjitha procedurat e prokurimit zhvillohen me mjete elektronike. Përjashtohen nga ky rregull, faza e dytë e procedurave të prokurimit “Shërbim konsulence”, “Konkurs projektimi” dhe procedurat e prokurimit me objekt “Blerja e energjisë elektrike”.

Referuar Manualit Nr. 02, datë 06.02.2018 “Për rolin e administatorit të sistemit të autoritetit kontrator, për rolin e nëpunësit të autorizuar të njësisë së prokurimit dhe për rolin e anëtarëve të komisionit të vlerësimit të ofertave, në sistemin e prokurimit elektronik”, procedura e prokurimit “Shërbim Konsulence”, vetëm faza e parë – “Shprehja e interesit dhe Parakualifikimi” zhvillohet në formë elektronike në SPE.

Pas vlerësimit të kërkesave nga anëtarët e KVO, dhe në përfundim të afateve të ankimimit pranë autoritetit kontraktor si dhe Komisionit Prokurimit Publik, sipas parashikimit të nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, të ndryshuar “Për Prokurimin Publik”, në fuqi në kohën e zhvillimit të procedurës, në sistem procedura nga nëpunësi i autorizuar i njësisë së prokurimit plotësohet deri tek faza “Ftesë për Tender”.

elektonikisht

0

17

22.11.2021

Përshëndetje të nderuar,

Uroj të jeni mirë!

Ju kontaktoj nga televizioni “Abc news” (emisioni “Vetting”). Televizioni është duke realizuar një cikël dokumentarësh sa i përket procedurave të tenderimit, për këtë donim  bashkëpunimin tuaj lidhur me informacionin e mëposhtëm:

1.   Prej vitit 2012, sa tendera me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla janë fituar nga përkatësisht nga kompanitë “D&E” shpk si dhe “MARSI&AL” shpk? (Ju lutem nëse i dispononi të dhënat na bëni me dije edhe numrin e tenderave në të cilët kompanitë e mësipërme kanë konkuruar)

-Ju lutem të na specifikoni emërtimet  dhe vlerat monetare përkatëse të tenderave në të cilat kompanitë në fjalë (“D&E” shpk si dhe “MARSI&AL” shpk )janë shpallur si fituese në vite .

2. Përveç tenderit “Blerje dhe shpërndarja e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit” a keni pasur raste të tjera ankesash apo kontestimesh të brendëshme (nga anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave) apo të jashtme për dy kompanitë në fjalë.Nëse po, ju lutem na specifikoni për cilat tendera bëhen fjalë?

4. A ka një procedurë verifikimi për pastërtinë dhe integritetin e anëtarëve apo kryetarëve të komisioneve të tenderave?

-Konkretisht për tenderin “Blerje dhe shpërndarja e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, z. Ylber Pjetërnikaj ka qenë i akuzuar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për abuzim me tenderat, pse është anashkaluar ky fakt?

5. Sa rëndësi i kushtohet eksperiencës (historikut) në treg të kompanive, për t’i shpallur ato fituese?

6. Ç’ndodh sot me zbatimin e tenderit “Blerje dhe shpërndarja e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”?  Çfarë kanë ndryshuar hetimet në zbatimin e tij?

-A do të vijojnë kompanitë fituese të prodhojnë uniforma dhe këpucë për Policinë e Shtetit në zbatim të kontratës?

7. A do të jenë pjesë e tenderave të tjerë në vijim kompanitë D&E dhe MARSI&AL?

8. Po anëtarët e Njësisë së Prokurorimit që u hetuan dhe ndaj të cilëve u morën masa me arrest a burg, a do të përjashtohen definitivisht nga mundësia për të marrë pjesë në vlerësimin e tenderave të ardhshëm?

 

9. Ju lutem, mund të na rendisni kompanitë të cilët prej vitit 2014 kanë fituar tenderat për blerjen dhe shpërndarjen e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit bashkë me vlerat përkatëse të tenderave

 

01.12.2012

Ju informojmë se:

 

Përsa keni kërkuar në kërkesën tuaj, ju sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

Së pari dëshirojmë të theksojmë se të gjitha procedurat e prokurimit zhvillohen elektronikisht në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”) dhe janë lehtësisht të aksesueshme për çdo të interesuar. Në këtë kuadër, në faqen e internetit të APP, për procedurat elektronike ndodhen të publikuara në kohë reale: njoftimi i kontratës, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-kontratës-së-shpallur/,  njoftimi i fituesit, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-fituesit/ dhe njoftimi i lidhjes së kontrates, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-lidhjes-së-kontratës/.

 

Gjithashtu, përveç informacionit të publikuar në SPE, APP boton në Buletinin javor të Njoftimeve Publike, një përmbledhje të njoftimeve për të gjitha proçedurat e zhvilluara, në përputhje me legjislacionin e prokurimit publik në fuqi, i cili është lehtësisht i aksesueshëm në në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al. Theksojmë se në Buletinin e Njoftimeve Publike, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun  http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet e njoftimeve publike nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga autoritetet kontraktore dhe për të kërkuar informacion që duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkohet me fjalë kyçe.

Përveç informacionit që aksesohet në kohë reale në sistemin e prokurimit elektronik dhe Buletineve të Njoftimeve Publike, në faqen zyrtare të APP, gjenden të publikuara Analizat Vjetore të APP-së nga viti 2009-2020, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/rreth-nesh/analizat-vjetore/, ku jepen të dhëna të detajuara në lidhje me performancën e sistemit të prokurimeve publike gjatë një viti.

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

Përpos sa më sipwr, në përgjigje të pyetjes 4, lidhur me fushën e veprimtarisë së APP, ku cilësohet: “Sa rëndësi i kushtohet eksperiencës (historikut) në treg të kompanive, për t’i shpallur ato fituese”, sqarojmë:

 

Referuar parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për hartimin e dokumentave të tenderit dhe zhvillimin e një procedure prokurimi. Në kuptim të këtij neni, autoritetet kontraktore duhet t’i argumentojnë kriteret për kualifikim me qëllim që ato të jenë në përputhje me parashikimet e nenit 76 dhe 77 të LPP dhe rregullat e prokurimit publik.

Sa i takon eksperiencave të operatorëve ekonomikë, në nenin 77/1 të LPP parashikohet se: “Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:

a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;

b) gjendjen ekonomike dhe financiare;

c) aftësinë teknike dhe profesionale…”.

 

Ndërsa, në pikën 4 të po këtij neni, parashikohet se: “Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.

 

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoje që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.

 

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës”.

 

Pra, referuar parashikimeve të mësipërme ligjore, për autoritetin ose entin kontraktor është i rëndësishëm që për realizimin e objektit të prokurimit, ofertuesit të kenë një eksperiencë të mëparshme apo përvojë në zbatimin e kontratës dhe për këtë qëllim, kërkesa do të materializohet me paraqitjen e dokumenteve konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë, si pjesë e ofertës së tyre për përmbushjen e kriterit.

 

Gjithashtu, referuar parashikimeve të rregullave të prokurimit publik në fuqi, sa i takon procedurave për prokurimin e mallrave, në kërkesat e veçanta që hartohen nga autoriteti/enti kontraktor, ky i fundit për të provuar përvojën në zbatimin e kontratës kërkon eksperienca të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit.

 

Duke ju falënderuar për mirëkuptimin,

Koordinatori për të drejtën e informimit.

Elektronikisht

0

18

10.12.2021

Në bazë të ligjit nr. 119/2014 për të drejtën e informimit, kërkojmë informacion për tenderin, ofertat dhe kontratën me firmën fituese me

Objekt: Zhvillimi i atraksionit turistik mbështetur mbi potencialet lokale”

Nënobjekti:” Rehabilitimi urban i zonës se mbrojtur nga Lumi Osum dhe rehabilitimi i fasadave “

Financuesi: Qeveria Shqiptare

Zhvilluesi: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Përfituesi: Bashkia Ura Vajgurore

Projektuesi: “Klodioda” shpk

Kontraktori: “ Vëllezërit Hysa” shpk dhe “ Franko Construction” shpk

Vlera e kontratës: 84,850,519 Lekë me TVSH

Afati i realizimit të punimeve: 12 Muaj

 

21.12.2021

Përshëndetje z. Kullau

Në lidhje me pyetjet tuaja sa I përket:

Në bazë të ligjit nr. 119/2014 për të drejtën e informimit, kërkojmë informacion për tenderin, ofertat dhe kontratën me firmën fituese me

Objekt: Zhvillimi i atraksionit turistik mbështetur mbi potencialet lokale”

Nënobjekti:” Rehabilitimi urban i zonës se mbrojtur nga Lumi Osum dhe rehabilitimi i fasadave “

Financuesi: Qeveria Shqiptare

Zhvilluesi: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Përfituesi: Bashkia Ura Vajgurore

Projektuesi: “Klodioda” shpk

Kontraktori: “ Vëllezërit Hysa” shpk dhe “ Franko Construction” shpk

Vlera e kontratës: 84,850,519 Lekë me TVSH

Afati i realizimit të punimeve: 12 Muaj

Ju informojmë se:

Përsa keni kërkuar në kërkesën tuaj, ju sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

Së pari dëshirojmë të theksojmë se të gjitha procedurat e prokurimit zhvillohen elektronikisht në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”) dhe janë lehtësisht të aksesueshme për çdo të interesuar. Në këtë kuadër, në faqen e internetit të APP, për procedurat elektronike ndodhen të publikuara në kohë reale: njoftimi i kontratës, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-kontratës-së-shpallur/,  njoftimi i fituesit, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-fituesit/ dhe njoftimi i lidhjes së kontrates, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-lidhjes-së-kontratës/.

Gjithashtu, përveç informacionit të publikuar në SPE, APP boton në Buletinin javor të Njoftimeve Publike, një përmbledhje të njoftimeve për të gjitha proçedurat e zhvilluara, në përputhje me legjislacionin e prokurimit publik në fuqi, i cili është lehtësisht i aksesueshëm në në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al. Theksojmë se në Buletinin e Njoftimeve Publike, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun  http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet e njoftimeve publike nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga autoritetet kontraktore dhe për të kërkuar informacion që duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkohet me fjalë kyçe.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

 

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

 

Eletronikisht

0

 

 

 

 

Në lidhje me pyetjet tuaja sa I përket:

Lidhur me Shkollen Profesionale “Charles Telford Erikson” deshironim nje informacion se cili eshte subjekt rindertimi ne kuader te demtimeve nga termeti i 2019

Ne kuader te programit te rindertimit deshironim te ne vendosni ne dispozicion informacionin:

-Po rindertohet/rikonstruktohet konvikti i shkolles Profesionale “Charles Telford Erikson”, apo shkolla Profesionale “Charles Telford Erikson”?

-Ju lutem na vendosni ne dispozicion cila eshte njesia zbatuese?

-Sa eshte vlera e alokuar dhe kur pritet te perfundoje?

Ju informojmë se:

Përsa keni kërkuar në kërkesën tuaj, ju sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

Së pari dëshirojmë të theksojmë se të gjitha procedurat e prokurimit zhvillohen elektronikisht në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”) dhe janë lehtësisht të aksesueshme për çdo të interesuar. Në këtë kuadër, në faqen e internetit të APP, për procedurat elektronike ndodhen të publikuara në kohë reale: njoftimi i kontratës, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-kontratës-së-shpallur/,  njoftimi i fituesit, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-fituesit/ dhe njoftimi i lidhjes së kontrates, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-lidhjes-së-kontratës/.

Gjithashtu, përveç informacionit të publikuar në SPE, APP boton në Buletinin javor të Njoftimeve Publike, një përmbledhje të njoftimeve për të gjitha proçedurat e zhvilluara, në përputhje me legjislacionin e prokurimit publik në fuqi, i cili është lehtësisht i aksesueshëm në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al. Theksojmë se në Buletinin e Njoftimeve Publike, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun  http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet e njoftimeve publike nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga autoritetet kontraktore dhe për të kërkuar informacion që duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkohet me fjalë kyçe.

 

Gjithashtu, APP publikon edhe Buletinin e Posaçëm të Njoftimeve Publike në të cilin gjenden të gjithë njoftimet për proçedurat e zhvilluara në kuadër të rindërtimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi për procedurat e rindërtimit, i cili është lehtësisht i aksesueshëm në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al. Theksojmë se në Buletinin e Posaçëm të Njoftimeve Publike, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun  http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet e e posaçëm, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim në kuadër të rindëtimit nga autoritetet kontraktore dhe për të kërkuar informacion që duhet në formatin .pdf të Buletinit të Posaçëm të Njoftimeve Publike, mund të kërkohet me fjalë kyçe.

 

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

Duke ju falenderuar

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

 

 

 

19

09.12.2021

Lidhur me Shkollen Profesionale “Charles Telford Erikson” deshironim nje informacion se cili eshte subjekt rindertimi ne kuader te demtimeve nga termeti i 2019

Ne kuader te programit te rindertimit deshironim te ne vendosni ne dispozicion informacionin:

-Po rindertohet/rikonstruktohet konvikti i shkolles Profesionale “Charles Telford Erikson”, apo shkolla Profesionale “Charles Telford Erikson”ë

-Ju lutem na vendosni ne dispozicion cila eshte njesia zbatueseë

-Sa eshte vlera e alokuar dhe kur pritet te perfundojeë

21.12.2021

Në lidhje me pyetjet tuaja sa I përket:

Lidhur me Shkollen Profesionale “Charles Telford Erikson” deshironim nje informacion se cili eshte subjekt rindertimi ne kuader te demtimeve nga termeti i 2019

Ne kuader te programit te rindertimit deshironim te ne vendosni ne dispozicion informacionin:

-Po rindertohet/rikonstruktohet konvikti i shkolles Profesionale “Charles Telford Erikson”, apo shkolla Profesionale “Charles Telford Erikson”?

-Ju lutem na vendosni ne dispozicion cila eshte njesia zbatuese?

-Sa eshte vlera e alokuar dhe kur pritet te perfundoje?

Ju informojmë se:

Përsa keni kërkuar në kërkesën tuaj, ju sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

Së pari dëshirojmë të theksojmë se të gjitha procedurat e prokurimit zhvillohen elektronikisht në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”) dhe janë lehtësisht të aksesueshme për çdo të interesuar. Në këtë kuadër, në faqen e internetit të APP, për procedurat elektronike ndodhen të publikuara në kohë reale: njoftimi i kontratës, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-kontratës-së-shpallur/,  njoftimi i fituesit, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-fituesit/ dhe njoftimi i lidhjes së kontrates, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/njoftimi-i-lidhjes-së-kontratës/.

Gjithashtu, përveç informacionit të publikuar në SPE, APP boton në Buletinin javor të Njoftimeve Publike, një përmbledhje të njoftimeve për të gjitha proçedurat e zhvilluara, në përputhje me legjislacionin e prokurimit publik në fuqi, i cili është lehtësisht i aksesueshëm në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al. Theksojmë se në Buletinin e Njoftimeve Publike, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun  http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet e njoftimeve publike nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga autoritetet kontraktore dhe për të kërkuar informacion që duhet në formatin .pdf të Buletinit të Njoftimeve Publike, mund të kërkohet me fjalë kyçe. 

Gjithashtu, APP publikon edhe Buletinin e Posaçëm të Njoftimeve Publike në të cilin gjenden të gjithë njoftimet për proçedurat e zhvilluara në kuadër të rindërtimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi për procedurat e rindërtimit, i cili është lehtësisht i aksesueshëm në faqen e internetit të APP, konkretisht në linkun www.app.gov.al. Theksojmë se në Buletinin e Posaçëm të Njoftimeve Publike, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun  http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet e e posaçëm, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim në kuadër të rindëtimit nga autoritetet kontraktore dhe për të kërkuar informacion që duhet në formatin .pdf të Buletinit të Posaçëm të Njoftimeve Publike, mund të kërkohet me fjalë kyçe.

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohen nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

Duke ju falenderuar

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Elektronikisht

0

20

21.12.2021

Përshëndetje,

Lutem, mund të më dergoni në format elektronik strukturën organizative të institucionit tuaj.

Ju faleminderit!

06.01.2022

Përshëndetje, përsa keni kërkuar, ju informojmë se informacioni mbi strukturën organizative të Agjencisë së Prokurimit Publik, e gjeni të publikuar në faqen e internetit, konkretisht në linkun http://app.gov.al/rreth-nesh/struktura/  

Duke ku falenderuar, Koordinatori per te Drejten e Informimit

Elektronikisht

0

21

28.12.2021

Shoqëria “EURO-ALB” sh.p.k me Nipt K66613407H, e përfaqësuar nga Bujar Murati, ka marrë pjesë në një procedurë me Autoritetin Kontraktor “Ndermarrja e Pasurive Publike, Lushnje”, me nr. Ref. REF-66404-07-23-2020 dhe me objekt “Rehabilitimi i kanalit ujites U3-27, V-1/1, ne fshatin Bishqethem dhe Bitaj, NjA Kolonje”, të dorëzuar më datë 30.08.2020.

Me anë të kësaj kërkese, kërkojmë të pajisemi me kopje elektronike ose të printuar të të gjithë materialeve që shoqëria EURO ALB sh.p.k, ka ngarkuar për këtë procedurë, kjo duke u bazuar në ligjin Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” dhe ligjin nr 55/2018 “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”.

Këto dokumenta nuk gjenden në faqen e shoqërisë EURO ALB sh.p.k si operator ekonomik

06.01.2022

Përsa keni kërkuar, në lidhje me materialet e dorëzuara që shoqëria “EURO-ALB” sh.p.k me NIPT K66613407H ka ngarkuar në procedurën e prokurimit me objekt “Rehabilitimi i kanalit ujites U3-27, V-1/1, në fshatin Bishqethem dhe Bitah, NjA Kolonje” dhe numër reference REF-66404-07-23-2020, të dorëzuar më datë 30.08.2020, e zhvilluar nga autoriteti kontraktor Ndërmarrja e Pasurive Publike Lushnje, ju sqarojmë se APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

APP, sqaron se, në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohet nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

Në këto kushte, për t’u pajisur me kopje elektronike apo të printuar të dokumentacionit të dorëzuar nga shoqëria “EURO-ALB” sh.p.k në procedurën e prokurimit të sipërcituar duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor “Ndërmarrja e Pasurive Publike Lushnje”.

 

Elektronikisht

0

 

 

 

 

gjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) i ushtron kompetencat e saj bazuar në parashikimet e Ligjit Nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”). 

Me anë të kësaj Memo, APP përcjell informacionin në lidhje me raportimin e angazhimeve të marra në kuadër të ushtrimit të kompetencave të saj, sipas parashikimeve të LPP, konkretisht sa i takon angazhimit “Public procurement and Open Contracting/Prokurimi publik dhe Kontraktimi i Hapur”, ku përfshihen:

Përforcimi i pavarësisë së procedurave të prokurimit publik (Reinforcing the independence of the public procurement procedures. [GRECO])

Puna drejt zbatimit të plotë të parimeve të Standardit të të Dhënave të Kontratës së Hapur duke u fokusuar në projektet kryesore si prioritet i hershëm (Working towards a full implementation of the principles of Open Contracting Data Standard focusing on major projects as an early priority).

 Zbatimi i Standardit të të Dhënave të Kontratës së Hapur si pjesë e punës së re të prokurimit të qeverisjes elektronike (Implementing the Open Contracting Data Standard as part of new e-government procurement work).

Përdorimi i sistemeve të prokurimit elektronik për të dhënë informacion të standardizuar të prokurimit publik që mund të përdoret lehtësisht nga shoqëria civile (Using the e-procurement systems to give standardized information of public procurement that can be easily used by the civil society). 

Sa i takon masave të mësipërme ju bëjmë me dije si më poshtë vijon:

Përforcimi i pavarësisë së procedurave të prokurimit publik

Kuadri rregullator i prokurimit publik në Shqipëri rregullohet nga Ligji 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij.

Në datën 24 dhjetor 2020 është miratuar ligji i ri për prokurimet publike. Një ndër parimet kryesore të LPP, është të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.

 

Për më tepër, ky ligj transpozon direktivat e BE-së për prokurimin publik, përkatësisht direktivën 2014/24/EU për prokurimin publik, direktivën 2014/25/EU për prokurimin nga entet që operojnë në sektorët e ujit, energjisë, transportit dhe shërbimeve postare dhe Direktivat e shqyrtimit të ankesave 89/665/EEC dhe 92/13/EEC.

Në zbatimin të ligjit 162/2020, u miratuan Rregullat e Prokurimit Publik u miratuan me VKM Nr. 285, datë 19.05.2021, duke synuar arritjen e objektivave si vijon:

Plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit rregullator të prokurimit publik në Shqipëri, në përafrim me legjislacionin europian, duke adresuar problematika të ndryshme të hasura në praktikë gjatë procesit të prokurimit dhe kërkesa për ndryshime nga institucione të ndryshme, sipas fushave respektive të kompetencës.

Rregulla të detajuara lidhur me procesin e prokurimit, që nga planifikimi i tij deri tek zbatimi i kontratës, strukturat e angazhuara dhe përgjegjësitë e tyre në këtë proces, procedurat e rishikimit administrativ, procedurat hetimore dhe ato të mbikqyrjes së kontratës.

Rregullat e prokurimit publik sollën risi sa i takon kufijve monetare, rritjes së transparencës dhe përgjegjshmërisë së autoriteteve në hartimin e kërkesave për kualifikim me synimin kryesor nxitjen e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik nëpërmjet detyrimit për publikim në sistemin e prokurimit elektronik (në vijim SPE), të procesverbalit të argumentimit të specifikimeve teknike dhe kritereve të veçanta të pranimit, kritere më të lehtësuara të zbatueshme në Procedurën e Thjeshtuar të Prokurimit, duke synuar nxitjen e bisnesit të vogël dhe të mesëm në këto procedura etj.

Me qëllim plotësimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik, janë miratuar akte të tjera nënligjore, si më poshtë:

1.      VKM nr.384, datë 30.06.2021 “Për format e komunikimit në prokurimin publik”.

2.      VKM nr. 457, datë 30.07.2021 “Për fjalorin e përbashkët të prokurimit”.

3.      VKM nr.768. datë 15.12.2021 “Për përcaktimin e llojeve të shërbimeve sociale dhe shërbimeve të tjera specifike, llojeve të shërbimeve të veçanta, për të cilat mund të rezervohet e drejta e pjesëmarrjes së organizatave në procedurat e prokurimit publik, si dhe rregullave të detajuara për prokurimin e tyre”.

 

Gjithashtu, kuadri legjislativ për prokurimin publik është pasuruar me miratimin e 29 seteve të dokumenteve standarde të tenderit për procedurat e prokurimit, si dhe 7 udhëzimeve të nxjerra nga APP gjatë vitit 2021, në ndihmë të palëve të përfshira në procesi e prokurimit publik me qëllim mirëzbatimin e legjislacionit të prokurimit publik.

Puna drejt zbatimit të plotë të parimeve të Standardit të të Dhënave të Kontratës së Hapur duke u fokusuar në projektet kryesore si prioritet i hershëm. 

Qeveria shqiptare është e angazhuar në përdorimin e parimeve të standardeve të hapura për kontraktimin.

Procedurat e prokurimit shpallen dhe zhvillohen me mjete elektronike në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”), duke i dhënë mundësinë të gjithë operatorëve ekonomikë të marrin informacion falas, në kohë reale dhe të marrin pjesë në to, nëse kanë interes

 

Aksesi dhe pjesëmarrja në procedurat e prokurimit publik është e mundur për të gjithë operatorët ekonomikë, pa asnjë lloj dallimi, qofshin ata vendas apo të huaj.

 

Në këtë mënyrë, operatorët ekonomikë potencialë marrin dijeni mbi informacionin përkatës të procedurës së prokurimit që do të zhvillohet dhe vendosin më pas të paraqesin ose jo ofertat/kërkesat e tyre. Gjithashtu, edhe procesi i ofertimit dhe i vlerësimit të ofertave zhvillohet në SPE dhe më pas, procesi vijon me shpalljen e fituesit.

 

Faqja e internetit e Agjencisë së Prokurimit Publik (www.app.gov.al) është portali elektronik ku jepet informacioni përkatës në lidhje me prokurimet publike, koncesionet/PPP-të dhe ankandet publike.

Konkretisht, në këtë faqe gjendet informacioni duke filluar nga Regjistri i parashikimeve, i cili është regjistri që publikon çdo autoritet kontraktor për procedurat që do të kryejë gjatë vitit, i cili mund të shihet duke aksesuar: www.app.gov.al në linkun përkhttp://app.gov.al/regjistri-i-parashikimeve/.

Ndërkohë, fazat e ndryshme të procedurave mund të shihen duke klikuar në link-et përkatëse:

·      Njoftimi i Kontratës së shpallur, procedurat e shpallura nga autoritetet kontraktore: http://app.gov.al/njoftimi-i-kontratës-së-shpallur/

·      Njoftimi i Fituesit, Operatorët Ekonomik fitues të shpallur në procedurat përkatëse: http://app.gov.al/njoftimi-i-fituesit/

·      Njoftimi i Lidhjes së Kontratës, kontratat  e lidhura me operatorët ekonomik  fitues: http://app.gov.al/njoftimi-i-lidhjes-së-kontratës/

·      Prokurimet me vlerë të vogël, procedurat me vlerë deri në 800.000 lekë: http://app.gov.al/prokurimet-me-vlere-te-vogel/

Për më tepër,APP publikon çdo javë Buletinin e Njoftimeve Publike. Në Buletin publikohet informacion mbi operatorët ekonomikë të përjashtuar nga e drejta për të fituar, njoftimet e APP, njoftimet e kontratave, njoftimet e fituesve, njoftimet e kontratave të lidhura, njoftimet e procedurave të anulluara, ndreqje gabimesh, Buletinin e Departamentit të Administratës Publike, Buletinin e Ankandit, Buletinin e Ofertave të Qerave, koncesionet-partneritetet publike private, procedurat konkurruese për lejet minerare, si dhe njoftime të tjera.

 

Për të parë Buletinin, mund të aksesohet ky link: http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik/, ku gjenden të publikuara të gjitha Buletinet që prej vitit 2008.

 

Në faqen e APP, gjendet i publikuar i gjithë legjislacioni për prokurimin publik /koncensionin partneritetin publik privat si dhe ankandin publik. Në një seksion të vecantë gjenden të publikuara edhe :

·         Dokumentat Standarde të tenderit /Udhëzimet e APP/ Rekomandime/Njoftime;

·         Rregulloret e brendshme.

·         Lista e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga fitimi i kontratave publike.

·         Të dhënat për Vendimet e APP-së për procedurat e verifikimit dhe shqyrtimin e raporteve të auditimit, si dhe vendimet e APP-së për përjashtimin e operatorëve ekonomikë nga fitimi i kontratave publike.

Në funksion të transparencës në këtë drejtim, APP ka hartuar në mënyrë të detajuar analizën vjetore të sistemit të prokurimit publik, të cilën e gjeni të publikuar në faqen e APP-së, www.app.gov.al, në linkun http://app.gov.al/rreth-nesh/analizat-vjetore/.

Gjithashtu, në vitin 2021, në faqen zyrtare të APP, është përfshirë për herë të parë portali “Open data”, nga ku të dhënat për prokurimin publik nga viti 2010 e në vazhdim, janë të publikuara në formatin e “excel” për t’u eksportuar. Ky është një hap shumë i rëndësishëm në drejtim të transparencës, pasi bën të mundur që i gjithë informacioni që kanë qenë publik gjatë gjithë kohës, të vijë në format të përpunueshëm nga kushdo që është i interesuar.

 Zbatimi i Standardit të të Dhënave të Kontratës së Hapur si pjesë e punës së re të prokurimit të qeverisjes elektronike. 

SPE ka ndryshuar vazhdimisht me qëllim përmirësimin e funksionimit të tij, shtimit të funksionaliteteve të reja dhe gjithashtu, përafrimin e mëtejshëm me dispozitat e Direktivave të BE-së.

Në këtë kontekst, zhvillimi i SPE është një nga objektivat kryesore të Strategjisë Kombëtare të Prokurimit Publik 2020-2023, e cila ka parashikuar disa aktivitete që janë planifikuar, duke përfshirë futjen e një moduli të menaxhimit të kontratave.

Disa ndryshime të rëndësishme në sistemin e prokurimit elektronik kanë ndodhur gjatë vitit 2021, konkretisht:

1.      Është finalizuar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe është në fazë pilotimi me disa institucione, moduli për menaxhimin e kontratave në SPE.

2.      Është kryer ndërlidhja e SPE me sistemin AFMIS të Thesarit, i cili në muajin shkurt 2022 fillon pilotimin me disa institucione të përzgjedhura. Në këtë kuadër, është miratuar manuali teknik i integrimit të SPE me AFMIS.

 

·         Përdorimi i sistemeve të prokurimit elektronik për të dhënë informacion të standardizuar të prokurimit publik që mund të përdoret lehtësisht nga shoqëria civile

 

Sikurse u përmend më herët, të gjitha informacionet përkatëse në lidhje me prokurimet publike, koncesionet/PPP-të dhe ankandet publike ofrohen në faqen zyrtare të APP-së. Sikurse përmendëm edhe më lart, aksesi për të marrë informacion në SPE është pa pagesë, duke i dhënë mundësinë përdoruesve të marrin informacion falas në kohë reale.

Ndërkohë, sikurse u përmend më herët, SPE është në zhvillim të vazhdueshëm, i cili do të synojë përmirësimin e ndërfaqes së përdoruesit me këdo që do të jetë i interesuar të përdorte platformën.

Duke ju falënderuar,

 

 

 

23

09.02.2022

Nëpërmjet postës elektronike, më datë 09.02.2022, jemi njohur me kërkesën e përcjellë nga Communication Progress shpk, të cilët kërkojnë informacion përsa i përket:

Referuar procedurës së prokurimit të zhvilluar më datë 09/06/2021 nga Autoriteti Kontraktor        Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a, me te dhenat e meposhtme:

Objekti i kontratës: "Ndryshime/zhvillime ne platformen IT online te shitjes se energjise elektrike"

Numri i referencës së procedurës / Lotit: REF-94898-05-07-2021

Fondi Limit: 19,909,666 lekë pa TVSH.

Operator fitues: Bashkimi i Operatoreve Ekonornike A-T-D-ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION shpk & H O R I Z O N shpk

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/10/2021 (Buletini Nr. 154, date 25 Tetor 2021)

Vlera e kontratës: 17,760,000 leke me TVSh

Communication Progress shpk me NIPT K01625001C, adresë në Rr. "Stanislav Zuber", Nd. 2, H.19. Njesia administrative Nr. 7, 1023, Tirane, në cilesinë e Operatorit Ekonomik pjesemarrës në këtë procedurë, kërkon nga ana juaj të informohet nëse implementimi për këtë kontratë është realizuar me sukses.

Në perputhje me Termat e References të procedurës, afati i implementimit të kësaj kontrate ishte 65 ditë kalendarike nga nenshkrirni i kontrates. Duke qënë se kontrata është nënshkruar më datë 15/10/2021, afati per realizimin e implementimit ka perfunduar në datë 20/12/2021 dhe pas kësaj   date, fillojnë shërbimet e mirmbajtjes.

Referuar Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 162/2020, Neni 23 - Kompetencat e Agjencise se Prokurimit Publik, sipas pikes dh), APP monitoron nëse zbatimi i kontratave është bërë në perputhje me kushtet e prokuruara bazuar në raportet periodike të autoriteteve ose enteve kontraktore. Ne cdo rast, nëse vlerësohet për ushtrimin e ketij funksioni, kryhen verifikime në vend;

Persa më lart, mbetemi në pritje të një përgjigje nga ana juaj, nëse BOE A-T-D-ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION shpk & HORIZON shpk ka realizuar me sukses dhe brenda afateve te percaktuara implementimin e kësaj kontrate dhe nëse platforma është kaluar në live.

Gjithashtu të na informoni mbi statusin aktual të kontratës.

Në cilësinë e Koordinatorit për të Drejtën e Informimit, si dhe në mbështetje të ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”, ju bëjë me dije se:

APP mbart detyrimin e dhënies së informacionit (nëse ka) subjektit kërkues, në formën dhe formatin e kërkuar nga ky fundit, për aq kohë sa ky informacion nuk është klasifikuar sekret, si dhe brenda afateve të përcaktuara ligjore (brenda 10 ditësh).

Për sa më sipër, lutemi trajtimin e kërkesës e Communication Progress shpk, për aq sa ky informacion është pjesë e veprimtarisë së drejtorisë suaj.

05.02.2022

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në ushtrim të detyrave të saj mori në shqyrtim shkresën e shoqërisë “COMMUNICATION PROGRESS” Sh.p.k, Nr. 07-22 Prot., datë 09.02.2022, me lëndë: “Kërkesë për informacion mbi realizimin e kontratës me objekt “Ndryshime/zhvillime në platformën IT online të shitjes së energjisë elektrike”.

Në shkresën e dërguar ju citoni se në cilësinë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, kërkoni informacion mbi statusin aktual të kontratës me objekt “Ndryshime/zhvillime në platformën IT online të shitjes së energjisë elektrike”, të nënshkruar nga: Autoriteti Kontraktor Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Group sh.a dhe bashkimi i operatorëve ekonomikë “A-T-D-Albanian Technology Distribution” Sh.p.k & “Horizon” Sh.p.k

Lidhur me sa kërkoni në shkresën tuaj sqarojmë se, APP i ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë të Ligjit Nr 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" (në vijim “LPP”).

Ndërkohë, sipas pikës 1 të nenit 124 të LPP-së, përcaktohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor ka detyrimin të ndjekë zbatimin e kontratës sipas kushteve në bazë të të cilave është nënshkruar, për të garantuar se ajo zbatohet në kohën, cilësinë dhe vlerën e përcaktuar, në përputhje me kushtet e përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe me legjislacionin në fuqi”.

Gjithashtu, në pikën 4 të nenit 107 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar (në vijim “VKM”), autoriteti kontrakor ka detyrimin tè hartojë planin e zbatimit të kontratës, brenda 7 (shtatë) ditëve nga nënshkrimi i kontratës, dhe në çdo rast para fillimit të zbatimit, i cili nënshkruhet nga palët kontrakuese dhe një kopje e këtij plani i dërgohet APP-së brenda 5 (pesë) ditëve nga nënshkrimi.

Referuar detyrimit të sipërcituar, autoriteti kontraktor ka dërguar pranë APP-së me anë të postës elektronike, planin e zbatimit të kontratës Nr. 4886/15 Prot., datë 20.10.2021, për objektin e prokurimit në fjalë, sipas të cilit afati i përfundimit të kontratës është përcaktuar 65 ditë nga data e lidhjes së kontratës, ndërsa mirëmbajtja e sistemit pas marrjes në dorëzim do të jetë për një periudhë 4 vjeçare.

Sjellim në vëmendje se, sipas pikës 6 të nenit të sipërcituar parashikohet se: “Në përfundim të kontratës, personi ose strukturat e ngarkuara për ndjekjen e kontratës përgatisin një raport përmbledhës për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, problemet e hasura gjatë zbatimit dhe masat e marra për zgjidhjen e tyre, nëse është rasti, si dhe paraqet një informacion për likuidimin ose jo të kontratës. Një kopje e këtij raporti i dërgohet APP-së jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga përfundimi i kontratës, si dhe mund t’i vihet në dispozicion kontraktorit, me kërkesë të tij, nga personi/at përgjegjës për prokurimin”.

Sa më sipër, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Group sh.a, në rolin e autoritetit kontraktor, deri më tani nuk ka raportuar për ecurinë e zbatimit të kësaj kontrate, në Agjencinë e Prokurimit Publik.

Në kushtet që informacioni i kërkuar dhe çdo dokumentacion që ka lidhje me zbatimin e kontratës ndodhet pranë AK-së, duhet t’i drejtoheni institucionit të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Group sh.a, në cilësinë e autoritetit përgjegjës, mbi statusin aktual të kontratës në fjalë.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

Elektronikisht

0

24

15.02.2022

Përshëndetje nga redaksia e JOQ Albania, Departamenti i PP.

Kërkojmë nga ana juaj të na vini në dispozicion një informacion në lidhje me arsyet e përjashtimit të kompanivë të mëposhtme nga procedurat e prokurimeve, të cilat si më poshtë vijojnë:

Jemi në pritje të një përgjigje nga ana juaj brenda një afati kohor prej 24h.

Operatori ekonomik I regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “PURAMEDICAL” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L71515507M, me seli në Tirane, përjashtohet – 10 (dhjete) muaj e 7 ditë (duke filluar nga data 14.07.2021-21.05.2022).

Operatori ekonomik I regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër “Albania Distribution Chem” shpk, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L82203011N, përjashtohet – 18 (tetëmbëdhjete) muaj (duke filluar nga data 15.07.2021-15.01.2023).

21.02.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion, s ai përket arsyeve të përjashtimit të disa operatorëve ekonomikë nga procedurat e prokurimit, bëjmë me dije:

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) ka ushtruar kompetencat e saj në lidhje me përjashtimet e operatorëve ekonomikë, sipas parashikimeve të nenit 13, të Ligjit 9643/2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, në fuqi deri në datën 31.03.2021.

Me hyrjen në fuqi, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”),  APP ushtron detyrat e saj në zbatim të nenit 23 të LPP 162/2020 dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij.

Sipas këtij ligji, APP përjashton operatorët ekonomikë nga e drejta për të fituar kontrata publike në çdo rast kur provohen kushtet e përcaktuara në nenin 78 të tij.

Në lidhje me arsyet e përjashtimit të operatorëve ekonomikë nga fitimi i kontratave publike, sipas listës së publikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike (së cilës i referohet kërkesa), sqarojmë se, APP ka marrë vendimet përkatëse në përputhje me parashikimet ligjore të sipërcituara.

Sjellim në vëmendje se, çdo e dhënë mbi këto vendime gjendet e publikuar në faqen e internetit të APP (www.app.gov.al), Seksioni “Transparenca”, ku jepet informacioni përkatës dhe referenca ligjore për të cilën është vendosur përjashtimi.

Duke ju falenderuar,

Koordinatori për të Drejtën e Informimit.

 

Elektronikisht

0

25

04.03.2022

Pershendetje,

Duke u bazuar ne rregullat dhe dispozitat ligjore per prokurimet publike, referuar Nenit 43 te VKM Nr. 285, datë 19.5.2021, ju lutem nese keni mundesi per nje sqarim interpretimi ne zbatim te keti Neni:

- A mundet te marre pjese ne nje gare prokurimi publik nje Operator Ekonomik i cili ka vetem nje vit te plote kalendarik qe ushtron veprimtari tregtare, duke plotesuar edhe kushtin per xhiro vjetore deri ne 40% te fondit limit, por qe e ka filluar aktivitetin vetem vitin e fundit e plote paraardhesë

Ju faleminderit,

17.03.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me pyetjen tuaj sa i përket:

Duke u bazuar ne rregullat dhe dispozitat ligjore per prokurimet publike, referuar Nenit 43 te VKM Nr. 285, datë 19.5.2021, ju lutem nese keni mundesi per nje sqarim interpretimi ne zbatim te ketij Neni:

- A mundet te marre pjese ne nje gare prokurimi publik nje Operator Ekonomik i cili ka vetem nje vit te plote kalendarik qe ushtron veprimtari tregtare, duke plotesuar edhe kushtin per xhiro vjetore deri ne 40% te fondit limit, por qe e ka filluar aktivitetin vetem vitin e fundit e plote paraardhesë”.

 

Ju informojmë se: Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) i ushtron kompetencat e saj sipas parashikimeve të Ligjit Nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

Sa i takon pyetjes së parashtruar, sqarojmë se:

Në nenin 77/1 të LPP parashikohet se: “Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:

a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;

b) gjendjen ekonomike dhe financiare;

c) aftësinë teknike dhe profesionale…”.

Në nenin 43/1/3 të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar(në vijim “VKM”), përcaktohet se: "1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare.

3. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimalenë të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor”.

Referuar parashikimeve të mësipërme ligjore, për autoritetin ose entin kontraktor është i rëndësishëm që për realizimin e objektit të prokurimit, të provojë ndër të tjera, kapacitetet ekonomiko-financiare të ofertuesve, për këtë qëllim kërkon një kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar, nga këta të fundit, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare.

Ndërsa, në pikën 3 të këtij neni parashikohet se, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti ose enti kontraktor.

Në këtë kuptim, çdo operator ekonomik, i cili plotëson kushtet e nenit 43/3 të VKM, mund të marrë pjesë në një procedurë prokurimi.

Duke ju falenderuar,

Koordinatri për të Drejtën e Informimit.

 

Elektronikishte

0

26

06.04.2022

A ka aktualisht në zbatim një reformë/pakete të re në prokurim pas gjetjeve të raportuara nga Kryeministria vitin e shkuar se 70% e prokurimeve ishin me probleme në hartimin e kritereve? Nëse po në cfarë faze është kjo reformë dhe në cfarë konsiston?

Cfarë po bën APP për të minimizuar problematikat në prokurimet publike?

Sa masa disiplinorë ka vendosur APP përgjatë vitit 2021 dhe 2022 për zyrtarë të cilët kanë kryer shkelje në prokurime?

Cilat janë institucionet apo autoritetet kontraktuese të cilat kanë devijuar më së shumti prej rekomandimeve të dhëna prej APP për prokurimet?

 

16.04.2022

Në përgjigje të memos Nr. 2541 Prot., datë 11.04.2022, në lidhje me pyetjet e parashtruara nga Z. Merxhan Daci, sa i takon detyrave funksionale të Drejtorisë së Koordinimit dhe Monitorimit të Kontratave, sqarojmë si më poshtë vijon:

Sa i takon pyetjeve të parashtruar se “Cfarë po bën APP për të minimizuar problematikat në prokurimet publike? dhe Cilat janë institucionet apo autoritetet kontraktuese të cilat kanë devijuar më së shumti prej rekomandimeve të dhëna prej APP për prokurimet?ju bëjmë me dije se në bazë të nenit 23 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenit 78 të VKM Nr. 285, datë 19.5.2021, i ndryshuar, APP në kuadër të zbatimit të detyrave funksionale, që lidhen me asistencën dhe këshillimin e autoriteteve kontraktore në lidhje me dokumentat e tenderit, ka vijuar punën për asistimin e procedurave të shpallura, si dhe i është pëgjigjur në kohë nevojave të autoriteteve kontraktore për asistencë paraprake, duke dërguar rekomandimet përkatëse pranë autoriteteve kontraktore përgjegjëse, me qëllim garantimin e mirëzbatimit të legjislacionit në fuqi, minimizimin e rasteve që cënojnë konkurrencën dhe që sjellin kufizimin e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit, si dhe rritjen e eficencës në prokurimin e fondeve publike.

Sjellim në vëmendje se, të dhënat mbi asistencat dhe këshillimet e autoritetetve kontraktore, gjendet e publikuar në faqen e internetit të APP (www.app.gov.al), Seksioni “Rreth nesh/Analizat Vjetore”, ku jepet informacioni përkatës.

 

Elektronikishte

0

27

06.04.2022

A ka aktualisht në zbatim një reformë/pakete të re në prokurim pas gjetjeve të raportuara nga Kryeministria vitin e shkuar se 70% e prokurimeve ishin me probleme në hartimin e kritereve? Nëse po në cfarë faze është kjo reformë dhe në cfarë konsiston?

Cfarë po bën APP për të minimizuar problematikat në prokurimet publike?

Sa masa disiplinorë ka vendosur APP përgjatë vitit 2021 dhe 2022 për zyrtarë të cilët kanë kryer shkelje në prokurime?

Cilat janë institucionet apo autoritetet kontraktuese të cilat kanë devijuar më së shumti prej rekomandimeve të dhëna prej APP për prokurimet?

16.04.2022

Në përgjigje të memos Nr. 2541 Prot., datë 11.04.2022, në lidhje me pyetjet e parashtruara nga Z. Merxhan Daci, sa i takon detyrave funksionale të Drejtorisë së Koordinimit dhe Monitorimit të Kontratave, sqarojmë si më poshtë vijon:

Sa i takon pyetjeve të parashtruar se “Cfarë po bën APP për të minimizuar problematikat në prokurimet publike? dhe Cilat janë institucionet apo autoritetet kontraktuese të cilat kanë devijuar më së shumti prej rekomandimeve të dhëna prej APP për prokurimet?ju bëjmë me dije se në bazë të nenit 23 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenit 78 të VKM Nr. 285, datë 19.5.2021, i ndryshuar, APP në kuadër të zbatimit të detyrave funksionale, që lidhen me asistencën dhe këshillimin e autoriteteve kontraktore në lidhje me dokumentat e tenderit, ka vijuar punën për asistimin e procedurave të shpallura, si dhe i është pëgjigjur në kohë nevojave të autoriteteve kontraktore për asistencë paraprake, duke dërguar rekomandimet përkatëse pranë autoriteteve kontraktore përgjegjëse, me qëllim garantimin e mirëzbatimit të legjislacionit në fuqi, minimizimin e rasteve që cënojnë konkurrencën dhe që sjellin kufizimin e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit, si dhe rritjen e eficencës në prokurimin e fondeve publike.

Sjellim në vëmendje se, të dhënat mbi asistencat dhe këshillimet e autoritetetve kontraktore, gjendet e publikuar në faqen e internetit të APP (www.app.gov.al), Seksioni “Rreth nesh/Analizat Vjetore”, ku jepet informacioni përkatës.

Elektronikisht

0

28

10.05.2022

Me date 24.12.2021 me eshte sekuestruar aparati celular i markes Iphone XR, nr modeli MT3N2LL/A, dhe IMEI 357346097718007, nr tel 0685631182 dhe kod 041019., si prove materiale ne lidhje me RG Capital. 

Kerkoj te di se cpo behet me celularin tim, pasi po behen 5 muaj dhe ende asnje informacion. Ju lutem na ktheni nje pergjigje se kur mund ti marrim serish celularet. 

Do pres per nje pergjigje nga ju. Faleminderit paraprakisht!

26.05.2022

Pershendetje,

Ne lidhje me kerkesen tuaj s ai perket: Me date 24.12.2021 me eshte sekuestruar aparati celular i markes Iphone XR, nr modeli MT3N2LL/A, dhe IMEI 357346097718007, nr tel 0685631182 dhe kod 041019., si prove materiale ne lidhje me RG Capital. 

Kerkoj te di se cpo behet me celularin tim, pasi po behen 5 muaj dhe ende asnje informacion. Ju lutem na ktheni nje pergjigje se kur mund ti marrim serish celularet. 

Do pres per nje pergjigje nga ju. Faleminderit paraprakisht!

Ju informojmë se

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) i ushtron kompetencat e saj bazuar në parashikimet e Ligjit Nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

Sa më sipër nuk është tagër i APP informacioni që ju kërkoni, ndaj duhet ti drejtoheni institucionit përkatës.

Faleminderit dhe punë të mbarë!

Elektronikisht

0

29

10.05.2022

Me date 24.12.2021 me eshte sekuestruar aparati celular i markes Iphone XR, nr modeli MT3N2LL/A, dhe IMEI 357346097718007, nr tel 0685631182 dhe kod 041019., si prove materiale ne lidhje me RG Capital. 

Kerkoj te di se cpo behet me celularin tim, pasi po behen 5 muaj dhe ende asnje informacion. Ju lutem na ktheni nje pergjigje se kur mund ti marrim serish celularet. 

Do pres per nje pergjigje nga ju. Faleminderit paraprakisht!

26.05.2022

Pershendetje,

Ne lidhje me kerkesen tuaj s ai perket: Me date 24.12.2021 me eshte sekuestruar aparati celular i markes Iphone XR, nr modeli MT3N2LL/A, dhe IMEI 357346097718007, nr tel 0685631182 dhe kod 041019., si prove materiale ne lidhje me RG Capital. 

Kerkoj te di se cpo behet me celularin tim, pasi po behen 5 muaj dhe ende asnje informacion. Ju lutem na ktheni nje pergjigje se kur mund ti marrim serish celularet. 

Do pres per nje pergjigje nga ju. Faleminderit paraprakisht!

Ju informojmë se

Elektronikisht

0

30

26.05.2022

Në bazë të ligjit nr. 119/2014 për të drejtën e informimit, kërkojmë si informacion: 

1.      Për kontratat e kompanisë “ARKONSTUDIO” shpk me numër:

(REF-44403-11-21-2019),

(REF-92555-11-02-2018),

(REF-92590-11-02-2018),

(REF-75935-06-21-2018),

(REF-66799-05-03-2018),

"08- Specifikimet Teknike..._.docx",  "DOKUMENTAT_STANDARDE_TË_PROCEDURËS_SË_HAPUR_PUNË .pdf" dhe “dokumenta standarte” të tenderit të cilat afishohen tek Open Data Albania gjatë kohës që ndodh konkurrimi i operatorëve ekonomikë.

2.      Për tenderat e kompanisë “4 A-M” shpk  me numër

(REF-74379-03-28-2017),

(REF-23261-08-07-2017),

(REF-75725-06-20-2018)

do ju lutesha të më dërgonit “dokumentat standarte” të tenderit të cilat afishohen gjatë kohës që ndodh konkurrimi tek Open Data Albania.

3.      Për tenderat e kompanisë “Inerti” shpk (numër nipti J66926804L) me numër

(REF-26239-09-12-2017),

(REF-26239-09-12-2017)  tek “dokumentat standarte” të cilat afishohen tek Open Data Albania.

4.      Për tenderat e kompanisë "COMPANY RIVIERA 2008" shpk me numër

(REF-02494-04-04-2017),

(REF-55038-03-26-2020)

te "dokumentat standarte" dhe te "Preventivi" të cilat afishohen te Open Data Albania gjatë garës për tenderin.

5.      Për tenderat e kompanisë "ZDRAVO" shpk me numër

(REF-08294-04-21-2017),

(REF-66374-02-01-2017),

(REF-70413-03-03-2017)

 “dokumentat standarte” të cilat afishohen te Open Data Albania.

Shënim: Janë materiale të cilat Agjencia e Prokurimit Publik i ka patur sepse përpilohen nga Autoriteti Kontraktor dhe janë publike por që me kalimin e kohës janë bërë të paaksesueshme tek Open Data Albania pasi serverat kanë pësuar dëme para disa vitesh.

Do ju lutesha të mi nisnit në e-mail, ju faleminderit paraprakisht!

 

06.06.2022

Përshëndetje z. Kullau,

Lidhur me sa keni kërkuar, sqarojmë se, APP ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”).

Në bazë të parashikimeve të nenit 21 të LPP, autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Dokumentacioni i plotë i procedurës së prokurimit, administrohet nga vetë autoriteti kontraktor që ka zhvilluar procedurën e prokurimit.

Nga verifikimet e bëra në Sistemin e Prokurimit Elektronik, rezulton se procedurat e prokurimit të cituar në kërkesën tuaj ndodhen në Sistemin e Arkivës së Re Elektronike.

Sa më sipër, Referuar Udhëzimit Nr. 7 “Për mënyrën e zhvillimit të procedurave të prokurimit me mjete elektronike”, pika 2 “Detyrat dhe funksionalitetet për “Administratori i Sistemit” për autoritetin/entin kontraktor”, këto procedura mund të aksesohen me anë të një llogarie në rolin  “Auditues” të krijuar nga administratori i autoritetit kontraktor, ku tek faza “Dokumentat e Tenderit” mund të aksesohet seti i dokumenteve standarte të tenderit në sistem.

Në këto kushte, për një informacionin më të detajuar në lidhje me dokumentet standarte të tenderit për procedurat e prokurimit të cituar në kërkesë, ju duhet t’i drejtohet autoriteteve kontraktore përkatëse që kanë zhvilluar procedurat e prokurimit.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

Koordinatori për të Drejtën e Informimit!

 

Elektronikisht

0

31

22.06.2022

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ka regjistruar procedimin penal Nr. 187 të vitit 2020, aktet e të cilit bëjnë fjalë për veprat penale të parashikuara në nenin 258 dhe 248 të Kodit Penal, në ngarkin të Z. xxxxx etj.

Objekt hetimi është procedura për dhënien e koncensionit/partneritetit publik privat për “Ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimin e mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimit të energjisë”, sipas Urdhrit të Ministrit të Mjedisit Nr. 751, datë 25.11.2015.

Sipas prokurës së posaçme Nr. 213 Rep., Nr. 51 Kol, datë 22.04.2022, jam emëruar përfaqësues të personit nën hetim Z. Pëllumb Abashi, me të drejta të plota përfaqësimi në hetimet paraprake dhe gjykimin eventual të çështjes prenale ndaj tij.

Në mbështetje të ligjit Nr. 199/2014 “Për të Drejtën e Informimit”, ju drejtohemi me kërkesë për informacion, lidhur me punonjësit e Ministrisë së Mjedisit, të pajisur me llogari elektronike nga APP për vitin 2016”.

01.07.2022

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), mori në shqyrtim shkresën tuaj protokolluar në institucion me Nr. 4254 Prot., datë 13.06.2022 me objekt: Kërkesë për Informacion.

 

Përsa keni kërkuar, në lidhje: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ka regjistruar procedimin penal Nr. 187 të vitit 2020, aktet e të cilit bëjnë fjalë për veprat penale të parashikuara në nenin 258 dhe 248 të Kodit Penal, në ngarkin të Z. Pëllumb Abeshi etj.

Objekt hetimi është procedura për dhënien e koncensionit/partneritetit publik privat për “Ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimin e mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimit të energjisë”, sipas Urdhrit të Ministrit të Mjedisit Nr. 751, datë 25.11.2015.

Sipas prokurës së posaçme Nr. 213 Rep., Nr. 51 Kol, datë 22.04.2022, jam emëruar përfaqësues të personit nën hetim Z. Pëllumb Abashi, me të drejta të plota përfaqësimi në hetimet paraprake dhe gjykimin eventual të çështjes prenale ndaj tij.

Në mbështetje të ligjit Nr. 199/2014 “Për të Drejtën e Informimit”, ju drejtohemi me kërkesë për informacion, lidhur me punonjësit e Ministrisë së Mjedisit, të pajisur me llogari elektronike nga APP për vitin 2016

Ju bëjmë me dije se, referuar Udhëzimit nr. 12, datë 22.05.2015 "Për krijimin e llogarive të përdoruesve nga administratori i sistemit" krijimi i llogarive të përdoruesve me role të caktuara në sistemit bëhen nga administatori i sistemit të  autoritetit përkatës.

 

 

 

Administratori i Sistemit për autoritetin/entin kontraktor me anë të llogarisë së “Administratorit të Sistemit” mund të:

Krijojë llogaritë e përdoruesit për anëtarët e njësisë së prokurimit,

Krijojë llogaritë e përdoruesit të KVO,

Krijojë llogaritë e përdoruesit për audituesin,

Administratori i autoriteti kontraktor bën të mundur administrimin e llogarive të sipërcituara.

Në këto kushte, duhet t’i drejtoheni autoritetit kontraktor për informacionin e kërkuar.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin

 

Elektronikisht

0

32

23.06.2022

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) i ushtron kompetencat e saj sipas parashikimeve të Ligjit Nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”) si dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij.

Në nenin 55/5 “Procedurë e hapur e thjeshtuar” të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, përcaktohet se: “Shqyrtimi i ofertave duhet të bëhet jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga dorëzimi i ofertave”.

Pra, referuar këtij parashikimi ligjor, në procedurën e hapur e thjeshtuar autoriteti kontraktor duhet të mbyllë procesin e vlerësimit të ofertave brenda 5 ditëve nga hapja e ofertave.

Në nenin 96/1 të LPP përcaktohen afatet e pritjes, të cilave autoriteti kontraktor duhet t’i referohet në momentin që do të vijojë me nënshkrimin e kontratës me operatorin ekonomik të shpallur fitues në një procedurë konkrete prokurimi.

Në pikën 2 të po këtij neni përcaktohet se: Periudha e pritjes, e parashikuar në pikën 1 të këtij neni, nuk zbatohet:

a) në rastin e procedurave me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës;

b) në rastin e procedurave me një ofertues të vetëm, i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues;

 c) në rastin e kontratave të lidhura në bazë të një marrëveshje kuadër apo të një blerjeje në sistemin dinamik”.

Në kërkesën për sqarim, nuk jepen detaje të ecurisë së procedurës konkrete të prokurimit, pra kur është mbyllur procesi i vlerësimit dhe si ka qenë pjesëmarrja dhe kualifikimi i operatorëve ekonomikë.

Pavarësisht kësaj, referuar parashikimeve të sipërcituara, nëse autoriteti kontraktor mbyll procesin e vlerësimit të ofertave në datën e hapjes së ofertave dhe rezulton të ketë patur vetëm një ofertues pjesëmarrës, i cili ka rezultuar i suksesshëm në përfundim të këtij procesi, atëherë autoriteti kontraktor nuk ka detyrim të presë afatet e ankimimit, por vijon me publikimin e fituesit në Sistemin e Prokurimit Elektronik.

Në këtë kuptim, nëse, brenda harkut kohor të cituar në shkresë, është publikuar fituesi, pasi autoriteti kontraktor mund të jetë ndodhur në kushtet e sipërcituara ligjore, atëherë ky i fundit ka qenë i lirë të nënshkruajë kontratën për procedurën e prokurimit në fjalë.

Duke ju falenderuar,

04.07.2022

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) i ushtron kompetencat e saj sipas parashikimeve të Ligjit Nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”) si dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij.

 

Në nenin 55/5 “Procedurë e hapur e thjeshtuar” të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, përcaktohet se: “Shqyrtimi i ofertave duhet të bëhet jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga dorëzimi i ofertave”.

 

Pra, referuar këtij parashikimi ligjor, në procedurën e hapur e thjeshtuar autoriteti kontraktor duhet të mbyllë procesin e vlerësimit të ofertave brenda 5 ditëve nga hapja e ofertave.

 

Në nenin 96/1 të LPP përcaktohen afatet e pritjes, të cilave autoriteti kontraktor duhet t’i referohet në momentin që do të vijojë me nënshkrimin e kontratës me operatorin ekonomik të shpallur fitues në një procedurë konkrete prokurimi.

Në pikën 2 të po këtij neni përcaktohet se: Periudha e pritjes, e parashikuar në pikën 1 të këtij neni, nuk zbatohet:

a) në rastin e procedurave me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës;

b) në rastin e procedurave me një ofertues të vetëm, i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues;

 c) në rastin e kontratave të lidhura në bazë të një marrëveshje kuadër apo të një blerjeje në sistemin dinamik”.

Në kërkesën për sqarim, nuk jepen detaje të ecurisë së procedurës konkrete të prokurimit, pra kur është mbyllur procesi i vlerësimit dhe si ka qenë pjesëmarrja dhe kualifikimi i operatorëve ekonomikë.

Pavarësisht kësaj, referuar parashikimeve të sipërcituara, nëse autoriteti kontraktor mbyll procesin e vlerësimit të ofertave në datën e hapjes së ofertave dhe rezulton të ketë patur vetëm një ofertues pjesëmarrës, i cili ka rezultuar i suksesshëm në përfundim të këtij procesi, atëherë autoriteti kontraktor nuk ka detyrim të presë afatet e ankimimit, por vijon me publikimin e fituesit në Sistemin e Prokurimit Elektronik.

Në këtë kuptim, nëse, brenda harkut kohor të cituar në shkresë, është publikuar fituesi, pasi autoriteti kontraktor mund të jetë ndodhur në kushtet e sipërcituara ligjore, atëherë ky i fundit ka qenë i lirë të nënshkruajë kontratën për procedurën e prokurimit në fjalë.

 

Duke ju falenderuar,

 

Elektronikisht

0

33

06.09.2022

Lidhur me sa keni kërkuar në shkresën tuaj, sqarojmë se, APP i ushtron detyrat e saj në bazë dhe në zbatim të LPP.

Në nenin 23, gërma “ç” të LPP përcaktohet se: “Agjencia e Prokurimit Publik për përmbushjen e detyrave të saj jep këshilla dhe asistencë në fushën e prokurimit publik, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik”.

1.      Lidhur me pyetjen tuaj, mbi dokumentat e operatorëve ekonomikë që keni të drejtë të kërkoni që t’ju vihen në dispozicion, me qëllim ushtrimin e të drejtës së ankimit, duke qenë se, në mungesë të këtij informacioni nuk mund ta ushtroni të drejtën e ankimit, sqarojmë se:                                             

Në nenin 81 të LPP, pika 1 dhe 3, parashikohet se: “1. Informacioni dhe dokumentacioni i administruar sipas nenit 99 të këtij ligji, i vihet në dispozicion çdo personi të interesuar, palë në proces, me kërkesë të tij, pasi ka përfunduar klasifikimi i ofertave.

Autoriteti ose enti kontraktor është i detyruar të vërë në dispozicion informacionin brenda 5 ditëve nga data e marrjes së kërkesës.

3. Pa cenuar detyrimet që rrjedhin nga ky nen, autoritetet ose entet kontraktore mund të mos bëjnë publike disa nga informacionet e parashikuara në pikat 1 e 2 të këtij neni, nëse një gjë e tillë vjen në kundërshtim me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave ose cenon interesin publik apo interesat ligjore dhe ekonomike të palëve, ose pengon konkurrencën e drejtë. Nëse disa pjesë të ofertës së operatorëve ekonomikë deklarohen si konfidenciale, atëherë këto dokumente nuk do të vihen në dispozicion të kërkuesve”.

Në nenin 16, pika 1 të LPP, parashikohet se: “Një operator ekonomik, në përputhje me legjislacionin në fuqi për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, mund të mos bëjë publik ose shpërndajë informacione të caktuara, përfshirë sekretet teknike ose tregtare dhe veçoritë konfidenciale të ofertave dhe kërkesave për pjesëmarrje”.

Ndërkohë, referuar parashikimeve të pikës 3, të nenit 16 të LPP, operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Po kështu, sipas parashikimeve të nenit 28, pika 1 të VKM Nr. 285, date 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, të ndryshuar (në vijim “VKM”), përcaktohet se: “Nëpërmjet listës së informacionit konfidencial, kandidati/ofertuesi deklaron informacionin ose dokumentet që kërkon të mbahet konfidencial dhe argumentet për këtë..”.

Për këtë qëllim, në setin e Dokumentave Standarde të Tenderit për mallra/punë/shërbime është parashikuar Shtojca “Lista e Informacionit Konfidencial”, e cila duhet të plotësohet nga operatori ekonomik dhe paraqitet nga ky i fundit, si pjesë e ofertës së tij, nëse është rasti.

Në kuptim të dispozitave të mësipërme ligjore, autoriteti kontraktor është i detyruar të vërë në dispozicion të çdo personi të interesuar, kopje të informacionit/dokumentacionit të administruar, sipas përcaktimeve të nenit 99 të LPP, me përjashtim të informacionit që operatori ka etiketuar konfidencial, sipas shtojcës që paraqet si pjesë e ofertës së tij.

2.      Sa i takon pyetjes, mbi formën që duhet të ketë kërkesa për informacion/dokumentacion, nëse kjo e fundit duhet të paraqitet me shkrim apo në formë elektronike, sqarojmë se:

Referuar parashikimeve të pikës 1 të nenit 81, çdo  personi të interesuar palë në proces, i njihet e drejta që pasi ka përfunduar klasifikimi i ofertave, me anë të një kërkese mund t’i vihet në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni i administruar, sipas nenit 99 të këtij ligji.

Ndërkohë që, në nenin 17, pika 1 të LPP, parashikohet që, i gjithë komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit në zbatim të LPP, kryhen duke përdorur mjetet elektronike të komunikimit. 

3.      Sa i takon pyetjes se, si mund të shfrytëzohet e drejta e ankimit dhe e argumentave mbrojtës në rastin e ankesave nga operatorët e tjerë, nëse nuk ka transparencë lidhur me dokumentat e ngarkuara në sistem nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, sqarojmë se:

Sikurse theksuam më lart, legjislacioni i prokurimit publik në fuqi, njeh të drejtën e marrjes së informacionit të administruar nga çdo person i interesuar, si dhe përcakton detyrimin e autoritetit kontraktor që t’i vërë në dispozicion informacionin këtij personi, brenda afateve të përcaktuara në ligj.

Nëse autoriteti kontraktor, nuk ju përgjigjet kërkesës tuaj, atëherë ju mund të ushtroni të drejtën e ankimimit, sipas afateve të përcaktuara në 110 të LPP.

4.      Lidhur me pyetjen tuaj se, cilat janë hapat që duhet të ndjekë operatori juaj ekonomik, në rast të mungesës së përgjigjes nga autoritetet kontraktore për vënien në dispozicion të dokumentave të administruara, sipas nenit 99 të LPP dhe, nëse zbatohen dispozitat e Ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” në këtë rast, sqarojmë se: 

Sikurse sqaruam edhe më sipër, në rast të mosvënies në dispozicion të informacionit dhe dokumentacionit, sipas parashikimeve të nenit 81 të LPP, atëherë operatori juaj ekonomik, i cili është cënuar nga një  veprim i autoritetit kontraktor, mund të ushtrojë të drejtën e ankimimit, sipas afateve të përcaktuara në nenin 110 të LPP.

Nga ana tjetër, në rast të mosveprimit të autoritetit kontraktor në drejtim të dhënies së informacionit të kërkuar, vlerësojmë se, operatori ekonomik duhet t’i referohet legjislacionit në fuqi, përfshirë këtu edhe Ligjin Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

 

19.06.2022

Lidhur me sa keni kërkuar në shkresën tuaj, sqarojmë se, APP i ushtron detyrat e saj në bazë dhe në zbatim të LPP.

Në nenin 23, gërma “ç” të LPP përcaktohet se: “Agjencia e Prokurimit Publik për përmbushjen e detyrave të saj jep këshilla dhe asistencë në fushën e prokurimit publik, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik”.

1.      Lidhur me pyetjen tuaj, mbi dokumentat e operatorëve ekonomikë që keni të drejtë të kërkoni që t’ju vihen në  dispozicion, me qëllim ushtrimin e të drejtës së ankimit, duke qenë se, në mungesë të këtij informacioni nuk mund ta ushtroni të drejtën e ankimit, sqarojmë se:                                             

Në nenin 81 të LPP, pika 1 dhe 3, parashikohet se: “1. Informacioni dhe dokumentacioni i administruar sipas nenit 99 të këtij ligji, i vihet në dispozicion çdo personi të interesuar, palë në proces, me kërkesë të tij, pasi ka përfunduar klasifikimi i ofertave.

 

Autoriteti ose enti kontraktor është i detyruar të vërë në dispozicion informacionin brenda 5 ditëve nga data e marrjes së kërkesës.

3. Pa cenuar detyrimet që rrjedhin nga ky nen, autoritetet ose entet kontraktore mund të mos bëjnë publike disa nga informacionet e parashikuara në pikat 1 e 2 të këtij neni, nëse një gjë e tillë vjen në kundërshtim me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave ose cenon interesin publik apo interesat ligjore dhe ekonomike të palëve, ose pengon konkurrencën e drejtë. Nëse disa pjesë të ofertës së operatorëve ekonomikë deklarohen si konfidenciale, atëherë këto dokumente nuk do të vihen në dispozicion të kërkuesve”.

Në nenin 16, pika 1 të LPP, parashikohet se: “Një operator ekonomik, në përputhje me legjislacionin në fuqi për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, mund të mos bëjë publik ose shpërndajë informacione të caktuara, përfshirë sekretet teknike ose tregtare dhe veçoritë konfidenciale të ofertave dhe kërkesave për pjesëmarrje”.

Ndërkohë, referuar parashikimeve të pikës 3, të nenit 16 të LPP, operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Po kështu, sipas parashikimeve të nenit 28, pika 1 të VKM Nr. 285, date 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, të ndryshuar (në vijim “VKM”), përcaktohet se: “Nëpërmjet listës së informacionit konfidencial, kandidati/ofertuesi deklaron informacionin ose dokumentet që kërkon të mbahet konfidencial dhe argumentet p?r k?t?..”.

Për këtë qëllim, në setin e Dokumentave Standarde të Tenderit për mallra/punë/shërbime është parashikuar Shtojca “Lista e Informacionit Konfidencial”, e cila duhet të plotësohet nga operatori ekonomik dhe paraqitet nga ky i fundit, si pjesë e ofertës së tij, nëse është rasti.

Në kuptim të dispozitave të mësipërme ligjore, autoriteti kontraktor është i detyruar të vërë në dispozicion të çdo personi të interesuar, kopje të informacionit/dokumentacionit të administruar, sipas përcaktimeve të nenit 99 të LPP, me përjashtim të informacionit që operatori ka etiketuar konfidencial, sipas shtojcës që paraqet si pjesë e ofertës së tij.

2.      Sa i takon pyetjes, mbi formën që duhet të ketë kërkesa për informacion/dokumentacion, nëse kjo e fundit duhet të paraqitet me shkrim apo në formë elektronike, sqarojmë se:

Referuar parashikimeve të pikës 1 të nenit 81, çdo  personi të interesuar palë në proces, i njihet e drejta që pasi ka përfunduar klasifikimi i ofertave, me anë të një kërkese mund t’i vihet në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni i administruar, sipas nenit 99 të këtij ligji.

Ndërkohë që, në nenin 17, pika 1 të LPP, parashikohet që, i gjithë komunikimi dhe shkëmbimi i informacionit në zbatim të LPP, kryhen duke përdorur mjetet elektronike të komunikimit. 

3.      Sa i takon pyetjes se, si mund të shfrytëzohet e drejta e ankimit dhe e argumentave mbrojtës në rastin e ankesave nga operatorët e tjerë, nëse nuk ka transparencë lidhur me dokumentat e ngarkuara në sistem nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, sqarojmë se:

Sikurse theksuam më lart, legjislacioni i prokurimit publik në fuqi, njeh të drejtën e marrjes së informacionit të administruar nga çdo person i interesuar, si dhe përcakton detyrimin e autoritetit kontraktor që t’i vërë në dispozicion informacionin këtij personi, brenda afateve të përcaktuara në ligj.

Nëse autoriteti kontraktor, nuk ju përgjigjet kërkesës tuaj, atëherë ju mund të ushtroni të drejtën e ankimimit, sipas afateve të përcaktuara në 110 të LPP.

4.      Lidhur me pyetjen tuaj se, cilat janë hapat që duhet të ndjekë operatori juaj ekonomik, në rast të mungesës së përgjigjes nga autoritetet kontraktore për vënien në dispozicion të dokumentave të administruara, sipas nenit 99 të LPP dhe, nëse zbatohen dispozitat e Ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” në këtë rast, sqarojmë se:                                            

Sikurse sqaruam edhe më sipër, në rast të mosvënies në dispozicion të informacionit dhe dokumentacionit, sipas parashikimeve të nenit 81 të LPP, atëherë operatori juaj ekonomik, i cili është cënuar nga një  veprim i autoritetit kontraktor, mund të ushtrojë të drejtën e ankimimit, sipas afateve të përcaktuara në nenin 110 të LPP.

Nga ana tjetër, në rast të mosveprimit të autoritetit kontraktor në drejtim të dhënies së informacionit të kërkuar, vlerësojmë se, operatori ekonomik duhet t’i referohet legjislacionit në fuqi, përfshirë këtu edhe Ligjin Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

 

Elektronikishte

0

34

24.10.2022

Baza ligjore:

-Neni 23 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

-Ligji nr. 119/2014 për të drejtën e informimit.

Kërkoi të më vini në dispozicion një kopje të të gjithë njoftimeve për shpalljen fituese të kompanisë DESARET COMPANY, me nipit K01816001J, në procedurat tenderuese, gjatë periudhës 1999-2002 dhe periudhës 2009-2018.

Një kopje të të gjitha kontratave që institucionet publike kanë lidhur me kompaninë DESARET COMPANY, me nipit K01816001J, gjatë periudhës 1999-2002 dhe periudhës 2009-2018

 

02.11.2022

Përshëndetje, 

 

Lidhur me sa keni kërkuar, sqarojmë se, në kuadër të transparencës (open data) në faqen zyrtare të APP, konkretisht në linkun http://app.gov.al/eksportimi-i-procedurave-te-publikuara/, gjenden të gjithë procedurat e prokurimit të publikuara sipas viteve përkatëse me operatorët ekonomikë fitues dhe vlerën e fituesit. 

 

Gjithashtu ju sqarojmë se, procedurat e prokurimit zhvillohen me mjete elektronike, pra në sistemin e prokurimit elektronik duke nisur nga viti 2009, sipas parashikimeve të VKM Nr.45, datë 21.01.2009 “Për kryerjen e procedurave ne menyre elektronike”. Në këtë kuptim, APP nuk i disponon të dhëna mbi njoftimet për shpalljen fituese të kompanisë “DESARET COMPANY” me NIPT K01816001J, për periudhën 1999-2002. Ndërkohë, për këtë periudhë, njoftimet e fituesit mund ti gjeni në Buletinet e Njoftimeve Publike përpara vitit 2008, kopje te të cilave gjenden në Biblotekën Kombëtare. 

 

Njoftimet e procedurave publikohen në Buletinin e Njoftimeve Publike, ju sqarojmë se, në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese. 

 

Ju bëjmë me dije se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit: 

  

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave; 

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit; 

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP; 

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP. 

 

Gjithashtu, përsa keni kërkuar në lidhje me kontratat e lidhura, duhet t’i drejtoheni autoriteteve kontraktore përkatëse që kanë lidhur kontratën me kompaninë “DESARET COMPANY”. 

 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin! 

Elekronikisht

0

35

31.10.2022

Përshëndetje.

Ju lutem gjeni mëposhtë emrat e subjekteve edhe numrin unik të identifikimit të subjektit. Kërkoj informacion për procedurat tenderuese ku janë shpallur fitues nga viti 2013 - 2022. 

 

Nipti: J71413001L                         Emri i Subjektit: TV KLAN

Nipti: K42317010E                       Emri i Subjektit: SATELIT SH.A

Nipti: K01913002F                        Emri i Subjektit: PORTAT E FATIT

Nipti: K51929001N                       Emri i Subjektit: M E D I A 66

Nipti: M21912053B                      Emri i Subjektit: IREA.AL

Nipti: L91909020Q              Emri i Subjektit: AS CONSTRUCTION

Nipti: K72214001N                       Emri i Subjektit: AN.NIK

Nipti: L61810012B              Emri i Subjektit: ALIAS DEVELOPMENT

Nipti: L71605063O              Emri i Subjektit: ALBANIA 2017

 

Nipti: K71728006V                       Emri i Subjektit: PROMO

Nipti: L31330008J                         Emri i Subjektit: PRO IMAGE

 

Nipti: L51817008H                        Emri i Subjektit: MTSC

Nipti: L61411008M                       Emri i Subjektit: Carlo Bollino

 

Nipti: L12121014C                        Emri i Subjektit: FFM Group

Nipti: L41607046I                         Emri i Subjektit: 4B Communications

 

Nipti: L42417011Q                        Emri i Subjektit: NEWSBOMB

Nipti: L61808003P                        Emri i Subjektit: NEWSPORT

Nipti: L12122018Q                        Emri i Subjektit: Shqiptarja.com

 

Nipti: M21803025R                      Emri i Subjektit: Anima 08

Nipti: L22809205A                        Emri i Subjektit: FRANKO 94

Nipti: M11613006I                        Emri i Subjektit: Gazeta Shqip Online

Nipti: M11612033A                      Emri i Subjektit: KUDOPAY

Nipti: K42301010Q                       Emri i Subjektit: My Music

Nipti: K91811014B    Emri i Subjektit: PLUS COMMUNICATION

Nipti: L91616040K                        Emri i Subjektit: PUBLIALB

Nipti: L12128001G                        Emri i Subjektit: SARAS

Nipti: K62406002J                        Emri i Subjektit: SELITA – 06

Nipti: K61528011E                       Emri i Subjektit: SHQIP

Nipti: M11613001O                      Emri i Subjektit: Top News

Nipti: K12007002U                       Emri i Subjektit: TOP CHANNEL

 

Nipti: K91816015L                        Emri i Subjektit: "PEGASOS"

Nipti: J61824112G                        Emri i Subjektit: ALBECORP

Nipti: J81929001P                         Emri i Subjektit: ALBKIN

Nipti: J91912003Q                        Emri i Subjektit: ALCO – SYSTEMS

Nipti: K01722001N                       Emri i Subjektit: ALPTURIST

Nipti: K11919002N                       Emri i Subjektit: E R J O N I

Nipti: K33315201I                         Emri i Subjektit: EGNATIA GROUP

Nipti: K61822002H    Emri i Subjektit: EURO - TIRANA STUDIO

Nipti: L41702005T                        Emri i Subjektit: FAB – GROUP

Nipti: L11618006J                         Emri i Subjektit: FOCUS GROUP

Nipti: J81813004C                         Emri i Subjektit: HYSENBELLIU

Nipti: L51610033Q              Emri i Subjektit: HYSENBELLIU GROUP

Nipti: K81511022F                        Emri i Subjektit: Independent

Nipti: K22112005E              Emri i Subjektit: PANORAMA GROUP

Nipti: K92428007B                       Emri i Subjektit: W. ELEKTRIK

 

Nipti: K01414003D                       Emri i Subjektit: MEDIA VIZION

Nipti: K21916802B                       Emri i Subjektit: INTER-GAZ SHA

Nipti: J91817002H                        Emri i Subjektit: INER

Nipti: K72208033U             Emri i Subjektit: ILIRIA DEVELOPMENT

Nipti: K81426028K    Emri i Subjektit: ILIRIA DEVELOPMENT 2

Nipti: K81602002S               Emri i Subjektit: D & L ADMINISTRIM

Nipti: K81602049K    Emri i Subjektit: CONCORD INVESTMENT

Nipti: K51311006O                                 Emri i Subjektit: C O N D O R

Nipti: K62115018I    Emri i Subjektit: ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS

Nipti: J62207004A                        Emri i Subjektit: ALBA – BETON

 

Nipti: M02417013G                                Emri i Subjektit: Vox Agency

Nipti: L57104208O                                 Emri i Subjektit: Endrit Habilaj

 

Mbetemi në kontrakt!

Faleminderit.

 

14.10.2022

Pershendetje, 

Lidhur me sa keni kërkuar ju sqarojmë se, së pari, baza ligjore së cilës ju i referoheni, konkretisht Ligji nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për mbrojtjen e të Dhënave Personale”, rezulton se nuk është e saktë, pasi i referohet mbrojtjes së të dhënave personale dhe jo të drejtës së informimit.

Thënë sa më sipër, ju informojmë se, lidhur me operatorët ekonomik për të cilët ju kërkoni informacion që janë shpallur fitues në procedurat e prokurimit publik, për periudhën 2013-2022 rezulton të jenë kompanitë: ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS dhe TV KLAN.

Për shkak të volumit të të dhënave të kërkuara, APP me anë të Njoftimit Nr. 7886 Prot., datë 21.12.2021, në kuadër të programit të transparencës ka bërë të mundur publikimin e procedurave (Open data) në faqen zyrtare të APP, për të gjithë të interesuarit, konkretisht në linkun http://app.gov.al/eksportimi-i-procedurave-te-publikuara/, ku gjenden të gjithë procedurat e prokurimit të publikuara sipas viteve përkatëse me operatorët ekonomikë fitues dhe vlerën e fituesit, konkretisht nga viti 2010 deri në vitin 2022.

 

Pasi të keni eksportuar në formatin .csv raportin, mund të kërkoni sipas NIPT të operatorit dhe do t’ju shfaqen të gjithë të dhënat e procedurave të prokurimit.

 

Gjithashtu, në Buletinin e Njoftimeve Publike në faqen kryesore të APP, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, ku janë të publikuar të gjitha buletinet nga viti 2008 e në vijim publikohen të gjithë njoftimet që dërgohen për publikim nga Autoritetet Kontraktuese, përfshirë edhe njoftimet e fituesit.

 

Elektronikisht

0

36

08.11.2022

“Në bazë të Ligji nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” si dhe ligjit Nr. 162 datë 23.12.2020 për Prokurimin Publik si dhe akteve nënligjore të këtij ligji si dhe ligjit 9918 datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar si dhe akteve ligjore për dokumentin elektronik, kërkoj të na vini në dispozicion periudhën ku Sistemi i Prokurimit Elektronik nuk ka qënë funksional për shkak të sulmeve kibernetike të ndodhura në periudhën 12.07.2022-28.07.2022”.

21.11.2022

Sistemi i Prokuimit Elektronik, nuk është prekur nga sulmet kibernetike të ndodhura gjatë perjudhes se permendur me nga ju. Ndërkohë ju informojmë se me date 16.07.2022 rreth mesnate eshte hequr per arsye sigurie aksesimi nga jashte i sistemit dhe me date 17.07.2022 rreth paradites është aktivizuar perseri aksesimi i sistemit.  

Elektronikisht

0

37

09.11.2022

Informacion ne lidhje me shtojcen e publikuar ne sistem nga Autoriteti Rrugor Shqiptar sa i perket procedure se prokurimit Kardhiq-Delvine

17.11.2022

Në lidhje me informacion e kërkuar, përsa i përket: “Bazuar në ligjin për Informimin si dhe ligjin për avokatinë, lutemi më vini në dispozicion kërkesën për sqarim si dhe përgjigjen sqarim si dhe përgjigjen e dhënë nga Autoriteti Kontraktor (njësia e prokurimit) të botuar në www.app.gov.al përgjigje e cila parashikon se “mospërfundimi i 70% të fondit të prokuruar në kontrata aktuale me ARRSH do të ishte arsye për skualifikim për cdo operator që do të rezultonte me këtë problematikë”, në lidhje me procedurën e prokurimit me REF-19520-04-24-2019 dhe objekt “Ndërtim Rruga Kardhiq-Delvinë, Loti 7” të zhvilluar nga ARRSH”, bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion kopje të informacionit  në lidhje me komunikimin e autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik në sistemin e prokurimit elektronik, lidhur me procedurën e sipërcituar në format elektronik (DVD).

Elektronikisht

0

38

14.11.2022

Bazuar mbi Ligjin nr. 119/2014, i ndryshuar, kërkoj informacionin si poshtë vijon:

Listën e plotë të kontratave të nëshkruara nga shoqëria FIRST sh.p.k me NIPT K82020002A gjatë periudhës 01/01/2013-31/10/2022 me cdo institucion buxhetor të cilat monitorohen nga APP, kopje të cdo kontrate së bashku me anekset nëse ka, si dhe në vecanti:

Kopje të kontratave që FIRST sh.p.k ka patur me AKSHI-n

22.11.2022

Në lidhje me sa keni kërkuar, sjellim në vëmendje se, APP i ushtron kompetencat e saj në bazë dhe zbatim të Ligjit Nr. 162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, (në vijim “LPP”) dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij.

Bëjmë me dije se, sipas parashikimeve të nenit 23/f të LPP, APP menaxhon bazën e të dhënave të procedurave të prokurimit në sistemin e prokurimit elektronik, por nuk ka akses sa i takon administrimit të dokumentacionit të procedurave të prokurimit, që zhvillojnë autoritetet kontraktore.

Ju sqarojmë se, në kuadër të transparencës (open data) në faqen zyrtare të APP, konkretisht në linkun http://app.gov.al/eksportimi-i-procedurave-te-publikuara/, gjenden të gjithë procedurat e prokurimit të publikuara sipas viteve përkatëse me operatorët ekonomikë fitues dhe vlerën e fituesit.

Ndërkohë, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me  LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit:

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP.

Gjithashtu, përsa keni kërkuar në lidhje me kontratat e lidhura, duhet t’i drejtoheni autoriteteve kontraktore përkatëse që kanë lidhur kontratën me kompaninë “FIRST sh.p.k”.

 

Poste

0

39

14.11.2022

Bazuar mbi Ligjin nr. 119/2014, i ndryshuar, kërkoj informacionin si poshtë vijon:

Listën e plotë të kontratave të nëshkruara nga shoqëria COMMUNICATIN PROGRES sh.p.k me NIPT K01625001C gjatë periudhës 01/01/2013-31/10/2022 me cdo institucion buxhetor të cilat monitorohen nga APP, kopje të cdo kontrate së bashku me anekset nëse ka, si dhe në vecanti:

1.      Kopje të kontratave që COMMUNICATIN PROGRES sh.p.k ka patur me AKSHI-n

Kopje të kontratave që COMMUNICATIN PROGRES sh.p.k ka patur me Bashkinë Tiranë

22.11.2022

Në lidhje me sa keni kërkuar, sjellim në vëmendje se, APP i ushtron kompetencat e saj në bazë dhe zbatim të Ligjit Nr. 162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, (në vijim “LPP”) dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij.

Bëjmë me dije se, sipas parashikimeve të nenit 23/f të LPP, APP menaxhon bazën e të dhënave të procedurave të prokurimit në sistemin e prokurimit elektronik.

Ju sqarojmë se, në kuadër të transparencës (open data) në faqen zyrtare të APP, konkretisht në linkun http://app.gov.al/eksportimi-i-procedurave-te-publikuara/, gjenden të gjithë procedurat e prokurimit të publikuara sipas viteve përkatëse me operatorët ekonomikë fitues dhe vlerën e fituesit.

Ndërkohë, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me  LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit:

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave;

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit;

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP;

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP.

Ndërkohë, përsa keni kërkuar në lidhje me kontratat e lidhura, duhet t’i drejtoheni autoriteteve kontraktore përkatëse që kanë lidhur kontratën me kompaninë “COMMUNICATION PROGRESS sh.p.k”.

Postare

0

40

19.01.2023

Ne respektim te Ligjit Nr. 119/2014 "Per te drejten e informimit", ju lutem gjeni si me poshte kerkesen:

1. Si institueioni pergjegjes per mbarevatjen e sistemit te prokurimit publik, sa eshte numri i procedurave konkuruese per sherbirne soeiale dhe sherbirme të tjera te vecanta, te shpallura ne sistemin elektronik të prokurimit publik gjate vitit 2022ë

2. Cila ka qene buxheti total i ketyre procedurave konkuruese per sherbime sociale dhe sherbime te tjera te veeantaë

3. Cilet kane qene autoritetet ose entetet kontraktore te cilat kane synuar te japin nje kontrate publike per keto lloj sherbimeshë Ju lutem siguroni nje liste te autoriteteve ose enteve kontraktore.

4. Sa oferues sherbirmesh jane shpallur fituesë Sa prej tyre jane organizata jofitimprureseë

5. Gjate vitit 2022, a ka patur procedura konkuruese te rezervuara per sherbirme te caktuara (ne linje me nenin 103 te Ligjit 162/2020 "Per prokurimin publik")ë

6. Nese po, cili ka qene buxheti total i ketyre procedurave te rezervuaraë Sa orgnaizata jofitirnprurese jane shpallur fitueseë Ju lutem, siguroni nje liste te ketyre organizatave.

7. Cilet kane qene autoritetet ose entet kontraktore te cilet kane kryer procedura te rezervuaraë Ju luterm siguroni nje liste te autoriteteve ose enteve kontraktore

31.01.2022

Pershendetje, persa keni kerkuar ju informojme se:

1-     Gjatë vitit 2022, është zhvilluar vetëm një procedurë sipas VKM. Nr 768 “Për përcaktimin e llojeve të shërbimeve sociale dhe shërbimeve të tjera specifike”, e shpallur në Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik. Kjo procedurë, ka patur si objekt prokurimi: “Filmimi, transmetimi live dhe media per Ekipet Sportive 2022”, me autoritet kontraktor Komitetin Olimpik Shqiptar. 

2-     Buxheti total përkatës për këtë procedurë ka qenë 40,113,896 Lekë. 

3-     Operatori fitues është përzgjedhur TIBO” SHPK, me vlerë 38,080,000 Lekë.  

Në cdo rast, të gjitha të dhënat për procedurat e prokurimit janë publike dhe për më shumë informacion adresohuni në këto link-e.  

·                      https://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik/ 

·                      https://www.app.gov.al/eksportimi-i-procedurave-te-publikuara/ 

·                      Agjencia e Prokurimit Publik - Njoftimi i Kontratës së Shpallur (app.gov.al)

Duke Ju falënderuar, 

 

Elektronikisht

0

41

06.02.2023

Po ju drejtohemi me kete shkrese per marrje informacioni sipas Ligjit per te Drejten e Informirnit, te perditesuar.

Me konkretisht, shqetesimi jone lidhet me nje pasuri te paluajtshme ne te cilen siper saj gjenden edhe nje objekt HEC 150KË i vogel (Klisyre) per te cilen pas disa kerkimeve tona zyrtare, na rezulton se eshte shitur nga Shoqeria ne Likujdim Petrol Alba sha ne Nentor 2020 pasi i ka kaluar asaj ne administrim. Per keto veprime ne kemi kerkuar nga ana e kesaj Shoqerie nje informacion me te gjeredhe nga ana e saj na eshte bere me dije qe ti drejtohemi institucionit te APP-se, pas informacioni eshte konfidencial. Ne keto kushte e ndjejme te nevojshme dhe kerkojme ne menyre zyrtare nga ana juaj si me poshte:

a)               Cili eshte statusi ligjor aktual i ketij objekti (hidrocentral lokal mefuqi n-15/cw, ne lumin Valbone, Lagjia Klisyre, Fshati Kocanaj, Njesia Administrative Margegaj, Bashkia Bajram Curri, Qarku Kukesë

b)               Nese ky objekt ka rezultuar ne pronesi te Shoqerise Petrol Alba sha apo ndonje subjekti tjeter judirik publik apo privat, dhe cilat jane kriteret ligjore dhe ekonomike qe jane ndjekur per te kryer shitjen e ketij Hidrocentrali nepermjet Ankandit Publikë

c)                Kerkojme te kemi te njehsuar me vule te njoma, te gjithe praktiken ligjore dhe dokumentacionin administrativ qe eshte ndjekur apo keni prane Arkives tuaj si institucion I APP-së , për zhvillimin e ankandit publik në lidhje me këtë pasuri, shpalljen e fituesit dhe lidhjen e kontratës me subjektet përkatëse.

 

09.02.2023

Përshëndetje,

Lidhur me sa keni kërkuar, sqarojmë se, në fushën e ankandeve publike, detyrat dhe kompetencat e APP përcaktohen në nenin 7 të ligjit nr. 9874, datë 14.02.2008 “Për ankandin publik”, i ndryshuar (në vijim “LAP”).

Refetuar nenit të sipërcituar, APP nuk ka kompetencë të administrojë dokumentacionin dhe informacion e kërkuar nga ju.

Ndërkohë, referuar parashikimeve të nenit 6 të LAP, është autoriteti shitës përgjegjës për realizimin e ankandit publik, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, i cili administron të gjithë dokumentacionin që lidhet me procedurat e ankandi.

Në këtë kuptim, për cdo informacion/dokumentacion më të detajuar në lidhje me procedurën e ankandit, duhet ti drejtoheni autoritetit shitës.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

Elektronikisht

0

42

26.01.2023

Unë i nënshkruari Spartak Koka, me profesion gazetar, kërkoj të informohem nga institucioni juaj në lidhje me:

1.       Për verifikimin në SPE për kompaninë LAWOFFICE & INVESTIGATION me nr unik (NUIS) K81310029E.

2.       Cfarë informacioni dispononi ju si agjensi e prokurimit public për këtë kompani?

3.       Sa herë ka marrë pjesë gjatë vitit 2013-2022 në ndonjë procedurë konkuruese të koncensioneve/PPP opo procedurë prokurimi elektronike. (Brenda mundësive të specifikuara dhe të plota informacionet e kërkuara)

4.       Në rast se ka pjesmarrej në prokurimet publike, sa herë është shpallur fituese kjo kompani, specifikoni të gjitha raste kur kjo kompani më vete apo si bashkim operatorësh ekonomik është shpallur fitues.

5.       Në rastet e prokurimeve publike kur është skualifikuar kompania si fitues, për cfarë arsyesh ka ndodhur? Specifikoni në mënyrë të detajuar.

07.02.2023

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion, ju informojmë se:  

Operatori ekonomik “LAWOFFICE & IVESTIGATION” me Numër Unik Identifikimi të Subjektit (NUIS) K81310029E është regjistruar në Sistemin e Prokurimit Publik në datë 27.02.2008. 

Nga ana tjetër ju bëjmë me dije se, në faqen zyrtare të APP, konkretisht në linkun http://app.gov.al/eksportimi-i-procedurave-te-publikuara/, gjenden të gjithë procedurat e prokurimit të publikuara sipas viteve përkatëse për operatorët ekonomikë fitues dhe vlerën e fituar, konkretisht nga viti 2010 deri në vitin 2022. 

Pasi të keni eksportuar në formatin .csv raportin, mund të kërkoni sipas NIPT të operatorit dhe do t’ju shfaqen të gjithë të dhënat e procedurave të prokurimit. 

Gjithashtu, njoftimet e procedurave publikohen edhe në Buletinin e Njoftimeve Publike, konkretisht në linkun http://www.app.gov.al/të-tjera/arkiva/arkiva-e-buletinit-të-prokurimit-publik, janë të publikuar të gjitha buletinet nga viti 2008 e në vijim, ku përfshihen të gjitha njoftimet e dërguara për publikim nga Autoritetet Kontraktuese. 

Ju bëjmë me dije se, APP publikon në Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me  LPP dhe rregullat e prokurimit publik në fuqi për procedurat e prokurimit: 

a) njoftimin e kontratës për procedurat e prokurimit me vlerë mbi dhe nën kufijtë e ulët monetarë, sipas parashikimit të nenit 8, të këtyre rregullave; 

b) njoftimin e fituesit, njoftimin e kontratës së lidhur dhe njoftimin e anulimit; 

c) listën e operatorëve ekonomikë të përjashtuar nga prokurimi publik, në bazë të pikës 3, të nenit 13 të LPP; 

ç) çdo informacion apo akt tjetër që APP e gjykon të nevojshëm për publikim në përputhje me LPP. 

Duke je falenderuar për bashkëpunimin 

Elektronikisht

0

43

13.02.2023

Në nenin 81 “E drejta për informim” të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, parashikohet se:

1. Informacioni dhe dokumentacioni i administruar sipas nenit 99 të këtij ligji, i vihet në dispozicion çdo personi të interesuar, palë në proces, me kërkesë të tij, pasi ka përfunduar klasifikimi i ofertave. Autoriteti ose enti kontraktor është i detyruar të vërë në dispozicion informacionin brenda 5 ditëve nga data e marrjes së kërkesës.

2. Autoriteti ose enti kontraktor vë në dijeni jo më vonë se 5 ditë nga marrja e vendimit:

a) çdo kandidat të pasuksesshëm për arsyet e refuzimit të pjesëmarrjes së tij në tender;

b) çdo kandidat, i cili nuk është renditur për në fazën e dytë, kur autoriteti ose enti kontraktor ka përdorur uljen e numrit të kandidatëve;

c) çdo ofertues të pasuksesshëm për arsyet e refuzimit të ofertës së tij;

ç) çdo ofertues të suksesshëm, që ka paraqitur një ofertë të vlefshme, për klasifikimin e ofertës së përzgjedhur.

3. Pa cenuar detyrimet që rrjedhin nga ky nen, autoritetet ose entet kontraktore mund të mos bëjnë publike disa nga informacionet e parashikuara në pikat 1 e 2 të këtij neni, nëse një gjë e tillë vjen në kundërshtim me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave ose cenon interesin publik apo interesat ligjore dhe ekonomike të palëve, ose pengon konkurrencën e drejtë. Nëse disa pjesë të ofertës së operatorëve ekonomikë deklarohen si konfidenciale, atëherë këto dokumente nuk do të vihen në dispozicion të kërkuesve.

Në nenin 99 “Raporti përmbledhës për procedurën e prokurimit” të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, parashikohet se:

Për çdo kontratë ose marrëveshje kuadër që mbulohet nga ky ligj dhe sa herë që krijohet një sistem dinamik blerjeje, autoriteti ose enti kontraktor harton një raport me shkrim, që përfshin të paktën sa më poshtë:

a) emrin dhe adresën e autoritetit ose enti kontraktor, objektin dhe vlerën e përllogaritur të kontratës, të marrëveshjes kuadër ose sistemit dinamik të blerjes sipas rastit;

b) rezultatet e përzgjedhjes së kandidatëve, ofertuesve dhe/ose uljes së numrit të tyre, sipas parashikimeve në këtë ligj, përkatësisht: i. emrat e kandidatëve ose ofertuesve të përzgjedhur dhe arsyet për përzgjedhjen e tyre; ii. emrat e kandidatëve ose ofertuesve të refuzuar dhe arsyet për refuzimin e tyre;

c) arsyet për refuzimin e ofertave anomalisht të ulëta;

ç) emrin e ofertuesit të suksesshëm dhe arsyet pse është zgjedhur oferta e tij dhe, kur dihet, përqindjen e kontratës ose marrëveshjes kuadër që ofertuesi i suksesshëm planifikon të nënkontraktojë te palë të treta, emrat e nënkontraktorëve të kontraktorit kryesor, nëse ka;

d) sipas rastit, rrethanat që justifikojnë përdorimin e procedurës së përzgjedhur të prokurimit;

dh) sipas rastit, arsyet pse autoriteti ose enti kontraktor ka vendosur të mos japë një kontratë ose marrëveshje kuadër ose të mos krijojë një sistem dinamik blerjeje;

e) sipas rastit, arsyet pse për dorëzimin e ofertave janë përdorur mjete të tjera komunikimi, të ndryshme nga mjetet elektronike;

ë) sipas rastit, konfliktet e interesit që janë zbuluar dhe masat që janë marrë në vijim;

f) sipas rastit, ofertat me vlerë ekonomike të barabartë dhe hapat që janë ndjekur për procesin e hedhjes së shortit.

Bazuar në nenin 23 “Kompetencat e Agjencisë së Prokurimit Publik” të LPP-së ku parashikohet se:

ç) jep këshilla dhe asistencë në fushën e prokurimit publik, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik;

Sa më sipër, a mundet që një operator ekonomik me kërkesë të tij, kur është palë në proces ti vihet në dispozicion dokumetacioni i operatorëve të tjerë pjesëmarrës në procedurë? Nëse po, cilat janë dokumetacionet? Dhe a mundet ti vihet në dispozicion të një operatori tjetër pjesëmarrës formularët e deklarimit, autorizimet e prodhuesit apo cdo test raport tjeter, me karakter teknik? Duke ju falenderuar për bashkëpunimin!

20.02.2023

Përshëndetje,

Lidhur me sa kërkoni, ju informojmë se APP i ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” (në vijim LPP), si dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij.

Referuar nenit 23/ç të LPP, APP për përmbushjen e detyrave të saj, jep këshilla dhe asistencë në fushën e prokurimit publik, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik.

Në nenin 81 të LPP, pika 1 dhe 3, parashikohet se: “1. Informacioni dhe dokumentacioni i administruar sipas nenit 99 të këtij ligji, i vihet në dispozicion çdo personi të interesuar, palë në proces, me kërkesë të tij, pasi ka përfunduar klasifikimi i ofertave…

3. Pa cenuar detyrimet që rrjedhin nga ky nen, autoritetet ose entet kontraktore mund të mos bëjnë publike disa nga informacionet e parashikuara në pikat 1 e 2 të këtij neni, nëse një gjë e tillë vjen në kundërshtim me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave ose cenon interesin publik apo interesat ligjore dhe ekonomike të palëve, ose pengon konkurrencën e drejtë. Nëse disa pjesë të ofertës së operatorëve ekonomikë deklarohen si konfidenciale, atëherë këto dokumente nuk do të vihen në dispozicion të kërkuesve.”.

Në nenin 16, pika 1 të LPP, parashikohet se: “1. Një operator ekonomik, në përputhje me legjislacionin në fuqi për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, mund të mos bëjë publik ose shpërndajë informacione të caktuara, përfshirë sekretet teknike ose tregtare dhe veçoritë konfidenciale të ofertave dhe kërkesave për pjesëmarrje.”

Sjellim në vëmendjen tuaj se, referuar parashikimeve të pikës 3, të nenit 16 të LPP, Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Sipas parashikimeve të nenit 28, pika 1 të VKM nr. 258, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, përcaktohet se: “Nëpërmjet listës së informacionit konfidencial, kandidati/ ofertuesi deklaron informacionin ose dokumentet që kërkon të mbahen konfidencil dhe argumentet për këtë…”.

Sa më sipër, sqarojmë se në setin e Dokumenteve Standarde të Tenderit për punë/ mallra/ shërbime është parashikuar Shtojca “ ”, e cila duhet të plotësohet nga operatori ekonomik dhe paraqitet nga ky i fundit, si pjesë e ofertës së tij, nëse është rasti.

Në këtë kuptim, lidhur me pyetjet e parashtruara nga ju, sqarojmë se, cdo person i interesuar palë në process, i njihet e drejta që, pasi ka përfundur klasifikimi i ofertave, me anë të një kërkese drejtuar autoritetit kontraktor ti vihet në dispozicion nga ky i fundit ai informacion/ dokumentacion që është administruar sipas nenit 99 të këtij ligji, me përjashtim të informacionit/ dokumentacionit që një operator ekonomik i ka etiketuar konfidenciale, sipas shtojcës që paraqet si pjesë të ofertës së tij.

Duke ju falenderuar.

 

Elektronikisht

0

44

21.02.2023

Në zbatim të Ligjit Nr.119/2019 “Për të drejtën e informimit”, neni 11, në ushtrim të funksionit të gazetarit pranë redaksisë së emisionit investigativ “XHADAT”, në MCNTV, me moderatorët Fiori Dardha dhe Delinda Disha është duke u përgatitur kronika për një rast të përcjellë në drejtim të Drejtorit të IEVP Lushnje Z.Apostol Luca për shkelje të ligjit me fondet publike në procedurat e prokurimit.

Nga ILDKPI jemi informuar se ka nisur hetim administrativ mbi rastin e kan arritur në konkluzion të cenimit të vepres penale nga ana drejtuesit të IEPV Lushnje per “shpërdorim detyre”. 

- ka lidhur amendament kontrates pa respektuar proceduren ligjore në LPP;

- ka nenshkruar amendimin ne nje koh qe publikuesi i APP i ka refuzuar elementin e rregjistrit të parashikimeve të minikontratës:

- ka vendosur miratim pa pasur relacion të komisionit të negocimit.

- ka lidhur amendim minikontrate kur marrveshje kuader e prokuruar eshte ezauruar fondi i priteshem i saj.

Ne vijim ILDKPI ka percjellë dhe shkresen me provat ne rruge postare.

Lidhur me rastin çfare mase janë marrë nga APPë A ka nisur hetim APPë Nese po çfare ka evidentuarë App ka qenë ne dijeni të situatës dhe A ka kryer monitorim zbatim të kontrates procedures se zhvilluarë A eshte lidhur dhe prokuruar Marrveshja Kuadër me Nr1/57 date 29.03.2021, dhe minikontrat konform LPP dhe rregullat te prokurimitë

Ju lutem informacioni dhe gjetjet të dergohen elektronikisht në posten elektronike denis.tahiri@proton.me

Fakte nga ILDKPI

03.03.2023

Ju bëjmë me dije se, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim APP) i ushtron detyrat e saj në zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, (në vijim “LPP”) dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij.

Referuar parashikimeve të nenit 21 të LPP dhe neneve 1 e 2 të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.

Përsa është kërkuar, ju sqarojmë se APP nuk ka dijeni për tematikën e hetimit administrative, të nisur nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (në vijim ILDKPI).

 

Elektronikisht

0

45

06.03.2023

Kërkesë për informacion:  Në mbështetje të ligjit nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”, në mbështetje të neneve 23 dhe 81 të Ligjit Nr. 162/2020 Për Prokurimin Publik, i ndryshuar, ju drejtohem me kërkesë për informacionin si më poshtë vijon:

Në rastin e Prokurimeve Publike me objekt Prokurimi “Lëndë djegëse, karburante, etj”, a duhet detyrimisht Operatorët Ekonomikë, pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, të paraqesin të dyja shtojcat 1/1 dhe shtojcën 2, përkatësisht si më poshtë:

“Shtojca 1/1.

 [ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët]

Shtojca 2.

(Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE”, 

Apo OE mjaftohen vetëm me paraqitjen e shtojcës 1/1 [ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët]ëë

Në pritje të përgjigjes suaj,

Ju faleminderit për bashkëpunimit

16.03.2023

Lidhur me sa kërkoni, sqarojmë se, APP i ushtron detyrat dhe kompetencat e saj në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” (në vijim “LPP”), si dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij.

Referuar nenit 23/ç të LPP, APP për përmbushjen e detyrave të saj, jep këshilla dhe asistencë në fushën e prokurimit publik, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik.

Referuar parashikimeve të nenit 21 të LPP dhe neneve 1 e 2 të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar (në vijim “VKM”), autoriteti/enti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.

Pra, sipas parashikimeve të LPP, zhvillimi dhe finalizimi i një procedure prokurimi është në kompetencë të vetë autoritetit kontraktor.

Ju bëjmë me dije se, çdo operator ekonomik mund të marrë pjesë në një procedurë prokurimi nëpërmjet paraqitjes së dokumentacionit administrativ ligjor, tekniko- ekonomik dhe ofertës ekonomike.

Sipas parashikimeve të dispozitave ligjore dhe nënligjore të prokurimit publik, kualifikimi i ofertuesit në një procedurë prokurimi bëhet mbi bazën e dokumentacionit të dorëzuar, i cili në çdo rast duhet të plotësojë kërkesat ligjore të autoritetit kontraktor, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, sipas parashikimeve të nenit 77 të LPP.

Në nenin 92/3 të LPP përcaktohet se: “3. Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.

Lidhur me sa kërkoni, sqarojmë se, në Dokumentet Standarde të Tenderit për mallra, të miratuara me Vendimin e APP datë 05.10.2022, është shtuar edhe shtojca 1/1 “Formulari i Ofertës”, që plotësohet nga operatorët ekonomikë që marrin pjesë në procedurat e prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët.

Në pikën d) të kësaj shtojce kërkohet që operatori ekonomik të shpreh edhe normën e fitimit në vlerë absolute, kjo pasi referuar parashikimeve te nenit 45/2.1 të VKM, një nga elementet që do të vlerësohet oferta ekonomikisht me e favorshme bazuar në çmimin më të ulët, është norma e fitimit, e shprehur në vlerë absolute.

Ndërsa, lidhur me shtojcën 2 “Lista e çmimeve të artikujve”, sqarojmë se, sipas parashikimeve në Seksionin II të Dokumenteve Standarde të Tenderit, të gjitha Shtojcat që përfshihen në këtë seksion, duhet të plotësohen nga operatori ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, ku në to përfshihet edhe shtojca në fjalë.

Duke ju falënderuar.

Elektronikisht

0

46

06.04.2023

Nisur nga ankesa të shumta të mbërritura pranë redaksisë tonë, Ju drejtohemi nëpërmjet kësaj shkrese në cilësinë e organit kompetent për monitorimin e zbatimit të kontratave publike (nëse janë bërë në përputhje me kushtet e prokuruara) dhe përgjegjës për marrjen e masave në rast të shkeljeve të konstatuara, gjatë auditimeve të kryera për zbatimin e drejtë të kontratave publike.

Agjencia e Prokurimit Publik, ka lëshuar Vendimet Nr. 45, datë 20.05.2022 dhe Nr. 47, datë 23.05.2022, me objekt: “Monitorim i Zbatimit të Kontratës si Rezultat i Indicieve nga Organet Audituese”, respektivisht për Autoritetet Kontraktore: Komanda e Forcës Tokësore (Reparti Ushtarak Nr. 1010) dhe Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkodër, nëpërmjet të cilave, gjatë monitorimit të kryer konstatohen disa shkelje në zbatimin e kontratave të prokuruara.

Nga sa më sipër, kërkojmë nga ana Juaj të na informoni:

1.      Në vijim të monitorimeve të kryera për zbatimin e plotë të kontratave publike të prokuruara, jo vetëm në rastet e sipërpërmendura, por edhe gjatë monitorimit të kontratave të tjera publike, se cfarë masash janë marrë nga ana Juaj, në lidhje me shkeljet e Operatorit

Ekonomik “Nika” Sh.p.k me NIPT J76705047U gjatë ofrimit të shërbimeve për të cilën është shpallur fitues; si dhe 

Të na informoni në lidhje me masat që Agjencia e Prokurimeve të Përqëndruara merr, kur informohet në lidhje me paraqitjen e dokumentave të rreme nga një Operator Ekonomik gjatë pjesëmarrjes në një procedurë prokurimi

 

20.04.2023

Përshëndetje,

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim APP), u njoh me kërkesën tuaj për informacion sa i përket:

Nisur nga ankesa të shumta të mbërritura pranë redaksisë tonë, Ju drejtohemi nëpërmjet kësaj shkrese në cilësinë e organit kompetent për monitorimin e zbatimit të kontratave publike (nëse janë bërë në përputhje me kushtet e prokuruara) dhe përgjegjës për marrjen e masave në rast të shkeljeve të konstatuara, gjatë auditimeve të kryera për zbatimin e drejtë të kontratave publike.

Agjencia e Prokurimit Publik, ka lëshuar Vendimet Nr. 45, datë 20.05.2022 dhe Nr. 47, datë 23.05.2022, me objekt: “Monitorim i Zbatimit të Kontratës si Rezultat i Indicieve nga Organet Audituese”, respektivisht për Autoritetet Kontraktore: Komanda e Forcës Tokësore (Reparti Ushtarak Nr. 1010) dhe Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkodër, nëpërmjet të cilave, gjatë monitorimit të kryer konstatohen disa shkelje në zbatimin e kontratave të prokuruara.

Nga sa më sipër, kërkojmë nga ana Juaj të na informoni:

1.      Në vijim të monitorimeve të kryera për zbatimin e plotë të kontratave publike të prokuruara, jo vetëm në rastet e sipërpërmendura, por edhe gjatë monitorimit të kontratave të tjera publike, se cfarë masash janë marrë nga ana Juaj, në lidhje me shkeljet e Operatorit

Ekonomik “Nika” Sh.p.k me NIPT J76705047U gjatë ofrimit të shërbimeve për të cilën është shpallur fitues; si dhe

2.      Të na informoni në lidhje me masat që Agjencia e Prokurimeve të Përqëndruara merr, kur informohet në lidhje me paraqitjen e dokumentave të rreme nga një Operator Ekonomik gjatë pjesëmarrjes në një procedurë prokurimi

Lidhur me sa kërkoni, sqarojmë se, Agjencia Shtetëtore e Prokurimeve të Përqendruara (ish-Agjencia e Blerjeve të Përqendruara) (në vijim “ASHPP”), bazuar në monitorimet e kryera prej saj, ka dërguar pranë APP, raportet për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratave të lidhura nga autoritetet kontraktore. Për kontrata të monitoruara ku palë kontraktore rezulton operatori ekonomik “Nika” shpk, ASHPP ka paraqitur:

- raportin për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratave me objekt: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, të lidhura në bazë të marrëveshjes kuadër me Nr. 10/37 Prot., datë 27.05.2021, nga autoriteti kontraktor Komanda Mbështetëse Reparti Ushtarak Nr. 4001.

- raportin për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratave me objekt: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, të lidhura në bazë të marrëveshjes kuadër me Nr. 26/8 Prot., datë 16.06.2020, nga autoriteti kontraktor Spitali Rajonal Shkodër.

APP ka zhvilluar hetim administrativ bazuar në shkeljet e evidentuara nga ASHPP në këto raporte monitorimi. Në përfundim të hetimit adminsitrativ, pas konstatimit të shkeljeve të detyrimeve ligjore të parashikuara në nenin 124, pika 1, të LPP, ku përcaktohet se:

“Autoriteti ose enti kontraktor ka detyrimin të ndjekë zbatimin e kontratës sipas kushteve në bazë të të cilave është nënshkruar, për të garantuar se ajo zbatohet në kohën, cilësinë dhe vlerën e përcaktuar, në përputhje me kushtet e përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe me legjislacionin në fuqi”, si dhe detyrimeve të përcaktuara në nenin 107, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar (në vijim “VKM”),

APP ka nxjerrë:

-  vendimin administrativ Nr. 45, datë 20.05.2022, ku ka propozuar dhënien e masës disiplinore ndaj personave të ngarkuar për ndjekjen e zbatimit të kontratave të lidhura nga Komanda Mbështetëse Reparti Ushtarak Nr. 4001, për shkeljet e evidentuara, përfshirë moskryerjen e monitorimit të zbatimit të detyrimeve sipas kontratës, si dhe mosadministrimin dhe verifikimin e dokumentacionit të dorëzuar nga kontraktori.

- vendimin administrativ Nr. 47, datë 23.05.2022, ku ka propozuar dhënien e masës disiplinore ndaj personave të ngarkuar për ndjekjen e zbatimit të kontratave të lidhura nga Spitali Rajonal Shkodër, për shkeljet e evidentuara, përfshirë mosadminsitrimin dhe verifikimin e dokumentacionit të dorëzuar nga kontraktori si dhe mosmarrjen e masave për trajtimin e problematikave të hasura gjatë zbatimit të kontratave.

Bazuar në parashikimet e LPP, kompetencat e APP janë të monitorojë veprimtarinë e AK.

Ndërkohë, lidhur me masat që janë marrë në lidhje me shkeljet e operatorit ekonomik “Nika” shpk, me NIPT J76705047U, në vijim të monitorimeve të kryera, informojmë se:

 

Referuar parashikimeve në nenin 23/ë të LPP, APP për përmbushjen e detyrave të saj, përjashton një operator ekonomik nga e drejta për të fituar kontrata publike, në përputhje me parashikimet në këtë ligj.

Në nenin 78/1 të LPP, përcaktohet se: “1. Agjencia e Prokurimit Publik përjashton një operator ekonomik nga e drejta për të fituar kontrata publike për një periudhë nga 3 muaj deri në 3 vjet për:

a)      keqinformim dhe dorëzim të dokumenteve, që përmbajnë të dhëna të rreme për qëllime kualifikimi

b)      mospërmbushje të detyrimeve kontraktuale në kontratat publike, që kanë ndodhur për faj të operatorit ekonomik”.

c)      nëse është tërhequr mbi pesë herë nga nënshkrimi i kontratës në procedura prokurimi të ndryshme, të zhvilluara nga një ose disa autoritete ose ente të ndryshme kontraktore brenda një viti kalendarik;

        ç) kur ka një vendim të formës së prerë të Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës për marrëveshje në oferta”. 

Në nenin 110, pika 2 dhe 3 të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet se:

2.“Procedimi administrativ ndaj një operatori ekonomik mund të iniciohet në bazë të kërkesave nga të tretët, të argumentuara dhe mbështetura në prova dokumentare ose gjatë verifikimit të zbatimit të ligjshmërisë së procedurave apo monitorimit të kontratave, nga vetë APP-së.

3. Çdo kërkesë e paraqitur në APP nga të tretët duhet të shoqërohet me dokumentacionin provues”.

Referuar parashikimeve ligjore të sipërcituara, APP përjashton një operator ekonomik nga e drejta për të fituar kontrata publike, për një periudhë nga 3 (tre) muaj deri në 3 (tre) vjet, në rastet se, rezulton e provuar se, përmbushen kushtet e parashikuara në nenin 78/1 të LPP.

Sa i takon masave që merr Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara, sqarojmë se:

Nëse ky institucion, në cilësinë e autoritetit kontraktor, ndodhet përpara faktit se, një operator ekonomik ka paraqitur dokumente me të dhëna të rreme për qëllime kualifikimi në një procedurë konkrete prokurimi, atëherë ka detyrimin e raportimit të këtij rasti pranë Agjencisë së Prokurimit Publik me qëllim që, kjo e fundit të investohet sipas parashikimeve në nenin 78 të LPP.

Duke ju falenderuar,

Punë të mbarë!

Elektronikisht

0