Rekomandim Nr. 10419 Prot., date 26.11.2018

Drejtuar:  Të gjithë autoriteteve kontraktore

REKOMANDIM MBI PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar (në vijim “LPP”), si dhetë nenit 47, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me qëllim mirëfunksionimin e sistemit të prokurimit publik në përgjithësi,harton këtë rekomandim, në vijim dhe të rekomandimit të mëparshëmNr. 13566 Prot., datë 06.11.2017.

Rekomandim Nr. 10419 Prot., date 26.11.2018


Njoftim Nr. 10140 Prot., datë 15.11.2018

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) me Rekomandimin Nr. 9941, datë 08.11.2018 ka rekomanduar autoritetet kontraktore të fillojnë procedurat e prokurimit për objektet (mall/punë/shërbim) të parashikuara për vitin 2019, përsa kohë që fondet i kanë të parashikuara dhe në çdo rast, brenda kufirit buxhetor për vitin 2019.

Njoftim_Nr._10140_Prot._date_15.11.2018


REKOMANDIM NR. 10181 PROT., DATË 19.11.2018, “REKOMANDIM MBI HARTIMIN E KRITEREVE TË VEÇANTA PËR KUALIFIKIM DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR PROKURIMIN E PRODUKTEVE USHQIMORE.”

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (në vijim "AKU") në kuadër të bashkëpunimit institucional, referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit të nënshkruar ndërmjet dy palëve 

Rekomandim mbi hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe specifikimet teknike për prokurimin e produkteve ushqimore


REKOMANDIM NR. 9941 PROT., DATË 08.11.2018 “REKOMANDIM MBI SHPALLJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PËR VITIN 2019”

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" të ndryshuar

Rekomandim_Nr._9941_Prot.__date_08.11.2018


 

Njoftim Nr. 6504/3 Prot., datë 26.09.2018

Në mbështetje të neneve 13, pika 2/g, dhe 65 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", të ndryshuar (në vijim "LPP"), si dhe në ushtrim të detyrave që ky ligj i ngarkon, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") ka përfunduar verifikimin e zbatimit të ligjshmërisë për 16 procedura prokurimi me vlerë të vogël, të zhvilluara përkatësisht nga 16 autoritete të ndryshme kontraktore, gjatë periudhës Shkurt - Maj 2018.

Njoftim_Nr._6504.3_Prot._date_26.09.2018


REKOMANDIM NR. 8197 PROT., DATË 03.09.2018,  “REKOMANDIM MBI HARTIMIN E KRITEREVE PËR KUALIFIKIM PËR PROCEDURAT E PROKURIMITPËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME”    

Mbështetur në nenin 13, të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar (në vijim “LPP”)dhe në nenin 61 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) ka monitoruar rreth 1600 sete të dokumentave të tenderit të hartuara për punë, mallra dhe shërbime, të publikuara gjatë periudhës Janar-Gusht 2018 në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga autoritete të ndryshme kontraktore.

Rekomandim_Nr._8197_date_03.09.2018


REKOMANDIM NR. 6559 PROT., DATË 27.06.2018,

DREJTUAR: AUTORITEVE KONTRAKTORE

Sikurse jeni në dijeni, Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") me Udhëzimin Nr. 11, datë 30.05.2018 ka miratuar disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr.3, datë 08.01.2018 "Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike", të ndryshuar.

Rekomandim_6559_date_27.06.2018


REKOMANDIM NR. 5473/2 Prot., datë 11.06.2018,

DREJTUAR: AUTORITEVE KONTRAKTORE

Agjencia e Prokurimit Publik, në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" të ndryshuar, rekomandon si më poshtë vijon:

Rekomandim_5473.2_date_11.06.2018_drejtuar_AK


REKOMANDIM NR. 4118 PROT., DATË 12.04.2018,

DREJTUAR: AUTORITETEVE KONTRAKTORE

Rekomandim_Nr._4118_Prot_date_12.04.2018


Njoftim Nr. 3341/1 Prot., datë 20.03.2018

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Mbështetur në nenin 13 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", të ndryshuar, (në vijim "LPP"), nenin 61 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar, Agjencia e Prokurimit  Publik (në vijim “APP”), ka monitoruar nga sistemi i prokurimit elektronik rreth 150 dokumenta tenderi për kontratat e prokurimit public (punë, mall dhe shërbim) të publikuara nga autoritete të ndryshme kontraktore, gjatë periudhës Janar-Shkurt 2018.

Njoftim_Nr._3341.1_Prot_date_20.03.2018


REKOMANDIM NR. 3330 PROT., DATË 20.03.2018, “REKOMANDIM MBI HARTIMIN E KËRKESAVE TË CILËSISË”

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP") dhe Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (në vijim "DPA"), në kuadër të bashkëpunimit të tyre institucional..

Rekomandim_mbi_hartimin_e_kerkesave_te_cilesise


REKOMANDIM NR. 2515 PROT., DATË 23.02.2018 “MBI NJË NDRYSHIM MBI MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT PËR SHËRBIMIN PRIVAT TË RUAJTJES FIZIKE”.

MBI NJË NDRYSHIM MBI MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT PËR SHËRBIMIN PRIVAT TË RUAJTJES FIZIKE


REKOMANDIM NR. 2243 PROT., DATË 16.02.2018,

DREJTUAR: TË GJITHË AUTORITEVE KONTRAKTORE

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim "APP"), në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" të ndryshuar (në vijim "LPP")

Rekomandim_Nr._2243_Prot_Date_16.02.2018


REKOMANDIM NR. 1890 PROT., DATË 07.02.2018,

DREJTUAR: TË GJITHË AUTORITEVE KONTRAKTORE

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar (në vijim “LPP”), si dhe Udhëzimit Nr. 03, datë  08.01.2018 "Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike", rekomandon si më poshtë vijon:

Rekomandim_Nr._1890_Prot_date_07.02.2018


REKOMANDIM NR. 1098 PROT., DATË 19.01.2018 “MBI MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË REGJISTRIT TË PARASHIKIMIT PËR PROCEDURËN E PROKURIMIT “ME NEGOCIM PASHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS”, AMENDAMENTEVE TË KONTRATËS, SI DHE OBJEKTEVE ME VLERË NËN 100.000 LEKË

Rekomandim_Nr._1098_Prot.date_19.01.2018


REKOMANDIM NR. 15166 PROT., DATË 20.12.2017 “MBI MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT PËR SHËRBIMIN PRIVAT TË RUAJTJES FIZIKE”.

Agjencia e Prokurimit Publik sjell në vëmendje të autoriteteve kontraktore dhe operatorëve ekonomikë se, në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, në bashkëpunim edhe me Komisionin e Prokurimit Publik ka rishikuar Rekomandimin e përbashkët datë 01.04.2017 “Mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat të ruajtjes fizike”.

Njoftim_Nr._15166._1_Prot.date_20.12.2017

SET_Model_DST

Rekomandim_Nr._15166_Prot.__dhe_Nr._1858_Prot.__KPP