REKOMANDIM 

MBI

PROBLEMATIKAT E KONSTATUARA GJATË MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË KONTRATAVE TË FURNIZIMIT TË MALLRAVE,

TË NËNSHKRUARA NË BAZË TË MARRËVESHJEVE KUADËR

Rekomandim Nr.2118 Prot., date 04.03.2024