Rekomandim Nr. 8157 Prot., date 14.10.2019

REKOMANDIM MBI SHPALLJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PËR VITIN 2020

Drejtuar: Të gjithë autoriteteve kontraktore 

 

Rekomandim Nr. 8157 Prot., date 14.10.2019