REKOMANDIM

MBI

ZBATIMIN E KONTRATAVE

Rekomandim Nr.8638/2 Prot., date 13.11.2023


REKOMANDIM 

MBI

PROBLEMATIKAT E KONSTATUARA GJATË MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË KONTRATAVE TË FURNIZIMIT TË MALLRAVE,

TË NËNSHKRUARA NË BAZË TË MARRËVESHJEVE KUADËR

Rekomandim


REKOMANDIM 

MBI 

NJOFTIMIN PËR MODIFIKIMIN E KONTRATAVE/MARRËVESHJEVE KUADËR 

GJATË KOHËZGJATJES SË TYRE

Rekomandim Nr. 3166 Prot., date 14.04.2023