REKOMANDIM

MBI

HARTIMIN E KRITEREVE PER KUALIFIKIM PER PROCEDURAT E PROKURIMIT PER MALLRA, PUNE, SHERBIME

Rekomandim Nr. 7998 Prot., date 24.12.2021


REKOMANDIME 

MBI

PROBLEMATIKAT E KONSTATUARA GJATË HARTIMIT TË FORMULARIT STANDARD TË PLANIT TË ZBATIMIT TË KONTRATËS

Rekomandim Nr. 7212 Prot., date 19.11.2021


Njoftim Nr. 3872/1 Prot., datë 29.06.2021

Drejtuar: Autoriteteve/ Enteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në ushtrim të kompetencave të saj, sipas parashikimeve të nenit 23, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (në vijim “LPP”), sqaron autoritetet/entet kontraktore, si më poshtë:

Njoftim Nr. 3872/1 Prot., date 29.06.2021

model_procesverbali_mallra

model_procesverbali_pune

model_procesverbali_sherbime

MINUTES – Contract type – Goods

MINUTES – Contract type – Services

MINUTES – Contract type – Works


REKOMANDIM

MBI

HARTIMIN E PROCESVERBALIT TË ARGUMENTIMIT DHE MIRATIMIT TË SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM 

Rekomandim Nr. 3872 Prot., date 10.06.2021

Model procesverbali sherbime

Model procesverbali pune

Model procesverbali mallra


Rekomandim Nr. 2652/2 Prot., datë 04.05.2021

 

Drejtuar:   Autoriteteve Kontraktore

                   Operatorëve Ekonomikë

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në ushtrim të kompetencave e saj në zbatim të nenit 23, gërma “ç” të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, ku parashikohet dhënia e këshillave dhe asistencës në fushën e prokurimit publik, me qëllim mirëzbatimin e kuadrit ligjor për prokurimin publik, nisur nga problematikat e raportuara në raportet e auditimit të dërguara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit (në vijim “KLSH”), rekomandon si më poshtë vijon:

Rekomandim Nr. 2652/2 Prot., date 04.05.2021


REKOMANDIME MBI PROBLEMATIKAT E KONSTATUARA GJATE MONITORIMIT TE ZBATIMIT TE KONTRATAVE TE NENSHKRUARA NE PERFUNDIM TE PROCEDURAVE TE PROKURIMIT PER MALLRA, PUNE, SHERBIME

Rekomandime