KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK                                                AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

Nr. 1474 Prot., datë 11.11.2020                                                      Nr. 7267 Prot., datë 11.11.2020

 

Lënda: Rekomandim mbi Zbatimin e Vendimeve të Komisionit të Prokurimit Publik në rastet e ankesave për modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit

Rekomandim


REKOMANDIM MBI PROBLEMATIKAT E KONSTATUARA GJATË MONITORIMIT TË DOKUMENTEVE TË TENDERIT DHE VERIFIKIMIT TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PËR MALLRA, PUNË, SHËRBIME    

Rekomandim Nr. 6732 date 21.10.2020 Mbi Problematikat e konstatuara gjate monitorimit


Rekomandim mbi shpalljen e procedurave te prokurimit për vitin 2021

Drejtuar: Të gjithë autoriteteve kontraktore

Rekomandim Nr. 5544 Prot., date 08.09.2020


REKOMANDIM MBI PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR Nr. 3842  Prot. datë 22.06. 2020

Drejtuar:  Të gjithë autoriteteve kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në mbështetje të nenit 13, pika 2, gërma “d” të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar (në vijim “LPP”), si dhe të neneve 41, e vijues të Kreut V të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, me qëllim nxitjen e autoriteteve kontraktore për përdorimin me efektivitet Marrëveshjes Kuadër, në vijim edhe të Rekomandimit Nr. 10419 Prot., datë 26.11.2018 harton rekomandimin vijues

REKOMANDIM MBI PËRDORIMIN E MARRËVESHJES KUADËR Nr. 3842 Prot. datë 22.06. 2020


Rekomandim Nr.  2636 Prot., date 23.04.2020

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) në mbështetje të nenit 13, pika 2, gërma “d” të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar (në vijim “LPP”), rekomandon autoritetet kontraktore si më poshtë vijon:

Rekomandim_23.04.2020


Rekomandim Nr. 1525 Prot., datë 13.02.2020

Drejtuar: Autoriteteve kontraktore

Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), në ushtrim të detyrave të saj sipas parashikimeve të nenit 13, pika 2/d të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar (në vijim “LPP”), harton këtë rekomandim,

Rekomandim Nr. 1525 Prot., date 13.02.2020